Next video in

CAR@NYR: Kuznetsov scores goal against Igor Shesterkin

Evgeny Kuznetsov scores goal against Igor Shesterkin to make it 1 - 2

Hurricanes Video