Skip to main content

Användningsvillkor

Senast uppdaterad och gäller från och med den September 2 2016

DESSA VILLKOR INNEFATTAR GARANTIFRISKRIVNINGAR (PARAGRAF 12), ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH EN UTESLUTANDE KOMPENSATION (PARAGRAF 13) SAMT EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL OCH ETT GRUPPTALANSUNDANTAG (PARAGRAF 18). LÄS NOGA IGENOM DEM.

 1. Detta är ett juridiskt avtal.

Dessa Användningsvillkor ("Villkoren") utgör ett juridiskt avtal mellan dig och NHL Interactive CyberEnterprises, LLC och dess samarbetsbolag, inklusive NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., och National Hockey League ("NHL", "vi" eller "oss") och reglerar din åtkomst till och användning av webbplatser och onlinetjänster som visar eller tillhandahåller en auktoriserad länk till dessa Villkor (gemensamt benämnt "Tjänster"). Tjänsterna omfattar, men är inte begränsade till, nhl.com, NHL-appen och NHL.TV (tidigare känt som NHL GameCenter LIVE och även kallat Rogers NHL GameCentre LIVE (gemensamt benämnt "NHL.TV")).

MLB Advanced Media, L.P. och/eller en efterträdare till eller behörigt ombud för MLB Advanced Media, L.P. ("MLBAM") kan driva delar av Tjänsterna och du samtycker till att MLBAM, dess efterträdare och behöriga ombud samt dess samarbetsbolag är tredjeparts-förmånstagare under dessa Villkor och äger rätt att (och anses ha accepterat rätten att) göra dessa Villkor gällande gentemot dig i egenskap av tredjeparts-förmånstagare.

Läs noga igenom Villkoren innan du använder Tjänsterna. Du bör skriva ut en kopia av dessa Villkor eller spara dem till din enhet som en framtida referens. Din användning av Tjänsterna indikerar ditt samtycke till att bindas till Villkoren. Använd inte Tjänsterna om du inte accepterar Villkoren. Vi kan komma att ändra Tjänsterna eller Villkoren när som helst, till exempel för att återspegla ändringar i lagen eller för tillsynskrav. All din användning av Tjänsterna efter att vi har infört ändringar till Villkoren, utgör att du accepterar de ändringarna.

 1. Innehåll och aktiviteter som är förbjudna.

Du får inte gå in på eller använda, eller försöka gå in på eller använda, Tjänsterna för att vidta några åtgärder som kan skada oss eller någon annan person eller enhet (där var och en är en "person"), hindra driften av Tjänsterna eller använda Tjänsterna på ett sätt som på något sätt bryter mot någon lag. Till exempel, du får inte:

 • Utge dig för att vara någon person eller felaktigt påstå eller på annat sätt oriktigt framställa dina uppgifter, din anknytning till någon person, eller ursprunget av någon information som du tillhandahåller;
 • Inlåta dig i icke auktoriserad spindling, skrapning eller insamling av innehåll eller information, eller använda någon annan icke auktoriserad automatiserade metoder för att kompilera information;
 • Hemställa om, samla in, överföra, lagra eller på annat sätt tillhandahålla privat information som tillhör tredje part, inklusive men inte begränsat till telefonnummer, adresser, efternamn, e-postadresser, personnummer eller kredit- eller betalkortsnummer;
 • Införskaffa eller försöka erhålla icke auktoriserad åtkomst till andra datorsystem, material, information, eller några tjänster som finns tillgängliga på eller via Tjänsterna;
 • Använda någon enhet, programvara, eller ett tillvägagångssätt för att störa eller försöka att störa Tjänsternas normala funktionalitet eller någon aktivitet som utförs på Tjänsterna, eller försöka att avsöka, skanna eller testa säkerhetsrisken för, eller kränka säkerheten för något system, enhet, eller ett nätverk;
 • Kringgå, bakåtkompilera, dechiffrera, dekompilera, demontera, avkoda eller på annat sätt ändra eller störa (eller försöka engagera sig i eller uppmuntra eller stödja någon annan persons försök att engagera sig i sådana aktiviteter) någon del som utgör programvaran eller på något annat sätt utgör en del av Tjänsterna. Användning eller distribution av verktyg som är utformade att äventyra säkerheten (t.ex. program för lösenordsgissning, knäckningsverktyg eller verktyg för nätverksavsökning) är strängt förbjuden;
 • Använda eller försöka använda någon annans information, konto, lösenord eller system utom i fall då det uttryckligen är tillåtet;
 • Att vidta några åtgärder som utgör en oskälig eller oproportionerligt stor belastning på vårt nätverk eller vår infrastruktur;
 • Ladda upp eller på annat sätt överföra information, programvaror eller material som innehåller virus eller som på annat sätt är skadliga för våra eller våra användares datorer, enheter eller system; eller
 • Inlåta sig i något annat beteende som begränsar eller hindrar någon person från att använda Tjänsterna, eller att, i vår egen uppfattning, utsätter oss, våra användare, eller någon annan tredje part för någon ansvarsskyldighet, skada eller förlust av något slag.

Intrång i systemet eller nätverkssäkerheten och visst annat beteende, kan leda till civil eller brottslig ansvarsskyldighet. Vi kan komma att utreda och arbeta med polismyndigheter för att åtala användare som överträder Villkoren. Vi kan komma att annullera din åtkomst till Tjänsterna av någon eller utan någon anledning när som helst utan förvarning.

 1. Inskickat material från användare.

På vissa platser i Tjänsterna kan du publicera kommentarer, skicka e-post eller på annat sätt anslå, publicera, skicka in, överföra, ladda upp, skicka eller på annat sätt tillhandahålla ("tillhandahålla") information till oss eller andra personer. Du har fullt ansvar för innehållet och annat material som du tillhandahåller till oss eller andra personer i samband med Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till information, ljudinspelningar, videor, fotografier, dokument eller annat material ("Användarinnehåll"). Du samtycker till att inte tillhandahålla Användarinnehåll som:

 • Kränker, tillskansar sig, eller på annat sätt överträder upphovsrätten, varumärkes-, patent-, eller andra immateriella egendomsrättigheter tillhörande någon annan person;
 • Är falsk, missledande, ärekränkande, förtalande, smädlig, oanständig, förnärmande, hatisk, hotfull, trakasserande, eller sexuellt explicit;
 • Kränker en persons integritetsrätt eller rätt till offentliggörande;
 • Innehåller reklam eller något erbjudande av något slag;
 • Utnyttjar, skadar, personligen angriper (personangrepp omfattar men är inte begränsade till förtal och öppet sexuella kommentarer eller sexuella anspelningar) eller utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive en representant från NHL eller NHL:s medlemsklubb eller en nuvarande eller tidigare spelare i NHL:s medlemsklubb, eller felaktigt uppger eller på annat sätt felaktigt representerar en anknytning till någon person eller enhet;
 • Förnedrar andra på grund av kön, etnisk grupp, klass, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning eller identitet, handikapp, eller annan klassificering;
 • Överför, lagrar eller på annat sätt tillhandahåller ett virus, en trojan, en mask, en "tidsinställd bomb", ett spionprogram, en bot eller någon annan skadlig eller fördärvlig programkod;
 • Överför, lagrar eller på annat sätt tillhandahåller material som innehåller material av kommersiell natur, inklusive men inte begränsat till annonser, reklammeddelanden, "skräppost", "spam", "pyramidspel", "kedjebrev" eller erbjudanden av något slag;
 • Överför, lagrar eller på annat sätt tillhandahåller material som inte är relevant för Tjänsternas syfte;
 • Innehåller skymford eller annat språk eller material ämnat för att skrämma eller att uppmana till våld; eller
 • Överträder gällande lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, eller som förespråkar illegal aktivitet.

Vi har även rätt, i den utsträckning som lagen tillåter eller kräver, att avslöja din identitet för en eventuell tredje part som påstår att Användarinnehåll som du tillhandahållit till oss eller andra i samband med Tjänsterna utgör en kränkning av den tredje partens immateriella egendomsrättigheter, dennes integritetsrätt eller någon annan gällande lokal, statlig, nationell eller internationell lag.

Tjänsterna kan också erbjuda möjligheter att överföra Användarinnehåll via tredje parts sociala nätverksplatser och produkter ("Tredje parts sociala nätverksfunktioner"). All användning av Tredje parts sociala nätverksfunktioner lyder under de användningsvillkor som gäller för den aktuella tredjepartswebbplatsen eller produkten och inte under dessa Villkor, såvida du inte meddelats om något annat, vilket i så fall innebär att de villkor och bestämmelser som anges i det aktuella meddelandet gäller.

Om Tjänsterna tillåter dig att tillhandahålla oss med Användarinnehåll, kan du bara tillhandahålla Användarinnehåll som är ursprungligt och som du har rätt att tillhandahålla. Genom att tillhandahålla oss med Användarinnehåll, beviljar du oss en royaltyfri, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, global, fullständigt underlicensierbar, överlåtlig licens att publicera, reproducera, distribuera, överföra, visa, uppföra, redigera, adaptera, modifiera, översätta, skapa derivata verk från, sälja, erbjuda till försäljning, exportera och på annat sätt använda och exploatera ditt Användarinnehåll (eller någon del därav) på vilket sätt vi än vill och i alla former, media, eller teknologier nu kända eller som senare utvecklas. Härmed upphäver du alla dina moraliska rättigheter som du kan ha till ditt Användarinnehåll, till den utsträckning som godkänns enligt gällande lag. Du intygar att du har införskaffat alla nödvändiga tillstånd från alla personer eller enheter vilka identifieras i eller som ditt inskickade material omfattas av (inklusive de som visas i fotografiskt eller videoinnehåll), och, där minderåriga ingår, även från deras föräldrar eller vårdnadshavare, enligt vad som än är tillämpligt.

Genom att tillhandahålla ditt Användarinnehåll till oss, samtycker du till dessa Villkor. Om du inte vill ge oss tillstånd att använda ditt Användarinnehåll enligt dessa Villkor, tillhandahåll då inte det till oss på våra Tjänster.

Vi är inte skyldiga att publicera eller använda ditt Användarinnehåll. Att anslå eller publicera Användarinnehåll eller NHL-innehåll (enligt vad som definieras i paragraf 7) innebär inte i något avseende att man fastställer, föreslår eller förutsätter att NHL står bakom detta Användarinnehåll eller NHL-innehåll eller dess sanningshalt, giltighet eller tillförlitlighet. NHL ansvarar inte för något Användarinnehåll eller NHL-innehåll, och har ingen skyldighet att övervaka Användarinnehåll eller NHL-innehåll som anslås på Tjänsterna. Din användning av någon information i Användarinnehåll eller NHL-innehåll sker på egen risk. NHL och dess ombud äger rätt men är inte skyldiga att, utifrån eget godtycke, övervaka, granska, redigera, ta bort, radera, inaktivera, neka, begränsa eller annullera din åtkomst till ditt Användarinnehåll eller Tjänsterna (helt eller delvist) när som helst och utan förvarning, med eller utan anledning. De skyldigheter du har gentemot oss under dessa Villkor skall fortsättningsvis gälla vid annullering av Tjänsterna, all din användning av Tjänsterna, allt Användarinnehåll på Tjänsterna, eller dessa Villkor. Du får inte fortsättningsvis anslå något Användarinnehåll som vi tidigare har upplyst dig om att inte anslå.

Du är införstådd med att det när du skickar in ditt Användarinnehåll inte uppstår något konfidentiellt, förtroendebaserat eller kontraktsmässigt förhållande eller något annat förhållande mellan dig och NHL eller mellan dig och någon av NHL:s tredje parter utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Du är införstådd med att NHL inte ansvarar för, och inte kan garantera, riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos information som ingår i något Användarinnehåll. Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av Tjänsterna. Du kan använda olika funktioner (exempelvis "flaggan" i kommentarsdelarna) för att rapportera om personer som kränker rättigheterna i Användarinnehållet. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra användare.

Om du är yngre än 13 år, kan du inte tillhandahålla oss något Användarinnehåll. Om du är yngre än myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor men är minst 13 år gammal, kan du i enlighet med gällande villkor för lotterier, tävlingar eller andra tilläggsvillkor endast tillhandahålla Användarinnehåll med godkännande och under uppsikt av en förälder eller vårdnadshavare. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och samtycker till dessa Villkor med förmån för en individ mellan 13 år och myndighetsåldern i den jurisdiktion där du bor, iaktta att du har fullt ansvar för hans eller hennes Användarinnehåll och all juridisk ansvarsskyldighet som han eller hon kan orsaka.

 1. Abonnemangstjänster.
  • Abonnemangstjänster. Vissa Tjänster, som NHL.TV, kan endast bli tillgängliga genom att ett abonnemangskonto skapas och en avgift ("Abonnemangstjänster") betalas. Med konton för Abonnemangstjänster, får du åtkomst till Abonnemangstjänster under en bestämd tidsperiod, vilken kan automatiskt förnyas, i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor. Observera att för kanadensiska användare som abonnerar på Rogers NHL GameCenter LIVE eller NHL.TV via Rogers Media, Inc. ("Rogers") kommer debiterings- och betalningsvillkoren i Rogers tillämpliga Användningsvillkor att gälla för dessa kanadensiska användare och inte de debiterings- och betalningspolicyer som gäller för NHL i samband med denna tjänst. För alla icke kanadensiska användare som abonnerar på NHL.TV kommer NHL:s debiterings- och betalningspolicyer att gälla.
  • Åtkomstbegränsningar. Du har inte rätt att få åtkomst till några Abonnemangstjänster om du inte har (i) öppnat ett abonnemangskonto med NHL (eller med Rogers i Kanada), och betalat tillämplig avgift; (ii) har erhållit åtkomstuppgifter (inklusive ett användarnamn och ett lösenord), och (iii) använder de åtkomstuppgifterna. Du har inte rätt att olovligt låta någon annan få åtkomst till Abonnemangstjänsterna, inklusive genom att dela, sälja, erbjuda till allmänheten, eller erbjuda att sälja dina åtkomstuppgifter eller tillhandahålla något innehåll eller annat material som du införskaffat via Abonnemangstjänsterna till någon tredje part, eller på annat sätt kränka dessa Villkor. Du ansvarar för att upprätthålla integriteten för dina åtkomstuppgifter, och om du har vetskap om eller misstänker att någon annan än du känner till dina åtkomstuppgifter, måste du omedelbart underrätta oss. Du ansvarar även för all användning eller aktivitet för kontona för Abonnemangstjänsterna, inklusive någon tredje parts användning av Abonnemangstjänsterna som du har gett tillstånd att kunna använda dina åtkomstuppgifter. Sådant ansvar innefattar uttryckligen samtliga köp som görs och andra avgifter som belastar ditt kredit- eller betalkort i anslutning till din användning (eller en auktoriserad tredje parts användning) av Abonnemangstjänsterna. I händelse av någon bedräglig, oegentlig, eller olaglig aktivitet på dina konton för Abonnemangstjänsterna, kan vi, utifrån eget godtycke, annullera de kontona och anmäla dig till lämpliga polismyndigheter. Du kan bli ansvarig för skador som uppkommer på grund av sådan bedräglig, oegentlig, eller på annat sätt olaglig aktivitet.
  • Enheter och minimala systemkrav. Vissa Abonnemangstjänster, som NHL.TV och andra videotjänster, kan man endast få åtkomst till genom att använda vissa enheter som uppfyller särskilda minimala systemkrav. Du bör undersöka Abonnemangstjänsterna innan du betalar för att få åtkomst till dem, för att säkerställa att de är kompatibla med din enhet, eftersom vi inte återbetalar några avgifter som du har betalat om Abonnemangstjänsterna du abonnerar på inte är kompatibla. För vissa enheter, kan betalningen för Abonnemangstjänsterna processeras av enhetsleverantören. Dessa betalningar regleras av enhetsleverantörens villkor, inklusive dess annullerings- och återbetalningspolicy. Övriga begränsningar kan föreligga, inklusive begränsningar av tillgången av enheter eller Abonnemangstjänster i vissa länder. Klicka här om du vill ha mer information om enheter - http://nhl.com/devices.
  • Upphävning eller annullering. Vi kan komma att upphäva eller annullera din åtkomst till Abonnemangstjänsterna när som helst utan att förvarna dig. Om vi gör det, är du inte längre ansvarig för avgifter som associeras med Abonnemangstjänsterna efter att annulleringen trätt i kraft, men du kommer inte att erhålla någon kompensation från oss och vi kommer inte att utfärda några återbetalningar. Om du har kränkt eller överträtt någon skyldighet i dessa Villkor, blir du inte berättigad till någon kompensation.
  • Debitering och betalning.

Observera att detta underavsnitt inte gäller för kanadensiska användare som abonnerar på NHL.TV eller Rogers NHL GameCenter LIVE via Rogers. Dessa användare kommer att underställas Rogers debiterings- och betalningspolicyer.

 • Ålder och debiteringsauktorisering. Genom att abonnera på en Abonnemangstjänst bekräftar du att du är minst 18 år, att all information som du skickar är sanningsenlig och korrekt (inklusive all kredit- eller betalkortsinformation) samt att du är den auktoriserade innehavaren av kredit- eller betalkortet.


 

 • Avgifter. Du samtycker till att betala samtliga abonnemangsavgifter och andra debiterade avgifter för dina konton för Abonnemangstjänsterna, inklusive eventuella tillämpliga skatter (inklusive tillämplig moms). NHL (eller, din enhetsleverantör, där detta är tillämpligt) förbehåller sig rätten att kunna ändra summan av, eller underlaget för att fastställa alla abonnemangsavgifter eller andra debiteringar för Abonnemangstjänsterna och för att införa nya abonnemangsavgifter eller andra debiteringar som träder i kraft efter att du har underrättats i förväg.


 

 • Omsättningsskatt. För vissa köp som görs via Tjänsterna måste NHL debitera omsättningsskatt (inklusive tillämplig moms). I stater eller regioner där omsättningsskatt eller användningsskatt tillämpas är köpet föremål för skatt såvida inte annat specifikt uppges. Köp som görs via Tjänsterna är inte befriade från omsättnings- eller användningsskatt bara för att de görs via Internet eller för att NHL inte är skyldigt att debitera skatt i en viss stat eller region. Huruvida omsättningsskatt ska debiteras vid ett givet köp och hur mycket skatt som ska tas ut beror på ett flertal faktorer, inklusive men inte begränsat till huruvida säljaren befinner sig i en viss jurisdiktion. Köparen ansvarar för alla tillämpliga skatter som inte debiteras av NHL. Vissa stater kräver att köparna ska upprätta en deklaration över omsättnings-/användningsskatt där de rapporterar beskattningsbara köp där skatt inte debiterats av NHL samt betala sådan skatt. Om du vill veta mer, kontakta den aktuella skattemyndigheten eller gå in på denna myndighets webbplats. Om omsättningsskatt debiteras av NHL i samband med ett köp kommer beloppet att visas antingen innan du slutför köpet eller innan du ger den slutliga bekräftelsen av att köpet ska genomföras.

För kunder i Oklahoma kan tillämplig användningsskatt på köp som görs via Tjänsterna rapporteras och betalas via en individuell inkomstskattedeklaration i Oklahoma, för närvarande på Form 511 (blankett 511), eller genom att en konsumentdeklaration för användningsskatt lämnas in, för närvarande på Form 21-1 (blankett 21-1). Nämnda blanketter och tillhörande instruktioner är tillgängliga på Oklahoma Tax Commissions webbplats.

För kunder i South Dakota kan eventuella tillämpliga omsättnings- eller användningsskatter på köp som görs via Tjänsterna rapporteras och betalas via en blankett för användningsskatt i South Dakota, för närvarande Form 1350 (blankett 1350), som är tillgänglig tillsammans med tillhörande instruktioner på South Dakota Department of Revenues webbplats.

 • Automatisk förnyelse.
  • Tjänster med månadsabonnemang. Vid Abonnemangstjänster som debiteras månadsvis förnyas abonnemanget automatiskt varje månad under den innevarande NHL-säsongen till och med juni samt varje år före nästföljande NHL-säsongs början till det då gällande NHL-säsongs ordinarie månadspris, såvida du inte säger upp Abonnemangstjänsten innan nästa tillämpliga debiterings- och förnyelseperiod börjar. Det primära kredit- eller betalkort som du angivit i avsnittet Payment Profile (Betalningsprofil) på ditt NHL.tv-konto kommer att debiteras på eller kring samma datum varje månad under ditt abonnemang under innevarande NHL-säsong och därefter varje efterföljande år enligt vad som anges ovan. Om vi inte kan dra dessa avgifter från ditt primära kredit- eller betalkort kan ett alternativt kort som du angivit i avsnittet Payment Profile (Betalningsprofil) på ditt NHL.tv-konto komma att debiteras. Om du vill annullera en Abonnemangstjänst finns det två alternativ: (i) du kan annullera ditt månadsabonnemang helt och hållet (inklusive den automatiska årliga förnyelsen av Abonnemangstjänsten under efterföljande år) eller (ii) annullera månadsabonnemanget för den tillämpliga NHL-säsongen, men välja att varje år automatiskt förnya (dvs. börja om med) ditt månadsabonnemang för den nästföljande NHL-säsongen. Om du vill annullera en Abonnemangstjänst enligt något av dessa alternativ loggar du in på ditt konto på NHL.tv och går till avsnittet My Account och följer de tillämpliga instruktionerna, eller skickar ett e-postmeddelande till customersupport@web.nhl.com. Under inga omständigheter kommer NHL att göra några delåterbetalningar eller procentuella återbetalningar. I paragrafen om annullering nedan finner du detaljer angående återbetalningar.
  • Tjänster med årsabonnemang. Vid Abonnemangstjänster som debiteras på årsbasis förnyas abonnemanget automatiskt varje år före nästföljande NHL-säsongs början till det då gällande ordinarie helårspris, såvida du inte säger upp Abonnemangstjänsten innan nästa tillämpliga debiterings- och förnyelseperiod börjar. Det primära kredit- eller betalkort som du angivit i avsnittet Payment Profile (Betalningsprofil) på ditt NHL.tv-konto kommer att debiteras på eller kring den 1 oktober varje efterföljande år enligt vad som anges ovan. Om vi inte kan dra dessa avgifter från ditt primära kredit- eller betalkort kan ett alternativt kort som du angivit i avsnittet Payment Profile (Betalningsprofil) på ditt NHL.tv-konto komma att debiteras. Om du vill annullera den årliga Tjänsten loggar du in på ditt konto på NHL.tv och går till avsnittet My Account och följer de tillämpliga instruktionerna, eller skickar ett e-postmeddelande till customersupport@web.nhl.com. Under inga omständigheter kommer NHL att göra några delåterbetalningar eller procentuella återbetalningar. I paragrafen om annullering nedan finner du detaljer angående återbetalningar.

SÅVIDA DU INTE UNDERRÄTTAR OSS OM ATT DU VILL ANNULLERA EVENTUELLA ABONNEMANGSTJÄNSTER MED AUTOMATISK FÖRNYELSE INNAN NÄSTA TILLÄMPLIGA DEBITERINGS- OCH FÖRNYELSEPERIOD BÖRJAR, KOMMER DITT ABONNEMANG AUTOMATISKT ATT FÖRNYAS OCH DU MEDGER ATT TILLÄMPLIG ABONNEMANGSAVGIFT OCH EVENTUELLA SKATTER (INKLUSIVE TILLÄMPLIG MOMS) (UTAN NÅGOT FÖREGÅENDE MEDDELANDE) DRAS FRÅN NÅGOT AV DE KREDIT- ELLER BETALKORT SOM DU ANGIVIT I AVSNITTET PAYMENT PROFILE (BETALNINGSPROFIL) PÅ DITT NHL.TV-KONTO.

 • Provabonnemang. Åtkomst till en Abonnemangstjänst, inklusive NHL.TV, kan ibland tillhandahållas via ett tidsbegränsat kostnadsfritt provabonnemang (ett "Provabonnemang"). Observera att dessa Villkor gäller för ett Provabonnemang. Du kanske ombeds att tillhandahålla dina kredit- eller betalkortsuppgifter när du registrerar dig för ett Provabonnemang. I detta fall kommer ditt kredit- eller betalkort endast att debiteras om du inte annullerar ditt Provabonnemang innan provperioden gått ut. Om vi ber dig om kredit- eller betalkortsinformation och du inte annullerar Provabonnemanget innan provperioden har gått ut, kan ditt Provabonnemang ändras till ett betalabonnemang och ditt kredit- eller betalkort debiteras med den abonnemangsavgift som gällde vid den tidpunkt som ditt Provabonnemang först påbörjades. Genom att abonnera på ett Provabonnemang: (i) är du införstådd med att Provabonnemanget är personligt och inte kan överlåtas eller på annat sätt tilldelas någon annan person; (ii) är du införstådd med att Provabonnemangets syfte är att du ska få tillgång till Abonnemangstjänsterna för övervägande om ett komplett abonnemang av Betaltjänsten (ett "Betalt abonnemang"); samt (iii) är du införstådd med att Provabonnemanget kan vara föremål för andra särskilda villkor för Provabonnemanget som erbjuds, och att din användning av Abonnemangstjänsten under Provabonnemangets tidsperiod även kommer att vara föremål för sådana övriga villkor och att sådana övriga villkor skall införlivas i Villkoren; och (iv) ÄR DU INFÖRSTÅDD MED ATT IFALL DET KRÄVS ATT DU MÅSTE TILLHANDAHÅLLA DIN KREDIT- ELLER BETALKORTSINFORMATION OCH OM PROVABONNEMANGET INTE ANNULLERAS INOM TIDSPERIODEN FÖR PROVABONNEMANGET, KOMMER DITT PROVABONNEMANG ATT ÄNDRAS TILL ETT BETALT ABONNEMANG, DÄR PRISET KOMMER ATT VARA LIKSTÄLLT MED DET PRIS FÖR ETT BETALT ABONNEMANG SOM GÄLLDE VID DEN TIDPUNKT DÅ PROVABONNEMANGET PÅBÖRJADES SAMT ATT DET KREDIT- ELLER BETALKORT SOM DU ANGIVIT AUTOMATISKT KOMMER ATT DEBITERAS, BASERAT PÅ ETT BETALT ABONNEMANG SOM BÖRJADE DEN DAG DÅ DITT PROVABONNEMANG PÅBÖRJADES.


 

 • Annullering. För att annullera ditt abonnemang till Abonnemangstjänsterna, måste du följa procedurerna som beskrivs nedan. Om vi inte har angivit annulleringsprocedurerna för en särskild Abonnemangstjänst bör du kontakta oss på NHL.com/contact. Förutom det som beskrivs nedan, så återbetalar vi inte eller proportionellt beräknar Abonnemangstjänster, eller några andra köp som gjorts via Tjänsterna, av någon som helst anledning. Begäran om annullering av abonnemang träder i kraft när debiteringsperioden som vi erhållit annulleringen för har upphört.
  • NHL.TV. Enligt gällande lagar kan du som abonnent på NHL.TV annullera ditt abonnemang inom fem (5) dagar efter att det ursprungliga abonnemanget påbörjats eller inom fem (5) dagar efter att ditt abonnemang automatiskt har förnyats och erhålla en återbetalning av abonnemangsavgiften. Om du registrerar dig igen för NHL.TV efter din annullering, förbehåller sig NHL rätten att neka ytterligare annulleringsbegäranden som görs under en enskild NHL-säsong. Du kan annullera ditt abonnemang genom att kontakta kundtjänst på 800-559-2333 i USA och 1-412-386-2646 internationellt, mellan 09.00 och 02.00 ET under NHL-säsongen och under normal kontorstid under lågsäsongen.
 • Videotjänster och sändningsbegränsningar.

Sändningsbegränsningar gäller för Tjänster som tillåter dig att se videor av direktsända matcher eller sammandrag, såsom NHL.TV. Vad gäller NHL.TV kan den schemalagda webbsändningen av Stanley Cup Playoffs och Stanley Cup Final, under den normala säsongen, vara begränsad och inte tillgänglig för direktsändning om:

 1. du befinner dig inom det gällande lagets lokala sändningsområde, oavsett om laget spelar en bortamatch eller en hemmamatch, eller om matchen sänds lokalt av ett regionalt tv-bolag, eller
 2. en NHL-match sänds nationellt i ditt land eller sändningsområde.

Den fullständiga reprisen av en sändningsbegränsad match kommer normalt att vara tillgänglig på NHL.TV minst fyrtioåtta (48) timmar efter att matchen har avslutats. Om du vill ta reda på vilka matcher i ditt lokala område som är föremål för sändningsbegränsningar på NHL.TV kan du klicka på denna postnummerlänk och ange ditt postnummer: Postnummerlänk

OM DU KRINGGÅR ELLER FÖRSÖKER KRINGGÅ NÅGRA SÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR ELLER ANDRA ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR: DITT ABONNEMANG ANNULLERAS OMEDELBART OCH EN AVGIFT PÅ ETT HUNDRA DOLLAR ($100,00) FÖR FÖRTIDA ANNULLERING KOMMER ATT DEBITERAS DITT KREDITKORT. DU KAN BLI FÖREMÅL FÖR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER OCH NHL FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ANMÄLA EN SÅDAN FÖRSUMMELSE TILL TILLÄMPLIGA POLISMYNDIGHETER.

 1. Registrering för tjänster utan abonnemang.

Du kan bli ombedd att registrera dig för särskilda aktiviteter i samband med Tjänsterna, inklusive andra Tjänster än Abonnemangstjänsterna (se paragraf 4 för en diskussion om Abonnemangstjänster). När du registrerar dig eller tillhandahåller övrig information i samband med Tjänsterna, samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett information om dig själv, enligt vad som krävs eller vad som instruerats och att omedelbart uppdatera denna information för att upprätthålla dess riktighet. NHL har rätt att annullera eller upphäva alla konton eller andra registreringar och neka all nuvarande eller framtida användning, om de misstänker att sådan information är felaktig eller ofullständig. Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten av alla lösenord och användarnamn som du erhåller eller väljer, och du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto.

 1. Immateriell egendom.

Allt innehåll och all information, datorkod, programvara och övrigt material som är en del av Tjänsterna utöver ditt Användarinnehåll (gemensamt benämnt "NHL-innehåll") tillhör NHL eller tredje parter. Du kan få åtkomst till, använda och visa Tjänsterna och endast skriva ut kopior av NHL-innehåll för icke-kommersiella syften, informationssyften och personligt bruk, utan att modifiera eller ändra eller det på något sätt, och endast så länge som du uppfyller dessa Villkor.

 • Upphovsrätt och övriga immateriella egendomsrättigheter. Visst NHL-innehåll är skyddat enligt upphovsrättslagarna i USA och i andra länder. Du är införstådd med att alla upphovsrätter och övriga immateriella egendomsrättigheter som relaterar till Tjänsterna tillhör NHL eller dess tredje parts licensgivare, till den utsträckning som godkänns enligt Förenta Staternas upphovsrättslag, internationella upphovsrättslagar och alla övriga gällande lagar Förutom vad som uttryckligen och skriftligen godkänns av en auktoriserad person eller genom gällande lag, får du inte kopiera, reproducera, distribuera, publicera, mata in i en databas, visa, uppföra, modifera, skapa derivata verk från, överföra, eller på annat sätt använda eller exploatera någon del av NHL-innehållet. Om du behöver ett skriftligt medgivande för att använda ett upphovsrättsskyddat verk ber vi dig kontakta oss med hjälp av informationen i paragraf 25. Om du kopierar och hämtar NHL-innehåll på något annat sätt än enligt ovan är det en överträdelse av dessa Villkor.
 • Varu- och servicemärken. Du är införstådd med och samtycker till att (i) NHL, NHL Shield samt ordmärket och bilden av Stanley Cup är registrerade varumärken tillhörande National Hockey League; och (ii) samtliga NHL-logotyper och -varumärken och NHL- medlemsklubbarnas logotyper och varumärken, samt övriga egendomsrättsliga material som har framställts i samband med Tjänsterna och NHL-innehållet, tillhör NHL och de respektive NHL-medlemsklubbarna, eller är licensierade till NHL och får inte användas kommersiellt utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL Enterprises, L.P., eller dess ombud, vilket kan begäras via kontaktinformationen som tillhandahålls i paragraf 25.
 • Underrättelse om intrång. NHL respekterar immateriella egendomsrättigheter. Om du i god tro anser att ditt verk har reproducerats eller finns tillgängligt på Tjänsterna på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, tillhandahåll då vårt utsedda ombud med följande skriftliga information:
  • En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är auktoriserad att agera å innehavarens vägnar för den exklusiva rätten som påstås ha kränkts;
  • Identifikation av det upphovsrättsskyddade verket eller en representationslista över de verk som påstås ha kränkts;
  • Identifikation av det påstådda kränkta materialet och information som är skäligen tillräcklig för att kunna tillåta oss att lokalisera materialet;
  • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, så att vi kan kontakta dig vid behov;
  • Ett uttalande att du i god tro anser att det ifrågasatta användandet inte har auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller lagenligt, och
  • Ett uttalande från dig, under straffansvar för mened, att ovanstående information i din underrättelse är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har auktoriserats att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

NHL:s utsedda ombud för underrättelser om anspråk på upphovsrätt är:

NHL Enterprises, L.P.
DMCA Agent -- Group Vice President, Legal and Business Affairs -- Intellectual Property
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
NHL.com/contact (välj "DMCA" för ämneseraden)
Telefon: (212) 789-2000
Fax: (212) 789-2727

 • Inbäddad information. Tjänsterna kan tillåta dig att inbädda NHL-innehåll in till andra webbsidor. All användning av inbäddat NHL-innehåll måste får endast vara till för icke-kommersiella syften, och kan inaktiveras av NHL när som helst av någon eller ingen anledning. Förbjuden kommersiell användning inkluderar alla av följande åtgärder som har vidtagits utan ett uttryckligt godkännande från NHL:
  • Försäljning av åtkomst till inbäddat NHL-innehåll på en annan webbplats;
  • Användning av inbäddat NHL-innehåll i syfte att erhålla reklam- eller abonnemangsintäkter;
  • Skapa en webbplats som bara förenar en samling av inbäddat NHL-innehåll och medvetet försöker att generera reklamintäkter från det;
  • Användning av inbäddat NHL-innehåll, som NHL utifrån eget godtycke, anser konkurrera med eller ersätta Tjänsterna.

Du får inte etablera en länk till våra Tjänster på någon webbplats som kräver en registrering i samband med innehåll från våra Tjänster, eller som på annat sätt insamlar personlig information i samband med innehåll från våra Tjänster. Förbjuden kommersiell användning inkluderar inte användning av inbäddat NHL-innehåll för att visa videor på en annonsinriktad blogg- eller webbplats för fans, förutsatt att det inbäddade NHL-innehållet inte används för att erhålla reklamintäkter eller för att konkurrera med Tjänsterna.

 1. Länkning till våra tjänster.

Du kan länka till våra Tjänster, förutsatt att du gör det på ett sätt som är hederligt och lagligt och som inte skadar eller drar fördel av vårt rykte. Du får inte upprätta en länk på ett sätt som antyder eller låter påskina någon form av ett samarbete, godkännande eller rekommendation från vår sida där inget av detta existerar, och inga länkar till våra Tjänster får vara "inramade" om innehållet i ramen omfattar någon form av sponsorskap, reklam, kommersiell text eller grafik. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningsgodkännanden utan förvarning. Webbplatsen som du länkar till måste uppfylla standarderna för Användarinnehåll i alla avseenden, enligt vad som beskrivs i paragraf 3 i dessa Villkor.

 1. Ändring eller annullering.

NHL kan komma att ändra eller annullera dessa Villkor av vilken anledning som helst och när som helst, till exempel för att återspegla ändringar i lagen eller för tillsynskrav. Vi förbehåller oss rätten, utifrån eget godtycke, att begränsa, upphäva eller annullera din åtkomst till och användningen av Tjänsterna, med eller utan förvarning. NHL förbehåller sig också rätten att ändra priset på Tjänsterna eller andra produkter som erbjuds via Tjänsterna. NHL ansvarar inte för eventuella fel i annonstext eller bilder avseende Tjänsterna eller andra produkter som erbjuds via Tjänsterna. Alla erbjudanden om att sälja Tjänster eller andra produkter via Tjänsterna kan upphöra när som helst efter NHL:s eget gottfinnande.

För övrigt skall tillämpliga paragrafer av dessa Villkor fortsättningsvis gälla efter annulleringen. NHL förbehåller sig även rätten att anhålla om kompensation som finns tillgänglig enligt lagen och enligt rättmätiga krav för överträdelser av dessa Villkor. Vid annulleringen, måste du sluta använda alla Tjänster, inklusive allt NHL-innehåll.

 1. Integritetspolicy.

Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst igenom och förstått vår Integritetspolicy ("Integritetspolicyn"). Du samtycker till (i) att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv på det sätt som eventuella registreringsformulär eller andra formulär kräver (gemensamt benämnd "Registreringsdata"); (ii) att hålla ditt lösenord och dina identifikationsuppgifter skyddade; (iii) att behålla och omgående uppdatera Registreringsdata och annan information som du ger till NHL; (iv) att inte sälja eller överlåta ditt konto eller ge någon annan rätt att använda det; och (v) ansvara helt för all användning av ditt konto och för eventuella åtgärder som utförs via ditt konto.

 1. Länkar och trejde parts innehåll.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser eller onlinetjänster som sköts och upprätthålls av andra personer och som inte kontrolleras och upprätthålls av NHL. Sådana länkar utgör inte en rekommendation från NHL för de andra webbplatserna eller onlinetjänsterna, eller innehållet som visas däri, eller de personer som associeras med dem. Dessa Villkor gäller inte för sådana övriga webbplatser och onlinetjänster, och sådana webbplatser och onlinetjänster utgör inte en del av Tjänsterna. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyerna och användningsvillkoren för dessa andra webbplatser eller tjänster.

Vi kan komma att inkorporera tredje parts tjänster, programvara, teknologi, data och/eller annat innehåll (gemensamt, "Material från tredje part") antingen enskilt eller i samband med olika program eller funktioner som finns tillgängliga via Tjänsterna. Din användning av Material från tredje part, kan vara föremål för andra användningsvillkor utöver dessa Villkor och kan vara fastställda av tredje parts leverantörer, enligt vad som är tillämpligt. Du samtycker till och är införstådd med att NHL inte har någon ansvarsskyldighet vad gäller din användning av sådant Material från tredje part, vare sig du är medveten eller inte medveten om dess användning, och vare sig sådan användning av Material från tredje part befrämjas eller rekommenderas av NHL eller inte.

 1. Garantifriskrivning.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER HELT PÅ EGEN RISK. VI GÖR INGA UTFÄSTELSER OM OCH GER INGA GARANTIER FÖR TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL DRIFTEN AV TJÄNSTERNA ELLER INFORMATION, MATERIAL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM VISAS ELLER ERBJUDS PÅ TJÄNSTERNA, ELLER FÖR NÅGRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER SOM TJÄNSTERNA ÄR LÄNKADE TILL. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK", "MED ALLA FELAKTIGHETER" OCH "EFTER TILLGÅNG". UTAN ATT BEGRÄNSA DEN GENERELLA TILLÄMPLIGHETEN AV DET SOM TIDIGARE ANGIVITS, FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, REGELMÄSSIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (I) GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, ÄGANDERÄTT, FELFRI ANVÄNDNING, AVSAKNAD AV PANTRÄTT OCH INTECKNINGAR, (II) GARANTIER GENTEMOT INTRÅNG, FÖRSKINGRING ELLER ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON PERSONS IMMATERIELLA EGENDOM ELLER ÄGANDERÄTT, (III) GARANTIER SOM UPPSTÅR VID AFFÄRER OCH ANVÄNDNING VID HANDEL, OCH (IV) GARANTIER RELATERADE TILL RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, FELFRIHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AVSEENDE UPPGIFTER ELLER INNEHÅLL SOM NHL GÖR TILLGÄNGLIGT PÅ TJÄNSTERNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT. UTÖVER DETTA LÄMNAS INGA GARANTIER OM ATT TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA BEHOV ELLER KRAV, ELLER NÅGON ANNAN PERSONS BEHOV ELLER KRAV, ELLER DE BEHOV ELLER KRAV SOM FASTSTÄLLTS I NÅGON FORM AV DOKUMENTATION. VI GARANTERAR INTE, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, REGELMÄSSIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL, NHL-INNEHÅLLET, FUNKTIONERNA ELLER MATERIALET SOM DE BESTÅR AV, KOMMER ATT VARA TIDSENLIG, SÄKER, KORREKT, FELFRI, KOMPLETT, UPPDATERAD, FRI FRÅN VIRUS ELLER ÄR STÖRNINGSFRI. DET ÄR INTE NÖDVÄNDIGTVIS SÅ ATT NHL REKOMMENDERAR, STÖDJER, SANKTIONERAR, UPPMUNTRAR ELLER SAMTYCKER TILL NÅGOT NHL-INNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL, OCH VI FRISKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER, VILLKOR OCH ANSVARSSKYLDIGHETER I SAMBAND MED ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NHL-INNEHÅLL. NHL GÖR INGA UTFÄSTELSER OM ATT TJÄNSTERNA ÄR LÄMPLIGA ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING UTANFÖR USA. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG AV NHL ELLER FÖR NHL:S RÄKNING SKA GE UPPHOV TILL NÅGON FORM AV GARANTI.

OM GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE UNDERFÖRSTÅDDA ELLER REGELMÄSSIGA GARANTIER SOM GÄLLER FÖR DIG, KOMMER OVANSTÅENDE UNDANTAG ATT GÄLLA FÖR DIG TILL STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG.

 1. Uteslutande kompensation och ansvarsbegränsning.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL VÅRDSLÖSHET, KOMMER NHL, DESS SAMARBETSBOLAG ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD I ATT DRIVA, SKAPA, PRODUCERA, ELLER TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL DIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE SKADOR ELLER FÖRLORADE INTÄKTER SOM UPPSTÅR GENOM VILLKOREN ELLER TILL FÖLJD AV ATT DU HAFT ÅTKOMST TILL, ANVÄNT, FELAKTIGT ANVÄNT ELLER VARIT OFÖRMÖGEN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL ALLT NHL-INNEHÅLL ELLER ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER DE WEBBSIDOR SOM TJÄNSTERNA ÄR LÄNKADE TILL, HUR DE ÄN HAR UPPSTÅTT, VARE SIG GENOM AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM NHL HAR UPPLYSTS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, ELLER I SAMBAND MED BRISTER I PRESTANDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, DEFEKTER, FÖRSENAD DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, LEDNINGS- ELLER SYSTEMAVBROTT, ELLER ANDRA TEKNISKT SKADLIGA MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DIN ENHET, DINA DATA, ELLER ANNAT ÄGANDERÄTTSLIGT SKYDDAT MATERIAL PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNT VÅRA TJÄNSTER ELLER HÄMTAT INNEHÅLL FRÅN DENNA ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN.

EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SKALL NHL:S ANSVARSSKYLDIGHET I SÅDANA JURISDIKTIONER FÖR SÅDANA SKADOR VARA BEGRÄNSAD TILL DEN OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER. INGET I DESSA VILLKOR UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR VÅR ANSVARSSKYLDIGHET FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPSTÅR GENOM VÅR VÅRDSLÖSHET, ELLER GENOM VÅRT BEDRÄGERI ELLER GENOM BEDRÄGLIG FRAMSTÄLLNING, ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET, OCH BARA OM SÅDAN ANSVARSSKYLDIGHET INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS AV GÄLLANDE LAG.

ALLA ANSPRÅK GENTEMOT OSS SKALL BEGRÄNSAS TILL DEN SUMMA SOM DU HAR BETALAT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA.

 1. Gottgörelse.

Du samtycker till att gottgöra, hålla skadeslöst och försvara NHL och dess samarbetsbolag och licensgivare, NHL:s medlemsklubbar, MLB-företagen, parter som är involverade i att driva, skapa, producera eller leverera Tjänsterna (inklusive Abonnemangstjänsterna) och alla deras respektive styrelseledamöter, ägare, chefer, aktieägare, entreprenörer, ombud, anställda, partners i handelsbolag och kommanditbolag, efterföljare och tillförordnade, från och gentemot alla krav, fordringar, skador, ansvarsskyldighet, straff, böter, ränta, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter och skador, inklusive och utan begränsning till skäliga advokatkostnader och avgifter till andra professionella rådgivare, som uppstår genom eller i samband med (i) din användning av Tjänsterna (inklusive men utan begränsning till ditt Användarinnehåll och din användning av NHL-innehåll), (ii) ditt uppförande online i samband med Tjänsterna, (iii) överträdelse av eller brott mot dessa Villkor från din sida, (iv) underlåtenhet från din sida att uppfylla alla gällande lagar och bestämmelser i samband med Tjänsterna, (v) vårdslöshet, uppsåtlig försummelse eller kränkning från din sida av någon annan persons immateriella egendom eller andra rättigheter i samband med Tjänsterna, eller (vi) dina affärer eller transaktioner med andra personer som är ett resultat av användningen av Tjänsterna. Du bör inte förlika en sådan fordring utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL. Dessa skyldigheter kommer fortsättningsvis att gälla efter att vissa Villkor har annullerats. I dessa Villkor betyder "MLB-företag" MLBAM, baseballkommissionärsämbetet ("BOC"), dess kontor, kommittéer, underkommittéer och råd, Major League Baseball-klubbar ("Klubbar"), Major League Baseball Properties, Inc., MLB Network, LLC, deras dotterbolag eller samarbetsbolag och eventuella företag eller enheter som nu eller i framtiden kontrollerar eller kontrolleras av Klubbarna eller BOC eller står under deras gemensamma kontroll.

 1. Integrering, enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet samt ändringar

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan NHL och dig och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag (vare sig muntliga, skriftliga eller elektroniska) mellan dig och oss. I händelse av att någon stadga i dessa Villkor anses vara ogenomförbar, kommer det inte att påverka giltigheten eller genomförbarheten av de återstående stadgarna och kommer att ersättas av en genomförbar stadga som är närmast intentionen av den grundläggande ogenomförbara stadgan. NHL får efter eget gottfinnande ändra dessa villkor, och vi kommer om så sker att publicera de ändrade villkoren på Tjänsterna. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter det att ändrade villkor har publicerats, anses du ha godkänt ändringarna. NHL kan behöva avisera dig om vissa händelser som berör Tjänsterna och din användning av dem, och om du använder Tjänsterna innebär det att du godkänner att sådana aviseringar blir giltiga när vi publicerar dem på de tillämpliga Tjänsterna, eller om vi efter eget gottfinnande väljer att skicka ett e-postmeddelande till dig på den e-postadress som du har uppgett.

 1. Ingen ansvarsbefrielse.

Vår försummelse att upprätthålla någon stadga i Villkoren eller att svara på en kränkning av dig eller andra parter, skall inte på något sätt åsidosätta vår rättighet att därefter kunna upprätthålla alla villkor i Villkoren eller att kunna agera vid liknande kränkningar.

 1. Överlåtelsehandling och bindande utslag.

Du kan inte överlåta dessa Villkor eller några rättigheter eller skyldigheter härmed, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från NHL, och alla försök till överlåtelse är en överträdelse av denna stadga, och därmed ogiltigförklaras. NHL har rätt att överlåta dessa Villkor, och alla av dess rättigheter eller skyldigheter härmed. Dessa Villkor är bindande för båda parterna och dess respektive efterföljare, arvtagare, förvaltare, administratörer, god man och godkända förordnade.

 1. Gällande lag, bindande skiljedom, grupptalansundantag och tidsperiod för anmälan om anspråk.

Villkoren regleras av, och måste tolkas i enlighet med, lagarna i USA och staten New York, enligt vad som är tillämpligt, utan inverkan av deras principer för lagkonflikter. Genom att använda Tjänsterna, åsidosätter du alla fordringar som kan uppstå under lagar i andra stater, länder, områden eller jurisdiktioner.

Vid alla eventuella tvister som uppstår genom eller i samband med Tjänsterna eller dessa Villkor (inklusive men utan begränsning till Integritetspolicyn), samtycker NHL och du till att förhandla i god tro och att göra skäliga ansträngningar för att samarbeta med varandra för att kunna uppnå en gemensam tillfredsställande lösning. Om du och NHL inte löser en tvist genom en informell förhandling, kommer en annan ansats till att lösa tvisten att göras uteslutande genom en bindande skiljedom, enligt beskrivningen i denna paragraf. Du avsäger dig rätten att processa (eller medverka som en part eller kategorimedlem) alla tvister i domstol framför en domare eller jury. Istället kommer alla tvister att lösas framför en neutral skiljedomare, vars beslut kommer att bli det slutgiltiga, förutom för en begränsad rätt att kunna överklaga enligt den federala skiljedomslagen. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan driva igenom skiljedomarens utslag.

ALLA FÖRHANDLINGAR FÖR ATT LÖSA ELLER PROCESSA OM EN TVIST I NÅGOT FORUM, KOMMER ENDAST ATT UTFÖRAS PÅ ETT INDIVIDUELLT GRUNDVAL.


VARKEN DU ELLER NHL KAN SÖKA ATT FÅ EN TVIST HÖRD SOM EN GRUPPTALAN ELLER I NÅGON ANNAN FÖRHANDLING, DÄR BÅDA PARTERNA AGERAR ELLER ÄMNAR ATT AGERA PÅ ETT REPRESENTATIVT SÄTT. Ingen skiljedom eller förhandling ska kunna kombineras med varandra, utan ett skriftligt förhandsgodkännande från alla parter för alla gällande skiljedomar eller förhandlingar.

NHL och du samtycker till att alla tvister som uppstår under dessa Villkor som inte kan lösas via en informell förhandling, kommer att lösas uteslutande genom en konfidentiellt bindande skiljedomstol i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna för den amerikanska skiljedomsföreningen. Skiljedomarens beslut skall vara bindande och kan kan inledas som ett domslut i en domstol i en kompetent jurisdiktion. Du samtycker till att NHL kan söka en provisorisk eller preliminär lindring från en domstol i en kompetent jurisdiktion i New York, vilket är nödvändigt för att skydda dess rättigheter eller egendom som förestår den slutgiltiga skiljedomen.

Alla fordringar som inte är föremål för en skiljedom, skall bli föremål för den uteslutande jurisdiktionen av de statliga eller federala domstolarna i New York County, i New York. Parterna åsidosätter härmed alla argument om att en sådan domstol inte har egen jurisdiktion eller att forumet inte är lämpligt eller passande.

I den maximala omfattning som lagen tillåter avsäger du dig permanent och oåterkalleligen rätten att anmäla anspråk till något forum, såvida du inte meddelar NHL skriftligen om den händelse eller omständighet som gett upphov till anspråket inom ett (1) år från att den inträffat.

 1. NHL-butiken och NHL-auktioner.

Du kan beställa produkter online från de officiella NHL-onlinebutikerna, för närvarande shop.nhl.com, och shop.international.nhl.com (gemensamt benämnda "NHL-butiken") eller den officiella webbplatsen för NHL-auktioner, för närvarande auctions.nhl.com ("NHL Auktioner"). När du gör en beställning via NHL-butiken eller NHL-auktioner, samtycker du till att betala alla avgifter i anslutning till dessa beställningar inklusive tillämpliga skatter (inklusive moms) och fraktavgifter, och du förbinder dig till de övriga villkoren som gäller för sådana tjänster enligt vad som beskrivs på webbplatserna för NHL-butiken och NHL-auktioner. NHL-butiken och NHL-auktioner drivs av en eller flera tredje parter som bland annat ansvarar för att hantera beställningar, debitering och leverans av produkter. Besök NHL-butiken eller NHL-auktioner för information om hur du kan kontakta våra tredje parts tjänsteleverantörer. Observera att kompletterande villkor kan gälla för dina aktiviteter i NHL-butiken och NHL-auktioner.

Genom att använda NHL-butiken godkänner du att de tillämpliga användningsvillkoren för NHL-butiken ("Butiksvillkoren") också reglerar din användning, inklusive eventuella beställningar av varor som du gör i NHL-butiken. Om det uppstår en konflikt mellan de här villkoren och Butiksvillkoren, är det Butiksvillkoren som gäller, men enbart för dina aktiviteter i NHL-butiken.

Tjänsterna och alla andra produkter som erbjuds via Tjänsterna tillhandahålls för privat och icke-kommersiellt bruk, och du får inte distribuera, modifiera, översätta, återutsända, överföra, uppföra eller skapa härledda verk av dem.

 1. Nödvändiga upplysningar om äkthetsintyg.

Med avseende på försäljning av vissa varor eller auktioner till invånare i staten Kalifornien lämnas följande upplysning i enlighet med kalifornisk civilrätt (California Civil Code, Title 1.1A, Autographed Sports Memorabilia, Cal Civil Code § 1739.7 (2001)):
FÖRSÄLJNING AV SPORTMEMORABILIA MED AUTOGRAF: EN HANDLARE SOM TILL EN KONSUMENT SÄLJER SPORTMEMORABILIA SOM UPPGES INNEHÅLLA EN AUTOGRAF MÅSTE ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLA ETT SKRIFTLIGT ÄKTHETSINTYG VID TIDPUNKTEN FÖR FÖRSÄLJNINGEN. HANDLAREN KAN HA INGÅTT EN BORGENSFÖRBINDELSE ELLER HA NÅGON ANNAN FORM AV FÖRSÄKRING FÖR ATT GARANTERA ÄKTHETEN HOS SAMLAROBJEKT SOM HANDLAREN SÄLJER.

Med avseende på försäljning av vissa varor eller auktioner lämnas följande upplysning i enlighet med lagstiftningen i staten New York (New York Arts and Cultural Affairs Law, Title V-1, Sale of Autographed Sports Collectibles, NY CLS Art & Cult Affr § 60.04 (2006)):
FÖRSÄLJNING AV SPORTMEMORABILIA MED AUTOGRAF: EN HANDLARE SOM TILL EN KONSUMENT SÄLJER SPORTMEMORABILIA SOM UPPGES INNEHÅLLA EN PERSONLIG AUTOGRAF FÖR TJUGOFEM DOLLAR ELLER MER MÅSTE ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLA ETT SKRIFTLIGT ÄKTHETSINTYG VID TIDPUNKTEN FÖR FÖRSÄLJNINGEN.

De ovannämnda intygen ska tillhandahållas i form av ett äkthetsintyg, ett unikt hologram som är fastsatt på själva föremålet eller ett brev från NHL.

 1. Separata villkor.

I samband med din användning av Tjänsterna, kan du ombedas att samtycka till andra policyer och villkor utöver dessa Villkor. Läs dessa kompletterade policyer och villkor noga, innan du använder någon del av de Tjänsterna. Alla kompletterande villkor kommer inte att skilja sig eller utesluta dessa Villkor gällande någon användning av Tjänsterna, om inte annat uttryckligen har angetts.

 1. NHL-tjänster som köps via Apples App Store; Apple är ingen part.

Om du köpte Tjänsterna från Apple Inc. ("Apple"), är du införstådd med att dessa Villkor är ett avtal mellan dig och NHL och inte med Apple. Mellan NHL och Apple, är NHL (inte Apple) uteslutande ansvariga för Tjänsterna och NHL-innehållet. Alla Tjänster som införskaffas via Apples App Store får endast användas i en iOS-enhet som du äger eller kontrollerar, i enlighet med vad som tillåts av Användningsreglerna som fastställts i Användningsvillkoren för App Store. Du är införstådd med och samtycker till att Apple inte ansvarar för (i) att tillhandahålla något underhåll eller några supporttjänster vad gäller Tjänsterna och att det mellan NHL och Apple är NHL (inte Apple) som ansvarar för att tillhandahålla sådant underhåll och sådana supporttjänster, eller (ii) eventuella anspråk avseende Tjänsterna eller ditt innehav och/eller din användning därav (inklusive produktansvarsanspråk, intrångsanspråk, anspråk till följd av att appen inte kan anpassas till några gällande juridiska krav eller tillsynskrav, och anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning) och att det mellan NHL och Apple är NHL (inte Apple) som ansvararar för utredningar, försvar, förlikningar och upphävanden av sådana anspråk. I händelse av att Tjänsterna inte fungerar som du köpt via App Store ska kunna anpassas till någon gällande garanti, måste du underrätta Apple och Apple kommer att återbetala dig den åtkomstavgift som du har betalat för de Tjänsterna. I den största omfattning som gällande lag tillåter kommer Apple inte att ha några andra garantiskyldigheter vad gäller appen, och eventuella andra anspråk, förluster, ansvarsskyldigheter, skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av oförmåga att uppfylla en garanti, mellan Apple och NHL, kommer enbart att vara NHL:s ansvar. Du intygar vidare och garanterar att (a) du inte befinner dig i ett land som USA:s regering har belagt med handelsförbud eller som av USA:s regering har betecknats som ett land som "stödjer terrorism", och (b) att du inte står upptagen på någon lista över förbjudna eller begränsade parter som upprättats av USA:s regering. Apple och Apples dotterbolag är tredjeparts-förmånstagare enligt dessa Villkor och när du har godkänt dessa Villkor har Apple rätt (och anses ha accepterat rätten) att göra dem gällande gentemot dig i sin egenskap av tredjeparts-förmånstagare därav.

 1. Godkännande av användningsvillkor. GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA GER DU UTTRYCK FÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR. Om du samtycker till villkoren får du inte använda någon av Tjänsterna. NHL kan när som helst ändra villkoren i detta Avtal, och om du använder Tjänsterna efter att en sådan ändring publicerats betyder det att du godkänner ändringen.
 2. Information för konsumenter i Kalifornien. Användare i Kalifornien får i enlighet med kalifornisk civilrätt (Civil Code Section 1789.3) följande särskilda konsumenträttsliga upplysning: Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på adressen 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento CA 95834, eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.
 3. Kontaktinformation.

Hänvisa alla frågor, klagomål eller fordringar som relaterar till Tjänsterna eller din användning av Tjänsterna till NHL.com/contact och välj "Användningsvillkor" som ämnesrad.

För begäranden om att använda upphovsrättsskyddade verk eller rättigheter till varumärken eller servicemärken, gå tillNHL.com/contact och välj "Begäran gällande varumärke och upphovsrätt" som ämnesrad.

Du kan även kontakta oss på:
NHL Enterprises, L.P.
Attn: Legal Department
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

 1. Engelska som det prioriterande språket.

Detta dokument har översatts till svenska. Om någon oförenlighet eller tvetydighet finns mellan den engelska och den svenska versionen, ska den engelska versionen prioriteras.

 

 

NHL har uppdaterat sin Integritetspolicy från 27 februari 2020. Vi uppmärksammar dig att läsa igenom den noggrant. NHL använder cookies, webbläsare, och andra liknande tekniker. Genom att använda NHL:s webbsidor och andra tjänster online samtycker du till den praxis som är beskriven i vår Integritetspolicy och användarvillkor, inklusive vår policy gällande cookies.