Skip to main content

Podmienky poskytovania služieb

 

Dátum poslednej aktualizácie a nadobudnutia platnosti - - 2, September 2016

TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ VYLÚČENIE ZÁRUKY (ODSEK 12), PREHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI ZÁVÄZKU A VÝLUČNOM NÁPRAVNOM PROSTRIEDKU (ODSEK 13) A ZÁVÄZNÚ ROZHODCOVSKÚ DOLOŽKU A ZBAVENIE SA POVINNOSTI (ODSEK 18). POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE.

 1. Toto je právne záväzná zmluva.

Tieto podmienky služieb (ďalej len "Podmienky") sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a jej pobočkami, vrátane NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League ("NHL", "my" alebo "nami" a pod.), ktoré riadia váš prístup a používanie webových stránok a on-line služieb, ktoré zobrazujú alebo poskytujú autorizované odkazy na tieto podmienky (súhrnne "služby"). Služby okrem iného zahŕňajú web nhl.com, aplikáciu NHL, službu NHL.TV (predchádzajúci názov NHL GameCenter LIVE, tiež pod názvomRogers NHL GameCentre LIVE (spoločne ďalej len "NHL.TV")).

Spoločnosť MLB Advanced Media, L.P. a/alebo nasledovník a oprávnený nadobúdateľ spoločnosti MLB Advanced Media, L.P. ("MLBAM") môže prevádzkovať rôzne časti služieb. Súhlasíte s tým, že MLBAM, nasledovníci a oprávnení nadobúdatelia a ich pobočky sú oprávnenou osobou tretej strany v týchto podmienkach a majú právo uplatňovať tieto podmienky voči vám ako oprávnená osoba podľa tejto dohody (a toto právo sa považuje za akceptované).

Pred použitím služieb si prosím pozorne prečítajte nasledujúce podmienky. Môžete si vytlačiť kópiu týchto podmienok alebo ich uložiť do svojho zariadenia pre neskoršie použitie. Využívaním služieb vyjadrujete svoj súhlas so záväznosťou týchto podmienok. Nepoužívajte služby, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami. Môžeme kedykoľvek upraviť služby alebo podmienky, napríklad s ohľadom na zmeny v zákonoch a právnych požiadavkách. Akékoľvek používanie služieb po zverejnení zmien podmienok vyjadruje súhlas s týmito zmenami.

 1. Zakázaný obsah a činnosti.

Nesmiete pristupovať alebo používať alebo sa pokúšať o prístup alebo použitie služby k akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla spôsobiť ujmu nám alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len "osoba") a narušiť prevádzkovanie služieb akýmkoľvek spôsobom porušujúcim zákony. Napríklad nesmiete:

 • Vydávať sa za inú osobu alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje prihlasovacie údaje, vzťah s akoukoľvek osobou alebo pôvod akékoľvek informácie, ktorú poskytnete.
 • Zapojiť sa do neoprávneného spideringu, záznamu alebo zberu obsahu alebo informácií, alebo používať iné nepovolené automatizované prostriedky na zhromažďovanie informácií.
 • Vyžadovať, zhromažďovať, prenášať, ukladať alebo inak sprístupňovať súkromné informácie o tretích stranách, okrem iného vrátane telefónnych čísel, adries, priezvisk, e-mailových adries, čísel sociálneho poistenia a čísel platobných kariet.
 • Získavať alebo sa pokúšať získať neoprávnený prístup k ďalším počítačovým systémom, materiálom, informáciám alebo službám dostupným prostredníctvom služieb.
 • Používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo postup pre zasahovanie alebo pokus o narušenie riadneho fungovania služieb alebo akejkoľvek činnosti vykonávanej v rámci služieb alebo sa pokúšať sondovať, skenovať, testovať zraniteľnosť alebo narušovať bezpečnosť akéhokoľvek systému, zariadenia alebo siete.
 • Obchádzať, spätne analyzovať, dekódovať, dekompilovať, demontovať, dešifrovať ani inak upravovať alebo narušovať (alebo sa pokúšať, povzbudzovať alebo podporovať pokus iných osôb pri vykonávaní týchto činností) akýkoľvek softvér obsiahnutý alebo inak spojený s týmito službami. Publikovať alebo ďalej šíriť nástroje určené pre ohrozenie bezpečnosti (napríklad programy pre hádanie hesiel, prelamovacie nástroje alebo sieťové sondovacie nástroje) je prísne zakázané.
 • Používať alebo sa pokúsiť použiť informácie, účty, heslá, služby alebo systémy iných osôb, okrem výslovného povolenia.
 • Vykonávať akékoľvek aktivity, ktoré spôsobia neprimerane veľké zaťaženie našej siete a infraštruktúry.
 • Nahrávať alebo inak prenášať akékoľvek oznámenia, softvér, alebo materiály obsahujúce vírus, alebo ktoré inak poškodzujú naše počítače, zariadenia alebo systémy alebo našich používateľov alebo
 • Zapojiť sa do akéhokoľvek iného správania, ktoré obmedzuje alebo zabraňuje akejkoľvek osobe používať alebo využívať služby, alebo vystavovať podľa nášho výhradného úsudku nás, používateľov, alebo inú tretiu stranu akejkoľvek zodpovednosti, povinnosti na náhradu škody či ujmy akéhokoľvek druhu.

Narušenie bezpečnosti systému alebo siete a niektoré ďalšie konanie môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Používateľov, ktorí porušujú tieto podmienky, môžeme vyšetrovať, a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na podanie návrhu na trestné stíhanie. Môžeme pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k službám s uvedením dôvodu aj bez neho, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Podania používateľa.

Určité oblasti služieb vám môžu umožniť písať komentáre, posielať e-maily alebo inak zverejňovať, publikovať, predkladať, prenášať, nahrávať, odosielať alebo inak poskytovať ("poskytovať") informácie nám alebo iným osobám. Zostáva vám naďalej plná zodpovednosť za obsah a ďalšie materiály, ktoré poskytujete nám alebo iným osobám v súvislosti so službami, okrem iného vrátane informácií, zvukových nahrávok, videa, fotografií, dokumentov alebo iných materiálov ("používateľský obsah"). Súhlasíte, že nebudete poskytovať používateľský obsah, ktorý:

 • Porušuje, neoprávnene používa alebo inak porušuje autorské práva, ochranné známky, patenty alebo iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby.
 • Je nepravdivý, zavádzajúci, urážlivý, ohováračský, hanlivý, obscénny, zneužívajúci, nenávistný, výhražný, obťažujúci alebo sexuálne explicitný.
 • Porušuje právo osôb na ochranu súkromia alebo zákaz neoprávnenej publikácie obrazových alebo hlasových záznamov.
 • Obsahuje reklamu alebo ponuku akéhokoľvek druhu.
 • Využíva, ubližuje, útočí (osobné útoky, okrem iného vrátane ohovárania, sexuálnych poznámok a náznakov) alebo klamne zosobňuje ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu vrátane zástupcu NHL, zástupcu členského klubu NHL, aktuálneho alebo bývalého hráča členského klubu NHL alebo nepravdivo uvádza alebo iným spôsobom klamne využíva vzťah k fyzickej alebo právnickej osobe.
 • Je ponižujúci pre iné osoby na základe pohlavia, rasy, triedy, etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, sexuálnej preferencie, orientácie alebo identity, zdravotného postihnutia alebo inej klasifikácie.
 • Prenáša, ukladá alebo inak sprístupňuje vírus, trójskeho koňa, červa, časovú bombu, spyware, botov alebo iný škodlivý počítačový kód.
 • Prenáša, ukladá alebo inak sprístupňuje materiál, ktorý obsahuje materiál, ktorý obsahuje materiál komerčnej povahy, okrem iného vrátane reklamy, propagácie, "nevyžiadanej pošty", "spamu", "pyramídových hier", "reťazových listov" alebo iného kontaktu
 • Prenáša, ukladá alebo inak sprístupňuje materiál, ktorý sa netýka predmetu obsahu služieb.
 • Obsahuje urážlivé výrazy alebo iný jazyk alebo materiál určený na zastrašovanie alebo na podnecovanie násilia alebo
 • Úmyselne alebo neúmyselne porušuje alebo podporuje porušovanie akýchkoľvek miestnych, regionálnych, národných alebo medzinárodných zákonov, alebo obhajuje nelegálnu činnosť.

Tiež máme v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom právo oznámiť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá bude tvrdiť, že vami poskytnutý používateľský obsah v súvislosti so službami predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva tretej strany, práva tretej strany na súkromie, alebo akéhokoľvek iného platného miestneho, štátneho, národného alebo medzinárodného práva.

Služby vám tiež môžu umožniť prenášanie používateľského obsahu prostredníctvom webov a produktov sociálnych sietí tretích strán ("funkcie sociálnych sietí tretích strán"). Akékoľvek použitie funkcií sociálnych sietí tretích strán podlieha aktuálne platným podmienkam používania príslušného webu alebo produktu tretej strany a nie týmto podmienkam, pokiaľ nie je oznámené inak. V takom prípade platia podmienky uvedené v danom oznámení.

Ak vám služby dovoľujú poskytovať používateľský obsah, smiete nám poskytovať iba používateľský obsah, ktorý je originálny, a ktorý máte právo poskytnúť. Poskytnutím používateľského obsahu nám udeľujete bezplatnú, neodvolateľnú, trvalú, nevýhradnú, celosvetovú, plne sublicencovateľnú, prenosnú licenciu ďalej publikovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, upravovať, adaptovať, pozmeňovať, prekladať a vytvárať odvodené diela, predávať, ponúkať na predaj , vyvážať a inak používať a využívať váš používateľský obsah (alebo jeho časť) akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, médiu alebo technológii teraz známej alebo vyvinutej v budúcnosti. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv, ktoré môžete mať k svojmu používateľskému obsahu v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Týmto vyhlasujete, že ste získali všetky potrebné povolenia od všetkých fyzických alebo právnických osôb uvedených alebo implikovaných vo vašom podaní (vrátane osôb zobrazených na fotografii alebo na videu) a v prípade maloletých aj od ich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Poskytnutím svojho používateľského obsahu s týmito podmienkami súhlasíte. Ak nám nechcete udeliť súhlas s používaním vášho používateľského obsahu v súlade s týmito podmienkami, neposkytujte nám ho v rámci našich služieb.

Nie sme povinní zverejniť alebo používať používateľský obsah. Zverejnenie alebo publikovanie akéhokoľvek Používateľského obsahu alebo obsahu NHL (ako je definované v odseku 7) nie je v žiadnom prípade zamýšľané ako vyhlásenie, náznak alebo vyjadrenie schválenia zo strany NHL, aj pokiaľ ide o pravdivosť, platnosť alebo spoľahlivosť používateľského obsahu alebo obsahu NHL. NHL nezodpovedá za používateľský obsah ani obsah NHL a nemá žiadnu povinnosť sledovať používateľský obsah ani obsah NHL uverejňovaný prostredníctvom služieb. Akékoľvek informácie obsiahnuté v používateľskom obsahu alebo obsahu NHL používate na vlastné nebezpečenstvo. NHL a jej zástupcovia majú právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia sledovať, kontrolovať, upravovať, odstraňovať, vymazávať, zakazovať, odmietnuť, obmedziť alebo ukončiť prístup k vášmu používateľskému obsahu alebo službám (v celku alebo čiastočne) kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho výhradného uváženia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Povinnosti, ktoré máte voči nám na základe týchto podmienok pretrvávajú aj po ukončení týchto služieb, po ukončení vášho používania služieb, zániku používateľského obsahu v rámci služieb alebo ukončení platnosti týchto podmienok. Nesmiete naďalej posielať žiadny používateľský obsah, ktorý sme už predtým zamietli.

Beriete na vedomie, že poskytnutím vášho používateľského obsahu medzi vami a NHL ani medzi vami a akoukoľvek treťou stranou vystupujúcou ako poskytovateľ NHL nevzniká žiadny tajný, dôverný, zmluvný alebo iný vzťah, pokiaľ nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak. Beriete na vedomie, že NHL nezodpovedá ani nezaručuje a nemôže zaručiť presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť informácií uvedených v akomkoľvek používateľskom obsahu. Za svoju interakciu s ostatnými používateľmi služieb ste zodpovední výlučne vy sami. Na ohlásenie porušení v používateľskom obsahu môžete použiť rôzne funkcie (napríklad "označenie" komentára). Vyhradzujeme si právo monitorovať spory medzi vami a ostatnými používateľmi, avšak nezaväzujeme sa k tomu.

Ak máte menej ako 13 rokov, nesmiete nám poskytnúť žiadny používateľský obsah. Ak ste vo veku nižšom, než je vek plnoletosti v jurisdikcii vášho bydliska, ale najmenej vo veku 13 rokov, môžete poskytnúť používateľský obsah v súlade s prípadnými podmienkami žrebovania, súťaže alebo inými, avšak len so súhlasom a pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a súhlasíte s týmito podmienkami v prospech jednotlivca vo veku medzi 13 rokom a vekom plnoletosti v jurisdikcii bydliska, ste plne zodpovední za jeho používateľský obsah a máte právnu zodpovednosť s tým spojenú.

 1. Predplatené služby.
  • Predplatené služby. Niektoré služby, ako je NHL.TV, môžu byť k dispozícii iba prostredníctvom zriadenia predplateného účtu a zaplatení poplatku ("predplatené služby"). Prostredníctvom týchto účtov predplatených služieb budete mať prístup k predplateným službám na dobu určitú, ktorá sa môže automaticky obnovovať, ako je popísané v týchto podmienkach. Vezmite prosím na vedomie, že kanadskí používatelia, ktorí sa prihlásia k odberu Rogers NHL GameCenter LIVE alebo NHL.TV cez Rogers Media, Inc. ("Rogers"), budú v súvislosti s touto službou podliehať platným pravidlám fakturácie a platieb Rogers, a nie pravidlám fakturácie a platieb NHL. Na všetkých ostatných používateľov mimo Kanady sa vzťahujú pravidlá fakturácie a platieb NHL.
  • Obmedzenie prístupu. Nemáte oprávnenie pre prístup k akýmkoľvek predplateným službám, ak (i) nemáte otvorený predplatný účet v NHL (alebo v Kanade v spoločnosti Rogers) a zaplatený príslušný poplatok, (ii) ste neobdržali prístupové prihlasovacie údaje (vrátane používateľského mena a hesla) a (iii) neužívate tieto prístupové údaje. Nesmiete pomáhať inej osobe pri neoprávnenom prístupe k predplateným službám, vrátane zdieľania, predaja, verejného ponúkania, alebo pri predaji prístupových údajov alebo poskytovať akýkoľvek obsah alebo iné materiály, ktoré ste získali prostredníctvom predplatených služieb tretím stranám alebo inak pri porušení týchto podmienok. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov a ak máte podozrenie, že ich pozná niekto iný, musíte nás bezodkladne informovať. Zodpovedáte za všetky využívania alebo aktivity svojich účtov pri predplatených službách, vrátane ich používania akoukoľvek treťou stranou, ktorá ich používa s vaším súhlasom a vašimi prístupovými údajmi. Táto zodpovednosť výslovne zahŕňa všetky vykonané nákupy alebo iné platby strhávané z vašej platobnej karty v súvislosti s používaním predplatených služieb vami alebo oprávnenou treťou stranou. V prípade akéhokoľvek podvodu, zneužitia alebo inak nezákonnej aktivity na vašich účtoch predplatených služieb môžeme podľa vlastného uváženia zrušiť vaše účty predplatených služieb a informovať o vás príslušné orgány zabezpečujúce dodržiavanie zákonov. Za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto podvodu, zneužitia alebo inej protiprávnej aktivity môžete niesť zodpovednosť.
  • Zariadenia a minimálne systémové požiadavky. Niektoré predplatené služby, ako sú NHL.TV a ďalšie video služby, sú dostupné len za použitia určitých zariadení spĺňajúcich minimálne systémové požiadavky. Mali by ste preskúmať predplatené služby skôr ako zaplatíte za prístup k nim, aby ste overili, že budú kompatibilné s vaším zariadením, pretože nevraciame žiadne zaplatené poplatky v prípade, že predplatené služby nie sú kompatibilné. Pri niektorých zariadeniach môžu byť platby za predplatené služby spracované prevádzkovateľom zariadenia. Tieto platby sa riadia podmienkami poskytovateľa zariadenia, vrátane pravidiel pre zrušenie služby a vrátenie peňazí. Môžu sa uplatňovať ďalšie obmedzenia, vrátane obmedzenia zariadení alebo predplatených služieb v určitých krajinách. Ak chcete získať viac informácií o zariadeniach, kliknite tu - http://nhl.com/devices.
  • Pozastavenie alebo predčasné ukončenie. Môžeme pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k predplateným službám a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Ak tak urobíme, nebudete zodpovedať za poplatky spojené s poskytovanými predplatenými službami po ich ukončení, súčasne vám však nevzniká nárok na žiadne opravné prostriedky, ani nebudeme poskytovať žiadne náhrady. Ak ste porušili alebo nesplnili akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto podmienok, nemáte nárok na opravné prostriedky.
  • Fakturácia a platby.

Vezmite prosím na vedomie, že tento pododsek sa nevzťahuje na kanadských používateľov, ktorí sa prihlásili do NHL.TV alebo Rogers NHL GameCenter LIVE cez spoločnosť Rogers. Títo používatelia podliehajú pravidlám pre platby a fakturovanie Rogers.

 • Vek a autorizácia fakturácie.Prihlásením sa k predplateným službám potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov, že sú všetky zadané informácie pravdivé a správne (vrátane všetkých informácií o platobnej karte) a ste držiteľom príslušnej platobnej karty.


 

 • Poplatky. Súhlasíte s tým, že budete platiť všetky poplatky za odber a ďalšie poplatky za vaše konto v platených službách, a to vrátane príslušných daní (vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty). NHL (alebo prípadne poskytovateľ vášho zariadenia) si vyhradzuje právo zmeniť objem a princíp určovania akýchkoľvek poplatkov za odber alebo iných poplatkov za predplatené služby a zaviesť nové poplatky za odber alebo iné poplatky, ktoré začnú platiť na základe predchádzajúceho oznámenia.


 

 • Daň z predaja. Pri niektorých nákupoch vykonaných prostredníctvom služby musí NHL vybrať daň z predaja (vrátane platnej dane z pridanej hodnoty). V štátoch a oblastiach, v ktorých sa vyberá daň z predaja alebo používateľská daň, nákup podlieha dani, pokiaľ nie je výslovne oslobodený. Nákupy vykonané prostredníctvom služieb nepredstavujú výnimku z dane z predaja alebo používateľskej dane z dôvodu, že sú uzavreté cez Internet, alebo z dôvodu, že akýkoľvek konkrétny štát alebo región nevyžaduje od NHL výber dane z predaja alebo používateľskej dane. To, či sa pri danom nákupe uplatní daň z predaja, a to, aká bude výška tejto dane, závisí od množstva faktorov, okrem iného vrátane zastúpenia predajcu v danej jurisdikcii. Za všetky príslušné dane, ktoré nevyberie NHL, je zodpovedný kupujúci. Niektoré štáty od kupujúcich vyžadujú, aby pre zdaňované nákupy, pri ktorých NHL nevybralo danú daň, podali daňové priznanie a zaplatili daň z predaja/používateľskú daň. Podrobnejšie informácie získate na webe príslušného daňového úradu alebo daný úrad kontaktujte iným spôsobom. Ak NHL pri nákupe vyberie daň z predaja, príslušná výška dane sa zobrazí buď ešte pred dokončením nákupu, alebo sa uvedie vo finálnom potvrdení nákupu.

Kupujúci v Oklahome musia ohlásiť a zaplatiť príslušnú používateľskú daň z nákupov vykonaných prostredníctvom služieb, a to pomocou daňového priznania jednotlivca v Oklahome (v súčasnosti formulár 511) alebo pomocou daňového priznania používateľa (v súčasnosti formulár 21-1). Uvedené formuláre a príslušné pokyny získate na webe správcu dane (Oklahoma Tax Commission): website .

Kupujúci v štáte Južná Dakota musia ohlásiť a zaplatiť príslušnú daň z predaja alebo používateľskú daň z nákupov vykonaných prostredníctvom služieb, a to pomocou daňového priznania v Južnej Dakote (v súčasnosti formulár 1350). Formulár a príslušné pokyny sú dostupné na webe správcu dane (South Dakota Department of Revenue): website.

 • Automatická obnova.
  • Predplatené mesačné služby. Predplatené služby s mesačným predplatným sa automaticky obnovia každý mesiac počas aktuálnej sezóny NHL až do júna (vrátane) a každoročne pred začiatkom nasledujúcej sezóny NHL za aktuálnu mesačnú cenue, pokiaľ pred začiatkom ďalšieho príslušného fakturačného (a obnovovacieho) obdobia vašu predplatenú službu nezrušíte. Počas vášho predplatného počas každej sezóny NHL sa každý mesiac v približne rovnaký deň a každý ďalší rok podľa ustanovenia vyššie strhne poplatok z vašej primárnej platobnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu na stránke NHL.tv Ak sa nepodarí strhnúť tieto poplatky z vašej primárnej platobnej karty, môžu sa strhnúť z alternatívnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu na stránke NHL.tv. Ak chcete zrušiť predplatenú službu, máte dve možnosti: (i) môžete svoje mesačné predplatné zrušiť úplne (vrátane automatickej ročnej obnovy predplatenej služby v nasledujúcich rokoch), alebo (ii) môžete zrušiť svoje mesačné predplatné v príslušnej sezóne NHL, ale rozhodnúť sa pre automatickú ročnú obnovu (t.j. opätovné začatie) vášho mesačného predplatného v nasledujúcej sezóne NHL. Ak si chcete zvoliť jednu z týchto dvoch možností a zrušiť svoju predplatenú službu, prihláste sa do svojho účtu na stránke NHL.tv, prejdite do časti My Account (Môj účet) a postupujte podľa príslušných pokynov alebo zašlite e-mail na adresu customersupport@web.nhl.com. NHL za žiadnych okolností nevracia pomernú časť poplatkov. Podrobnejšie informácie o zrušení služieb nájdete v časti Zrušenie nižšie.
  • Predplatené ročné služby. Predplatené služby s ročným predplatným sa automaticky obnovia každý rok pri začiatku sezóny NHL za aktuálnu plnú ročnú cenu , pokiaľ pred začiatkom ďalšieho príslušného fakturačného (a obnovovacieho) obdobia vašu predplatenú službu nezrušíte. Každý ďalší rok sa v čase okolo 1. októbra strhne poplatok podľa ustanovenia vyššie z vašej primárnej platobnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) na stránke NHL.tv. Ak sa nepodarí strhnúť tieto poplatky z vašej primárnej platobnej karty, môžu sa strhnúť z alternatívnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu na stránke NHL.tv. Ak chcete zrušiť svoju predplatenú ročnú službu, prihláste sa do svojho účtu na stránke NHL.tv, prejdite do časti My Account (Môj účet) a postupujte podľa príslušných pokynov alebo zašlite e-mail na adresu customersupport@web.nhl.com. NHL za žiadnych okolností nevracia pomernú časť poplatkov. Podrobnejšie informácie o zrušení služieb nájdete v časti Zrušenie nižšie.

AK NÁM PRED ZAČIATKOM ĎALŠIEHO PRÍSLUŠNÉHO FAKTURAČNÉHO (A OBNOVOVACIEHO) OBDOBIA NEOZNÁMITE, ŽE SI PRAJETE ZRUŠIŤ PREDPLATNÉ AUTOMATICKY OBNOVOVANÝCH PREDPLATENÝCH SLUŽIEB, VAŠE PREDPLATNÉ SA AUTOMATICKY OBNOVÍ A DÁVATE NÁM SÚHLAS (BEZ ĎALŠIEHO OZNÁMENIA) STRHNÚŤ PRÍSLUŠNÝ POPLATOK (VRÁTANE PRÍPADNEJ DANE Z PRIDANEJ HODNOTY) S VYUŽITÍM INFORMÁCIÍ O PLATOBNEJ KARTE ULOŽENÝCH V ČASTI PAYMENT PROFILE (PLATOBNÉ INFORMÁCIE) VÁŠHO ÚČTU NA STRÁNKE NHL.TV

 • Skúšobný odber. Prístup k predplatenej službe vrátane služieb NHL.TV vám môže byť poskytnutý bezplatne na časovo obmedzené skúšobné obdobie ("skúšobný odber"). Vezmite na vedomie, že tieto podmienky platia pre skúšobný odber. Pri registrácii pre skúšobný odber môžete byť požiadaní o poskytnutie informácií o svojej platobnej karte. V takomto prípade bude suma z vašej platobnej karty strhnutá iba vtedy, ak nezrušíte skúšobné predplatné pred uplynutím skúšobnej doby predplatného. Pokiaľ vás požiadame o informácie o vašej platobnej karte a predplatné vedome nezrušíte pred koncom skúšobného odberu, môže byť vaše skúšobné predplatné zmenené na bežné predplatné a z vašej platobnej karty môže byť strhnutý poplatok za predplatné platný v čase začiatku skúšobného odberu. Prihlásením sa k skúšobnému odberu: (i) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že skúšobný odber je určený pre vašu osobu a nemožno ho preniesť ani iným spôsobom previesť na žiadnu inú osobu, (ii) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že účelom skúšobného odberu je umožniť vám posúdenie predplatenej služby a zváženie plného odberu platenej služby ("platené predplatné"), (iii) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že na skúšobný odber sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre ponúkaný skúšobný odber, že vaše používanie platenej služby počas obdobia skúšobného odberu sa bude tiež riadiť týmito ďalšími podmienkami, a že sa tieto ďalšie podmienky zahŕňajú do týchto podmienok a (iv) VYSLOVUJETE SÚHLAS SO SKUTOČNOSŤOU, ŽE AK STE POVINNÍ POSKYTNÚŤ INFORMÁCIE O SVOJEJ PLATOBNEJ KARTE A SKÚŠOBNÉ PREDPLATNÉ NIE JE ZRUŠENÉ V OBDOBÍ SKÚŠOBNÉHO PREDPLATNÉHO, BUDE SKÚŠOBNÉ PREDPLATNÉ PREVEDENÉ NA PLATENÉ PREDPLATNÉ, KTORÉHO CENA SA ROVNÁ CENE PREDPLATNÉHO PLATNEJ V ČASE, KEDY SKÚŠOBNÉ PREDPLATNÉ ZAČALO A Z PLATOBNEJ KARTY, KTORÚ STE ZADALI, BUDE AUTOMATICKY STRHNUTÉ PREDPLATNÉ, AKO KEBY TOTO PREDPLATNÉ ZAČALO PRVÝ DEŇ VÁŠHO SKÚŠOBNÉHO PREDPLATNÉHO.


 

 • Zrušenie. Ak chcete zrušiť predplatné predplatených služieb, je nutné dodržiavať postupy popísané nižšie. Pokiaľ neuvedieme postupy na zrušenie konkrétnej predplatenej služby, mali by ste nás kontaktovať na NHL.com/contact. S výnimkou popísanou nižšie nevraciame platbu ani jej pomernú časť za predplatené služby alebo akékoľvek iné nákupy vykonané prostredníctvom služieb z akéhokoľvek dôvodu. Žiadosti o ukončení predplatného nadobúdajú účinnosť ku koncu zúčtovacieho obdobia, v ktorom sme dostali žiadosť o zrušenie.
  • NHL.TV. V súlade s príslušnými zákonmi platí, že ak ste odberateľom NHL.TV, môžete svoj odber príslušnej predplatenej služby zrušiť do piatich (5) dní od prihlásenia k odberu alebo do piatich (5) dní po automatickej obnove a získať náhradu predplatného s tým, že ak sa po zrušení znovu prihlásite k odberu služby NHL.TV, spoločnosť NHL si vyhradzuje právo odoprieť ďalšie požiadavky na zrušenie počas jednej sezóny NHL. Predplatné môžete zrušiť zavolaním na zákaznícku službu na telefónnom čísle 800-559-2333 v USA alebo 1-412-386-2646 v iných krajinách od 9:00 do 2:00 východného času USA počas sezóny NHL a počas bežnej pracovnej doby mimo sezónu.
 • Video služby a obmedzenia vysielania.

Obmedzenia vysielania sa vzťahujú na služby, ktoré umožňujú sledovať živé videoprenosy zápasov alebo výbery zo záznamov, ako sú služby NHL.TV. S ohľadom na NHL.TV môže byť plánované webové vysielanie blokované počas pravidelnej sezóny NHL, vyraďovacích kôl Stanley Cupu a finále Stanley Cupu alebo nemusia byť k dispozícii pre živé sledovanie, ak:

 1. sa nachádzate v mieste televízneho vysielania na území príslušného tímu bez ohľadu na to, či tím hrá doma alebo hosťuje, alebo či je hra vysielaná v miestnej alebo regionálnej televíznej siete; alebo
 2. zápas NHL je vysielaný celonárodne vo vašej krajine alebo programovej oblasti.

Úplný záznam blokovaného vysielania bude zvyčajne k dispozícii na NHL.TV najneskôr štyridsaťosem (48) hodín po ukončení zápasu. Ak chcete zistiť, na ktoré zápasy sa na vašom území vzťahujú obmedzenia vysielania v NHL.TV, kliknite na tento vyhľadávací odkaz a zadajte svoje poštové smerovacie číslo: Zip Code Lookup

AK OBÍDETE ALEBO SA POKÚSITE OBÍSŤ AKÉKOĽVEK OBMEDZENIA VYSIELANIA ALEBO INÉ OBMEDZENIA: VAŠE PRIHLÁSENIE K ODBERU SA BEZODKLADNE UKONČÍ A NA ŤARCHU VAŠEJ PLATOBNEJ KARTY SA BUDE ÚČTOVAŤ POPLATOK STO DOLÁROV (100 USD) ZA PREDČASNÉ UKONČENIE. MÔŽU SA PROTI VÁM UPLATNIŤ PRÁVNE POSTUPY A SPOLOČNOSŤ NHL SI VYHRADZUJE PRÁVO OZNÁMIŤ TAKÉTO PORUŠENIE PODMIENOK PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ZABEZPEČUJÚCIM DODRŽIAVANIE ZÁKONOV.

 1. Registrácia pre nepredplatené služby.

Môžete byť vyzvaní na registráciu pre určité činnosti v súvislosti so službami vrátane iných služieb ako sú predplatené služby (pozri odsek 4, kde sú opísané predplatené služby). Ak sa zaregistrujete alebo poskytnete ďalšie informácie v súvislosti so službami, súhlasíte s tým, že o sebe podľa požiadaviek poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie a budete tieto informácie bezodkladne aktualizovať, aby bola zachovaná ich presnosť. NHL má právo pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek účet alebo inú registráciu a odmietnuť akékoľvek a všetky súčasné alebo budúce použitia, ak má podozrenie, že sú tieto informácie nepresné alebo neúplné. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesla a používateľského mena, ktoré vám bude poskytnuté, alebo ktoré si vyberiete, a plne zodpovedáte za všetky činnosti vykonané pod vaším heslom alebo účtom.

 1. Duševné vlastníctvo.

Všetok obsah, informácie, počítačový kód, softvér alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý je súčasťou iných služieb, ako je váš používateľský obsah (súhrnne "obsah NHL"), je vlastníctvom NHL alebo tretích strán. Môžete pristupovať, používať a zobrazovať služby a tlačiť kópie obsahu NHL len pre nekomerčné, informačné, osobné použitie a to bez akejkoľvek úpravy alebo zmeny, a to len ak budete dodržiavať tieto podmienky.

 • Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva. Určitý obsah NHL je chránený autorskými právami Spojených štátov a iných krajín. Beriete na vedomie, že všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k službám sú vlastníctvom NHL alebo jej tretích strán poskytujúcich licenciu, a to v plnom rozsahu povolenom podľa zákonov Spojených štátov, medzinárodných zákonov o autorských právach a iných súvisiacich právnych predpisov. Ak to nie je výslovne povolené oprávnenou osobou písomne alebo inak v súlade s príslušným zákonom, nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, publikovať, zadávať do databázy, zobrazovať, vykonávať, upravovať, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo akýmkoľvek spôsobom používať alebo využívať akékoľvek časti obsahu NHL. Ak chcete získať písomný súhlas používania diela chráneného autorskými právami, kontaktujte nás prosím podľa informácií v odseku 25. Kopírovanie alebo sťahovanie obsahu NHL inak, než ako je uvedené vyššie, je porušením týchto podmienok.
 • Obchodné značky a značky služieb. Beriete na vedomie, že (i) NHL, štít NHL, slovné spojenia a obrázok Stanley Cupu sú registrované ochranné známky National Hockey League; (ii) všetky logá a značky NHL a logá a značky členských klubov NHL, ako aj všetky ostatné vlastnené materiály zobrazené v spojení so službami a v obsahu NHL sú vlastníctvom NHL a príslušných členských klubov NHL, alebo sú v rámci licencie poskytnutej stranám NHL, a nemožno ich reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NHL Enterprises, L.P. alebo jeho zástupcu, o ktorý je možné požiadať prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v odseku 25.
 • Upozornenie na porušenie práv. NHL rešpektuje práva duševného vlastníctva. Ak si v dobrej viere myslíte, že vaša práca bola reprodukovaná alebo je k dispozícii prostredníctvom služieb, a to spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nášmu určenému zástupcovi písomne nasledujúce informácie:
  • elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené,
  • identifikáciu autorsky chráneného diela alebo reprezentatívny zoznam prác, ktorých porušenie je nárokované,
  • identifikáciu materiálu, pri ktorom údajne došlo k porušeniu autorských práv, a dostatočné informácie, ktoré nám umožnia vyhľadať tento materiál,
  • svoje meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade potreby.
  • vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné používanie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom a
  • vyhlásenie, vydané pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka autorských práv.

Určený zástupca NHL pre oznámenia nárokov k autorským právam je:

NHL Enterprises, L.P.
DMCA Agent - Group Vice President, Legal and Business Affairs - Intellectual Property
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
NHL.com/contact (v riadku "Subject" zvoľte "DCMA")
Telefón: (212) 789-2000
Fax: (212) 789-2727

 • Vkladanie obsahu. Služby vám môžu umožniť vložiť obsah NHL do iných webových stránok. Akékoľvek použitie vloženého obsahu NHL je povolené len na nekomerčné účely a NHL ho môže kedykoľvek zakázať z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania dôvodu. Medzi zakázané spôsoby použitia patria akékoľvek z nasledujúcich činností vykonaných bez výslovného súhlasu NHL:
  • predaj prístupu k vloženému obsahu NHL na inom webe,
  • použitie integrovaného obsahu NHL na účely získania výnosu z reklamy, predplatného alebo iného,
  • vytvorenie webu, ktorý iba agreguje kolekciu vloženého Obsahu NHL a zámerne sa snažia z neho generovať týmto spôsobom výnos,
  • používanie integrovaného obsahu NHL, o ktorom NHL zistí na základe vlastného uváženia, že konkuruje alebo nahrádza služby.

Nesmiete vytvoriť odkaz na naše služby na akýchkoľvek webových stránkach, ktoré vyžadujú registráciu v súvislosti s obsahom našich služieb, alebo ktoré inak zhromažďujú osobné údaje v súvislosti s obsahom našich služieb. Medzi zakázané komerčné použitie nepatrí používanie vloženého obsahu s cieľom prezentovať videá NHL v blogu alebo na fanúšikovskom webe s povolenými reklamami za predpokladu, že vložený obsah NHL nie je použitý na získavanie výnosov z inzercie alebo ako konkurencia pre služby.

 1. Odkazy na naše služby.

Môžete odkazovať na naše služby za predpokladu, že tak robíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a zákonný, nepoškodzuje našu povesť a nezneužíva ju. Nesmiete vytvoriť odkaz spôsobom, ktorý by naznačoval alebo implikoval akékoľvek spojenie, súhlas alebo schválenie z našej strany a žiadny odkaz na naše služby nesmie byť vložený do rámca v takom rozsahu, aby takýto rámec obsahoval akýkoľvek text alebo grafický prvok týkajúce sa sponzoringu, reklamy alebo iných komerčných aktivít. Vyhradzujeme si právo stiahnuť povolenie odkazov bez upozornenia. Webové stránky, na ktorých uvádzate odkaz, musia byť vo všetkých ohľadoch v súlade s normami pre používateľský obsah popísanými v odseku 3 týchto podmienok.

 1. Zmena alebo ukončenie.

NHL môže zmeniť alebo ukončiť tieto podmienky kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu, napríklad v reakcii na zmeny právnych predpisov alebo regulačných požiadaviek. Vyhradzujeme si právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup a používanie služieb podľa nášho uváženia aj bez predchádzajúceho upozornenia. NHL si tiež vyhradzuje právo zmeniť cenu akejkoľvek služby alebo ďalších produktov ponúkaných prostredníctvom služieb. NHL nezodpovedá za žiadne chyby prenosu alebo obrazu v súvislosti so službami alebo inými produktmi poskytovanými prostredníctvom služby. Akákoľvek ponuka predaja služieb alebo iných produktov ponúkaných prostredníctvom služieb sa môže kedykoľvek ukončiť na základe vlastného uváženia NHL.

Inak príslušné odseky týchto podmienok platia aj po ukončení. NHL si tiež vyhradzuje právo usilovať sa o všetky dostupné opravné prostriedky podľa zákona a svojich vlastníckych práv pri porušení týchto podmienok. Po ukončení musíte ukončiť akékoľvek používanie služieb, vrátane všetkého obsahu NHL.

 1. Zásady ochrany osobných údajov.

Používaním Služieb potvrdzujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov ("Zásady ochrany osobných údajov") a rozumiete im. Súhlasíte s tým, že (i) poskytnete presné, aktuálne a úplne informácie o vašej osoby podľa registračného alebo iného formulára (súhrnne "registračné údaje"), (ii) zaistíte bezpečnosť vášho hesla a identifikácie, (iii) budete udržiavať a včas aktualizovať registračné údaje a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete NHL, (iv) nebudete predávať, prenášať alebo prevádzať svoj účet a (v) ste plne zodpovední za vaše používanie účtu a akékoľvek vaše ďalšie kroky vykonané pomocou vášho účtu.

 1. Odkazy a obsah tretích strán.

Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo on-line služby, ktoré sú prevádzkované a spravované inými osobami, a ktoré nie sú pod kontrolou alebo správou NHL. Takéto odkazy nepredstavujú zo strany NHL schválenie týchto iných webových stránok či on-line služieb, ich obsahu alebo osôb s nimi spojených. Tieto podmienky sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky a on-line služby a tieto webové stránky a služby on-line nie sú súčasťou služieb. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady a podmienky ochrany osobných údajov pri používaní týchto webových stránok alebo služieb.

Môžeme zahrnúť služby, softvér, technológie, údaje a prípadne iný obsah (súhrnne "materiály tretích strán") nezávisle alebo v spojení s rôznymi programami, vlastnosťami alebo funkciami dostupnými prostredníctvom služieb. Vaše používanie materiálov tretích strán môže podliehať podmienkam použitia odlišným od týchto podmienok a podľa potreby môže byť stanovené poskytovateľskými tretími stranami. Súhlasíte a beriete na vedomie, že NHL nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie takýchto materiálov tretích strán bez ohľadu na to, či ste si vedomí ich používania, a či NHL presadzuje alebo odporúča používanie takýchto materiálov tretích strán.

 1. Obmedzenie záruk.

TIETO SLUŽBY POUŽÍVATE PLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY O SLUŽBÁCH, OKREM INÉHO VRÁTANE PREVÁDZKOVANIA SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ, MATERIÁLOV, TOVARU ALEBO SLUŽIEB UVEDENÝCH ALEBO PONÚKANÝCH V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK STRÁNKY ALEBO SLUŽBY, NA KTORÉ VEDIE ODKAZ ZO SLUŽIEB. SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ "TAK, AKO SÚ", "SO VŠETKÝMI CHYBAMI" A "AKO SÚ DOSTUPNÉ". BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU VYŠŠIE UVEDENÉHO ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE (I) ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, ODBORNEJ KVALITY, VLASTNÍCKEHO PRÁVA, POKOJNÉHO POUŽÍVANIA A NEEXISTENCIE ZÁLOŽNÉHO ALEBO VECNÉHO BREMENA, (II) ZÁRUKY PROTI PORUŠENIU, ZNEUŽITIU ALEBO PORUŠENIU AKÉHOKOĽVEK DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VLASTNÍCKYCH PRÁV AKEJKOĽVEK OSOBY, (III) ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ROKOVANÍ ALEBO POUŽITIA V OBLASTI OBCHODU A (IV) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, SPRÁVNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI ÚDAJOV ALEBO OBSAHU SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO INAK OD NHL. ĎALEJ SA NEPOSKYTUJE ŽIADNA ZÁRUKA, ŽE SLUŽBY SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY ALEBO POTREBY ALEBO POŽIADAVKY ALEBO POTREBY AKÉKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO POTREBY A POŽIADAVKY UVEDENÉ V DOKUMENTÁCII. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ VYPLÝVAJÚCE Z OKOLNOSTÍ, ŽE SLUŽBY, VRÁTANE OBSAHU NHL, FUNKCIÍ ALEBO MATERIÁLOV V NICH OBSIAHNUTÝCH BUDÚ VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PRESNÉ, BEZ CHÝB, ÚPLNÉ, AKTUÁLNE, BEZ VÍRUSOV ALEBO NEPRERUŠOVANÉ. NHL NEMUSÍ NUTNE AKÝKOĽVEK OBSAH NHL ALEBO POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH ODPORÚČAŤ, PODPOROVAŤ, POTVRDZOVAŤ, POVZBUDZOVAŤ ALEBO SÚHLASIŤ S NÍM, A VÝSLOVNE SA ZRIEKAME AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, PODMIENOK A ZÁVÄZKOV V SPOJENÍ S AKÝMKOĽVEK POUŽÍVATEĽSKÝM OBSAHOM ALEBO OBSAHOM NHL. NHL NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY SÚ VHODNÉ ALEBO DOSTUPNÉ PRE POUŽITIE MIMO SPOJENÉ ŠTÁTY. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ INFORMÁCIE SPRÍSTUPNENÉ ALEBO POSKYTNUTÉ V MENE NHL NETVORIA ŽIADNU ZÁRUKU.

AK PRÍSLUŠNÝ ZÁKON NEUMOŽŇUJE VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ALEBO VŠETKÝCH VYŠŠIE UVEDENÝCH PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK, PLATÍ PRE VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM.

 1. Výlučné opravné prostriedky a obmedzenie zodpovednosti.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, MEDZI KTORÉ OKREM INÉHO PATRÍ NEDBALOSŤ, NEBUDE NHL, JEJ POBOČKY ALEBO INÁ STRANA PODIEĽAJÚCA SA NA TVORBE, VÝROBE ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZODPOVEDNÁ ZA ŠKODY ALEBO STRATY, VRÁTANE PRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH ALEBO SANKČNÝCH ŠKÔD ALEBO STRATY ZISKOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z PODMIENOK ALEBO VÁŠHO PRÍSTUPU, POUŽITIA, ZNEUŽITIA, ALEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVANIA SLUŽIEB, VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU NHL ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU ALEBO INÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH ZO SLUŽIEB, BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLI SPÔSOBENÉ, ČI NA ZÁKLADE ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE NHL BOLA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ, ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK ZLYHANÍM VÝKONU, CHÝB, OPOMENUTÍM, PRERUŠENÍM, CHYBOU, MEŠKANÍM PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM ALEBO ZLYHANÍM SYSTÉMU, ALEBO INÝM TECHNICKÝM PÔSOBENÍM ŠKODLIVÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ MÔŽU INFIKOVAŤ VAŠE ZARIADENIA, ÚDAJE ALEBO INÝ VLASTNÍCKY MATERIÁL Z DÔVODU POUŽÍVANIA NAŠICH SLUŽIEB, ALEBO STIAHNUTIE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZO STRÁNKY ALEBO INÝCH PREPOJENÝCH STRÁNOK.

PRETOŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHRADY NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, JE ZODPOVEDNOSŤ NHL ZA TIETO ŠKODY V TÝCHTO JURISDIKCIÁCH OBMEDZENÁ V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE NAŠU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE ALEBO SMRŤ VYPLÝVAJÚCE Z NAŠEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO PODVODU ČI zámerného SKRESLENIA ÚDAJOV ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ NEMÔŽE BYŤ VYLÚČENÁ ALEBO OBMEDZENÁ PLATNÝM PRÁVOM.

AKÝKOĽVEK NÁROK PROTI NÁM JE OBMEDZENÝ MAXIMÁLNE NA SUMU, KTORÚ STE PRÍPADNE ZAPLATILI ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB.

 1. Odškodnenie.

Súhlasíte s tým, že odškodníte, zbavíte zodpovednosti a budete brániť NHL, jej pobočky a poskytovateľov licencie, členské kluby NHL, subjekty MLB, akékoľvek strany zúčastnené na prevádzke, vytváraní, produkcii alebo distribúcii služieb (vrátane predplatených služieb) a všetkých ich úradníkov, majiteľov, riaditeľov, akcionárov, dodávateľov, zástupcov, zamestnancov, generálnych partnerov a partnerov, nástupcov a nadobúdateľov proti akýmkoľvek požiadavkám, nárokom, škodám, záväzkom, rozsudkom, pokutám, úrokom, sankciám, stratám, nákladom, výdavkom a ujme, vrátane poplatkov za právne zastúpenie a poplatkov odborným poradcom vzniknutým v súvislosti s (i) vaším používaním služieb (vrátane, bez obmedzenia, vášho používateľského obsahu a vášho používania akéhokoľvek obsahu NHL), (ii) vaším správaním on-line v súvislosti so službami, (iii) vašim porušením týchto podmienok, (iv) vaším nesplnením platných zákonov alebo právnych predpisov v súvislosti so službami, (v) vašej nedbanlivosti, úmyselne nesprávnym konaním alebo porušovaním práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek osoby v súvislosti so službami alebo (vi) akýmkoľvek konaním alebo transakciou s inými osobami vyplývajúcou z využívania služieb. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu NHL nesmiete nikdy urovnať žiadny takýto nárok. Tieto záväzky zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti týchto podmienok. Na účely týchto podmienok, "subjekty MLB" znamenajú MLBAM, úrad komisára bejzbalu (Office of the Commisioner of Baseball, "BOC"), jeho úrady, komisie, podkomisie, výbory, kluby hlavnej bejzbalovej ligy (Major League Baseball Clubs, "kluby"), spoločnosti Major League Baseball Properties, Inc., The MLB Network, LLC, všetky ich pobočky a partnerské subjekty, ktoré riadia, sú riadené alebo sú pod spoločným riadením klubov alebo BOC, v súčasnosti alebo v budúcnosti.

 1. Integrácia, oddeliteľnosť a zmeny

Tieto podmienky predstavujú úplnú zmluvu medzi NHL a vami a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné oznámenia a návrhy (či už ústne, písomné alebo elektronické) medzi vami a nami. V prípade, že sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú nevymáhateľnými, nebudú mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení a budú nahradené vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac blížia zmyslu nevymáhateľného ustanovenia. NHL môže tieto podmienky doplniť na základe vlastného uváženia. V takom prípade budú doplnené podmienky zverejnené v rámci služieb. Ďalším používaním služieb po zverejnení doplnených podmienok vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. NHL môže mať povinnosť upozorniť vás na určité udalosti týkajúce sa služieb a vášho použitia služieb. Použitím služieb vyjadrujete súhlas s tým, že takéto oznámenia platia v momente zverejnenia v príslušných službách alebo, ak sa tak rozhodneme výlučne na základe vlastného uváženia, po odoslaní e-mailom na adresu, ktorú ste nám poskytli.

 1. Žiadne zrieknutie sa práv.

Naše opomenutie vymáhať akékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo reagovať na porušenie z vašej alebo inej strany v žiadnom prípade neznamená vzdanie sa práva vymáhať následne akékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo konať s ohľadom na podobné porušenie.

 1. Postúpenie práv a záväzné účinky.

Tieto podmienky alebo akékoľvek práva či povinnosti tu uvedené nesmiete postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu NHL a všetky pokusy o prevod v rozpore s týmto ustanovením sú neplatné a nie sú účinné. NHL má právo postúpiť tieto podmienky a ktorékoľvek svoje práva alebo záväzky v rámci týchto podmienok. Tieto podmienky sú záväzné pre všetky strany a ich právnych nástupcov, dedičov, správcov, administrátorov, exekútorov a povolených nadobúdateľov.

 1. Rozhodné právo, záväzné rozhodcovské konanie, zbavenie sa povinnosti, miesto a premlčacia lehota na vznesenie nároku.

Tieto podmienky sa riadia a budú sa uvádzať v súlade so zákonmi Spojených štátov a amerického štátu New York bez ohľadu na prípadné rozpory v právnych zásadách. Pri používaní služieb sa vzdávate akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu vzniknúť na základe zákonov iných štátov, krajín, území alebo jurisdikcií.

Pokiaľ ide o akékoľvek spory vyplývajúce zo služieb alebo podmienok alebo v súvislosti so službami alebo podmienkami (okrem iného vrátane ochrany osobných údajov), súhlasíte spolu s NHL, že budete konať v dobrej viere a zaväzujete sa vyvinúť primerané úsilie vo vzájomnej spolupráci s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie. Ak spolu s NHL nevyriešite akýkoľvek spor neformálnym rokovaním, bude akákoľvek snaha o vyriešenie sporu vykonávaná výhradne záväznou arbitrážou, ako je opísané v tejto časti. Vzdávate sa práva na vedenie súdnych sporov (alebo účasti ako strana sporu alebo člen skupinovej žaloby) pred súdom so sudcom alebo porotou. Namiesto toho budú všetky spory riešené pred neutrálnym arbitrom, ktorého rozhodnutie je konečné s výnimkou obmedzeného práva na odvolanie podľa zákona USA o Federálnej arbitráži. Rozhodnutie arbitra môže vymáhať ktorýkoľvek súd s jurisdikciou nad zmluvnými stranami.

AKÉKOĽVEK KONANIE PRE VYRIEŠENIE SPORU BUDE NA AKOMKOĽVEK FÓRE PREBIEHAŤ VÝHRADNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. VY ANI NHL SA NEBUDETE USILOVAŤ O TO, ABY BOL AKÝKOĽVEK SPOR VEDENÝ AKO SKUPINOVÁ ŽALOBA ALEBO V AKOMKOĽVEK INOM KONANÍ, V KTORÝCH JEDNA ZO STRÁN KONÁ ALEBO ZAMÝŠĽA KONAŤ V POSTAVENÍ ZÁSTUPCU. Žiadna arbitráž alebo rozhodcovské konanie sa nebude spájať s inými konaniami bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých strán dotknutých arbitrážou alebo riadením.

Spolu s NHL súhlasíte s tým, že všetky spory vzniknuté na základe týchto podmienok, ktoré nemôžu byť vyriešené prostredníctvom neformálneho rokovania, budú riešené výhradne prostredníctvom dôverného záväzného rozhodcovského konania v súlade s pravidlami spotrebiteľskej arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie. Rozhodnutie arbitra je záväzné a môže byť zapísané ako rozsudok súdu v príslušnej jurisdikcii. Súhlasíte s tým, že si NHL môže vyžiadať akékoľvek dočasné alebo predbežné rozhodnutie od príslušného súdu v New Yorku, ktoré bude potrebné na ochranu jej práv a majetku až do ukončenia rozhodcovského konania.

Všetky nároky, ktoré nie sú predmetom rozhodcovského konania, podliehajú výlučnej právomoci štátnych alebo federálnych súdov v okrese New York County, New York, USA. Zmluvné strany sa týmto vzdávajú akéhokoľvek nároku, že daný súd nemá osobnú právomoc, alebo že daný súd je nevhodný alebo nepohodlný.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa trvale a neodvolateľne vzdávate práva na vznesenie akéhokoľvek nároku na akomkoľvek súde, pokiaľ na udalosti alebo skutočnosti vedúce k vzneseniu daného nároku neupozorníte NHL písomne do jedného (1) roku od ich vzniku.

 1. Obchod NHL a aukcie NHL.

Môžete si objednať produkty z oficiálnych online obchodov NHL, aktuálne shop.nhl.com a shop.international.nhl.com (súhrnne "obchod NHL"), alebo z oficiálnej aukčnej stránky NHL, aktuálne auctions.nhl.com ("aukcie NHL"). Zadaním objednávky v obchode NHL alebo aukciách NHL súhlasíte s tým, že uhradíte všetky sumy splatné za takú objednávku, a to vrátane daní (vrátane platnej dane z pridanej hodnoty), dopravného a balného, a že sa budete riadiť ostatnými podmienkami, ktoré sa podľa popisu v obchode NHL alebo aukciách NHL vzťahujú na také služby. Obchod NHL a aukcie NHL sú prevádzkované jednou alebo viacerými tretími stranami, ktoré sú okrem iného zodpovedné za plnenie objednávok, fakturáciu a doručenie výrobkov. Navštívte obchod NHL alebo aukciu NHL, kde zistíte informácie o tom, ako môžete kontaktovať našich poskytovateľov služieb tretích strán. Upozorňujeme, že na vaše činnosti v obchode NHL a aukciách NHL sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky.

Použitím obchodu NHL beriete na vedomie, že na vaše použitie obchodu NHL vrátane vytvárania objednávok tovaru sa vzťahujú platné podmienky používania obchodu NHL ("podmienky obchodu"). V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi týmito podmienkami a podmienkami obchodu platia podmienky obchodu, a to iba na vašu aktivitu v obchode NHL.

Služby a ďalšie produkty ponúkané prostredníctvom služieb sa poskytujú pre vaše súkromné nekomerčné použitie. Nesmiete ich rozširovať, upravovať, prekladať, vysielať, prenášať, verejne prednášať alebo vytvárať z nich odvodené diela.

 1. Požadované oznámenie o certifikátoch pravosti.

V súvislosti s predajom určitého tovaru alebo aukcií obyvateľom Kalifornie uvádzame nasledujúce oznámenie v súlade s § 1739.7 (2001) Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia, hlava 1.1A, Podpísané športové upomienkové predmety:
PREDAJ PODPÍSANÝCH ŠPORTOVÝCH UPOMIENKOVÝCH PREDMETOV: V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZÁKONA MUSÍ OBCHODNÍK PREDÁVAJÚCI SPOTREBITEĽOVI AKÉKOĽVEK ŠPORTOVÉ UPOMIENKOVÉ PREDMETY UVEDENÉ AKO "PODPÍSANÉ" POSKYTNÚŤ PÍSOMNÝ CERTIFIKÁT PRAVOSTI V MOMENTE PREDAJA. PREDAJCA BY MAL NA ZAISTENIE ORIGINALITY AKÝCHKOĽVEK ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV POSKYTOVAŤ GARANČNÉ ÚPISY ALEBO MAŤ INÉ POISTENIE.

V súvislosti s predajom určitého tovaru alebo aukcií uvádzame nasledujúce oznámenie v súlade s § 60.04 (2006) Zákona o umení a kultúrnych záležitostiach štátu New York (NY CLS Art & Cult Affr), hlava V-1, Predaj podpísaných športových zberateľských predmetov:
PREDAJ PODPÍSANÝCH ŠPORTOVÝCH UPOMIENKOVÝCH PREDMETOV: V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZÁKONA MUSÍ OBCHODNÍK PREDÁVAJÚCI SPOTREBITEĽOVI AKÉKOĽVEK ŠPORTOVÉ UPOMIENKOVÉ PREDMETY UVEDENÉ AKO "OSOBNE PODPÍSANÉ" V CENE 25 DOLÁROV ALEBO VYŠSEJ POSKYTNÚŤ PÍSOMNÝ CERTIFIKÁT PRAVOSTI V MOMENTE PREDAJA.

Certifikáty opísané vyššie sa poskytujú v podobe certifikátu pravosti, originálneho hologramu umiestneného na produkte alebo listu od NHL.

 1. Samostatné obchodné podmienky.

V súvislosti s vaším používaním služieb môžete byť požiadaní o súhlas s inými pravidlami alebo podmienkami, než sú tieto podmienky. Pred akýmkoľvek používaním týchto služieb si pozorne prečítajte tieto doplnkové zásady a podmienky. Akékoľvek doplnkové podmienky nebudú meniť ani nahrádzať tieto podmienky týkajúce sa akéhokoľvek používania služieb, ak nie je výslovne stanovené inak.

 1. Služby NHL zakúpené prostredníctvom Apple App Store; spoločnosť Apple nie je zmluvnou stranou.

Ak ste si zakúpili služby od spoločnosti Apple Inc. ("Apple"), beriete na vedomie, že tieto podmienky sú dohodou medzi vami a NHL, a nie so spoločnosťou Apple. Pokiaľ ide o NHL a Apple, je NHL (nie Apple) výhradne zodpovedná za služby a obsah NHL. Všetky služby získané prostredníctvom App Store spoločnosti Apple musia byť používané iba na iOS zariadeniach, ktoré vlastníte alebo ovládate, ako povoľujú pravidlá používania stanovené v podmienkach služieb App Store. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nezodpovedá za (i) poskytovanie akejkoľvek údržby alebo podpory, pokiaľ ide o služby, a vo vzťahu medzi NHL a Apple zodpovedá za poskytovanie tejto údržby a podpory NHL a partneri (nie Apple) alebo (ii) každé tvrdenie týkajúce sa služieb alebo vášho vlastníctva a alebo ich používania (vrátane nárokov na zodpovednosť za výrobok, tvrdenie o porušení práv, tvrdenie, že aplikácia nie je v súlade s príslušnými právnymi alebo správnymi požiadavkami a nárokmi vyplývajúcimi zo zákonov o ochrane spotrebiteľa a podobných predpisov), a vo vzťahu medzi NHL a Apple zodpovedá za vyšetrovanie, obranu, vysporiadanie a urovnanie týchto nárokov NHL a partneri (nie Apple). V prípade, že akékoľvek služby zakúpené prostredníctvom App Store nesplnia podmienky príslušnej záruky, môžete informovať Apple a Apple vám vráti prístupový poplatok, ktorý ste zaplatili za tieto služby. V maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom nebude mať spoločnosť Apple žiadne iné záručné záväzky vzťahujúce sa na aplikáciu, a všetky ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky pripísateľné nesplneniu príslušnej záruky medzi Apple a NHL budú výhradne zodpovednosťou NHL. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že (a) sa nenachádzate v krajine, ktorá je predmetom embarga vlády USA alebo bola označená vládou USA ako "krajina podporujúca terorizmus" a (b) nie ste uvedení na žiadnom zozname vlády USA ako zakázaná alebo obmedzená strana. Apple a dcérske spoločnosti Apple sú dotknutou treťou stranou týchto podmienok a po prijatí týchto podmienok bude mať spoločnosť Apple právo (a predpokladá sa, že prijala toto právo) vynucovať tieto podmienky voči vám ako dotknutá tretia strana.

 1. Súhlas s podmienkami používania. POUŽÍVANÍM AKEJKOĽVEK SLUŽBY POTVRDZUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIEKAMI. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete používať žiadnu zo služieb. NHL môže kedykoľvek zmeniť podmienky tejto zmluvy a používaním služieb po zverejnení takejto zmeny vyjadrujete súhlas so zmenou.
 2. Oznámenie pre spotrebiteľov v Kalifornii. Podľa § 1789.3 Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia majú používatelia služieb v Kalifornii nárok na nasledujúce upozornenie na špecifické spotrebiteľské práva: Môžete sa obrátiť na Oddelenie pomoci pri reklamáciách Odboru spotrebiteľských služieb Ministerstva spotrebiteľských záležitostí štátu Kalifornia, a to poštou na adresu 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 alebo telefonicky na číslo (916) 445-1254 alebo (800) 952-5210.
 3. Kontaktné informácie.

Akékoľvek otázky, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa týchto služieb alebo vášho používania týchto služieb smerujte na NHL.com/contact a v riadku "Subject" zvoľte "Terms of Service".

Pre žiadosti o použitie diela chráneného autorským právom alebo obchodnou známkou alebo známkou služieb prejdite na NHL.com/contact a v riadku "Subject" zvoľte "Trademark and Copyright Requests".

Môžete nás tiež kontaktovať na:
NHL Enterprises, L.P.
Attn: Legal Department
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

 1. Rozhodný jazyk je angličtina.

Tento dokument bol preložený do slovenského jazyka. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nejasností medzi anglickou verziou a slovenskou verziou textu bude rozhodovať znenie anglického textu.

 

NHL aktualizovala Zásady ochrany osobných údajov s platnosťou od 27.2.2020. Prosím, pozorne si ich prečítajte. NHL používa cookies, web beacons a ďalšie podobné technológie. Používaním webových stránok NHL a ďalších online služieb dávate súhlas s praktikami opísanými v našich Zásadách ochrany osobných údajov a v Podmienkach služby vrátane našich Zásad pre cookies.