Användningsvillkor

Senast uppdaterad den 8 mars 2023 (översatt den 25 augusti 2023)

Den svenska versionen är en översättning från den engelska originalversionen för din enkelhet. Den engelska versionen gäller om det uppstår en konflikt. 

DESSA VILLKOR INNEFATTAR GARANTIFRISKRIVNINGAR (PARAGRAF 12), EN UTESLUTANDE KOMPENSATION OCH ANSSVARSBEGRÄNSNING (PARAGRAF 13) TVISTLÖSNING OCH BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE (PARAGRAF 18) OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN OCH AVSTÅENDE FRÅN JUSYRÄTTEGÅNG (PARAGRAF 19), AV VILKA VAR OCH EN GÄLLER TILL DEN OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER OCH PÅVERKAR DINA RÄTTIGEHTER. I SKILJEFÖRFARANDE FINNS INGEN DOMARE ELLER JURY OCH DET FINNS MINDRE FÖRBEREDELSER OCH PRÖVNING AV ÖVERKLAGANDET ÄN I EN DOMSTOL. LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR.

 1. Detta är ett juridiskt avtal.

Dessa Användningsvillkor ("Villkoren") utgör ett juridiskt avtal mellan dig och, å ena sidan, NHL Interactive CyberEnterprises, LLC och dess samarbetsbolag (nuvarande och framtida), inklusive NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. och National Hockey League (gemensamt, the "NHL-entiteter"), och medlemsklubbarna i National Hockey League ("NHL-medlemsklubbar", och gemensamt tillsammans med NHL-entiteter, "NHL", "vår", "vi" eller "oss"), å andra sida, och reglerar din åtkomst till och användning av de digitala plattformar, webbplatser och onlinetjänster som visar eller tillhandahåller en auktoriserad länk till dessa Villkor (gemensamt benämnt "Tjänster"). Tjänsterna innefattar utan begränsning nhl.com, NHL:s mobilapp och NHL.TV, och kan innehålla innehåll som kan visas eller på annat sätt görs synlig i eller via Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till NHL-innehåll (så som definierat i paragraf 7), användarinnehåll (så som definierat i paragraf 3) och material från tredje part (så som definierat i paragraf 11).
Såvida inte förbjudet enligt tillämplig lagstiftning (som kan inkludera provinsen av Quebec) och såvida det finns inga konflikter mellan bestämmelserna i Tvistlösning och bindande skiljeförfarande och Avstående från grupptalan och Avstående från juryrättegång i dessa Villkor å ena sidan och NHL-medlemsklubbars användningsvillkor och integritetspolicy å andra sidan, gäller Tvistlösning och bindande skiljeförfarande och Avstående från grupptalan och Avstående från juryrättegång av dessa Villkor. Om du är mindreårig i den jurisdiktion där du bor måste din förälder eller vårdnadshavare godkänna dessa Villkor åt dig.

Vissa av våra tjänsteleverantörer kan sköta delar av Tjänsterna (t.ex. Disney Streaming Services sköter NHL.com och NHL-appen, och Sportradar och dess försäljare, Cleeng, sköter NHL.TV) (var och en, "Tjänsteleverantör") och du accepterar att alla tjänsteleverantörer, deras respektive efterträdare och tillåtna uppdragstagare och deras respektive dotterbolag är tredje parts förmånstagare av dessa Villkor och de har rättigheten (och de anses ha godkänt rättigheten) att tillämpa dessa Villkor mot dig som tredje parts förmånstagare.

Läs noga igenom dessa Villkor innan du använder Tjänsterna. Du är skyldig att kontrollera då och då om det har skett förändringar i dessa Villkor. Din åtkomst till och användning av Tjänsterna indikerar ditt samtycke till att bindas till Villkoren. Sök inte åtkomst till eller använd inte Tjänsterna om du inte accepterar Villkoren. Med förbehåll för tillämpliga lagar (som kan inkludera provinsen av Quebec) kan vi när som helst ålägga nya villkor eller rätta till på eller ändra Tjänsterna eller Villkoren, till exempel för att återspegla ändringar i lagar eller tillsynskrav. När du söker åtkomst till eller använder Tjänsterna efter att vi har publicerat ändringar till dessa Villkor betyder det att du godkänner dessa ändringar och de tillämpas din åtkomst till och användning av Tjänsterna.

 1.   Innehåll och aktiviteter som är förbjudna.

Du får inte gå in på eller använda, eller försöka gå in på eller använda, Tjänsterna för att vidta några åtgärder som kan skada oss eller någon annan person eller enhet (där var och en är en "person"), hindra driften av Tjänsterna eller använda Tjänsterna på ett sätt som på något sätt bryter mot någon lag. Till exempel, du får inte:

 • Utge dig för att vara någon person eller felaktigt påstå eller på annat sätt oriktigt framställa dina uppgifter, din anknytning till någon person, eller ursprunget av någon information som du tillhandahåller;
 • Inlåta dig i icke auktoriserad spindling, skrapning eller insamling av innehåll eller information, eller använda någon annan icke auktoriserad automatiserade metoder för att kompilera information;
 • begära, samla in, överföra, lagra eller på annat sätt tillhandahålla privat information som tillhör tredje part, inklusive men inte begränsat till telefonnummer, adresser, efternamn, e-postadresser, personnummer eller kredit- eller betalkortsnummer;
 • Införskaffa eller försöka erhålla icke auktoriserad åtkomst till andra datorsystem, material, information, eller några tjänster som finns tillgängliga på eller via Tjänsterna;
 • Använda någon enhet, programvara, eller ett tillvägagångssätt för att störa eller försöka att störa Tjänsternas normala funktionalitet eller någon aktivitet som utförs på Tjänsterna, eller försöka att avsöka, skanna eller testa säkerhetsrisken för, eller kränka säkerheten för något system, enhet, eller ett nätverk;
 • Kringgå, bakåtkompilera, dechiffrera, dekompilera, demontera, avkoda eller på annat sätt ändra eller störa (eller försöka engagera sig i eller uppmuntra eller stödja någon annan persons försök att engagera sig i sådana aktiviteter) någon del som utgör programvaran eller på något annat sätt utgör en del av Tjänsterna. Användning eller distribution av verktyg som är utformade att äventyra säkerheten (t.ex. program för lösenordsgissning, knäckningsverktyg eller verktyg för nätverksavsökning) är strängt förbjuden;
 • Använda eller försöka använda någon annans information, konto, lösenord eller system utom i fall då det uttryckligen är tillåtet;
 • Att vidta några åtgärder som utgör en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på vårt nätverk eller vår infrastruktur;
 • Ladda upp eller på annat sätt överföra information, programvaror eller material som innehåller virus eller som på annat sätt är skadliga för våra eller våra användares datorer, enheter eller system; eller
 • Inlåta sig i något annat beteende som begränsar eller hindrar någon person från att använda Tjänsterna, eller att, i vår egen uppfattning, utsätter oss, våra användare, eller någon annan tredje part för någon ansvarsskyldighet, skada eller förlust av något slag.

Intrång i systemet eller nätverkssäkerheten och visst annat beteende, kan leda till civil eller brottslig ansvarsskyldighet. Vi kan komma att utreda och arbeta med polismyndigheter för att åtala användare som överträder Villkoren. Om du begår eller orsakar sådana överträdelser kan vi komma att upphäva eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna av någon eller utan någon anledning när som helst utan förvarning.

 1. Användarinnehåll och inskickat material från användare.

På vissa platser i Tjänsterna kan du publicera kommentarer, skicka e-post eller på annat sätt anslå, publicera, skicka in, överföra, ladda upp, skicka eller på annat sätt tillhandahålla ("tillhandahålla") information till oss eller andra personer. Du har fullt ansvar för innehållet, data och andra material som du tillhandahåller oss eller andra personer i samband med Tjänsterna, inklusive utan begränsning till information, ljudinspelningar, videor, fotografier, dokument, eller annat material (gemensamt, Användarinnehåll"). Du representerar och garanterar att du äger användarinnehållet eller att du har de nödvändiga rättigheter att tillhandahålla användarinnehåll i enlighet med dessa Villkor, du representerar och garanterar också att alla författarverk är originalverk. Du samtycker till att inte tillhandahålla Användarinnehåll som:

 • Kränker, tillskansar sig, eller på annat sätt överträder upphovsrätten, varumärkes-, patent-, eller andra immateriella egendomsrättigheter tillhörande någon annan person;
 • Är falsk, missledande, ärekränkande, förtalande, smädlig, oanständig, förnärmande, hatisk, hotfull, trakasserande, eller sexuellt explicit;
 • Kränker en persons integritetsrätt eller rätt till offentliggörande;
 • Innehåller reklam eller något erbjudande av något slag;
 • Utnyttjar, skadar, personligen angriper (personangrepp innefattar men är inte begränsade till förtal och öppet sexuella kommentarer eller sexuella anspelningar) eller utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive en representant från NHL, en nuvarande eller tidigare spelare i NHL:s medlemsklubb, eller felaktigt uppger eller på annat sätt felaktigt representerar en anknytning till någon person eller enhet;
 • Förnedrar andra på grund av kön, etnisk grupp, klass, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning eller identitet, handikapp, eller annan klassificering;
 • Överför, lagrar eller på annat sätt tillhandahåller ett virus, en trojan, en mask, en "tidsinställd bomb", ett spionprogram, en bot eller någon annan skadlig eller fördärvlig programkod;
 • Överför, lagrar eller på annat sätt tillhandahåller material som innehåller material av kommersiell natur, inklusive men inte begränsat till annonser, reklammeddelanden, "skräppost", "spam", "pyramidspel", "kedjebrev" eller erbjudanden av något slag;
 • Överför, lagrar eller på annat sätt tillhandahåller material som inte är relevant för Tjänsternas syfte;
 • Innehåller skymford eller annat språk eller material ämnat för att skrämma eller att uppmana till våld; eller
 • Överträder gällande lokala, statliga/regionala/territoriella, nationella eller internationella lagar, eller som förespråkar illegal aktivitet.
 • Vi har även rätt, i den utsträckning som lagen tillåter eller kräver, att avslöja din identitet för en eventuell tredje part som påstår att Användarinnehåll som du tillhandahållit till oss eller andra i samband med Tjänsterna utgör en kränkning av den tredje partens immateriella egendomsrättigheter, dennes integritetsrätt eller någon annan gällande lokal, statlig/regional/territoriell, nationell eller internationell lag.

Tjänsterna kan också erbjuda möjligheter att överföra Användarinnehåll via tredje parts sociala medier och sociala nätverksplatser och produkter ("Tredje parts sociala nätverksfunktioner"). All användning av tredje parts sociala nätverksfunktioner omfattas av dessa Villkor samt villkoren av den då gällande tredje parts webbplats eller produkt ("Villkoren för tredje parts webbplats"). Om konflikt uppstår mellan dessa Villkor och Villkoren för tredje parts webbplats, tillämpas dessa Villkor.

Genom att tillhandahålla oss med Användarinnehåll, beviljar du oss en royaltyfri, helt betald, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, global, fullständigt underlicensierbar, överlåtlig licens att publicera, reproducera, distribuera, överföra, visa, avslöja, uppföra, redigera, adaptera, modifiera, översätta, skapa derivata verk från, sälja, erbjuda till försäljning, exportera och på annat sätt använda och exploatera ditt Användarinnehåll (i sin helhet eller någon del därav) för alla ändamål, på alla sätt i den utsträckning som tillåts enligt lag, och i alla former, media, eller teknologier nu kända eller som senare utvecklas. Härmed upphäver du alla dina moraliska rättigheter som du kan ha till ditt Användarinnehåll, till den utsträckning som godkänns enligt gällande lag. Du representerar och garanterar att du har skaffat alla nödvändiga tillstånd från alla entiteter eller personer (och när det gäller mindreåriga, också från deras föräldrar eller vårdnadshavare, enligt vad som än är tillämpligt) som känns igen, visas eller infattas av det Användarinnehåll som du sänder in (inklusive de som visas på foton eller videofilmer).

Om du inte vill ge oss tillstånd att använda ditt Användarinnehåll enligt dessa Villkor, tillhandahåll då inte det till oss på våra Tjänster. Genom att tillhandahålla ditt Användarinnehåll till oss, samtycker du till dessa Villkor.

Vi är inte skyldiga att publicera eller använda ditt Användarinnehåll. Att anslå eller publicera Användarinnehåll, NHL-innehåll eller Material från tredje part avser inte på något sätt att fastställa, föreslår eller antyda en rekommendation från NHL, inklusive hur sanningsenligt, giltigt eller pålitligt Användarinnehållet, NHL-innehållet eller Materialet från tredje part är. NHL ansvarar inte för något Användarinnehåll eller NHL-innehåll, och har ingen skyldighet att övervaka Användarinnehåll eller Material från tredje part som anslås på Tjänsterna. All användning av information som finns i Användarinnehållet, NHL-innehållet eller Materialet från tredje part gör du på din egen risk. NHL och dess ombud har rätt, men är inte skyldiga, utifrån eget godtycke, att övervaka, granska, redigera, ta bort, radera, inaktivera, vägra, begränsa eller säga upp din åtkomst till ditt Användarinnehåll, NHL-innehåll eller Material från tredje part eller Tjänsterna (helt eller delvist) när som helst utan förvarning med eller utan någon anledning. De skyldigheter du har gentemot oss under dessa Villkor skall fortsättningsvis gälla vid annullering av Tjänsterna, all din åtkomst till eller användning av Tjänsterna, allt Användarinnehåll på Tjänsterna, eller dessa Villkor. Du får inte anslå eller fortsättningsvis anslå något Användarinnehåll som vi tidigare har upplyst dig om att inte anslå.

Du är införstådd med att det när du skickar in ditt Användarinnehåll inte uppstår något konfidentiellt, förtroendebaserat eller kontraktsmässigt förhållande eller något annat förhållande mellan dig och NHL eller mellan dig och någon av NHL:s tredje parter utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Du är införstådd med att NHL inte ansvarar för, och inte kan garantera, riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos information som ingår i något Användarinnehåll, NHL-innehåll eller Material från tredje part. Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av Tjänsterna. Du kan använda olika funktioner (exempelvis "flaggan" i kommentarsdelarna) för att rapportera om personer som kränker rättigheterna i Användarinnehållet. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra användare.

Om du är yngre än 13 år, kan du inte tillhandahålla oss något Användarinnehåll. Om du är yngre än myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor men är minst 13 år gammal, kan du i enlighet med gällande villkor för lotterier, tävlingar eller andra tilläggsvillkor endast tillhandahålla Användarinnehåll med godkännande och under uppsikt av en förälder eller vårdnadshavare. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och samtycker till dessa Villkor med förmån för en individ mellan 13 år och myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor, iaktta att du har fullt ansvar för hans/hennes/hens Användarinnehåll och all juridisk ansvarsskyldighet som han/hon/hen kan orsaka.

 1.    Abonnemangstjänster.

  • Abonnemangstjänster. Denna paragraf gäller för Tjänster som erbjuds av NHL-entiteter och som förutsätter att man skapar ett abonnemangskonto och, i förekommande fall, betalar en avgift, som t.ex. NHL:TV ("Abonnemangstjänster"). Detta gäller inte för abonnemangstjänster som erbjuds av tredje parter, även om dessa tjänster inkluderar innehåll som ägs av NHL. Till exempel, denna paragraf gäller inte för användare i USA som prenumererar ESPN+ eller användare i Kanada som prenumererar SN NOW via Sportsnet. Med konton för Abonnemangstjänster, får du åtkomst till Abonnemangstjänster under en bestämd tidsperiod, vilken kan automatiskt förnyas, i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor.
  • Åtkomstbegränsningar. Du har inte rätt att få åtkomst till några Abonnemangstjänster om du inte (i) har öppnat ett abonnemangskonto med NHL-entiteter och betalat den tillämpliga avgiften (i förekommande fall); (ii) har etablerat åtkomstuppgifter (inklusive ett användarnamn och ett lösenord), och (iii) du använder de åtkomstuppgifterna. Du har inte rätt att olovligt låta någon annan få åtkomst till Abonnemangstjänsterna, inklusive genom att dela, sälja, erbjuda till allmänheten, eller erbjuda att sälja dina åtkomstuppgifter eller tillhandahålla något innehåll eller annat material som du införskaffat via Abonnemangstjänsterna till någon tredje part, eller på annat sätt kränka dessa Villkor. Du ansvarar för att upprätthålla integriteten för dina åtkomstuppgifter, och om du har vetskap om eller misstänker att någon annan än du känner till dina åtkomstuppgifter, måste du omedelbart underrätta oss. Du ansvarar även för all användning eller aktivitet för kontona för Abonnemangstjänsterna, inklusive någon tredje parts användning av Abonnemangstjänsterna som du har gett tillstånd att kunna använda dina åtkomstuppgifter. Sådant ansvar innefattar uttryckligen samtliga köp som görs och andra avgifter som belastar ditt kredit- eller betalkort i anslutning till din användning (eller en auktoriserad tredje parts användning) av Abonnemangstjänsterna. I händelse av någon bedräglig, oegentlig, eller olaglig aktivitet på dina konton för Abonnemangstjänsterna, kan vi, utifrån eget godtycke, säga upp de kontona och anmäla dig till lämpliga polismyndigheter. Du kan bli ansvarig för skador som uppkommer på grund av sådan bedräglig, oegentlig, eller på annat sätt olaglig aktivitet.
  • Enheter och minimala systemkrav. Vissa Abonnemangstjänster, som NHL.TV och andra videotjänster, kan man endast få åtkomst till genom att använda vissa enheter som uppfyller särskilda minimala systemkrav. Du bör undersöka Abonnemangstjänsterna innan du betalar för att få åtkomst till dem, för att säkerställa att de är kompatibla med din enhet, eftersom vi inte återbetalar några avgifter som du har betalat om Abonnemangstjänsterna du abonnerar på inte är kompatibla. För vissa enheter, kan betalningen för Abonnemangstjänsterna processeras av tredje part leverantören där du köpte eller skaffade din enhet ("Enhetsleverantör"). Dessa betalningar (och alla eventuella återbetalningar) regleras av enhetsleverantörens villkor, inklusive dess uppsägnings- och återbetalningspolicy. Övriga begränsningar kan föreligga, inklusive begränsningar av tillgången av enheter eller Abonnemangstjänster i vissa länder. Klicka här för mer information om enheter: https://www.nhl.com/nhltvdevices
  • Upphävning eller annullering. Vi kan komma att upphäva eller avsluta din åtkomst till Abonnemangstjänsterna genom att tillhandahålla dig med rimlig förvarna. Om du däremot kränker eller överträder någon skyldighet i dessa Villkor kan vi säga upp din åtkomst till Abonnemangstjänsterna med omedelbar verkan och utan att förvarna dig. Om vi säger upp din åtkomst till Abonnemangstjänsterna, kommer du inte längre att vara ansvarig för avgifter som associeras med Abonnemangstjänsterna efter att uppsägningen trätt i kraft, men du kommer inte att erhålla någon kompensation från oss, inklusive återbetalningsrätten, och vi kommer inte att utfärda några återbetalningar. Om du har kränkt eller överträtt någon skyldighet i dessa Villkor, blir du inte berättigad till någon kompensation.
  • Debitering och betalning.

  • Ålder och debiteringsauktorisering. Genom att abonnera på en Abonnemangstjänst bekräftar du att du har nått myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor, att all information som du skickar är sanningsenlig och korrekt (inklusive all kredit- eller betalkortsinformation) samt att du är den auktoriserade innehavaren av kredit- eller betalkortet.

    

  • Avgifter. Du samtycker till att betala samtliga abonnemangsavgifter och andra debiterade avgifter för dina konton för Abonnemangstjänsterna, inklusive eventuella tillämpliga skatter (inklusive tillämplig moms). NHL-entiteter (eller, där detta är tillämpligt, deras Tjänsteleverantörer och din Enhetsleverantör) förbehåller sig rätten att kunna ändra summan av, eller underlaget för att fastställa alla abonnemangsavgifter eller andra debiteringar för Abonnemangstjänsterna och för att införa nya abonnemangsavgifter eller andra debiteringar som träder i kraft efter att du har underrättats i förväg.

    

  • Omsättningsskatt. För vissa köp som görs via Tjänsterna måste NHL-entiteterna (eller, där detta är tillämpligt, deras Tjänsteleverantörer) debitera omsättningsskatt (inklusive tillämplig moms). I stater eller regioner där omsättningsskatt eller användningsskatt tillämpas är köpet föremål för skatt såvida inte annat specifikt uppges. Köp som görs via Tjänsterna är inte befriade från omsättnings- eller användningsskatt bara för att de görs via Internet eller för att NHL-entiteterna inte är skyldiga att debitera skatt i en viss stat eller region. Huruvida omsättningsskatt ska debiteras vid ett givet köp och hur mycket skatt som ska tas ut beror på ett flertal faktorer, inklusive men inte begränsat till huruvida säljaren befinner sig i en viss jurisdiktion. Köparen ansvarar för alla tillämpliga skatter som inte debiteras av NHL-enheterna. Vissa stater kräver att köparna ska upprätta en deklaration över omsättnings-/användningsskatt där de rapporterar beskattningsbara köp där skatt inte debiterats av NHL-entiteterna samt betala sådan skatt. Om du vill veta mer, kontakta den aktuella skattemyndigheten eller gå in på denna myndighets webbplats. Om omsättningsskatt debiteras av NHL-entiteterna i samband med ett köp kommer beloppet att visas antingen innan du slutför köpet eller innan du ger den slutliga bekräftelsen av att köpet ska genomföras.

För kunder i Oklahoma kan tillämplig användningsskatt på köp som görs via Tjänsterna rapporteras och betalas via en individuell inkomstskattedeklaration i Oklahoma, för närvarande på Form 511 (blankett 511), eller genom att en konsumentdeklaration för användningsskatt lämnas in, för närvarande på Form 21-1 (blankett 21-1). Nämnda blanketter och tillhörande instruktioner är tillgängliga på Oklahoma Tax Commissions webbplats.

För kunder i South Dakota kan eventuella tillämpliga omsättnings- eller användningsskatter på köp som görs via Tjänsterna rapporteras och betalas via en blankett för användningsskatt i South Dakota, för närvarande Form 1350 (blankett 1350), som är tillgänglig tillsammans med tillhörande instruktioner på South Dakota Department of Revenues webbplats.

Vår intäktsgenererande partner Cleeng B.V. ("Cleeng") sköter förvaltningen av åtkomsten till innehåll och/eller abonnemang och betalningar och fakturering åt oss. För ändamålet tjänstgör Cleeng som transaktionsansvarige på vår begäran. Cleengs tjänster är föremål för Cleengs användarvillkor som finns på https://cleeng.com/cleeng-user-agreement, och som införlivas härmed genom hänvisning (förutsatt dock att om konflikt uppstår tillämpas dessa Villkor).

 • Automatisk förnyelse.

  • Tjänster med månadsabonnemang. Vid Abonnemangstjänster som debiteras månadsvis (med förbehåll för tillämpliga lagar som kan inkludera provinsen av Quebec) förnyas abonnemanget automatiskt varje månad under den innevarande NHL-säsongen till och med juni (och vid abonnemangstjänster som införskaffats av en Enhetsleverantör, eventuellt till och med den omedelbart efterföljande säsongen utanför spel) och startar åter vid nästföljande NHL-säsongs början till då aktuell NHL-säsongs ordinarie månadspris, såvida du inte säger upp Abonnemangstjänsten innan nästa tillämpliga debiteringsperiod börjar. Det primära kredit- eller betalkort som du angivit i avsnittet Betalningsprofil på ditt NHL.TV-konto kommer att debiteras på eller kring samma datum varje månad av ditt abonnemang enligt vad som anges i denna underparagraf. Om vi inte kan dra dessa avgifter från ditt primära kredit- eller betalkort kan ett alternativt kort som du angivit i avsnittet Betalningsprofil på ditt NHL.TV-konto komma att debiteras. Om du vill säga upp en Abonnemangstjänst kan du logga in på ditt NHL.TV-konto, gå till avsnittet Mitt konto och följ de tillämpliga instruktionerna, eller besök https://nhl.com/nhltvsupport och klicka på "Hur säger jag upp mitt abonnemang". I paragrafen Uppsägnings- och återbetalningspolicy nedan finner du detaljer angående återbetalningar.
  • Tjänster med årsabonnemang. Vid Abonnemangstjänster som debiteras månadsvis faktureras en gång när du registrerar dig för Abonnemangstjänsten och oavsett när under säsongen du registrerade dig kommer ditt abonnemang (med förbehåll för tillämpliga lagar som kan inkludera provinsen av Quebec) förnyas automatiskt vid nästföljande NHL-säsongs början och varje år till då aktuellt års ordinarie fullt säsongspris, såvida du inte säger upp Abonnemangstjänsten innan nästa tillämpliga debiteringsperiod börjar. Det primära kredit- eller betalkort som du angivit i avsnittet Betalningsprofil på ditt NHL.TV-konto kommer att debiteras i samband med starten av varje nästföljande NHL-säsong. Om vi inte kan dra dessa avgifter från ditt primära kredit- eller betalkort kan ett alternativt kort som du angivit i avsnittet Betalningsprofil på ditt NHL.TV-konto komma att debiteras. Om du vill säga upp ditt årliga Abonnemangstjänst logga in på ditt NHL.TV-konto, gå till avsnittet Mitt konto och följ de tillämpliga instruktionerna, eller besök https://nhl.com/nhltvsupport och klicka på "Hur säger jag upp mitt abonnemang". I paragrafen Uppsägnings- och återbetalningspolicy nedan finner du detaljer angående återbetalningar.

  ENLIGT GÄLLANDE LAGAR (SOM KAN INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC), SÅVIDA DU INTE UNDERRÄTTAR OSS I FÖRVÄG OM ATT DU VILL ANNULLERA EVENTUELLA ABONNEMANGSTJÄNSTER MED AUTOMATISK FÖRNYELSE INNAN NÄSTA TILLÄMPLIGA DEBITERINGSPERIOD BÖRJAR, KOMMER DITT ABONNEMANG AUTOMATISKT ATT FÖRNYAS OCH DU MEDGER ATT TILLÄMPLIG ABONNEMANGSAVGIFT OCH EVENTUELLA SKATTER (INKLUSIVE TILLÄMPLIG MOMS) DRAS FRÅN NÅGOT AV DE KREDIT- ELLER BETALKORT SOM DU ANGIVIT I AVSNITTET BETALNINGSPROFIL PÅ SUBSCRIBE.NHL.COM. VI KOMMER ATT FÖRSE DIG MED ETT FÖRHANDSBESKED OM AUTOMATISK FÖRNYELSE AV ALLA ABONNEMNAGSTJÄNSTER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

  • Särskilt meddelande till användare i Tyskland.

  1.    Du kan välja Abonnemangstjänster som varar en månad, ett år eller en obestämd tid.

  2.   Abonnemangstjänster börjar på prenumerationsdagen. Tidsbestämda abonnemangstjänster av en månad eller ett år ändras till abonnemangstjänster med obestämd varaktighet vid slutet av den tidsbestämda perioden såvida du inte säger upp Abonnemangstjänsten enligt vad som anges nedan.

  3.   Du kan säga upp dina Abonnemangstjänster av obestämd tid genom att meddela oss en månad innan datumet då du vill att vi avslutar tjänsten. Om du säger upp Abonnemangstjänsterna innan den tillämpliga debiteringsperiod slutar kommer du att kunna använda tjänsterna de kvarvarande dagar som du debiterades för.

  4.   Tjänster med månadsabonnemang: Du kan prenumerera Abonnemangstjänster för en månad med din prenumerationsdag som startdag. Om du inte säger upp ditt abonnemang före månadens slut kommer ditt abonnemang att ändras till en Abonnemangstjänst med obestämd varaktighet som fortsätter tills du säger upp det. Du kommer att debiteras månadsvis till då aktuell NHL-säsongs ordinarie månadspris. Det primära kredit- eller betalkort som du angivit i avsnittet Betalningsprofil på ditt NHL.TV-konto kommer att debiteras på eller kring samma datum varje månad av ditt abonnemang. Om vi inte kan dra dessa avgifter från ditt primära kredit- eller betalkort kan ett alternativt kort som du angivit i avsnittet Betalningsprofil på ditt NHL.TV-konto komma att debiteras.

  5.   Tjänster med årsabonnemang: Du kan prenumerera Abonnemangstjänster för en hel NHL-säsong i en betalning, med din prenumerationsdag som startdag. Du kommer att debiteras för hela NHL-säsongen i en betalning. Om du inte säger upp ditt helsäsongsabonnemang kommer det att fortsätta tills du säger up det och du kommer att debiteras igen för nästa NHL-säsong till det då aktuella ordinarie fulla säsongspriset. Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst och NHL-entiteter (eller deras Tjänsteleverantörer) kommer att hedra din begäran och återbetala den oanvända delen av ditt abonnemang på proportionell basis.

  • Provabonnemang. Åtkomst till en Abonnemangstjänst, inklusive NHL.TV, kan ibland tillhandahållas via ett tidsbegränsat kostnadsfritt provabonnemang (ett "Provabonnemang"). Observera att dessa Villkor gäller för ett Provabonnemang. Du kanske ombeds att tillhandahålla dina kredit- eller betalkortsuppgifter när du registrerar dig för ett Provabonnemang. I detta fall kommer ditt kredit- eller betalkort endast att debiteras om du inte säger upp ditt Provabonnemang innan provperioden gått ut. Genom att abonnera på ett Provabonnemang: (i) är du införstådd med att Provabonnemanget är personligt och inte kan överlåtas eller på annat sätt tilldelas någon annan person; (ii) är du införstådd med att Provabonnemangets syfte är att du ska få tillgång till Abonnemangstjänsterna för övervägande om ett komplett abonnemang av Betaltjänsten (ett "Betalt abonnemang"); samt (iii) är du införstådd med att Provabonnemanget kan vara föremål för andra särskilda villkor för Provabonnemanget som erbjuds, och att din användning av Abonnemangstjänsten under Provabonnemangets tidsperiod även kommer att vara föremål för sådana övriga villkor och att sådana övriga villkor skall införlivas i Villkoren; och (iv) ÄR DU INFÖRSTÅDD MED ATT IFALL DET KRÄVS ATT DU MÅSTE TILLHANDAHÅLLA DIN KREDIT- ELLER BETALKORTSINFORMATION OCH OM PROVABONNEMANGET INTE ANNULLERAS INOM TIDSPERIODEN FÖR PROVABONNEMANGET, KOMMER DITT PROVABONNEMANG ATT ÄNDRAS TILL ETT BETALT ABONNEMANG, DÄR PRISET KOMMER ATT VARA LIKSTÄLLT MED DET PRIS FÖR ETT BETALT ABONNEMANG SOM GÄLLDE VID DEN TIDPUNKT DÅ PROVABONNEMANGET PÅBÖRJADES SAMT ATT DET KREDIT- ELLER BETALKORT SOM DU ANGIVIT AUTOMATISKT KOMMER ATT DEBITERAS BASERAT PÅ ETT BETALT ABONNEMANG OCH UNDER SAMMA DEBITERINGSCYKEL SOM OM DEN BÖRJADE DEN DAG DÅ DITT PROVABONNEMANG PÅBÖRJADES; FÖRUTSATT ATT NHL-ENTITETER KAN UTIFRÅN DERAS EGET GODTYCKE ÄVSTÅ FRÅN ALLA ABONNEMANGSAVGIFTER FÖR PROVABONNEMANGSPERIODEN.

  • Uppsägnings- och återbetalningspolicy. Förutom vad som beskrivs nedan, och med förbehåll för tillämpliga lagar (som kan inkludera provinsen av Quebec), (i) NHL-entiteterna (och deras Tjänsteleverantörer) återbetalar inte eller justerar inte kostnaden för vad som använts av Abonnemangstjänster, eller några andra inköp som gjorts via Tjänsterna; och (ii) begäran om uppsägningar av abonnemang träder i kraft när debiteringsperioden som vi erhållit uppsägningen för har upphört.

  • NHL.TV. Enligt gällande lagar kan du som abonnent på NHL.TV säga upp ditt abonnemang inom fem (5) dagar efter att det ursprungliga abonnemanget påbörjats eller inom fem (5) dagar efter att ditt abonnemang automatiskt har förnyats och erhålla en återbetalning av abonnemangsavgiften Förutom, enligt gällande lagar, om du som abonnent på NHL.TV väljer att säga upp ditt abonnemang inom fem (5) dagar av en viss månad av ditt abonnemang kommer du att återbetalas månadsavgiften för abonnemanget som debiterades för den månaden som du säger upp, och resten av ditt abonnemang kommer att avslutas (men vi kommer inte att återbetala dig tidigare månader av ditt nuvarande abonnemang). Om du emellertid registrerar dig för NHL.TV igen efter uppsägningen förbehåller sig NHL-entiteterna rätten att neka dina framtida begäran om återbetalning skulle du därefter bestämma att säga upp ditt abonnemang igen inom samma NHL-säsong. Du kan säga upp ditt NHL.TV-abonnemang genom att logga in på ditt NHL.TV-konto, gå till avsnittet Mitt konto och följa de tillämpliga instruktionerna, eller genom att besöka https://nhl.com/nhltvsupport och klicka på "Hur säger jag upp mitt abonnemang".
  • Om vi inte lyckas att återbetala pengarna till ditt kreditkort, till exempel på grund av att ditt kreditkortskonto är avstängt eller på annat sätt otillgängligt när vi försöker återbetala pengarna, eller om vi hävdar att du har brutit mot dessa Villkor (för klarhet, inklusive Cleengs villkor) och du accepterar att du förlorar summan som du skulle få (om någon) under denna paragraf.
  • Om du gör ett inköp inom appen (dvs. iOS/App Store, Android/Google Play, AndroidTV ochFireTV) måste återbetalning begäras från den tillämpliga nätbutiken enlig återbetalningspolicyer som gäller för denna butik.

         5.* Videotjänster och sändningsbegränsningar.*

  Sändningsbegränsningar kan gälla för Tjänster som tillåter dig att se videor av direktsända matcher eller sammandrag, såsom NHL.TV. Vad gäller NHL.TV kan schemalagda matcher vara begränsad och inte tillgänglig för direktsändning om sådan match sänds nationellt i ditt land eller sändningsområde. Den fullständiga reprisen av en sändningsbegränsad match kommer normalt att vara tillgänglig på NHL.TV senast tjugofyra (24) timmar efter att matchen har avslutats.

  Vad gäller matcher som direktuppspelas på ESPN+ eller via Sportsnet (dvs. SN NOW), under den normala NHL-säsongen, Stanley Cup Playoffs, och Stanley Cup Final, kan den schemalagda matchen vara begränsad och inte tillgänglig för direktsändning om:

  • du befinner dig inom det gällande lagets lokala sändningsområde, oavsett om laget spelar en bortamatch eller en hemmamatch, eller om matchen sänds lokalt av ett regionalt tv-bolag, eller
  • en sådan match sänds nationellt i ditt land eller sändningsområde.

  För mer information om tillämpliga sändningsbegränsningar, besök https://www.nhl.com/info/nhltv-blackout-detector.

  OM DU KRINGGÅR ELLER FÖRSÖKER KRINGGÅ NÅGRA SÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR ELLER ANDRA ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR: DITT ABONNEMANG ANNULLERAS OMEDELBART OCH, SÅVIDA INTE FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING (SOM KA INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC), EN AVGIFT PÅ ETT HUNDRA DOLLAR ($100,00) FÖR FÖRTIDA ANNULLERING KOMMER ATT DEBITERAS DITT KREDITKORT. DU KAN BLI FÖREMÅL FÖR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER OCH NHL FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ANMÄLA EN SÅDAN FÖRSUMMELSE TILL TILLÄMPLIGA POLISMYNDIGHETER.

  1. Registrering för tjänster utan abonnemang.

  Du kan bli ombedd att registrera dig för särskilda aktiviteter i samband med Tjänsterna, inklusive andra Tjänster än Abonnemangstjänsterna (se paragraf 4 för en diskussion om Abonnemangstjänster). När du registrerar dig eller tillhandahåller övrig information i samband med Tjänsterna, samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett information om dig själv, enligt vad som krävs eller vad som instruerats och att omedelbart uppdatera denna information för att upprätthålla dess riktighet. NHL-entiteterna har rätt att upphäva eller avsluta alla konton eller andra registreringar och neka all nuvarande eller framtida användning, om de misstänker att sådan information är felaktig eller ofullständig. Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten av alla tillämpliga lösenord och användarnamn som du erhåller eller väljer, och du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt tillämpliga lösenord eller konto.

  1. Immateriell egendom.

  Allt innehåll och all information, datorkod, programvara och övrigt material som är en del av Tjänsterna utöver ditt Användarinnehåll eller Materialet från tredje part (gemensamt "NHL-innehåll") och Tjänsterna tillhör av NHL. Du kan få åtkomst till, använda och visa Tjänsterna men endast för icke-kommersiella syften, informationssyften och personligt bruk, utan att modifiera eller ändra eller det på något sätt, och endast så länge som du uppfyller dessa Villkor.

  • Upphovsrätt och övriga immateriella egendomsrättigheter. Visst NHL-innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagarna i USA, Kanada och i andra länder. Du är införstådd med att alla upphovsrätter och övriga immateriella egendomsrättigheter som relaterar till NHL-innehåll och/eller Tjänsterna tillhör NHL eller dess tredje parts licensgivare, till den utsträckning som godkänns enligt Förenta Staternas upphovsrättslag, Kanadas upphovsrättslag, internationella upphovsrättslagar och alla övriga gällande lagar. Förutom vad som uttryckligen och skriftligen godkänns av en auktoriserad person eller genom gällande lag, får du inte kopiera, reproducera, distribuera, publicera, mata in i en databas, visa, uppföra, modifiera, skapa derivata verk från, överföra, eller på annat sätt använda eller exploatera någon del av NHL-innehållet och Tjänsterna. Om du behöver ett skriftligt medgivande för att använda NHL-innehåll eller något annat verk som ägs av NHL ber vi dig kontakta oss med hjälp av informationen i paragraf 27. All obehörig användning av NHL-innehåll av Tjänsterna är en överträdelse av dessa Villkor.
  • Varu- och servicemärken. Du är införstådd med och samtycker till att (i) NHL, NHL Shield samt ordmärket och bilden av Stanley Cup är registrerade varumärken tillhörande National Hockey League; och (ii) samtliga NHL-entiteters logotyper och -varumärken och NHL-medlemsklubbarnas logotyper och varumärken, samt övriga egendomsrättsliga NHL-entiteternas och NHL-medlemsklubbarnas märken som har framställts i samband med Tjänsterna och NHL-innehållet, tillhör NHL-entiteterna och de respektive NHL-medlemsklubbarna och får inte användas kommersiellt utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL Enterprises, L.P., eller dess ombud, vilket kan begäras via kontaktinformationen som tillhandahålls i paragraf 27.
  • Underrättelse om intrång. NHL respekterar immateriella egendomsrättigheter. Om du i god tro anser att ditt verk har reproducerats eller finns tillgängligt på Tjänsterna på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, tillhandahåll då vårt utsedda ombud med följande skriftliga information:

   • o   En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är auktoriserad att agera å innehavarens vägnar för den exklusiva rätten som påstås ha kränkts;
    o   Identifikation av det upphovsrättsskyddade verket eller en representationslista över de verk som påstås ha kränkts;
    o   Identifikation av det påstådda kränkta materialet och information som är skäligen tillräcklig för att kunna tillåta oss att lokalisera materialet;
    o   Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, så att vi kan kontakta dig vid behov;
    o   Ett uttalande att du i god tro anser att det ifrågasatta användandet inte har auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller lagenligt, och
    o   Ett uttalande från dig, under straffansvar för mened, att ovanstående information i din underrättelse är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har auktoriserats att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.
     

   NHL:s utsedda ombud för underrättelser om anspråk på upphovsrätt är:
   NHL Enterprises, L.P.
   DMCA Agent -- Senior Vice President, Legal
   One Manhattan West
   395 9th Avenue
   New York, NY 10001
   NHL.com/contact(välj "DMCA" för ämneseraden)
   Telefon: (212) 789-2000 

   Inbäddat innehåll. Tjänsterna kan tillåta dig att inbädda NHL-innehåll in till andra webbsidor. All användning av inbäddat NHL-innehåll måste får endast vara till för icke-kommersiella syften och kan inaktiveras av NHL när som helst av någon eller ingen anledning. Förbjuden kommersiell användning inkluderar alla av följande åtgärder som har vidtagits utan ett uttryckligt skriftligt godkännande från NHL:

   • Försäljning av åtkomst till inbäddat NHL-innehåll på en annan webbplats;
   • Användning av inbäddat NHL-innehåll i syfte att erhålla reklam- eller abonnemangsintäkter, eller för kommersiella syften;
   • Skapa en webbplats som bara förenar en samling av inbäddat NHL-innehåll och medvetet försöker att generera reklamintäkter från det;
   • Användning av inbäddat NHL-innehåll, som NHL utifrån eget godtycke, anser konkurrera med eller ersätta Tjänsterna.

   Du får inte etablera en länk till våra Tjänster på någon webbplats som kräver en registrering i samband med innehåll från våra Tjänster, eller som på annat sätt insamlar personlig information i samband med innehåll från våra Tjänster.

   Tjänsterna och alla andra material som erbjuds via Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till NHL-innehåll, Användarinnehåll eller Materialet från tredje part, i förekommande fall, tillhandahålls för privat och icke-kommersiellt bruk, och du får inte distribuera, modifiera, översätta, återutsända, överföra, uppföra eller skapa härledda verk av dem.

   1. Länkning till våra tjänster.

   Du kan länka till våra Tjänster, förutsatt att du gör det på ett sätt som är hederligt och lagligt och som inte skadar eller drar fördel av vårt rykte. Du får inte upprätta en länk på ett sätt som antyder eller låter påskina någon form av ett samarbete, godkännande eller rekommendation från vår sida där inget av detta existerar, och inga länkar till våra Tjänster får vara "inramade" om innehållet i ramen omfattar någon form av sponsorskap, reklam, kommersiell text eller grafik. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningsgodkännanden utan förvarning. Webbplatsen som du länkar till måste uppfylla standarderna för Användarinnehåll i alla avseenden, enligt vad som beskrivs i paragraf 3 i dessa Villkor.

   1. Ändring eller annullering.

   NHL kan komma att ändra eller annullera dessa Villkor av vilken anledning som helst och när som helst, till exempel för att återspegla ändringar i lagen eller för tillsynskrav, och sådana ändringar blir bindande nästa gång du använder Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten, utifrån eget godtycke, att begränsa, upphäva eller annullera din åtkomst till och användningen av Tjänsterna, med eller utan förvarning enligt paragraf 4. Med förbehåll för tillämpliga lagar (som kan inkludera provinsen av Quebec) förbehåller NHL sig också rätten att ändra priset på Tjänsterna eller andra produkter som erbjuds via Tjänsterna. NHL ansvarar inte för eventuella fel i annonstext eller bilder avseende Tjänsterna eller andra produkter som erbjuds via Tjänsterna. Alla erbjudanden om att sälja Tjänster eller andra produkter via Tjänsterna kan upphöra när som helst efter NHL:s eget gottfinnande.

   För övrigt skall tillämpliga paragrafer av dessa Villkor fortsättningsvis gälla efter annulleringen, inklusive men inte begränsat till denna paragraf samt följande paragrafer: Paragraf 1 (Detta är ett juridiskt avtal); paragraf 7 (Immateriell egendom.); paragraf 10 (Integritetspolicy); paragraf 12 (Garantifriskrivning); paragraf 13 (Uteslutande kompensation och ansvarsbegränsning); paragraf 14 (Gottgörelse); paragraf 15 (Integrering och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet och ändring); paragraf 16 (Ingen ansvarsbefrielse); paragraf 17 (Överlåtelsehandling och bindande utslag); paragraf 18 (Tvistlösning och bindande skiljeförfarande); paragraf 19 (Avstående från grupptalan och Avstående från juryrättegång); paragraf 20 (Val av jurisdiktion och jurisdiktionsort); och paragraf 23 (Separata villkor). NHL förbehåller sig även rätten att anhålla om kompensation som finns tillgänglig enligt lagen och enligt rättmätiga krav för överträdelser av dessa Villkor. Vid upphörande måste du sluta söka åtkomst till Tjänsterna och avstå från all användning därav inklusive allt NHL-innehåll.

   1. Integritetspolicy.

   Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst igenom och förstått NHL.com Integritetspolicy ("Integritetspolicyn"), som skall införlivas i dessa Villkor. Du samtycker till (i) att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv på det sätt som eventuella registreringsformulär eller andra formulär kräver (gemensamt benämnd "Registreringsdata"); (ii) att hålla ditt lösenord och användarnamn skyddade; (iii) att behålla och omgående uppdatera Registreringsdata och annan information som du ger till NHL; (iv) att inte sälja eller överlåta ditt konto eller ge någon annan rätt att använda det; och (v) ansvara helt för all användning av ditt konto och för eventuella åtgärder som utförs via ditt konto. Du accepterar att varje NHL-medlemsklubbs webbplats kan ha en egen integritetspolicy som också styr din användning av denna webbplats.

   1. Länkar och trejde parts innehåll.

   Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser eller onlinetjänster som sköts och upprätthålls av andra personer och som inte kontrolleras och upprätthålls av NHL. Sådana länkar utgör inte en rekommendation från NHL för de andra webbplatserna eller onlinetjänsterna, eller innehållet som visas däri, eller de personer som associeras med dem. Dessa Villkor gäller inte för sådana övriga webbplatser och onlinetjänster, och sådana webbplatser och onlinetjänster utgör inte en del av Tjänsterna. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyerna och användningsvillkoren för dessa andra webbplatser eller tjänster.

   Vi kan komma att inkorporera tredje parts tjänster, programvara, teknologi, data och/eller annat innehåll (gemensamt, "Material från tredje part") antingen enskilt eller i samband med olika program eller funktioner som finns tillgängliga via Tjänsterna. Din användning av Material från tredje part, kan vara föremål för andra användningsvillkor utöver dessa Villkor och kan vara fastställda av tredje parts leverantörer, enligt vad som är tillämpligt. Du samtycker till och är införstådd med att NHL inte har någon ansvarsskyldighet vad gäller din användning av sådant Material från tredje part, vare sig du är medveten eller inte medveten om dess användning, och vare sig sådan användning av Material från tredje part befrämjas eller rekommenderas av NHL eller inte.

   Du kan välja att handla varor, innehåll, abonnemang, NFT eller andra produkter och tjänster från andra, som till exempel tredje part återförsäljare, marknadsplatser, app-butiker, plattformar och andra (gemensamt "Återförsäljare"), inklusive återförsäljare som är länkade till eller på något annat sätt kan användas via Tjänsterna. Alla villkor, garantier eller utfästelser från Återförsäljare angående inköp du gör från Återförsäljaren gäller uteslutande mellan dig och Återförsäljaren. Vi är inte skyldiga för förluster eller skador av något slag som orsakas av sådana inköp, och vi gör inga utfästelser eller ger garantier för inköp som görs via någon Återförsäljare.

   1. Garantifriskrivning.

   OM GÄLLANDE LAG (SOM KA INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC) INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV VISSA ELLER ALLA AV UNDERFÖRSTÅDDA ELLER REGELMÄSSIGA GARANTIER I DESSA VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DIG, KOMMER SÅDANA UNDANTAG ATT GÄLLA FÖR DIG TILL STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG.

   DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH MATERIALEN SOM INGÅR I DESSA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL NHL-INNEHÅLL OCH TREDJE PARTS MATERIAL, SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK. VI GÖR INGA UTFÄSTELSER OM OCH GER INGA GARANTIER FÖR TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL DRIFTEN AV TJÄNSTERNA ELLER INFORMATION, MATERIAL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM VISAS ELLER ERBJUDS PÅ TJÄNSTERNA, ELLER FÖR NÅGRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER SOM TJÄNSTERNA, NHL-INNEHÅLL ELLER TREDJE PARTS MATERIAL ÄR LÄNKADE TILL. DE TJÄNSTER OCH MATERIAL SOM INGÅR DÄRI, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL NHL-INNEHÅLL OCH TREDJE PARTS MATERIAL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", "MED ALLA FEL" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT". UTAN ATT BEGRÄNSA DEN GENERELLA TILLÄMPLIGHETEN AV DET SOM TIDIGARE ANGIVITS, FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, REGELMÄSSIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (I) GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, ÄGANDERÄTT, FELFRI ANVÄNDNING, AVSAKNAD AV PANTRÄTT OCH INTECKNINGAR, (II) GARANTIER GENTEMOT INTRÅNG, FÖRSKINGRING ELLER ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON PERSONS IMMATERIELLA EGENDOM ELLER ÄGANDERÄTT, (III) GARANTIER SOM UPPSTÅR VID AFFÄRER OCH ANVÄNDNING VID HANDEL, OCH (IV) GARANTIER RELATERADE TILL RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, FELFRIHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AVSEENDE UPPGIFTER ELLER INNEHÅLL SOM NHL GÖR TILLGÄNGLIGT PÅ TJÄNSTERNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT. UTÖVER DETTA LÄMNAS INGA GARANTIER OM ATT TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA BEHOV ELLER KRAV, ELLER NÅGON ANNAN PERSONS BEHOV ELLER KRAV, ELLER DE BEHOV ELLER KRAV SOM FASTSTÄLLTS I NÅGON FORM AV DOKUMENTATION. VI GARANTERAR INTE, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, REGELMÄSSIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL, NHL-INNEHÅLLET, FUNKTIONERNA ELLER MATERIALET SOM DE BESTÅR AV, KOMMER ATT VARA TIDSENLIG, SÄKER, KORREKT, FELFRI, KOMPLETT, UPPDATERAD, FRI FRÅN VIRUS ELLER ÄR STÖRNINGSFRI. DET ÄR INTE NÖDVÄNDIGTVIS SÅ ATT NHL REKOMMENDERAR, STÖDJER, SANKTIONERAR, UPPMUNTRAR ELLER SAMTYCKER TILL NÅGOT NHL-INNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL, OCH VI FRISKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER, VILLKOR OCH ANSVARSSKYLDIGHETER I SAMBAND MED ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NHL-INNEHÅLL. NHL GÖR INGA UTFÄSTELSER OM ATT TJÄNSTERNA ÄR LÄMPLIGA ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING UTANFÖR USA ELLER KANADA. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG AV NHL ELLER FÖR NHL:S RÄKNING SKA GE UPPHOV TILL NÅGON FORM AV GARANTI.

   1. Uteslutande kompensation och ansvarsbegränsning.

   UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL VÅRDSLÖSHET AV EN SÅDAN ENTITET, KOMMER NHL, ELLER NÅGON TREDJE PART SOM ÄR INVOLVERAD I ATT AGERA VÄRD, DRIVA, SKAPA, PRODUCERA, ELLER TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA (INKLUSIVE ABONNEMANGSTJÄNSTERNA) (GEMENSAMT "NHL-PARTER"), HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL DIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE SKADOR ELLER FÖRLORADE INTÄKTER SOM UPPSTÅR GENOM VILLKOREN ELLER TILL FÖLJD AV ATT DU HAFT ÅTKOMST TILL, ANVÄNT, FELAKTIGT ANVÄNT ELLER VARIT OFÖRMÖGEN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL ALLT NHL-INNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER DE WEBBSIDOR SOM TJÄNSTERNA ÄR LÄNKADE TILL, HUR DE ÄN HAR UPPSTÅTT, VARE SIG GENOM AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM NHL-PARTER HAR UPPLYSTS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER I SAMBAND MED BRISTER I PRESTANDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, DEFEKTER, FÖRSENAD DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, LEDNINGS- ELLER SYSTEMAVBROTT, ELLER ANDRA TEKNISKT SKADLIGA MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DIN ENHET, DINA DATA, ELLER ANNAT ÄGANDERÄTTSLIGT SKYDDAT MATERIAL PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNT VÅRA TJÄNSTER ELLER HÄMTAT ELLER BÄDDAT IN INNEHÅLL FRÅN DENNA ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN.

   EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER (SOM KA INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC) INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SKALL NHL-PARTER ANSVARSSKYLDIGHET I SÅDANA JURISDIKTIONER FÖR SÅDANA SKADOR VARA BEGRÄNSAD TILL DEN OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER. INGET I DESSA VILLKOR UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR VÅR ANSVARSSKYLDIGHET FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR GENOM VÅR VÅRDSLÖSHET, ELLER GENOM VÅRT BEDRÄGERI ELLER GENOM BEDRÄGLIG FRAMSTÄLLNING, ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET, OCH BARA OM SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS AV GÄLLANDE LAG.

   MED FÖRBEHÅLL FÖR GÄLLANDE LAGAR (SOM KAN INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC) SKALL ALLA ANSPRÅK GENTEMOT OSS SKALL BEGRÄNSAS TILL DEN SUMMA SOM DU HAR BETALAT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA. DU SAMTYCKER ATT DU MEDDELAR NHL SKRIFTLIGEN OM ALLA ANSPRÅK GENTEMOT NHL INOM ETT (1) ÅR FRÅN ATT DEN HÄNDELSE ELLER OMSTÄNDIGHET SOM GETT UPPHOV TILL ANSPRÅKET HAR INTRÄFFAT.

   1. Gottgörelse.

   Du samtycker till att gottgöra, hålla skadeslöst och försvara NHL-parter, och var och en av dess respektive styrelseledamöter, ägare, chefer, aktieägare, entreprenörer, ombud, anställda, komplementärer och kommanditdelägare, efterföljare och tillförordnade från och gentemot alla krav, fordringar, skador, ansvarsskyldighet, straff, böter, ränta, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter och skador, inklusive utan begränsning till, skäliga advokatkostnader och avgifter till andra professionella rådgivare, som uppstår eller i samband med (i) din åtkomst till eller användning av Tjänsterna (inklusive, utan begränsning till, ditt Användarinnehåll och din användning av NHL-innehåll), (ii) ditt uppförande online i samband med Tjänsterna (iii) din överträdelse eller din kränkning av dessa Villkor, (iv) din underlåtenhet att uppfylla alla gällande lagar och bestämmelser i samband med Tjänsterna, (v) din vårdslöshet, uppsåtliga försummelse, eller kränkning av någon annan persons immateriella egendom eller andra rättigheter i samband med Tjänsterna, eller (vi) några av dina affärer eller transaktioner med andra personer som resulterar från åtkomsten till eller användningen av Tjänsterna. Du bör inte förlika en sådan fordring utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL. Dessa skyldigheter kommer fortsättningsvis att gälla efter att vissa Villkor har annullerats.

   1. Integrering, enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet samt ändringar

   Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan NHL och dig och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag (vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska) mellan dig och oss. I händelse av att någon stadga i dessa Villkor anses vara ogenomförbar, kommer det inte att påverka giltigheten eller genomförbarheten av de återstående stadgarna och kommer att ersättas av en genomförbar stadga som är närmast intentionen av den grundläggande ogenomförbara stadgan. NHL får efter eget gottfinnande ändra dessa Villkor, och vi kommer om så sker att publicera de ändrade Villkoren på Tjänsterna. Om du fortsätter att få åtkomst till eller använda Tjänsterna efter det att ändrade villkor har publicerats, anses du ha godkänt ändringarna. NHL kan behöva avisera dig om vissa händelser som berör Tjänsterna och din åtkomst till eller användning av dem, och om du får åtkomst till eller använder Tjänsterna innebär det att du godkänner att sådana aviseringar blir giltiga när vi publicerar dem på de tillämpliga Tjänsterna, eller om vi efter eget gottfinnande väljer att skicka ett e-postmeddelande till dig på den e-postadress som du har uppgett.

   1. Ingen ansvarsbefrielse.

   Vår försummelse att upprätthålla någon stadga i Villkoren eller att svara på en kränkning av dig eller andra parter, skall inte på något sätt åsidosätta vår rättighet att därefter kunna upprätthålla alla villkor i Villkoren eller att kunna agera vid liknande kränkningar.

   1. Överlåtelsehandling och bindande utslag.

   Du kan inte överlåta dessa Villkor eller några rättigheter eller skyldigheter härmed, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL, och alla försök till överlåtelse är en överträdelse av denna stadga, och därmed ogiltigförklaras. NHL har rätt att överlåta dessa Villkor, och alla av dess rättigheter eller skyldigheter härmed. Dessa Villkor är bindande för båda parterna och dess respektive efterföljare, arvtagare, förvaltare, administratörer, god man och godkända förordnade.

   1.    Tvistlösning och ett bindande skiljeförfarande.

   LÄS NOGA DENNA PARAGRAF. DET KAN I BETYDANDE OMFATTNING PÅVERKAR DINA RÄTTIGEHTER INKLUSIVE DINA RÄTTIGHETER ATT VÄCKA TALAN VID EN DOMSTOL. DENNA PARAGRAF GÄLLER INTE DÄR DET FÖRBJUDS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING (SOM KAN INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC).

   För ändamål av dessa paragrafer (18-20) skall "NHL" innefatta NHL (så som definieras häri) och dess respektive anställda, direktörer, styrelseledamöter, ombud och företrädare. Utan hinder av eventuella andra bestämmelser i dessa Villkor, samtycker du och NHL och är införstådda med att dessa Villkor lägger fram bevis på affärsverksamhet mellan delstaterna och att den federala skiljedomslagen styr hur dessa tolkas och verkställs och all lagföring angående sådana tolkningar och verkställande.

   *          Definition av tvist.*

   "Tvist" skall definieras som vilken som helst tvist, anspråk eller dispyt som uppstår med anledning av eller rörande Tjänsterna, dessa Villkor, Integritetspolicyn, andra tillämpliga NHL-policyer eller ditt förhållande med NHL, oavsett om den grundar sig på kontrakt, skadestånd, författning, bedrägeri, bedräglig framställning eller någon annan lagteori ("Tvist"). Tvist skall tolkas brett. Tvist skall också innefatta alla tvister, anspråk eller dispyt som uppstod innan du samtyckte till dessa Villkor eller efter uppsägningen. Trots vad som ovan anförts, Tvist skall inte innefatta tvister, anspråk eller dispyt om patent, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter eller påst[enden av piratkopiering eller obehörig användning av Villkoren. Du eller NHL kan söka provisorisk eller preliminär lindring från en domstol i en behörig jurisdiktion som behövs för att skydda status quo i väntan på den slutgiltiga skiljedomen.

   *         Obligatorisk informell förprocess för tvistlösning.*

   Innan skiljeförhandling påbörjas måste du eller NHL meddela den ena parten om Tvisten skriftligt med en "Tillkännagivande om tvist" som undertecknas av dig personligen (om du påbörjar Tillkännagivande om tvist) eller av NHL:s företrädare (om NHL påbörjar Tillkännagivande om tvist). Tillkännagivandet om tvist måste innehålla följande information: (1) namn, kontaktinformation (adress, telefonnummer och e-postadress) och kontoinformation om tillämplig; (2) en detaljerad beskrivning av form av och grund för Tvisten; och (3) en detaljerad beskrivning av form av och grund för skadestånd som söks, inklusive en kalkylering för det.

   Du måste sända Tillkännagivanden om tvist till NHL via e-post till [email protected]. Vi måste sända Tillkännagivanden om tvist till dig till den e-postadress som finns registrerad hos oss. Du och NHL samtycker till att försöka läsa Tvisten genom informella förhandlingar som genomförs i god tro under en sextio (60) dagarsperiod fr.o.m. datumet då ett fullständigt Tillkännagivande om tvist togs emot (eller en längre period om parterna samtycker). Om parten som får Tillkännagivanden om tvist begär förhandlingar via en telefonkonferens som en del av dessa informella processen, samtycker du och NHL till att delta för att försöka lösa Tvisten. Om NHL begär detta samtycker du att delta i denna konferens (med din juridiska rådgivare, om du är företrädd). Om du begär detta samtycker NHL att dess företrädare delta i denna konferens (med en juridisk rådgivare, om NHL är företrädd).

   Efterlevnad av denna "Obligatoriska informella förprocess för tvistlösning" är en förutsättning för att påbörja skiljeförfarande. Varken du eller NHL får påbörja ett skiljeförfarande vid avsaknad av sådan efterlevnad. Om Tillkännagivanden om tvist inte är fullständig eller efterlever inte denna process, kan en domstol i en behörig jurisdiktion som väljs av någon av parterna bestämma detta, och alla skiljeförfaranden skall uppskjutas. Domstolen skall ha befogenhet att verkställa detta förutsättande krav för ett skiljeförfarande vilket innefattar befogenheten att ålägga inlämnandet in och lagförandet av en begäran om skiljeförfarande och fastställandet och insamlandet av administrativa avgifter för skiljeförfarandet. Trots vad som ovan anförts, kan endera part välja att inte efterleva denna Obligatoriska informella förprocessen för tvistlösning och söka skadestånd via skiljeförfarande.

   Alla tillämpliga begränsningsperioder (inklusive preskriptionstid) och alla tidsfrister för anmälningsavgifter skall uppskjutas medan du och NHL försöker lösa Tvisten genom att engagera i denna Obligatoriska informella förprocessen för tvistlösning.

   *      Småmålsförfarandet.*

   Alla tvister som omfattas av det rättsliga tillämpningsområdet och begränsningar för småmålsförfarandet där du bor måste anspråk väckas i denna domsstol individuellt. Sådan Tvist måste kvarstå i domstol för småmålsförfarande coh får inte flyttas eller överklagas till en domstol med allmänna behörigheter.

   *       Skiljeförfaranden.*

   Förutom vad som angetts häri, alla Tvister som inte löses via den Obligatoriska informella förprocessen för tvistlösningen eller av en domstol för småmålsförfaranden skall lösas av bindande skiljeförfarande som skall i den län eller kommun där du bor.

   Skiljeförfarandet skall handläggas av American Arbitration Association ("AAA") och höras av en opartisk skiljedomare. AAA skall handlägga skiljeförfarandet enligt AAA:s tillämpliga regler, inklusive kompletterande regler ("AAA-regler") så som de modifierats i dessa Villkor. AAA-regler finns på www.adr.org. Om AAA oförmögen eller ovillig att handlägga skiljeförfarandet på ett sätt som är förenlig med dessa Villkor skall parterna komma överens om en annan leverantör som är det. Om parterna kan inte komma överens skall de begära att en domstol i en behörig jurisdiktion utser en skiljedomare som gör så.

   Den part som ansöker att påbörja skiljeförfarande måste meddela den andra parten om skiljedomsbegäran så som angetts i AAA-reglerna och dessa bestämmelser över skiljeförfarandet. Om du påbörjar skiljeförfarandet skall du förse NHL med begäran genom att sända e-post till [email protected]. Om NHL påbörjar skiljeförfarandet skall NHL förse dig med begäran till den e-postadress som finns registrerad hos oss. Skiljedomsbegäran måste undertecknas personligen av den part som påbörjar skiljeförfarandet (med en juridisk rådgivare, om företrädd). Genom att underteckna skiljedomsbegäran bekräftar parten (och dennes juridiska rådgivare, om företrädd) att de har följt (1) den Obligatoriska informella förprocessen för tvistlösning (och de skall bifoga Tillkännagivanden om tvis) och (2) kraven i Federal Rule of Civil Procedure 11(b), samt att anspråken och skadestånd som söks är varken lättsinniga eller väckta i olämpliga syften. Skiljedomaren är auktoriserad att besluta om skadestånd eller införa någon typ av påföljder enligt Federal Rule of Civil Procedure 11 eller tillämplig federal eller delstatslagstiftning över tillämpliga personer (inklusive juridisk rådgivare) på samma sätt som en domstol.

   Betalningar för alla skiljedomsavgifter bestäms av AAA-reglerna. Du och NHL samtycker att ett skiljeförfarande är konstruerat att vara kostnadseffektiv för alla parter. Varje part får vara i kontakt med AAA för att diskutera reduceringar och uppskjutning av avgiften. Skiljedomaren skall besluta över alla ärenden utom följande vilka skall beslutas av en domstol i behörig jurisdiktion: (1) ärenden som är förbehållna en domstol enligt dessa Villkor och (2) ärenden som är relaterade till skiljedomsbestämmelsernas omfattning och verkställbarhet.

   Skiljedomaren kan tilldöma skadestånd, inklusive monetära, fastställande (declaratory), föreläggande (injunctive) eller andra rättvisa (equitable) skadestånd som gynnar endast den enskilda skadeståndsökande parten och endast i den mån som anses nödvändigt enligt vad som den enskilda partens skadestånd kräver. Skiljedomaren måste följa dessa Villkor och kan tilldöma samma individuella ersättningar och skadestånd på samma sätt som en domstol, inklusive föreläggande eller andra rättvisa skadestånd som är nödvändigt enligt vad som den individuella partens skadestånd kräver. Efter domen skall skiljedomaren tillämpa kostnadsförskjutande bestämmelser i Federal Rule of Civil Procedure 68. Såvida du och NHL inte kommer överens om något annat, får inte en persons anspråk konsolideras med anspråk från andra personer. Om en domstol bestämmer att ett anspråk på eller begäran om ett offentligt föreläggande skadestånd inte kan avstås från och alla överklaganden för detta beslut har prövats (eller beslutet är slutligt) samtycker du och NHL att alla anspråk på eller begäran om ett offentligt föreläggande skadestånd skall förklaras vilande och löses i en domstol i avvaktan på skiljeförfarande för resten av skadeståndsanspråk och -begäran.

   Skiljedomarens beslut skall vara skriftligt och innehålla de väsentliga fynden av fakta samt legal analys. En domstol i en behörig jurisdiktion kan döma ett beslut verkställbart, uppfyllda skadestånd får dock inte registreras eller inlämnas till en domstol. Skiljedomarens beslut skall inte ha förhindrande verkan på några förfarande med icke-identiska parter.

   Varje part förbehåller sig rätten att begära en handläggning per telefon, video eller i ett möte med skiljedomaren. Du och NHL:s representant skall personligen komma till alla handläggningar som satts upp av skiljedomaren (tillsammans med din och NHL:s rådgivare, om företrädda). Vid anspråk som överstiger 25 000 $ (samt anspråk på individuella föreläggande, rättvisa eller fastställande skadestånd som inte enligt ovan tillhör småmålsförfarandet) skall en handläggning per telefon, virtuellt eller i form av ett möte hållas och du och NHL:s representant skall delta personligen (tillsammans med din och NHL:s rådgivare, om företrädda). Parterna kan komma överens om att inte ha en handläggning.

   *      Ytterligare förfaranden vid anmälan för flera mål.*

   Följande stadga fastställer ytterligare förfaranden som tillämpas då anmälan gäller flera mål. Om minst femtio (50) liknande anspråk presenteras mot NHL av en och samma eller en samordnad juridiks rådgivare eller de är på annat sätt samordnade (och ditt anspråk är ett av dessa) förstår du och samtycker att dessa ytterligare förfaranden skall tillämpas och att lösningen på din Tvist kan bli försenad.

   • Etapp ett: Kärandets juridiska rådgivare och NHL:s juridiska rådgivare skall var och en välja femtio (50) anspråk per sida som skall anmälas och handläggas i individuella skiljeförfaranden inom ramen av en första stegvis process. Inga kvarvarande anspråk skall anmälas eller anses anmälda i ett skiljeförfarande, inte heller skall skiljedomsavgifter fastställas eller samlas in vid dessa anspråk och tills de väljs att bli anmälda i individuella skiljeförfaranden som en del av en stegvis process. Om ett anspråk dras tillbaka innan domen faller skall ett annat anspråk väljas slumpvist för att bli anmälda och handläggas i denna grupp. När denna första grupp av stegvisa förfaranden blir färdig skall parterna ta del av en förmedlingssession för alla kvarvarande anspråk med en pensionerad federal eller delstatsdomare och NHL skall betala skiljedomarens avgift.
   • Etapp två: Om de kvarvarande anspråken inte löses denna gång skall kärandens juridiska rådgivare och NHL:s juridiska rådgivare var välja sjuttiofem (75) anspråk per sida som skall anmälas och handläggas i individuella skiljeförfaranden inom ramen av de stegvisa processens andra del, med förbehåll för de ändringar till förfarandet som parterna samtycker skriftligen som resultat av medling eller fortsatta good faith-diskussioner. Inga kvarvarande anspråk skall anmälas eller anses anmälda i ett skiljeförfarande, inte heller skall skiljedomsavgifter fastställas eller samlas in vid dessa anspråk och tills de väljs att bli anmälda i individuella skiljeförfaranden som en del av en stegvis process. Om ett anspråk dras tillbaka innan domen faller skall ett annat anspråk väljas slumpvist för att bli anmälda och handläggas i denna grupp. När denna andra grupp av stegvisa förfaranden blir färdig skall parterna ta del av en förmedlingssession för alla kvarvarande anspråk med en pensionerad federal eller delstatsdomare, och NHL skall betala skiljedomarens avgift.

   Varje mål inom en viss etapp skall tilldelas en separat, enskild skiljedomare om inte parterna skriftligen kommit överens om annat. Om inte din tvist löses inom ramen av den stegvisa processen enligt ovan, kan antingen:

   • Alternativ ett: Du och NHL kan, på var sitt håll eller genom överenskommelse, välja att avstå från skiljeförfarande och istället välja att få ditt anspråk prövat i en domstol av en behörig jurisdiktion förenligt med dessa Villkor. Du kan välja att avstå från skiljeförfarande genom att sända ett enskilt, personligen undertecknat tillkännagivande där din avsikt att avstå framstår till NHL på [email protected] inom trettio (30) dagar från beslutet för Etapp två. NHL kan välja att inte ha ditt anspråk med i skiljeförfaranded genom att sända ett enskilt, personligen undertecknat tillkännagivande där dess avsikt att avstå framstår till din juridiska rådgivare inom fjorton (14) dagar efter att din trettio (30) dagar långa period att välja bort har löpt ut. Parternas juridiska rådgivare kan besluta om andra tidsfrister.

   ELLER

   • Alternativ två: Om varken du eller NHL väljer att ha ditt anspråk prövat i en domstol i enlighet med Alternativ ett, godkänner du att ditt anspråk kommer att lösas i fortsatta stegvisa förfaranden enligt vad som anges nedan. Om man antar att antalet kvarvarande anspråk överstiger tvåhundra (200) skall man då slumpvist välja 200 anspråk (eller den kan väljas på ett sätt som godkänts av båda parters juridiska rådgivare) som skall anmälas och handläggas i individuella skiljeförfaranden inom ramen av en stegvis process. Om antalet kvarvarande anspråk är mindre än 200 skall alla dessa anspråk anmälas och handläggas i individuella skiljeförfaranden. Var och en av dessa 200 mål skall tilldelas en separat, enskild skiljedomare. Inga kvarvarande anspråk skall anmälas eller anses anmälda i ett skiljeförfarande, inte heller skall skiljedomsavgifter fastställas eller samlas in vid dessa anspråk och tills de väljs att bli anmälda i individuella skiljeförfaranden inom ramen av det andra stegvisa förfarandet. När domen varje anspråksgrupp har dömts, förlikats, dragits tillbaka eller på annat sätt lösts skall denna process fortsätta i enlighet med dessa parametrar. Parternas juridiska rådgivare uppmuntras till att möta och rådlägga, ta del i förmedling och vara i kontakt med varandra och AAA i strävan att rationalisera skiljeförfarandet för anspråk, att handlägga så många mål som möjligt vid varje tidpunkt, främja effektivitet, spara på resurser samt att lösa alla kvarvarande anspråk.

   Alla relevanta begränsningsperioder och tidsfrister för anmälningsavgifter eller annat, som omfattas av dessa Ytterligare förfaranden vid anmälan för flera mål skall uppskjutas fr.o.m. då de första målen väljs för ett stegvist förfarande t.o.m. då ditt anspråk väljs för att handläggas i en stegvis process, eller förlikas, dras bort, löses på ett annat sätt eller väljs bort från skiljeförfarandet.

   En domstol i en behörig jurisdiktion skall ha behörighet att verkställa dessa Ytterligare förfaranden vid anmälan för flera mål och, vid behov, att ålägga massanmälan, lagföringen eller handläggningen av skiljeförfaranden samt att fastställa och samla in skiljedomsavgifter. Om dessa Ytterligare förfaranden vid anmälan för flera ärenden tillämpas på ditt anspråk och en domstol i en behörig jurisdiktion avgör att de inte kan verkställas vid ditt anspråk skall ditt anspråk lagföras i en domstol av en behörig jurisdiktion förenligt med dessa Villkor.

   • Välja bort framtida ändringar.

   Om NHL gör några framtida ändringar till bestämmelserna över skiljeförfarande i denna paragraf 18 (utom adressändring) kan du avvisa sådana ändringar genom att sända NHL ett skriftligt, personligt undertecknat tillkännagivande om ditt beslut att avvisa dessa ändringar via e-post till [email protected] inom trettio (30) dagar av tillkännagivandet om ändringen, och ange ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt en beskrivning om när och hur du var i kontakt med NHL. Sådana meddelanden att välja bort måste sändas av dig personligen och inte av ditt ombud, din advokat eller någon annan som agerar på din begäran. Den måste innehålla ett utlåtande om att du önskar att avvisa ändringen till bestämmelserna över skiljeförfarande. Detta betyder inte att du väljer bort skiljeförfarandet i sin helhet.

             19.   Avstående från grupptalan och Avstående från juryrättegång.

   LÄS NOGA DENNA PARAGRAF - DEN KAN I BETYDANDE OMFATTNING PÅVERKAR DINA RÄTTIGEHTER DENNA PARAGRAF GÄLLER INTE DÄR DET FÖRBJUDS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING (SOM KAN INKLUDERA PROVINSEN AV QUEBEC).

   Du och NHL samtycker att, till största möjliga utsträckning som tillåts av gällande lag, varje part får yttra anspråk (i domstol eller skiljeförfarande) gentemot varandra endast i enskild kapacitet och får inte delta som målsägare, kärande eller deltagande i en grupptalan (eng. class proceeding), kollektiv (eng. Collective proceeding), konsoliderad (eng. consolidated proceeding) eller företrädande (eng. representative action) talan, eller generell åtal av en enskild chefsåklagare (eng. private attorney general proceeding). Det betyder att du och NHL får inte yttra anspråk på en klass eller grupps vägnar och får inte yttra anspråk på någon annan persons vägnar såvida i en egenskap av en förälder, vårdnadshavare eller förmyndare av en mindreårig eller motsvarande egenskap till en individ som inte själv är kapabel att yttra sitt eget anspråk. Det betyder också att du och NHL får inte delta i några grupptalan, kollektiva, konsoliderade eller företrädande talan eller generella åtal av en enskild chefsåklagare som yrkats av en tredje part. Trots vad som ovan anförts får du och NHL delta i en gruppomfattande förlikning.

   Till största möjliga utsträckning som tillåts av gällande lag upphäver du och NHL era rättigheter till en juryrättegång.

              20. Val av jurisdiktion och jurisdiktionsort.

   Med förbehåll för tillämpliga lagar (som kan inkludera provinsen av Quebec) kommer dessa Villkor och alla Tvist mellan dig och NHL följa de lagar som gäller i delstaten New York utan hänsyn till dess principer av lagkonflikter.

   Såvida du och NHL inte kommer överens om något annat, och till största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning (som kan inkludera provinsen av Quebec), skall delstatsdomstolar och federala domstolar av New York County, New York ha exklusiv jurisdiktion över alla Tvister mellan dig och NHL (med undantag tvister som yrkats i småmålsförfarande) som inte är föremål för skiljeförfarande eller som inte handlar om tillämplighet eller verkställbarhet av några bestämmelser i dessa Villkor (inklusive bestämmelserna över skiljeförfarande och avståndstagandet från grupptalan). Du och NHL samtycker till den exklusiva jurisdiktionen dessa domstolar har och till att avstå från alla invändningar till egen jurisdiktion eller till att använda domstolar i sådan jurisdiktion p.g.a. bekvämlighetskäl eller av andra skäl och söka flytta på eller ändra handlingarna till en annan domstol.

           21. NHL-butiken och NHL-auktioner.

   Du kan beställa produkter online från de officiella NHL-onlinebutikerna, för närvarande shop.nhl.comnhlshop.ca och shop.international.nhl.com (gemensamt benämnda "NHL-butiken") eller den officiella webbplatsen för NHL-auktioner, för närvarande auctions.nhl.com ("NHL Auktioner"). När du gör en beställning via NHL-butiken eller NHL-auktioner, samtycker du till att betala alla avgifter i anslutning till dessa beställningar inklusive tillämpliga skatter (inklusive moms) och fraktavgifter, och du förbinder dig till de övriga villkoren som gäller för sådana tjänster enligt vad som beskrivs på webbplatserna för NHL-butiken och NHL-auktioner. NHL-butiken och NHL-auktioner drivs av en eller flera tredje parter, inklusive Fanatics Retail Group North, LLC och dess dotterbolag (gemensamt, "Fanatics") som bland annat ansvarar för att hantera beställningar, debitering och leverans av produkter. Besök NHL-butiken eller NHL-auktioner för information om hur du kan kontakta dessa parter. Observera att kompletterande villkor kan gälla för dina aktiviteter i NHL-butiken och NHL-auktioner.

   Genom att använda NHL-butiken godkänner du att de tillämpliga användningsvillkoren för NHL-butiken ("Butiksvillkoren"), för värvarande, https://shop.nhl.com/nhlshop-terms-of-service/ch-2297, också reglerar din användning, inklusive eventuella beställningar av varor som du gör i NHL-butiken. Om det uppstår en konflikt mellan de här villkoren och Butiksvillkoren, är det Butiksvillkoren som gäller, men enbart för dina aktiviteter i NHL-butiken.

              22.    Nödvändiga upplysningar om äkthetsintyg.

   Med avseende på försäljning av vissa varor eller auktioner till invånare i staten Kalifornien lämnas följande upplysning i enlighet med kalifornisk civilrätt (California Civil Code, Title 1.1A, Autographed Sports Memorabilia, Cal Civil Code § 1739.7 (2019)):

   FÖRSÄLJNING AV SAMLAROBJEKT MED AUTOGRAF: EN HANDLARE SOM TILL EN KONSUMENT SÄLJER SAMLAROBJEKT SOM UPPGES INNEHÅLLA EN AUTOGRAF MÅSTE ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLA ETT SKRIFTLIGT ÄKTHETSINTYG VID TIDPUNKTEN FÖR FÖRSÄLJNINGEN. HANDLAREN KAN HA INGÅTT EN BORGENSFÖRBINDELSE ELLER HA NÅGON ANNAN FORM AV FÖRSÄKRING FÖR ATT GARANTERA ÄKTHETEN HOS SAMLAROBJEKT SOM HANDLAREN SÄLJER.

   Med avseende på försäljning av vissa varor eller auktioner lämnas följande upplysning i enlighet med lagstiftningen i staten New York (New York Arts and Cultural Affairs Law, Title V-1, Sale of Autographed Sports Collectibles, NY CLS Art & Cult Affr § 60.04 (2021)):

   FÖRSÄLJNING AV SPORTMEMORABILIA MED AUTOGRAF: EN HANDLARE SOM TILL EN KONSUMENT SÄLJER SPORTMEMORABILIA SOM UPPGES INNEHÅLLA EN PERSONLIG AUTOGRAF FÖR TJUGOFEM DOLLAR (25,00 $) ELLER MER MÅSTE ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLA ETT SKRIFTLIGT ÄKTHETSINTYG VID TIDPUNKTEN FÖR FÖRSÄLJNINGEN.

   De ovannämnda intygen ska tillhandahållas i form av ett äkthetsintyg, ett unikt hologram som är fastsatt på själva föremålet eller ett brev från NHL.

               23.    Separata villkor.

   I samband med din åtkomst till eller användning av Tjänsterna, kan du tillfrågas om att samtycka till andra policyer och villkor utöver dessa Villkor. Läs dessa kompletterade policyer och villkor noga, innan du får åtkomst eller använder någon del av de Tjänsterna. Alla kompletterande villkor kommer inte att skilja sig eller utesluta dessa Villkor gällande någon åtkomst till eller användning av Tjänsterna, om inte annat uttryckligen har angetts.

               24.    NHL-tjänster som köps via Apples App Store; Apple är ingen part.

   Om du har köpt Tjänsten eller hämtat Tjänsterna från Apple Inc. ("Apple") app-butiken ("Apple App Store") är du införstådd att dessa Villkor är ett överenskommelse mellan dig och NHL och inte mellan Apple och att Apple är inte ansvarig för Tjänsterna. Mellan NHL och Apple, är NHL (inte Apple) uteslutande ansvariga för Tjänsterna och NHL-innehållet. Alla Tjänster som införskaffats via Apple App Store måste användas endast i enlighet med Apple App Stores användarvillkor ("Användningsvillkor för Apple Media Services") och på en iOS-enhet som du äger och kontrollerar enligt vad som tillåts av Användarreglerna i Användarvillkoren för Apple Media Services förutom att andra konton som är associerade med dig liksom din familj via Apples familjeplan eller via volyminköp får också använda och skaffa Tjänsterna. Du är införstådd med och samtycker till att Apple inte ansvarar för (i) att tillhandahålla något underhåll eller några supporttjänster vad gäller Tjänsterna och att det mellan NHL och Apple är NHL (inte Apple) som ansvarar för att tillhandahålla sådant underhåll och sådana supporttjänster, eller (ii) eventuella anspråk avseende Tjänsterna eller ditt innehav och/eller din användning därav (inklusive men inte begränsad till produktansvarsanspråk, intrångsanspråk, anspråk till följd av att appen inte kan anpassas till några gällande juridiska krav eller tillsynskrav, och anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning) och att det mellan NHL och Apple, NHL och dess dotterbolag (inte Apple) som ansvararar för utredningar, försvar, förlikningar och upphävanden av sådana anspråk. I händelse av att Tjänsterna inte fungerar som du köpt via Apple App Store ska kunna anpassas till någon gällande garanti, måste du underrätta Apple och Apple kommer att återbetala dig tillämpligt inköpspris som du betalat för dessa Tjänster. I den största omfattning som gällande lag tillåter kommer Apple inte att ha några andra garantiskyldigheter vad gäller Tjänsterna, och eventuella andra anspråk, förluster, ansvarsskyldigheter, skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av oförmåga att uppfylla en garanti, mellan Apple och NHL, kommer enbart att vara NHL:s ansvar och styras av dessa Villkor. Du intygar vidare och garanterar att (a) du inte befinner dig i ett land som USA:s regering har belagt med handelsförbud eller som av USA:s regering har betecknats som ett land som "stödjer terrorism", och (b) att du inte står upptagen på någon lista över förbjudna eller begränsade parter som upprättats av USA:s regering. Du är införstådd att du måste efterleva alla tillämpliga tredje parts användarvillkor när du använder Tjänsterna. Apple och Apples dotterbolag är tredjeparts-förmånstagare enligt dessa Villkor och när du har godkänt dessa Villkor har Apple rätt (och anses ha accepterat rätten) att göra dem gällande gentemot dig i sin egenskap av tredjeparts-förmånstagare därav.

               25.    Godkännande av användningsvillkor.

   GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA GER DU UTTRYCK FÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR. Om du samtycker till villkoren får du inte få åtkomst till eller använda någon av Tjänsterna. NHL kan när som helst ändra villkoren i detta Avtal, och om du får åtkomst till eller använder Tjänsterna efter att en sådan ändring publicerats betyder det att du godkänner ändringen.

               26.    Information för konsumenter i Kalifornien.

   Användare i Kalifornien får i enlighet med kalifornisk civilrätt (Civil Code Section 1789.3) följande särskilda konsumenträttsliga upplysning: Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på adressen 1625 North Market Blvd, Sacramento CA 95834, eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

               27.    Kontaktinformation.

   Hänvisa alla frågor, klagomål eller fordringar som relaterar till Tjänsterna eller din åtkomst till eller användning av Tjänsterna till NHL.com/contact och välj "Användningsvillkor" som ämnesrad.

   För begäran att använda upphovsrättsskyddade verk eller rättigheter till varumärken eller servicemärken, gå till NHL.com/contact och välj "DMCA/Begäran och varumärke och upphovsrätt" som ämnesrad.

   Du kan även kontakta oss på:
   NHL Enterprises, L.P.

   Attn: Legal Department
   One Manhattan West
   395 9th Avenue
   New York, NY 10001