Next video in

SEA@SJS: Kostin scores goal against Philipp Grubauer

Klim Kostin scores goal against Philipp Grubauer to make it 2 - 3

Sharks Video