Podmienky poskytovania služieb

Naposledy aktualizované 8. marca 2023 (preklad z 25. augusta 2023) 

Slovenská verzia je preklad originálnej anglickej verzie. V prípade nesúladu platí anglická verzia.  

TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ OBMEDZENIA ZÁRUK (ODDIEL 12), VÝLUČNÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI (ODDIEL 13), KLAUZULU O RIEŠENÍ SPOROV A ZÁVÄZNEJ ARBITRÁŽI (ODDIEL 18) A ZRIEKNUTIE SA NÁROKU HROMADNEJ ŽALOBY "CLASS ACTION" A ZRIEKNUTIE SA SÚDNYCH PROCESOV ZA ÚČASTI POROTY (ODDIEL 19), KTORÉ SA UPLATŇUJÚ V TAKOM ROZSAHU, AKO TO POVOĽUJE ZÁKON, A OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA. V ARBITRÁŽI NIE JE SUDCA ANI POROTA A MÁ OBMEDZENEJŠIE ZISŤOVANIE SKUTOČNOSTÍ A MENŠIE MOŽNOSTI PODAŤ ODVOLANIE NEŽ V PRÍPADE SÚDNEHO KONANIA. POZORNE SI TIETO PODMIENKY PREČÍTAJTE.

1.    Toto je právne záväzná zmluva.

Tieto podmienky poskytovania služieb (ďalej len "podmienky") sú právne záväznou dohodou medzi vami ako jednou stranou a spoločnosťou NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a jej pridruženými spoločnosťami (súčasnými aj budúcimi) vrátane spoločností NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (súhrnne ďalej len "subjekty NHL") a členskými klubmi National Hockey League (ďalej len "členské kluby NHL", spolu so subjektmi NHL ďalej len "NHL", "my" a všetky tvary tohto osobného zámena, "naše" a všetky tvary tohto privlastňovacieho zámena) ako druhou stranou, pričom upravujú váš prístup k digitálnym platformám, webovým stránkam a online službám, ktoré zobrazujú alebo poskytujú autorizovaný odkaz na tieto podmienky (súhrnne ďalej len "služby"), a vaše používanie týchto služieb. Služby zahŕňajú bez obmedzenia nhl.com, mobilnú aplikáciu NHL a NHL.TV a môžu zahŕňať obsah, ktorý sa môže ukazovať alebo iným spôsobom zobrazovať v službách alebo prostredníctvom služieb, okrem iného vrátane obsahu NHL (podľa definície v oddiele 7), používateľského obsahu (podľa definície v oddiele 3) a materiálov tretích strán (podľa definície v oddiele 11).

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon (čo môže zahŕňať provinciu Quebec), pokiaľ sú ustanovenia Riešenie sporov a záväzná arbitráž a Zrieknutie sa nároku hromadnej žaloby "class action" a zrieknutie sa súdnych procesov za účasti poroty v týchto podmienkach, ktoré stoja na jednej strane, v rozpore s podmienkami poskytovania služieb alebo zásadami ochrany osobných údajov ľubovoľného členského klubu NHL na strane druhej, smerodajné budú ustanovenia Riešenie sporov a záväzná arbitráž a Zrieknutie sa nároku hromadnej žaloby "class action" a zrieknutie sa súdnych procesov za účasti poroty v týchto podmienkach. Ak ste v jurisdikcii svojho bydliska nedosiahli plnoletosť, s týmito podmienkami musí vo vašom mene súhlasiť váš rodič alebo zákonný zástupca.

Niektorí naši poskytovatelia služieb môžu prevádzkovať časti služieb (napr. spoločnosť Disney Streaming Services prevádzkuje NHL.com a aplikáciu NHL a spoločnosť Sportradar a jej obchodný dodávateľ Cleeng prevádzkujú NHL.TV) (každý z nich ďalej len "poskytovateľ služieb") a vy súhlasíte s tým, že všetci poskytovatelia služieb, ich nasledovníci a oprávnení nadobúdatelia a ich pridružené spoločnosti sú oprávnenou osobou tretej strany v týchto podmienkach a majú právo uplatňovať tieto podmienky voči vám ako oprávnená osoba tretej strany podľa tejto dohody (a toto právo sa považuje za akceptované).

Pred použitím služieb si pozorne prečítajte tieto podmienky. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmenám týchto podmienok. Prístupom k službám a ich využívaním vyjadrujete svoj súhlas a zaväzujete sa dodržiavať tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepristupujte k službám a nepoužívajte ich. Pokiaľ to umožňujú platné zákony (čo môže zahŕňať provinciu Quebec), môžeme kedykoľvek zaviesť nové podmienky alebo zmeniť či upraviť služby alebo podmienky, napríklad aby odrážali zmeny v zákonoch alebo regulačných požiadavkách. Ak pristúpite k službám alebo ak ich použijete po tom, ako zverejníme zmeny podmienok, vyjadrujete tým súhlas s danými zmenami a budú sa uplatňovať na váš prístup k službám a ich používanie.

2.    Zakázaný obsah a činnosti.

Nesmiete pristupovať alebo používať alebo sa pokúšať o prístup alebo použitie služieb na akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla spôsobiť ujmu nám alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len "osoba"), narušiť prevádzku služieb alebo použiť služby spôsobom, ktorý porušuje zákony. Napríklad nesmiete:

 • Vydávať sa za inú osobu alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje prihlasovacie údaje, vzťah s akoukoľvek osobou alebo pôvod akékoľvek informácie, ktorú poskytnete.
 • Zapojiť sa do neoprávneného spideringu, záznamu alebo zberu obsahu alebo informácií, alebo používať iné nepovolené automatizované prostriedky na zhromažďovanie informácií.
 • Vyžadovať, zhromažďovať, prenášať, ukladať alebo inak sprístupňovať súkromné informácie o tretích stranách, okrem iného vrátane telefónnych čísel, adries, priezvisk, e-mailových adries, čísel sociálneho zabezpečenia/sociálneho poistenia a čísel platobných kariet.
 • Získavať alebo sa pokúšať získať neoprávnený prístup k ďalším počítačovým systémom, materiálom, informáciám alebo službám dostupným prostredníctvom služieb.
 • Používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo postup pre zasahovanie alebo pokus o narušenie riadneho fungovania služieb alebo akejkoľvek činnosti vykonávanej v rámci služieb alebo sa pokúšať sondovať, skenovať, testovať zraniteľnosť alebo narušovať bezpečnosť akéhokoľvek systému, zariadenia alebo siete.
 • Obchádzať, spätne analyzovať, dekódovať, dekompilovať, demontovať, dešifrovať ani inak upravovať alebo narušovať (alebo sa pokúšať, povzbudzovať alebo podporovať pokus iných osôb pri vykonávaní týchto činností) akýkoľvek softvér obsiahnutý alebo inak spojený s týmito službami. Publikovať alebo ďalej šíriť nástroje určené pre ohrozenie bezpečnosti (napríklad programy pre hádanie hesiel, prelamovacie nástroje alebo sieťové sondovacie nástroje) je prísne zakázané.
 • Používať alebo sa pokúsiť použiť informácie, účty, heslá, služby alebo systémy iných osôb, okrem výslovného povolenia.
 • Vykonávať akékoľvek aktivity, ktoré spôsobia neprimerane veľké zaťaženie našej siete a infraštruktúry.
 • Nahrávať alebo inak prenášať akékoľvek oznámenia, softvér, alebo materiály obsahujúce vírus, alebo ktoré inak poškodzujú naše počítače, zariadenia alebo systémy alebo našich používateľov alebo.
 • Zapojiť sa do akéhokoľvek iného správania, ktoré obmedzuje alebo zabraňuje akejkoľvek osobe používať alebo využívať služby, alebo vystavovať podľa nášho výhradného úsudku nás, používateľov, alebo inú tretiu stranu akejkoľvek zodpovednosti, povinnosti na náhradu škody či ujmy akéhokoľvek druhu.

Narušenie bezpečnosti systému alebo siete a niektoré ďalšie konanie môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Používateľov, ktorí porušujú tieto podmienky, môžeme vyšetrovať, a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na podanie návrhu na trestné stíhanie. Ak sa dopustíte takýchto porušení alebo takéto porušenia zapríčiníte, môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k službám z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.

3.    Používateľský obsah a príspevky používateľa.

Určité oblasti služieb vám môžu umožniť písať komentáre, posielať e-maily alebo inak zverejňovať, publikovať, predkladať, prenášať, nahrávať, odosielať alebo inak poskytovať ("poskytovať") informácie nám alebo iným osobám. Zostáva vám naďalej plná zodpovednosť za obsah, údaje a ďalšie materiály, ktoré poskytujete nám alebo iným osobám v súvislosti so službami, okrem iného vrátane informácií, zvukových nahrávok, videa, fotografií, dokumentov alebo iných materiálov (súhrnne "používateľský obsah"). Vyhlasujete a zaručujete, že používateľský obsah vlastníte alebo máte potrebné práva na poskytnutie používateľského obsahu podľa týchto podmienok, a pokiaľ ide o akékoľvek autorské diela, vyhlasujete a zaručujete, že ide o pôvodné diela. Súhlasíte, že nebudete poskytovať používateľský obsah, ktorý:

 • Porušuje, neoprávnene používa alebo inak porušuje autorské práva, ochranné známky, patenty alebo iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby.
 • Je nepravdivý, zavádzajúci, urážlivý, ohováračský, hanlivý, obscénny, zneužívajúci, nenávistný, výhražný, obťažujúci alebo sexuálne explicitný.
 • Porušuje právo osôb na ochranu súkromia alebo zákaz neoprávnenej publikácie obrazových alebo hlasových záznamov.
 • Obsahuje reklamu alebo ponuku akéhokoľvek druhu.
 • Využíva, ubližuje, útočí (osobné útoky, okrem iného vrátane ohovárania, sexuálnych poznámok a náznakov) alebo klamne zosobňuje ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu vrátane zástupcu NHL, aktuálneho alebo bývalého hráča členského klubu NHL alebo nepravdivo uvádza alebo iným spôsobom klamne predstiera vzťah k fyzickej alebo právnickej osobe.
 • Je ponižujúci pre iné osoby na základe pohlavia, rasy, triedy, etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, sexuálnej preferencie, orientácie alebo identity, zdravotného postihnutia alebo inej klasifikácie.
 • Prenáša, ukladá alebo inak sprístupňuje vírus, trójskeho koňa, červa, časovú bombu, spyware, botov alebo iný škodlivý počítačový kód.
 • Prenáša, ukladá alebo inak sprístupňuje materiál, ktorý obsahuje materiál, ktorý obsahuje materiál komerčnej povahy, okrem iného vrátane reklamy, propagácie, "nevyžiadanej pošty", "spamu", "pyramídových hier", "reťazových listov" alebo iného kontaktu.
 • Prenáša, ukladá alebo inak sprístupňuje materiál, ktorý sa netýka predmetu obsahu služieb.
 • Obsahuje urážlivé výrazy alebo iný jazyk alebo materiál určený na zastrašovanie alebo na podnecovanie násilia alebo.
 • Úmyselne alebo neúmyselne porušuje alebo podporuje porušovanie akýchkoľvek miestnych, štátnych/provinčných/teritoriálnych, národných alebo medzinárodných zákonov, alebo obhajuje nelegálnu činnosť.

Tiež máme v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom právo oznámiť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá bude tvrdiť, že vami poskytnutý používateľský obsah v súvislosti so službami predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva tretej strany, práva tretej strany na súkromie, alebo akéhokoľvek iného platného miestneho, štátneho/provinčného/teritoriálneho, národného alebo medzinárodného práva.

Služby vám tiež môžu umožniť prenášanie používateľského obsahu prostredníctvom webových stránok a produktov sociálnych sietí tretích strán ("funkcie sociálnych sietí tretích strán"). Akékoľvek používanie funkcií sociálnych sietí tretích strán podlieha týmto podmienkam a aktuálnym podmienkam používania príslušnej webovej stránky alebo produktu tretej strany ("podmienky webových stránok tretích strán"). V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a podmienkami webových stránok tretích strán platia tieto podmienky.

Poskytnutím používateľského obsahu nám udeľujete bezplatnú, v plnej miere uhradenú, neodvolateľnú, trvalú, nevýhradnú, celosvetovú, plne sublicencovateľnú, prenosnú licenciu ďalej publikovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, sprístupňovať, vykonávať, upravovať, adaptovať, pozmeňovať, prekladať a vytvárať odvodené diela, predávať, ponúkať na predaj, vyvážať a inak používať a využívať váš používateľský obsah (ako celok alebo jeho ľubovoľnú časť) na akýkoľvek účel, akýmkoľvek spôsobom do tej miery, ako to povoľuje zákon, a v akejkoľvek forme, médiu alebo technológii teraz známej alebo vyvinutej v budúcnosti. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv, ktoré môžete mať k svojmu používateľskému obsahu v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Vyhlasujete a zaručujete, že ste získali všetky potrebné povolenia od akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby (a v prípade neplnoletých osôb aj od ich rodičov alebo zákonných zástupcov podľa relevantného prípadu), ktoré sú identifikované, zobrazené vo vašom príspevku alebo ktorých sa týka váš príspevok používateľského obsahu (vrátane osôb, ktoré vidieť v obsahu typu fotografií či videí).

Ak nám nechcete udeliť súhlas s používaním vášho používateľského obsahu v súlade s týmito podmienkami, neposkytujte nám ho v rámci našich služieb. Poskytnutím svojho používateľského obsahu s týmito podmienkami súhlasíte.

Nie sme povinní zverejniť alebo používať používateľský obsah. Zverejnenie alebo publikovanie akéhokoľvek používateľského obsahu, obsahu NHL alebo materiálu tretích strán nie je v žiadnom prípade vyhlásením, náznakom ani vyjadrením schválenia zo strany NHL ani tak nie je zamýšľané, a to platí aj pokiaľ ide o pravdivosť, platnosť alebo spoľahlivosť používateľského obsahu, obsahu NHL alebo materiálu tretích strán. NHL nezodpovedá za používateľský obsah ani materiál tretích strán a nemá žiadnu povinnosť sledovať používateľský obsah ani materiál tretích strán uverejňovaný prostredníctvom služieb. Akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v používateľskom obsahu, obsahu NHL alebo materiáli tretích strán je na vaše vlastné riziko. NHL a jej zástupcovia majú právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia sledovať, kontrolovať, upravovať, odstraňovať, vymazávať, zakazovať, odmietnuť, obmedziť alebo ukončiť prístup k vášmu používateľskému obsahu, obsahu NHL, materiálu tretích strán alebo službám (v celku alebo čiastočne) kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho výhradného uváženia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Povinnosti, ktoré máte voči nám na základe týchto podmienok, pretrvávajú aj po ukončení týchto služieb, po zanechaní vášho prístupu k službám alebo používania služieb, po zániku používateľského obsahu v rámci služieb a po ukončení platnosti týchto podmienok. Nesmiete posielať ani opakovane posielať žiadny používateľský obsah, ktorý sme už predtým zamietli.

Beriete na vedomie, že poskytnutím vášho používateľského obsahu medzi vami a NHL ani medzi vami a akoukoľvek treťou stranou vystupujúcou ako poskytovateľ NHL nevzniká žiadny tajný, dôverný, zmluvný alebo iný vzťah, pokiaľ nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak. Beriete na vedomie, že NHL nezodpovedá ani nezaručuje a nemôže zaručiť presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť informácií uvedených v akomkoľvek používateľskom obsahu, obsahu NHL alebo materiáli tretích strán. Za svoju interakciu s ostatnými používateľmi služieb ste zodpovední výlučne vy sami. Na ohlásenie porušení v používateľskom obsahu môžete použiť rôzne funkcie (napríklad "označenie" komentára). Vyhradzujeme si právo monitorovať spory medzi vami a ostatnými používateľmi, avšak nezaväzujeme sa k tomu.

Ak máte menej ako 13 rokov, nesmiete nám poskytnúť žiadny používateľský obsah. Ak ste vo veku nižšom, než je vek plnoletosti v jurisdikcii vášho bydliska, ale najmenej vo veku 13 rokov, môžete poskytnúť používateľský obsah v súlade s prípadnými podmienkami žrebovania, súťaže alebo inými, avšak len so súhlasom a pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a súhlasíte s týmito podmienkami v prospech jednotlivca vo veku medzi 13. rokom a vekom plnoletosti v jurisdikcii bydliska, ste plne zodpovední za jeho používateľský obsah a máte právnu zodpovednosť s tým spojenú.

4.    Predplatené služby.

 • Predplatené služby. Tento oddiel sa vzťahuje na služby ponúkané subjektmi NHL, ktoré si vyžadujú vytvorenie účtu predplatného a prípadne zaplatenie poplatku, ako napríklad NHL.TV ("predplatené služby"). Nevzťahuje sa na predplatené služby ponúkané tretími stranami, aj keď tieto služby obsahujú obsah, ktorý vlastní NHL. Tento oddiel sa napríklad nevzťahuje na používateľov v USA, ktorí si predplatia ESPN+, alebo na používateľov v Kanade, ktorí si prostredníctvom kanála Sportsnet predplatia SN NOW. Prostredníctvom týchto účtov predplatených služieb budete mať prístup k predplateným službám na dobu určitú, ktorá sa môže automaticky obnovovať, ako je popísané v týchto podmienkach.
 • Obmedzenie prístupu. Nemáte oprávnenie na prístup k žiadnym predplateným službám, ak (i) nemáte otvorený predplatný účet u subjektov NHL a zaplatený náležitý poplatok (v relevantných prípadoch), (ii) ste si nenastavili prístupové prihlasovacie údaje (vrátane používateľského mena a hesla) a (iii) nepoužívate dané prístupové údaje. Nesmiete pomáhať inej osobe pri neoprávnenom prístupe k predplateným službám, vrátane zdieľania, predaja, verejného ponúkania, alebo pri predaji prístupových údajov alebo poskytovať akýkoľvek obsah alebo iné materiály, ktoré ste získali prostredníctvom predplatených služieb tretím stranám alebo inakšie v rozpore s týmito podmienkami. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov a ak máte podozrenie, že ich pozná niekto iný, musíte nás bezodkladne informovať. Zodpovedáte za všetky využívania alebo aktivity svojich účtov pri predplatených službách, vrátane ich používania akoukoľvek treťou stranou, ktorá ich používa s vaším súhlasom a vašimi prístupovými údajmi. Táto zodpovednosť výslovne zahŕňa všetky vykonané nákupy alebo iné platby strhávané z vašej platobnej karty v súvislosti s používaním predplatených služieb vami alebo oprávnenou treťou stranou. V prípade akéhokoľvek podvodu, zneužitia alebo inak nezákonnej aktivity na vašich účtoch predplatených služieb môžeme podľa vlastného uváženia zrušiť vaše účty predplatených služieb a informovať o vás príslušné orgány zabezpečujúce dodržiavanie zákonov. Za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto podvodu, zneužitia alebo inej protiprávnej aktivity môžete niesť zodpovednosť.
 • Zariadenie a minimálne systémové požiadavky. Niektoré predplatené služby, ako sú NHL.TV a ďalšie video služby, sú dostupné len za použitia určitých zariadení spĺňajúcich minimálne systémové požiadavky. Mali by ste preskúmať predplatené služby skôr ako zaplatíte za prístup k nim, aby ste overili, že budú kompatibilné s vaším zariadením, pretože nevraciame žiadne zaplatené poplatky v prípade, že predplatené služby nie sú kompatibilné. V prípade niektorých zariadení môže platbu za predplatené služby spracovávať poskytovateľ tretej strany, prostredníctvom ktorého ste si dané zariadenie zakúpili alebo získali (ďalej len "poskytovateľ zariadenia"). Takéto platby (a prípadné refundácie) sa riadia podľa podmienok poskytovateľa zariadenia, a to vrátane jeho pravidiel pre zrušenie služby a vrátenie peňazí. Môžu sa uplatňovať ďalšie obmedzenia vrátane obmedzenia zariadení alebo predplatených služieb v určitých krajinách. Ak chcete viac informácií o zariadeniach, kliknite tu: https://www.nhl.com/nhltvdevices
 • Pozastavenie alebo predčasné ukončenie. Váš prístup k predplateným službám môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť, pokiaľ sme vás na to v rozumnej lehote vopred upozornili. Ak ste však porušili alebo nedodržali akékoľvek povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok, môžeme váš prístup k predplateným službám ukončiť s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia. Ak ukončíme váš prístup k predplateným službám, nebudete zodpovedať za poplatky spojené s predplatenými službami po ukončení prístupu, súčasne vám však ani nevzniká nárok na žiadne opravné prostriedky vrátane nároku na akékoľvek vrátenie peňazí, ani nebudeme poskytovať žiadne vrátenie peňazí. Ak ste porušili alebo nesplnili akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto podmienok, nemáte nárok na opravné prostriedky.
 • Fakturácia a platby.

  • Vek a schválenie fakturácie. Prihlásením sa k predplateným službám potvrdzujete, že ste dosiahli plnoletosť v jurisdikcii svojho bydliska, že všetky informácie, ktoré zadávate, sú pravdivé a správne (vrátane všetkých informácií o platobnej karte) a že ste oprávneným držiteľom príslušnej platobnej karty.
  • Poplatky. Súhlasíte s tým, že budete platiť všetky poplatky za odber a ďalšie poplatky za vaše konto v platených službách, a to vrátane príslušných daní (vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty). Subjekty NHL (alebo v relevantných prípadoch ich poskytovatelia služieb alebo váš poskytovateľ zariadenia) si vyhradzujú právo zmeniť objem a princíp určovania akýchkoľvek poplatkov za odber alebo iných poplatkov za predplatené služby a zaviesť nové poplatky za odber alebo iné poplatky, ktoré začnú platiť na základe predchádzajúceho oznámenia.
  • Daň z predaja. Pri niektorých nákupoch vykonaných prostredníctvom služieb majú subjekty NHL (alebo v relevantných prípadoch ich poskytovatelia služieb) povinnosť vyberať daň z predaja (vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty). V štátoch a oblastiach, v ktorých sa vyberá daň z predaja alebo používateľská daň, nákup podlieha dani, pokiaľ nie je výslovne oslobodený. Nákupy vykonané prostredníctvom služieb nepredstavujú výnimku z dane z predaja alebo používateľskej dane z dôvodu, že sú uzavreté cez Internet, alebo z dôvodu, že niektorý konkrétny štát alebo región nevyžaduje od subjektov NHL výber dane z predaja alebo používateľskej dane. To, či sa pri danom nákupe uplatní daň z predaja, a to, aká bude výška tejto dane, závisí od množstva faktorov, okrem iného vrátane zastúpenia predajcu v danej jurisdikcii. Za všetky príslušné dane, ktoré nevyberú subjekty NHL, je zodpovedný kupujúci. Niektoré štáty od kupujúcich vyžadujú, aby pre zdaňované nákupy, pri ktorých subjekty NHL nevybrali danú daň, podali daňové priznanie a zaplatili daň z predaja/používateľskú daň. Podrobnejšie informácie získate na webe príslušného daňového úradu alebo daný úrad kontaktujte iným spôsobom. Ak subjekty NHL pri nákupe vyberú daň z predaja, príslušná výška dane sa zobrazí buď ešte pred dokončením nákupu, alebo sa uvedie vo finálnom potvrdení nákupu. Kupujúci v Oklahome musia ohlásiť a zaplatiť príslušnú používateľskú daň z nákupov vykonaných prostredníctvom služieb, a to pomocou daňového priznania jednotlivca v Oklahome (v súčasnosti formulár 511) alebo pomocou daňového priznania používateľa (v súčasnosti formulár 21-1). Uvedené formuláre a príslušné pokyny získate na webe správcu dane (Oklahoma Tax Commission): website. Kupujúci v štáte Južná Dakota musia ohlásiť a zaplatiť príslušnú daň z predaja alebo používateľskú daň z nákupov vykonaných prostredníctvom služieb, a to pomocou daňového priznania v Južnej Dakote (v súčasnosti formulár 1350). Formulár a príslušné pokyny sú dostupné na webe správcu dane (South Dakota Department of Revenue): website.   
  • Náš monetizačný partner Cleeng B.V. ("Cleeng") sa v našom mene stará o riadenie prístupu k obsahu a/alebo predplatnému a o platby a fakturáciu. Na tento účel bude spoločnosť Cleeng na základe našej žiadosti zastávať úlohu predajcu konečným zákazníkom. Služby spoločnosti Cleeng sa riadia obchodnými podmienkami spoločnosti Cleeng, ktoré nájdete na adrese https://cleeng.com/cleeng-user-agreement a týmto odkazom sú tu začlenené (ale iba pokiaľ v prípade rozporu platia tieto podmienky).
  • Automatická obnova.
   • Predplatené mesačné služby. V prípade predplatených služieb účtovaných mesačne sa vaše predplatné (v súlade s platnými zákonmi, ktoré môžu zahŕňať provinciu Quebec) automaticky obnovuje na mesačnom základe počas aktuálnej sezóny NHL do júna vrátane (a v prípade predplatených služieb zakúpených prostredníctvom poskytovateľa zariadenia potenciálne aj počas bezprostredne nasledujúceho mimosezónneho obdobia) a potom sa opäť spustí v súvislosti so začiatkom nasledujúcej sezóny NHL za bežnú plnú mesačnú cenu aktuálnej novej sezóny NHL, pokiaľ si predplatenú službu nezrušíte kedykoľvek pred začiatkom nasledujúceho platného fakturačného obdobia. Každý mesiac vášho predplatného, ako sa opisuje v tomto pododseku, sa vám v približne rovnaký deň mesiaca strhne poplatok z vašej primárnej platobnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu NHL.TV. Ak sa nepodarí strhnúť tieto poplatky z vašej primárnej platobnej karty, môžu sa strhnúť z alternatívnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu NHL.TV. Ak chcete zrušiť predplatenú službu, môžete sa prihlásiť do svojho účtu NHL.TV, vstúpiť do sekcie My Account (Môj účet) a postupovať podľa príslušných pokynov, alebo navštívte stránku https://nhl.com/nhltvsupport a kliknite na "How do I cancel my subscription" (Ako zrušiť predplatné). Podrobnejšie informácie o vrátení peňazí nájdete nižšie v oddiele Pravidlá pre zrušenie služby a vrátenie peňazí.
   • Predplatené ročné služby. V prípade predplatených služieb účtovaných raz za sezónu vám bude predplatné účtované raz v súvislosti s vašou registráciou do predplatených služieb a bez ohľadu na to, kedy počas sezóny ste sa zaregistrovali, vaše predplatné sa (pokiaľ to umožňujú platné zákony, čo môže zahŕňať provinciu Quebec) automaticky obnoví vždy na začiatku nasledujúcej sezóny NHL raz ročne za aktuálnu plnú cenu za sezónu v danom roku, pokiaľ si predplatenú službu nezrušíte pred začiatkom ďalšieho príslušného fakturačného obdobia. V spojitosti so začiatkom každej nasledujúcej sezóny NHL sa vám poplatok strhne z primárnej platobnej karty, ktorú máte uloženú v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu NHL.TV. Ak sa nepodarí strhnúť tieto poplatky z vašej primárnej platobnej karty, môžu sa strhnúť z alternatívnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu NHL.TV. Ak chcete zrušiť svoju ročnú predplatenú službu, prihláste sa do svojho účtu NHL.TV, prejdite do sekcie My Account (Môj účet) a postupujte podľa príslušných pokynov, alebo navštívte stránku https://nhl.com/nhltvsupport a kliknite na "How do I cancel my subscription" (Ako zrušiť predplatné). Podrobnejšie informácie o vrátení peňazí nájdete nižšie v oddiele Pravidlá pre zrušenie služby a vrátenie peňazí.
   • POKIAĽ TO UMOŽŇUJÚ PLATNÉ ZÁKONY (ČO MÔŽE ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC), AK NÁM PRED ZAČIATKOM ĎALŠIEHO PRÍSLUŠNÉHO FAKTURAČNÉHO OBDOBIA NEOZNÁMITE, ŽE SI PRAJETE ZRUŠIŤ AUTOMATICKY OBNOVOVANÚ PREDPLATENÚ SLUŽBU, VAŠE PREDPLATNÉ SA AUTOMATICKY OBNOVÍ A DÁVATE NÁM SÚHLAS STRHNÚŤ PRÍSLUŠNÝ POPLATOK ZA PREDPLATNÉ A NÁLEŽITÚ DAŇ (VRÁTANE PRÍPADNEJ DANE Z PRIDANEJ HODNOTY) S VYUŽITÍM INFORMÁCIÍ O PLATOBNEJ KARTE ULOŽENÝCH V ČASTI PAYMENT PROFILE (PLATOBNÉ INFORMÁCIE) VÁŠHO ÚČTU NA STRÁNKE NHL.TV V SÚLADE S PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI VÁS VOPRED UPOVEDOMÍME O AUTOMATICKOM OBNOVENÍ AKEJKOĽVEK PREDPLATENEJ SLUŽBY.
   • Osobitné oznámenie pre používateľov so sídlom v Nemecku:
    1. Pri predplatených službách si môžete vybrať dĺžku jeden mesiac, jeden rok alebo na dobu neurčitú.
    2. Predplatené služby sa začínajú poskytovať v deň vášho predplatného. Predplatené služby, ktoré majú pevne stanovenú dĺžku jeden mesiac alebo jeden rok, sa na konci tohto pevne stanoveného obdobia zmenia na predplatené služby na dobu neurčitú, pokiaľ predplatné nezrušíte tak, ako je uvedené nižšie.
    3. Predplatené služby na dobu neurčitú môžete zrušiť oznámením, ktoré podáte jeden mesiac pred dátumom, kedy si želáte služby zrušiť. Ak zrušíte predplatené služby pred koncom príslušného fakturačného obdobia, budete môcť služby naďalej používať až do uplynutia zostávajúcich dní, ktoré vám boli účtované.
    4. Mesačná predplatená služba: Predplatenú službu si môžete predplatiť na obdobie jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si zakúpili predplatné. Ak predplatné nezrušíte pred uplynutím daného mesiaca, vaše predplatné sa zmení na predplatenú službu na dobu neurčitú a bude pokračovať, až kým ho nezrušíte. Mesačne vám bude účtovaná bežná plná mesačná cena danej aktuálnej sezóny NHL. Každý mesiac vášho predplatného sa vám v približne rovnaký deň mesiaca strhne poplatok z vašej primárnej platobnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu NHL.TV. Ak sa nepodarí strhnúť tieto poplatky z vašej primárnej platobnej karty, môžu sa strhnúť z alternatívnej karty uloženej v časti Payment Profile (Platobné informácie) vášho účtu NHL.TV.
    5. Ročná predplatená služba: Predplatenú službu si tiež môžete predplatiť jednou platbou na celú sezónu NHL odo dňa, kedy ste si zakúpili predplatné. Za celú sezónu NHL vám bude účtovaná jedna platba. Ak predplatné na celú sezónu nezrušíte, bude pokračovať, kým ho nezrušíte, a bude vám opäť účtované za nasledujúcu sezónu NHL, pričom jeho cena bude zodpovedať plnej výške stanovenej pre novú sezónu NHL. Svoje predplatné môžete kedykoľvek zrušiť a subjekty NHL (alebo ich poskytovatelia služieb) vyhovejú vašej žiadosti a vrátia vám pro rata peniaze za nevyužitú časť predplatného
  • Skúšobný odber. Prístup k predplatenej službe vrátane služieb NHL.TV vám môže byť poskytnutý bezplatne na časovo obmedzené skúšobné obdobie ("skúšobný odber"). Vezmite na vedomie, že tieto podmienky platia pre skúšobný odber. Pri registrácii pre skúšobný odber môžete byť požiadaní o poskytnutie informácií o svojej platobnej karte. V takomto prípade bude suma z vašej platobnej karty strhnutá iba vtedy, ak nezrušíte skúšobné predplatné pred uplynutím skúšobnej doby predplatného. Prihlásením sa k skúšobnému odberu: (i) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že skúšobný odber je určený pre vašu osobu a nemožno ho preniesť ani iným spôsobom previesť na žiadnu inú osobu, (ii) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že účelom skúšobného odberu je umožniť vám posúdenie predplatenej služby a zváženie plného odberu platenej služby ("platené predplatné"), (iii) vyslovujete súhlas so skutočnosťou, že na skúšobný odber sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre ponúkaný skúšobný odber, že vaše používanie platenej služby počas obdobia skúšobného odberu sa bude tiež riadiť týmito ďalšími podmienkami, a že sa tieto ďalšie podmienky zahŕňajú do týchto podmienok a (iv) VYSLOVUJETE SÚHLAS SO SKUTOČNOSŤOU, ŽE AK STE POVINNÍ POSKYTNÚŤ INFORMÁCIE O SVOJEJ PLATOBNEJ KARTE A SKÚŠOBNÝ ODBER NIE JE VÝSLOVNE ZRUŠENÝ V OBDOBÍ SKÚŠOBNÉHO ODBERU, BUDE SKÚŠOBNÝ ODBER PREVEDENÝ NA PLATENÉ PREDPLATNÉ, KTORÉHO CENA SA ROVNÁ CENE PREDPLATNÉHO PLATNEJ V ČASE, KEDY SKÚŠOBNÝ ODBER ZAČAL A Z PLATOBNEJ KARTY, KTORÚ STE ZADALI, BUDE AUTOMATICKY STRHNUTÉ PREDPLATNÉ S ROVNAKÝM ZÚČTOVACÍM OBDOBÍM, AKO KEBY TOTO PREDPLATNÉ ZAČALO PRVÝ DEŇ VÁŠHO SKÚŠOBNÉHO ODBERU ZA PREDPOKLADU, ŽE SUBJEKTY NHL MÔŽU PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA UPUSTIŤ OD ÚČTOVANIA AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV ZA OBDOBIE SKÚŠOBNÉHO ODBERU.
  • Pravidlá pre zrušenie služby a vrátenie peňazí. S výnimkou nižšie opísaných prípadov a pokiaľ to umožňujú platné zákony (čo môže zahŕňať provinciu Quebec) (i) subjekty NHL (a ich poskytovatelia služieb) bez ohľadu na dôvod nevracajú peniaze ani pro rata za predplatené služby ani za žiadne iné nákupy uskutočnené prostredníctvom služieb a (ii) žiadosti o ukončenie predplatného nadobudnú platnosť na konci fakturačného obdobia, v ktorom nám boli doručené.
   • NHL.TV. Ak ste predplatiteľom NHL.TV a pokiaľ to umožňujú platné zákony, môžete svoje predplatné zrušiť do piatich (5) dní odo dňa, kedy ste prvýkrát získali predplatné, alebo do piatich (5) dní po automatickom obnovení predplatného a dostať refundáciu ceny predplatného. Okrem toho platí, pokiaľ to umožňujú platné zákony, že ak ste mesačným predplatiteľom NHL.TV a rozhodnete sa zrušiť predplatné do piatich (5) dní v danom mesiaci vášho aktuálneho predplatného, bude vám vrátený mesačný poplatok za predplatné účtovaný za mesiac, v ktorom ste predplatné zrušili, a zvyšné obdobie vášho predplatného bude zrušené (ale nevrátime vám peniaze za žiadne predchádzajúce mesiace vášho aktuálneho predplatného). Ak sa však po zrušení predplatného opäť zaregistrujete na NHL.TV, subjekty NHL si vyhradzujú právo zamietnuť ďalšie žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ sa následne opäť rozhodnete zrušiť predplatné v rámci tej istej sezóny NHL. Svoje predplatné NHL.TV môžete zrušiť tak, že sa prihlásite do svojho účtu NHL.TV, prejdete do sekcie My Account (Môj účet) a postupujte podľa príslušných pokynov, alebo navštívte stránku https://nhl.com/nhltvsupport a kliknite na "How do I cancel my subscription" (Ako zrušiť predplatné).
   • Ak vám nebudeme môcť zaúčtovať vrátenie peňazí na vašu kreditnú kartu, napríklad z dôvodu, že je účet spojený s kreditnou kartou v čase pokusu o vrátenie peňazí zrušený alebo inak nedostupný, alebo ak sa odvoláme na to, že ste porušili tieto podmienky (v záujme jasnosti vrátane obchodných podmienok spoločnosti Cleeng), súhlasíte s tým, že sa vzdávate sumy, ktorá vám prináleží (ak vám nejaká prináleží) podľa tohto odseku.
   • Ak ste uskutočnili nákup v aplikácii (t. j. iOS/App Store, Android/Google Play, AndroidTV a FireTV), o vrátenie peňazí musíte požiadať príslušný online obchod v súlade s pravidlami vrátenia peňazí daného obchodu.

  5.    Video služby a obmedzenia vysielania.

  Obmedzenia vysielania sa môžu vzťahovať na služby, ktoré umožňujú sledovať živé videoprenosy zápasov alebo výbery zo záznamov, ako sú služby NHL.TV. Pokiaľ ide o NHL.TV, naplánovaný zápas môže byť blokovaný a nemusí byť možné ho sledovať naživo, ak takýto zápas celonárodne vysiela televízia vo vašej krajine alebo programovej oblasti. Úplný záznam blokovaného vysielania bude zvyčajne k dispozícii na NHL.TV najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín po ukončení zápasu.

  Pokiaľ ide o zápasy vysielané dátovým prúdom na ESPN+ alebo prostredníctvom kanála Sportsnet (t. j. SN NOW) počas pravidelnej sezóny NHL, play-off Stanleyho pohára a finále Stanleyho pohára, plánovaný zápas môže byť blokovaný a nemusí byť možné ho sledovať naživo, ak:

  • sa nachádzate v mieste televízneho vysielania na území príslušného tímu bez ohľadu na to, či tím hrá doma alebo hosťuje, alebo či je zápas vysielaný v miestnej alebo regionálnej televíznej sieti; alebo
  • tento zápas celonárodne vysiela televízia vo vašej krajine alebo programovej oblasti.

  Ďalšie informácie o platných obmedzeniach vysielania nájdete na stránke https://www.nhl.com/info/nhltv-blackout-detector.

  AK OBÍDETE ALEBO SA POKÚSITE OBÍSŤ AKÉKOĽVEK OBMEDZENIA VYSIELANIA ALEBO INÉ OBMEDZENIA POUŽÍVANIA: VAŠE PREDPLATNÉ BUDE BEZODKLADNE UKONČENÉ A S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEDY TO ZAKAZUJE PLATNÝ ZÁKON (ČO MÔŽE ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC), SA BUDE NA ŤARCHU VAŠEJ PLATOBNEJ KARTY ÚČTOVAŤ POPLATOK STO DOLÁROV (100,00 USD) ZA PREDČASNÉ UKONČENIE. MÔŽU SA PROTI VÁM UPLATNIŤ PRÁVNE POSTUPY A SPOLOČNOSŤ NHL SI VYHRADZUJE PRÁVO OZNÁMIŤ TAKÉTO PORUŠENIE PODMIENOK PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ZABEZPEČUJÚCIM DODRŽIAVANIE ZÁKONOV.

  6.    Registrácia pre nepredplatené služby.

  Môžete byť vyzvaní na registráciu pre určité činnosti v súvislosti so službami vrátane iných služieb ako sú predplatené služby (pozri oddiel 4, kde sú opísané predplatené služby). Ak sa zaregistrujete alebo poskytnete ďalšie informácie v súvislosti so službami, súhlasíte s tým, že o sebe podľa požiadaviek poskytnete presné, aktuálne a úplné informácie a budete tieto informácie bezodkladne aktualizovať, aby bola zachovaná ich presnosť. Subjekty NHL majú právo pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek účet alebo inú registráciu a odmietnuť akékoľvek a všetky súčasné alebo budúce použitia, ak majú podozrenie, že sú tieto informácie nepresné alebo neúplné. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti všetkých príslušných hesiel a používateľských mien, ktoré vám budú poskytnuté alebo si ich sami zvolíte, a plne zodpovedáte za všetky činnosti vykonané pod vaším príslušným heslom alebo účtom.

  7.    Duševné vlastníctvo.

  Všetok obsah, informácie, počítačový kód, softvér alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý je súčasťou služieb, s výnimkou vášho používateľského obsahu a materiálov tretích strán (súhrnne "obsah NHL") a samotné služby sú vlastníctvom NHL. Môžete pristupovať k službám, používať ich a zobrazovať ich, ale iba na nekomerčné, informačné, osobné použitie, bez akejkoľvek úpravy alebo zmeny, a len pokiaľ budete dodržiavať tieto podmienky.

  • Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva. Určitý obsah NHL je chránený autorskými právami Spojených štátov, Kanady a iných krajín. Beriete na vedomie, že všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vzhľadom na obsah NHL a/alebo služby sú vlastníctvom NHL alebo jej tretích strán poskytujúcich licenciu, a to v plnom rozsahu povolenom podľa zákona Spojených štátov o autorských právach, kanadského zákona o autorských právach, medzinárodných zákonov o autorských právach a iných súvisiacich právnych predpisov. Ak to nie je výslovne povolené oprávnenou osobou písomne alebo inak v súlade s príslušným zákonom, nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, publikovať, zadávať do databázy, zobrazovať, vykonávať, upravovať, vytvárať odvodené diela, prenášať alebo akýmkoľvek spôsobom používať alebo využívať akékoľvek časti obsahu NHL alebo služieb. Ak chcete získať písomný súhlas na použitie obsahu NHL alebo akéhokoľvek iného diela, ktoré vlastní alebo riadi NHL, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených v oddiele 27. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu NHL alebo služieb je porušením týchto podmienok.
  • Ochranné známky a ochranné známky služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte, že (i) "NHL", štít NHL, slovná ochranná známka a obrázok Stanley Cup sú registrované ochranné známky National Hockey League; (ii) všetky logá a značky subjektov NHL a logá a značky členských klubov NHL, ako aj všetky ostatné vlastnené znaky subjektov NHL a členských klubov NHL zobrazené v spojení so službami a v obsahu NHL sú vlastníctvom subjektov NHL a príslušných členských klubov NHL a nesmú sa reprodukovať ani komerčne používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NHL Enterprises, L.P. alebo jej zástupcu, o ktorý je možné požiadať prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v oddiele 27.
  • Upozornenie na porušenie práv. NHL rešpektuje práva duševného vlastníctva. Ak si v dobrej viere myslíte, že vaša práca bola reprodukovaná alebo je k dispozícii prostredníctvom služieb, a to spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nášmu určenému zástupcovi písomne nasledujúce informácie:

   • elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené,
   • identifikáciu autorsky chráneného diela alebo reprezentatívny zoznam prác, ktorých porušenie je nárokované,
   • identifikáciu materiálu, pri ktorom údajne došlo k porušeniu autorských práv, a dostatočné informácie, ktoré nám umožnia vyhľadať tento materiál,
   • svoje meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade potreby.
   • vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné používanie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom a
   • vyhlásenie, vydané pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka autorských práv.

      Určený zástupca NHL pre oznámenia nárokov k autorským právam je:

      NHL Enterprises, L.P.
    DMCA Agent - Senior Vice President, Legal
    One Manhattan West
    395 9th Avenue
    New York, NY 10001
    NHL.com/contact(v riadku "Subject" (Predmet) zvoľte "DMCA")
    Telefón: (212) 789-2000

   • Integrovanie obsahu. Služby vám môžu umožniť vložiť obsah NHL do iných webových stránok. Akékoľvek použitie integrovaného obsahu NHL musí byť výlučne na nekomerčné účely a NHL ho môže kedykoľvek zakázať z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania dôvodu. Medzi zakázané komerčné použitia patria ľubovoľné z nasledujúcich činností vykonaných bez výslovného písomného súhlasu NHL:

    • predaj prístupu k integrovanému obsahu NHL na inom webe,
    • použitie integrovaného obsahu NHL na účely získania výnosu z reklamy, predplatného alebo iného príjmu alebo na akýkoľvek komerčný účel,
    • vytvorenie webovej stránky, ktorá iba agreguje kolekciu integrovaného obsahu NHL, a zámerné úsilie generovať týmto spôsobom výnos z reklamy,
    • používanie integrovaného obsahu NHL, o ktorom NHL zistí na základe vlastného uváženia, že konkuruje alebo nahrádza služby.

       Nesmiete vytvoriť odkaz na naše služby na akýchkoľvek webových stránkach, ktoré vyžadujú registráciu v súvislosti s obsahom našich služieb, alebo ktoré inak zhromažďujú osobné údaje v súvislosti s obsahom našich služieb.

       Služby a všetky ostatné materiály ponúkané prostredníctvom služieb vrátane (okrem iného) obsahu NHL, používateľského obsahu a materiálov tretích strán, pokiaľ je to relevantné, sa poskytujú na vaše súkromné nekomerčné použitie a nesmiete ich rozširovať, upravovať, prekladať, vysielať, prenášať, verejne prednášať ani z nich vytvárať odvodené diela.

    8.    Odkazy na naše služby.

    Môžete odkazovať na naše služby za predpokladu, že tak robíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a zákonný, nepoškodzuje našu povesť a nezneužíva ju. Nesmiete vytvoriť odkaz spôsobom, ktorý by naznačoval alebo implikoval akékoľvek spojenie, súhlas alebo schválenie z našej strany a žiadny odkaz na naše služby nesmie byť vložený do rámca v takom rozsahu, aby takýto rámec obsahoval akýkoľvek text alebo grafický prvok týkajúce sa sponzoringu, reklamy alebo iných komerčných aktivít. Vyhradzujeme si právo stiahnuť povolenie odkazov bez upozornenia. Webové stránky, na ktorých uvádzate odkaz, musia byť vo všetkých ohľadoch v súlade s normami pre používateľský obsah popísanými v odseku 3 týchto podmienok.

    9.    Zmena alebo ukončenie.

    NHL môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu, napríklad aby odrážali zmeny v zákonoch alebo regulačných požiadavkách, a takéto zmeny budú pre vás záväzné pri následnom použití služby. Vyhradzujeme si právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup a používanie služieb podľa nášho uváženia aj bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s ustanoveniami oddielu 4. Pokiaľ to umožňujú platné zákony (čo môže zahŕňať provinciu Quebec), NHL si tiež vyhradzuje právo zmeniť cenu akýchkoľvek služieb alebo iných produktov ponúkaných prostredníctvom služieb. NHL nezodpovedá za žiadne chyby prenosu alebo obrazu v súvislosti so službami alebo inými produktmi poskytovanými prostredníctvom služieb. Akákoľvek ponuka predaja služieb alebo iných produktov ponúkaných prostredníctvom služieb sa môže kedykoľvek ukončiť na základe vlastného uváženia NHL.

    Inak platné oddiely týchto podmienok zostávajú v platnosti aj po ukončení, ale ide výlučne o tento oddiel a nižšie uvedené oddiely: oddiel 1 (Toto je právne záväzná zmluva), oddiel 7 (Duševné vlastníctvo), oddiel 10 (Zásady ochrany osobných údajov), oddiel 12 (Obmedzenie záruk), oddiel 13 (Výlučné opravné prostriedky a obmedzenie zodpovednosti), oddiel 14 (Odškodnenie), oddiel 15 (Integrácia, oddeliteľnosť a zmeny), oddiel 16 (Žiadne zrieknutie sa práv), oddiel 17 (Postúpenie práv a záväzné účinky), oddiel 18 (Riešenie sporov a záväzná arbitráž), oddiel 19 (Zrieknutie sa nároku hromadnej žaloby "class action" a zrieknutie sa súdnych procesov za účasti poroty), oddiel 20 (Výber práva a miesta konania) a oddiel 23 (Samostatné obchodné podmienky). NHL si tiež vyhradzuje právo usilovať sa o všetky dostupné opravné prostriedky podľa zákona a svojich vlastníckych práv pri porušení týchto podmienok. Po ukončení musíte upustiť od akéhokoľvek prístupu k službám a používania služieb vrátane všetkého obsahu NHL.

    10.    Zásady ochrany osobných údajov.

    Používaním služieb potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili Zásady ochrany osobných údajov stránky NHL.com (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov"), ktoré sú súčasťou týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že (i) poskytnete presné, aktuálne a úplne informácie o vašej osobe podľa registračného alebo iného formulára (súhrnne "registračné údaje"), (ii) zaistíte bezpečnosť vášho hesla a používateľského mena, (iii) budete udržiavať a včas aktualizovať registračné údaje a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete NHL, (iv) nebudete predávať, prenášať alebo prevádzať svoj účet a (v) ste plne zodpovední za všetky použitia vášho účtu a všetky úkony vykonané pomocou vášho účtu. Beriete na vedomie, že jednotlivé webové stránky členských klubov NHL môžu mať vlastné samostatné zásady, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie príslušnej webovej stránky. 

    11.    Odkazy a obsah tretích strán.

    Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo on-line služby, ktoré sú prevádzkované a spravované inými osobami a ktoré nie sú pod kontrolou alebo správou NHL. Takéto odkazy nepredstavujú zo strany NHL schválenie týchto iných webových stránok či on-line služieb, ich obsahu alebo osôb s nimi spojených. Tieto podmienky sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky a on-line služby a tieto webové stránky a služby on-line nie sú súčasťou služieb. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady a podmienky ochrany osobných údajov pri používaní týchto webových stránok alebo služieb.

    Môžeme zahrnúť služby, softvér, technológie, údaje a prípadne iný obsah (súhrnne "materiály tretích strán") nezávisle alebo v spojení s rôznymi programami, vlastnosťami alebo funkciami dostupnými prostredníctvom služieb. Vaše používanie materiálov tretích strán môže podliehať podmienkam použitia odlišným od týchto podmienok a podľa potreby môže byť stanovené poskytovateľskými tretími stranami. Súhlasíte a beriete na vedomie, že NHL nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie takýchto materiálov tretích strán bez ohľadu na to, či ste si vedomí ich používania, a či NHL presadzuje alebo odporúča používanie takýchto materiálov tretích strán.

    Môžete sa rozhodnúť zakúpiť si tovar, obsah, predplatné, NFT alebo iné produkty alebo služby od iných subjektov, ako sú napríklad obchodníci tretích strán, trhoviská, obchody s aplikáciami, platformy a iné subjekty (ďalej súhrnne len "obchodníci") vrátane obchodníkov, na ktorých sa služby odkazujú alebo ktorí sú inak prístupní prostredníctvom služieb. Akékoľvek podmienky, záruky alebo vyhlásenia obchodníkov, ktoré sa týkajú nákupov od obchodníkov, sú výhradne medzi vami a príslušným obchodníkom. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody vyplývajúce z takýchto nákupov a neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa nákupov prostredníctvom akéhokoľvek obchodníka.

    12.    Obmedzenie záruk.

    AK PRÍSLUŠNÝ ZÁKON (ČO MÔŽE ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC) NEUMOŽŇUJE VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ALEBO VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK V TÝCHTO PODMIENKACH, TAKÉTO VYLÚČENIA BUDÚ PRE VÁS PLATIŤ V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM.

    VÁŠ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A MATERIÁLOM, KTORÉ SA V NICH POSKYTUJÚ, OKREM INÉHO VRÁTANE OBSAHU NHL A MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN, A VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB A MATERIÁLOV JE VÝLUČNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY O SLUŽBÁCH, OKREM INÉHO VRÁTANE PREVÁDZKOVANIA SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ, MATERIÁLOV, TOVARU ALEBO SLUŽIEB UVEDENÝCH ALEBO PONÚKANÝCH V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SLUŽBY, NA KTORÉ VEDIE ODKAZ ZO SLUŽIEB, Z OBSAHU NHL ALEBO Z MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN. SLUŽBY A MATERIÁLY, KTORÉ SÚ V NICH POSKYTOVANÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE OBSAHU NHL A MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN, SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", "SO VŠETKÝMI CHYBAMI" A "PODĽA DOSTUPNOSTI". BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU VYŠŠIE UVEDENÉHO ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE (I) ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, ODBORNEJ KVALITY, VLASTNÍCKEHO PRÁVA, POKOJNÉHO POUŽÍVANIA A NEEXISTENCIE ZÁLOŽNÉHO ALEBO VECNÉHO BREMENA, (II) ZÁRUKY PROTI ZNEUŽITIU, ODCUDZENIU ALEBO PORUŠENIU AKÉHOKOĽVEK DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ALEBO VLASTNÍCKYCH PRÁV AKEJKOĽVEK OSOBY, (III) ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ROKOVANÍ ALEBO POUŽITIA V OBLASTI OBCHODU A (IV) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, SPRÁVNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI ÚDAJOV ALEBO OBSAHU SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO INAK OD NHL. ĎALEJ SA NEPOSKYTUJE ŽIADNA ZÁRUKA, ŽE SLUŽBY SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY ALEBO POTREBY ALEBO POŽIADAVKY ALEBO POTREBY AKÉKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO POTREBY A POŽIADAVKY UVEDENÉ V DOKUMENTÁCII. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, ŽE SLUŽBY VRÁTANE OBSAHU NHL, FUNKCIÍ ALEBO MATERIÁLOV V NICH OBSIAHNUTÝCH A I. BUDÚ VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PRESNÉ, BEZ CHÝB, ÚPLNÉ, AKTUÁLNE, BEZ VÍRUSOV ALEBO NEPRERUŠOVANÉ. NHL NEMUSÍ NUTNE AKÝKOĽVEK OBSAH NHL ALEBO POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAH ODPORÚČAŤ, PODPOROVAŤ, POTVRDZOVAŤ, POVZBUDZOVAŤ ALEBO SÚHLASIŤ S NÍM, A VÝSLOVNE SA ZRIEKAME AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, PODMIENOK A ZÁVÄZKOV V SPOJENÍ S AKÝMKOĽVEK POUŽÍVATEĽSKÝM OBSAHOM ALEBO OBSAHOM NHL. NHL NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE, ŽE BY SLUŽBY BOLI VHODNÉ ALEBO DOSTUPNÉ NA POUŽITIE MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV A KANADY. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE SPRÍSTUPNENÉ ALEBO POSKYTNUTÉ V MENE NHL NETVORIA ŽIADNU ZÁRUKU.

    13.    Výlučné opravné prostriedky a obmedzenie zodpovednosti.

    ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, MEDZI KTORÉ OKREM INÉHO PATRÍ NEDBALOSŤ SUBJEKTU, NEBUDE NHL ANI ŽIADNA TRETIA STRANA PODIEĽAJÚCA SA NA HOSTINGU, PREVÁDZKE, TVORBE, PRODUKCII ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (VRÁTANE PREDPLATENÝCH SLUŽIEB) (SÚHRNNE "STRANY NHL") ZODPOVEDNÁ ZA ŠKODY ALEBO STRATY VRÁTANE PRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH ALEBO SANKČNÝCH ŠKÔD ALEBO STRATY ZISKOV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z PODMIENOK ALEBO VÁŠHO PRÍSTUPU, POUŽITIA, ZNEUŽITIA, ALEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVANIA SLUŽIEB, VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU NHL ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU ALEBO INÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH ZO SLUŽIEB, BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLI SPÔSOBENÉ, ČI NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, NEDBANLIVOSTI, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLI STRANY NHL UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD, ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK ZLYHANÍM VÝKONU, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PRERUŠENÍM, NEDOSTATKOM, MEŠKANÍM PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM ALEBO ZLYHANÍM SYSTÉMU, ALEBO INÝM TECHNICKÝM PÔSOBENÍM ŠKODLIVÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ MÔŽU INFIKOVAŤ VAŠE ZARIADENIA, ÚDAJE ALEBO INÝ VLASTNÍCKY MATERIÁL Z DÔVODU VÁŠHO POUŽÍVANIA, INTEGROVANIA ALEBO SŤAHOVANIA NAŠICH SLUŽIEB ALEBO STIAHNUTIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZO SLUŽIEB ALEBO Z AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK, NA KTORÉ SA ODKAZUJÚ.

    KEĎŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE (ČO MÔŽE ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC) NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHRADY NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, ZODPOVEDNOSŤ STRÁN NHL ZA TIETO ŠKODY V TÝCHTO JURISDIKCIÁCH JE OBMEDZENÁ V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH NEOBMEDZUJE ANI NEVYLUČUJE NAŠU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE ALEBO SMRŤ VYPLÝVAJÚCE Z NAŠEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO PODVODU ČI PODVODNÉHO NEPRAVDIVÉHO VYHLÁSENIA ANI INÚ ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ NEMÔŽE BYŤ VYLÚČENÁ ALEBO OBMEDZENÁ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

    POKIAĽ TO UMOŽŇUJÚ PLATNÉ ZÁKONY (ČO MÔŽU ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC), AKÉKOĽVEK NÁROKY PROTI NÁM SÚ OBMEDZENÉ MAXIMÁLNE NA SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA PRÍSTUP K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANIE, AK STE NEJAKÚ ZAPLATILI. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PODÁTE NHL PÍSOMNÉ OZNÁMENIE AKÉHOKOĽVEK NÁROKU PROTI NÁM DO JEDNÉHO (1) ROKA OD UDALOSTÍ ALEBO SKUTOČNOSTÍ, KTORÉ SPÔSOBILI VZNIK NÁROKU. 

    14.    Odškodnenie.

    Súhlasíte s tým, že odškodníte, zbavíte zodpovednosti a budete brániť strany NHL a všetkých ich úradníkov, vlastníkov, riaditeľov, akcionárov, dodávateľov, zástupcov, zamestnancov, komplementárov a komanditistov, nástupcov a nadobúdateľov proti akýmkoľvek požiadavkám, nárokom, škodám, záväzkom, rozsudkom, pokutám, úrokom, sankciám, stratám, nákladom, výdavkom a ujme, vrátane poplatkov za právne zastúpenie a poplatkov odborným poradcom vzniknutým v súvislosti s (i) vaším prístupom k službám alebo používaním služieb (vrátane, bez obmedzenia, vášho používateľského obsahu a vášho používania akéhokoľvek obsahu NHL), (ii) vaším správaním on-line v súvislosti so službami, (iii) vaším porušením alebo nedodržaním týchto podmienok, (iv) vaším nerešpektovaním platných zákonov alebo právnych predpisov v súvislosti so službami, (v) vašou nedbanlivosťou, úmyselne nesprávnym konaním alebo porušovaním práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek osoby v súvislosti so službami alebo (vi) akýmkoľvek konaním alebo transakciou s inými osobami, ktorá bola následkom vášho prístupu k službám alebo používania služieb. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu NHL nesmiete nikdy urovnať žiadny takýto nárok. Tieto záväzky zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti týchto podmienok.

    15.    Integrácia, oddeliteľnosť a zmeny.

    Tieto podmienky predstavujú úplnú zmluvu medzi NHL a vami a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné oznámenia a návrhy (či už ústne, písomné alebo elektronické) medzi vami a nami. V prípade, že sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú nevymáhateľnými, nebudú mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení a budú nahradené vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac blížia zmyslu nevymáhateľného ustanovenia. NHL môže tieto podmienky doplniť na základe vlastného uváženia. V takom prípade budú doplnené podmienky zverejnené v rámci služieb. Ďalším prístupom k službám alebo používaním služieb po zverejnení doplnených podmienok vyjadrujete svoj súhlas s danými podmienkami. NHL môže mať povinnosť upozorniť vás na určité udalosti týkajúce sa služieb a vášho prístupu k službám alebo používania služieb. Prístupom k službám alebo použitím služieb vyjadrujete súhlas s tým, že takéto oznámenia platia v momente zverejnenia v príslušných službách, alebo ak sa tak rozhodneme výlučne na základe vlastného uváženia, po odoslaní e-mailom na adresu, ktorú ste nám poskytli.

    16.    Žiadne zrieknutie sa práv.

    Naše opomenutie vymáhať akékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo reagovať na porušenie z vašej alebo inej strany v žiadnom prípade neznamená zrieknutie sa práva vymáhať následne akékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo konať s ohľadom na podobné porušenia.

    17.    Postúpenie práv a záväzné účinky.

    Tieto podmienky alebo akékoľvek práva či povinnosti tu uvedené nesmiete postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu NHL a všetky pokusy o prevod v rozpore s týmto ustanovením sú neplatné a nie sú účinné. NHL má právo postúpiť tieto podmienky a ktorékoľvek svoje práva alebo záväzky v rámci týchto podmienok. Tieto podmienky sú záväzné pre všetky strany a ich právnych nástupcov, dedičov, správcov, administrátorov, exekútorov a povolených nadobúdateľov.

    18.    Riešenie sporov a záväzná arbitráž.

    TENTO ODDIEL SI POZORNE PREČÍTAJTE. MÔŽE VÝZNAMNE OVPLYVNIŤ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA PODAŤ ŽALOBU NA SÚD. TENTO ODDIEL SA NEUPLATŇUJE V PRÍPADOCH, KEĎ TO ZAKAZUJE PLATNÝ ZÁKON (ČO MÔŽE ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC).

    Na účely týchto oddielov 18 - 20 pojem "NHL" zahŕňa NHL (podľa definície v tomto dokumente) a jej príslušných zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, poverencov a zástupcov. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto podmienok vy a NHL súhlasíte a beriete na vedomie, že tieto podmienky sú dôkazom transakcie so zapojením medzištátneho obchodu a že ich výklad a presadzovanie, ako aj všetky procesy týkajúce sa takéhoto výkladu alebo presadzovania, sa riadia americkým zákonom Federal Arbitration Act (federálny zákon o arbitráži).

    *  Definícia sporu.*

    "Spor" sa definuje ako akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vyplývajúci alebo spojený so službami, týmito podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov, inými platnými podmienkami alebo pravidlami NHL alebo vyplývajúci či spojený s vaším vzťahom s NHL, či už na základe zmluvy, deliktu, zákona, podvodu, nepravdivého vyhlásenia alebo akejkoľvek inej právnej teórie ("spor"). Spor sa vykladá široko. Spor zahŕňa aj akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor, ktorý vznikol pred tým, ako ste súhlasili s týmito podmienkami, alebo po ich ukončení. Napriek vyššie uvedenému pojem spor nezahŕňa spory, nároky alebo rozpory vo veci patentov, autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev a tvrdení o pirátstve alebo neoprávnenom používaní služieb. Vy alebo NHL môžete požiadať o dočasné alebo predbežné opatrenie na súde s právomocou rozhodovať, pokiaľ je to potrebné na zachovanie status quo do ukončenia arbitráže.

    *  Povinný neformálny proces predbežného riešenia sporu.*

    Pred začatím procesu arbitráže musíte vy alebo NHL oznámiť spor druhej strane predložením písomného "Oznámenia o spore", ktoré ste osobne podpísali vy (ak oznámenie o spore iniciujete vy) alebo zástupca NHL (ak oznámenie o spore iniciujeme my). Oznámenie o spore musí obsahovať tieto informácie: (1) meno, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) a prípadne informácie o účte, ak je to relevantné; (2) podrobný opis povahy a základu sporu a (3) podrobný opis povahy a základu požadovanej náhrady vrátane jej výpočtu.

    Všetky prípadné oznámenia o spore musíte poslať NHL e-mailom na adresu [email protected]. My vám musíme všetky prípadné oznámenia o spore poslať na vašu e-mailovú adresu, ktorú máme v evidencii. Vy a NHL súhlasíte s tým, že sa pokúsite spor vyriešiť prostredníctvom neformálnych rokovaní v dobrej viere za obdobie šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia úplného oznámenia o spore (alebo za dlhšie obdobie, ak sa na tom strany dohodnú). Ak strana, ktorá dostala oznámenie o spore, požiada v rámci tohto neformálneho procesu o telefonickú konferenciu na urovnanie sporu, vy a NHL súhlasíte s tým, že sa jej zúčastníte v snahe vyriešiť spor. Ak o túto konferenciu požiada NHL, súhlasíte s účasťou na tejto konferencii (spolu so svojím právnym zástupcom, ak využívate služby právneho zástupcu). Ak o túto konferenciu požiadate vy, NHL súhlasí s účasťou svojho zástupcu na tejto konferencii (spolu s právnym zástupcom, ak NHL využíva služby právneho zástupcu).

    Dodržanie tohto "povinného neformálneho procesu predbežného riešenia sporu" je nutnou podmienkou pre započatie arbitráže. Ak to nebolo dodržané, proces arbitráže nemôžete začať ani vy, ani NHL. Ak je otázna dostatočnosť oznámenia o spore alebo dodržanie tohto postupu, môže o tom rozhodnúť súd s právomocou rozhodovať podľa voľby ktorejkoľvek strany a akýkoľvek proces arbitráže bude pozastavený. Takýto súd má právomoc vymôcť túto nutnú podmienku pred procesom arbitráže, čo zahŕňa právomoc súdne zakázať podanie alebo vymáhanie žiadosti o arbitráž a vymeranie a vyberanie administratívnych poplatkov za arbitráž. Nehľadiac na vyššie uvedené sa môže ktorákoľvek strana rozhodnúť vzniesť námietku nedodržania povinného neformálneho procesu predbežného riešenia sporu a domáhať sa náhrady v arbitráži.

    Všetky príslušné obmedzovacie lehoty (vrátane premlčacej lehoty) a všetky lehoty na zaplatenie poplatkov za podanie sa pozastavia a neplynú, kým ste vy a NHL zapojení do tohto povinného neformálneho procesu predbežného riešenia sporu s cieľom vyriešiť spor.

    *  Súd pre drobné pohľadávky.*

    Každý spor, ktorý spadá do jurisdikčnej pôsobnosti a hraníc súdu pre drobné pohľadávky v mieste vášho bydliska, musí byť predložený tomuto súdu na individuálnom základe. Takýto spor musí zostať na súde pre drobné pohľadávky a nemožno ho postúpiť ani sa v ňom odvolať na súd všeobecnej právomoci.

    *  Arbitráže.

    Pokiaľ nie je v tomto dokumente stanovené inak, akýkoľvek spor, ktorý sa nevyrieši prostredníctvom povinného neformálneho procesu predbežného riešenia sporu alebo súdu pre drobné pohľadávky, vyrieši sa záväznou arbitrážou, ktorá sa uskutoční v okrese alebo obci, kde máte bydlisko.

    Arbitráž bude vykonávať Americká arbitrážna asociácia (American Arbitration Association, ďalej len "AAA") a viesť ju bude jeden neutrálny arbiter. AAA bude vykonávať arbitráž v súlade s platnými pravidlami AAA vrátane doplnkových pravidiel (ďalej len "pravidlá AAA") modifikovaných týmito podmienkami. Pravidlá AAA sú k dispozícii na adrese www.adr.org. Ak AAA nie je schopná alebo ochotná vykonávať arbitráž v súlade s týmito podmienkami, strany sa dohodnú na alternatívnom poskytovateľovi, ktorý arbitráž takto vykoná. Ak sa strany nedokážu dohodnúť, spoločne požiadajú súd s právomocou rozhodovať, aby ustanovil poskytovateľa arbitráže, ktorý arbitráž takto vykoná.

    Strana, ktorá chce iniciovať arbitráž, musí druhej strane predložiť žiadosť o arbitráž tak, ako to stanovujú pravidlá AAA a tieto ustanovenia o arbitráži. Ak arbitráž iniciujete vy, žiadosť doručíte NHL e-mailom na adresu [email protected]. Ak arbitráž iniciuje NHL, žiadosť doručí na vašu e-mailovú adresu, ktorú máme v evidencii. Žiadosť o arbitráž musí byť vlastnoručne podpísaná stranou, ktorá iniciuje arbitráž (a jej právnym zástupcom, ak využíva právne zastúpenie). Podpísaním žiadosti o arbitráž daná strana (a jej právny zástupca, ak využíva právne zastúpenie) potvrdzuje, že splnila (1) povinný neformálny proces predbežného riešenia sporu (a priloží oznámenie o spore) a (2) požiadavky federálneho pravidla občianskoprávneho konania č. 11(b) (Federal Rules of Civil Procedure) vrátane toho, že nároky a požadovaná náhrada nie sú neopodstatnené ani podané s nepatričným účelom. Arbiter je oprávnený udeliť akékoľvek náhrady alebo uložiť akékoľvek sankcie dostupné podľa federálneho pravidla občianskoprávneho konania č. 11 (Federal Rules of Civil Procedure) alebo štátnych zákonov voči všetkým príslušným osobám (vrátane právneho zástupcu), ako by to mohol aj súd.

    Úhrada všetkých arbitrážnych poplatkov sa riadi pravidlami AAA. Vy a NHL súhlasíte s tým, že arbitráž má byť pre všetky strany efektívna z hľadiska nákladov. Ktorákoľvek strana môže s AAA rokovať o znížení poplatkov a odklade platieb. Arbiter rozhoduje o všetkých otázkach s výnimkou nasledujúcich, o ktorých rozhoduje súd s právomocou rozhodovať: (1) otázky, ktoré sú v týchto podmienkach výslovne vyhradené pre súd, a (2) otázky týkajúce sa rozsahu a presaditeľnosti ustanovení o arbitráži.

    Arbiter môže udeliť náhrady vrátane (okrem iného) peňažnej náhrady, deklaratívneho rozhodnutia, súdneho príkazu alebo inej spravodlivej náhrady iba v prospech individuálnej strany, ktorá požaduje náhradu, a iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie náhrady opodstatnenej na základe individuálneho nároku danej strany. Arbiter sa musí riadiť týmito podmienkami a môže priznať rovnaké individualizované náhrady škody a inú náhradu ako súd, a to vrátane súdneho príkazu alebo inej spravodlivej náhrady potrebnej na vyrovnanie individualizovaného nároku. Arbiter po zápise arbitrážneho rozhodnutia uplatní ustanovenia o preradení nákladov podľa federálneho pravidla občianskoprávneho konania č. 68 (Federal Rules of Civil Procedure). Ak sa s NHL nedohodnete inak, nároky jednej osoby nemožno zlúčiť s nárokmi žiadnej inej osoby. Ak súd rozhodne, že sa nemožno vzdať nároku alebo žiadosti o verejný súdny príkaz, a ak boli vyčerpané všetky odvolania proti tomuto rozhodnutiu (alebo ak je rozhodnutie inak konečné), vy a NHL súhlasíte s tým, že prípadné nároky alebo žiadosti o verejný súdny príkaz budú pozastavené a riešené súdom až po arbitráži zvyšných nárokov a žiadostí náhrad.

    Rozhodnutie arbitra bude v písomnej podobe a jasne podá základné zistenia skutkových okolností a právnu analýzu. Súd s právomocou rozhodovať môže vydať rozsudok na presadenie arbitrážneho rozhodnutia, ale na súd sa nesmú podať ani predkladať žiadne rozhodnutia, ktoré boli náležite splnené. Rozhodnutie arbitra nebude mať žiadny výlučný účinok na procesy, ktorých účastníkmi nie sú tie isté strany.

    Každá strana si vyhradzuje právo požiadať arbitra o telefonickú konferenciu, videokonferenciu alebo osobné vypočutie. Vy a zástupca NHL sa osobne zúčastníte na každom pojednávaní nariadenom arbitrom (spolu s vaším právnym zástupcom a právnym zástupcom NHL, ak sa využíva právne zastúpenie). V prípade nárokov presahujúcich 25 000 USD (a v prípade nárokov, ktoré požadujú individualizované súdne príkazy, spravodlivé náhrady alebo deklaratívne rozhodnutia, ktoré nepodliehajú súdu pre drobné pohľadávky, ako je uvedené vyššie) sa uskutoční telefonické, virtuálne alebo osobné pojednávanie a vy a zástupca NHL sa ho osobne zúčastníte (spolu s vaším právnym zástupcom a právnym zástupcom NHL, ak sa využíva právne zastúpenie). Strany sa môžu dohodnúť, že upustia od pojednávania.

       Ďalšie postupy pri podaní viacerých prípadov.*

    Nasledujúce ustanovenia obsahujú ďalšie postupy, ktoré platia pre podania viacerých prípadov. Ak sa voči NHL presadzuje päťdesiat (50) alebo viac podobných nárokov od toho istého právneho zástupcu alebo koordinovanej skupiny právnych zástupcov, prípadne ak sú tieto nároky inak koordinované (a váš nárok je jedným z nich), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa budú uplatňovať tieto ďalšie postupy a vyriešenie vášho sporu sa môže oddialiť.

    • Prvá fáza: Právni zástupcovia osôb, ktoré si uplatňujú nárok, a právni zástupcovia NHL vyberú po päťdesiat (50) nárokov jednej a druhej strany, ktoré sa podajú a budú sa riešiť v individuálnych arbitrážach v rámci počiatočného stupňovitého procesu. Všetky ostatné nároky sa nepodávajú ani sa nepovažujú za podané v arbitráži, ani sa v súvislosti s týmito nárokmi nebudú vymeriavať ani vyberať žiadne arbitrážne poplatky, až pokým nároky nebudú vybrané na podanie v individuálnych arbitrážnych konaniach v rámci stupňovitého procesu. Pokiaľ dôjde k stiahnutiu nároku pred posúdením, náhodným výberom sa zvolí iný nárok, ktorý bude podaný a bude pokračovať v tejto skupine. Po dokončení tejto počiatočnej skupiny stupňovitých konaní sa strany zúčastnia na globálnom mediačnom zasadnutí všetkých zostávajúcich nárokov s emeritným sudcom federálneho alebo štátneho súdu a NHL uhradí poplatok mediátora.
    • Druhá fáza: Ak zostávajúce nároky nie sú v tomto bode vyriešené, právni zástupcovia osôb, ktoré si uplatňujú nárok, a právni zástupcovia NHL vyberú po sedemdesiatpäť (75) nárokov jednej a druhej strany, ktoré sa podajú a budú sa riešiť v individuálnych arbitrážach v rámci druhého stupňovitého procesu s uplatnením prípadných procedurálnych zmien, na ktorých sa strany písomne dohodnú po mediácii alebo prostredníctvom pokračujúcich rokovaní v dobrej viere. Všetky ostatné nároky sa nepodávajú ani sa nepovažujú za podané v arbitráži, ani sa v súvislosti s týmito nárokmi nebudú vymeriavať ani vyberať žiadne arbitrážne poplatky, až pokým nároky nebudú vybrané na podanie v individuálnych arbitrážnych konaniach v rámci stupňovitého procesu. Pokiaľ dôjde k stiahnutiu nároku pred posúdením, náhodným výberom sa zvolí iný nárok, ktorý bude podaný a bude pokračovať v tejto skupine. Po dokončení tejto druhej skupiny stupňovitých konaní sa strany zúčastnia na globálnom mediačnom zasadnutí všetkých zostávajúcich nárokov s emeritným sudcom federálneho alebo štátneho súdu a NHL uhradí poplatok mediátora.

    Každý prípad v rámci tej istej fázy sa pridelí jednému, ale vždy inému arbitrovi, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak. Ak sa váš nárok nevyrieši v rámci vyššie vysvetleného stupňovitého procesu, buď:

    • Prvá možnosť: Vy a NHL sa môžete samostatne alebo na základe dohody rozhodnúť odstúpiť od arbitráže a zvoliť možnosť predložiť nárok súdu s právomocou rozhodovať v súlade s týmito podmienkami. Od arbitráže môžete odstúpiť tak, že do tridsiatich (30) dní od ukončenia druhej fázy zašlete NHL e-mailom na adresu [email protected] svoje individuálne vlastnoručne podpísané oznámenie o úmysle odstúpiť. NHL môže váš nárok odstúpiť od arbitráže tak, že vášmu právnemu zástupcovi zašle individuálne vlastnoručne podpísané oznámenie o úmysle odstúpiť do štrnástich (14) dní po uplynutí vašej lehoty tridsať (30) dní na odstúpenie. Právni zástupcovia strán sa môžu dohodnúť na úprave týchto lehôt.

    ALEBO

    • Druhá možnosť: Ak nevyužijete možnosť predložiť nárok súdu v súlade s prvou možnosťou a súčasne ju nevyužije ani NHL, potom súhlasíte s tým, že váš nárok bude vyriešený prostredníctvom pokračujúcich stupňovitých konaní, ako je uvedené nižšie. V prípade, že počet zostávajúcich nárokov presahuje dvesto (200), náhodne sa vyberie 200 nárokov (alebo sa vyberú postupom, na ktorom sa dohodnú právni zástupcovia strán), ktoré sa podajú a budú sa riešiť v individuálnych arbitrážach v rámci stupňovitého procesu. Ak je počet zostávajúcich nárokov nižší ako 200, všetky tieto nároky sa podajú a budú sa riešiť v individuálnych arbitrážach. Každý z týchto 200 prípadov sa pridelí jednému inému arbitrovi. Všetky ostatné nároky sa nepodávajú ani sa nepovažujú za podané v arbitráži, ani sa v súvislosti s týmito nárokmi nebudú vymeriavať ani vyberať žiadne arbitrážne poplatky, až pokým nároky nebudú vybrané na podanie v individuálnych arbitrážnych konaniach v rámci stupňovitého procesu. Po rozhodnutí, urovnaní dohodou, stiahnutí alebo inom rozriešení každej skupiny nárokov sa tento proces ďalej opakuje v súlade s týmito parametrami. Právni zástupcovia strán sa vyzývajú, aby zasadali a rokovali, zúčastňovali sa mediácie a spolupracovali navzájom medzi sebou aj s asociáciou AAA s cieľom preskúmať spôsoby, ako by bolo možné zefektívniť rozhodovanie o nárokoch, zvýšiť počet nárokov, ktoré sa budú v danom období riešiť, podporiť účinnosť, šetriť zdroje a rozriešiť zostávajúce nároky.

    Všetky príslušné obmedzovacie lehoty a všetky lehoty na zaplatenie poplatkov za podanie alebo iné lehoty, čo podliehajú týmto ďalším postupom pri podaní viacerých prípadov, sa pozastavia od bodu, keď sa prvýkrát vyberajú prípady do stupňovitého procesu, a budú pozastavené až do bodu, keď je váš nárok vybraný na riešenie v rámci stupňovitého procesu, prípadne urovnaný dohodou, stiahnutý, inak rozriešený alebo vyňatý z arbitráže.

    Súd s právomocou rozhodovať má v kompetencii vymáhať tieto ďalšie postupy pri podaní viacerých prípadov a v prípade potreby súdnym nariadením spravovať hromadné podávanie, vedenie alebo vykonávanie arbitráží a vymeriavanie a vyberanie arbitrážnych poplatkov. Ak sa na váš nárok vzťahujú tieto ďalšie postupy pri podaní viacerých prípadov a súd s právomocou rozhodovať určí, že v súvislosti s vaším nárokom nie sú vymáhateľné, váš nárok bude ďalej riešiť súd s právomocou rozhodovať v súlade s týmito podmienkami.

       • Odstúpenie od budúcich zmien.

    Ak NHL v budúcnosti vykoná akúkoľvek zmenu ustanovení o arbitráži v tomto oddiele 18 (okrem zmeny adresy na zaslanie oznámenia), môžete túto zmenu odmietnuť tak, že do tridsiatich (30) dní od oznámenia zmeny zašlete NHL e-mailom na adresu [email protected] vlastnoručne podpísané písomné oznámenie, že ste sa rozhodli odmietnuť dané zmeny, v ktorom uvediete aj svoje celé meno a poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a opis toho, kedy a ako ste interagovali s NHL. Takéto odstúpenie musíte poslať vy osobne, nesmie ho poslať váš zástupca, advokát ani akákoľvek iná osoba, ktorá údajne koná vo vašom mene. Musí obsahovať vyhlásenie, že chcete odmietnuť zmenu ustanovení o arbitráži. Neznamená to, že odstupujete od samotnej arbitráže.

    19.    Zrieknutie sa nároku hromadnej žaloby "class action" a zrieknutie sa súdnych procesov za účasti poroty.

    TENTO ODDIEL SI POZORNE PREČÍTAJTE - MÔŽE VÝZNAMNE OVPLYVNIŤ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA. TENTO ODDIEL SA NEUPLATŇUJE V PRÍPADOCH, KEĎ TO ZAKAZUJE PLATNÝ ZÁKON (ČO MÔŽE ZAHŔŇAŤ PROVINCIU QUEBEC).

    Vy aj NHL súhlasíte s tým, že v najväčšom rozsahu, ako to povoľujú platné zákony, môžu jednotlivé strany vznášať nároky (či už na súde, alebo v arbitráži) voči druhej strane iba ako jednotlivci a nebudú sa zúčastňovať ako navrhovateľ, žiadateľ ani člen skupiny v žiadnom skupinovom, kolektívnom, konsolidovanom konaní, hromadnom konaní verejného záujmu ani zastupiteľskom konaní. To znamená, že nemôžete vymáhať nároky v mene skupiny a nemôžete vymáhať nároky v mene žiadnej inej osoby, pokiaľ tak nerobíte ako rodič, opatrovník alebo poručník maloletej osoby alebo v inom podobnom postavení pre jednotlivca, ktorý inak nemôže vymáhať vlastný individuálny nárok, a nemôže to ani NHL. Ďalej to tiež znamená, že sa nemôžete zúčastniť na žiadnom skupinovom, kolektívnom, konsolidovanom konaní, hromadnom konaní verejného záujmu ani zastupiteľskom konaní, ktoré začala ľubovoľná tretia strana, a nemôže to ani NHL. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa môžete zúčastniť na skupinovom vysporiadaní a môže to aj NHL.

    V najväčšom rozsahu, ako to povoľujú platné zákony, sa vy aj NHL vzdávate akéhokoľvek práva na súdny proces za účasti poroty.

    20.    Výber práva a miesta konania.

    Pokiaľ to umožňujú platné zákony (čo môže zahŕňať provinciu Quebec), tieto podmienky a všetky spory medzi vami a NHL sa budú riadiť zákonmi štátu New York bez ohľadu na jeho zásady kolíznych noriem.

    Pokiaľ sa vy a NHL nedohodnete inak, v najväčšom rozsahu povolenom platnými zákonmi (čo môže zahŕňať provinciu Quebec) majú štátne a federálne súdy v okrese New York štátu New výlučnú jurisdikciu nad všetkými spormi medzi vami a NHL (okrem sporov predložených súdu pre drobné pohľadávky), ktoré nie sú predmetom arbitráže, a vo veci všetkých konaní týkajúcich sa platnosti a presaditeľnosti ktorýchkoľvek ustanovení týchto podmienok (vrátane ustanovení o arbitráži a zrieknutia sa nároku hromadnej žaloby "class action"). Vy aj NHL súhlasíte s výlučnou jurisdikciou týchto súdov a vzdávate sa nároku vzniesť námietky vo veci jurisdikcie nad jednotlivými stranami alebo vo veci určenia miesta konania na týchto súdoch z dôvodu nevyhovujúceho fóra alebo akéhokoľvek iného dôvodu, na základe ktorého by ste mohli žiadať o presun alebo zmenu miesta konania na iný súd.

    21.    Obchod NHL a aukcie NHL.

    Môžete si objednať produkty z oficiálnych online obchodov NHL, aktuálne shop.nhl.com, nhlshop.ca a shop.international.nhl.com (súhrnne "obchod NHL"), alebo z oficiálnej aukčnej stránky NHL, aktuálne auctions.nhl.com ("aukcie NHL"). Zadaním objednávky v obchode NHL alebo aukciách NHL súhlasíte s tým, že uhradíte všetky sumy splatné za takú objednávku, a to vrátane daní (vrátane platnej dane z pridanej hodnoty), dopravného a balného, a že budete viazaní aj ostatnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na dané služby a sú uvedené na webových stránkach obchodu NHL, resp. aukcií NHL. Obchod NHL a aukcie NHL sú prevádzkované jednou alebo viacerými tretími stranami vrátane spoločnosti Fanatics Retail Group North, LLC a jej pridružených spoločností (súhrnne "Fanatics"), ktoré sú okrem iného zodpovedné za plnenie objednávok, fakturáciu a expedovanie výrobkov. Informácie o tom, ako tieto strany možno kontaktovať, nájdete v obchode NHL alebo aukciách NHL. Upozorňujeme, že na vaše činnosti v obchode NHL a aukciách NHL sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky.

    Použitím obchodu NHL beriete na vedomie, že na vaše použitie obchodu NHL vrátane vytvárania objednávok tovaru sa vzťahujú platné podmienky používania obchodu NHL ("podmienky obchodu"), aktuálne https://shop.nhl.com/nhlshop-terms-of-service/ch-2297. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi týmito podmienkami a podmienkami obchodu platia podmienky obchodu, a to iba na vašu aktivitu v obchode NHL.

    22.    Požadované oznámenie o certifikátoch pravosti.

    V súvislosti s predajom určitého tovaru alebo aukcií obyvateľom štátu Kalifornia uvádzame nasledujúce oznámenie v súlade s § 1739.7 (2019) Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia, hlava 1.1A, Podpísané športové spomienkové predmety:

    PREDAJ PODPÍSANÝCH ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV: V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZÁKONA MUSÍ OBCHODNÍK PREDÁVAJÚCI SPOTREBITEĽOVI AKÝKOĽVEK ZBERATEĽSKÝ PREDMET, KTORÝ SA OPISUJE AKO "PODPÍSANÝ", POSKYTNÚŤ PÍSOMNÝ CERTIFIKÁT PRAVOSTI V ČASE PREDAJA. TAKÝTO OBCHODNÍK MÔŽE NA ZAISTENIE PRAVOSTI AKÝCHKOĽVEK ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV, KTORÉ PREDÁVA, POSKYTOVAŤ GARANČNÉ ÚPISY ALEBO MAŤ INÉ POISTENIE.

    V súvislosti s predajom určitého tovaru alebo aukcií uvádzame nasledujúce oznámenie v súlade s § 60.04 (2021) Zákona o umení a kultúrnych záležitostiach štátu New York (NY CLS Art & Cult Affr), hlava V-1, Predaj podpísaných športových zberateľských predmetov:

    PREDAJ PODPÍSANÝCH ŠPORTOVÝCH UPOMIENKOVÝCH PREDMETOV: V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZÁKONA MUSÍ OBCHODNÍK PREDÁVAJÚCI SPOTREBITEĽOVI AKÉKOĽVEK ŠPORTOVÉ SPOMIENKOVÉ PREDMETY, KTORÉ SA OPISUJÚ AKO "OSOBNE PODPÍSANÉ", V CENE DVADSAŤPÄŤ DOLÁROV (25,00 USD) ALEBO VYŠŠEJ POSKYTNÚŤ PÍSOMNÝ CERTIFIKÁT PRAVOSTI V ČASE PREDAJA.

    Certifikáty opísané vyššie sa poskytujú v podobe certifikátu pravosti, originálneho hologramu umiestneného na produkte alebo listu od NHL.

    23.    Samostatné obchodné podmienky.

    V súvislosti s vaším prístupom k službám alebo používaním služieb môžete byť požiadaní o súhlas s ďalšími pravidlami alebo podmienkami navyše k týmto podmienkam. Pred akýmkoľvek prístupom k takým častiam služieb alebo používaním takých častí služieb si pozorne prečítajte dané doplnkové pravidlá a podmienky. Akékoľvek doplnkové podmienky nebudú meniť ani nahrádzať tieto podmienky, čo sa týka akéhokoľvek prístupu k službám alebo používania služieb, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

    24.    Služby NHL zakúpené prostredníctvom Apple App Store; spoločnosť Apple nie je zmluvnou stranou.

    Ak ste si služby zakúpili alebo stiahli z obchodu s aplikáciami ("Apple App Store") spoločnosti Apple Inc. ("Apple"), beriete na vedomie, že tieto podmienky sú dohodou medzi vami a NHL, nie so spoločnosťou Apple, a že spoločnosť Apple nenesie za služby žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ ide o NHL a Apple, za služby a obsah NHL výhradne zodpovedá NHL (nie Apple). Akékoľvek služby získané prostredníctvom obchodu Apple App Store sa musia používať len v súlade s podmienkami obchodu Apple App Store ("obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services)") a na zariadení so systémom iOS, ktoré vlastníte alebo riadite, ako to povoľujú pravidlá používania uvedené v obchodných podmienkach mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services), s výnimkou toho, že k službám môžu pristupovať, získavať ich a používať aj iné účty spojené s vami alebo vašou rodinou prostredníctvom funkcií rodinného zdieľania alebo hromadného nákupu spoločnosti Apple. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nezodpovedá za (i) poskytovanie akejkoľvek údržby alebo podpory, pokiaľ ide o služby, a vo vzťahu medzi NHL a Apple zodpovedá za poskytovanie tejto údržby a podpory NHL a partneri (nie Apple); (ii) za žiadne nároky v súvislosti so službami alebo s vaším vlastníctvom a/alebo používaním služieb (okrem iného vrátane nárokov na zodpovednosť za výrobok, nárokov za porušenie práv, nárokov s tvrdením, že služby nie sú v súlade s príslušnými právnymi alebo regulačnými požiadavkami a nárokov vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľa a podobných predpisov), a vo vzťahu medzi NHL a Apple zodpovedá za vyšetrovanie, obranu, vysporiadanie a urovnanie týchto nárokov NHL a partneri (nie Apple). V prípade, že akékoľvek služby zakúpené prostredníctvom obchodu Apple App Store nesplnia podmienky príslušnej záruky, môžete informovať Apple a Apple vám vráti príslušnú kúpnu cenu, ktorú ste za také služby zaplatili. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude mať spoločnosť Apple žiadne iné záručné záväzky v súvislosti so službami a všetky ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky pripísateľné nesplneniu príslušnej záruky medzi Apple a NHL budú výhradne zodpovednosťou NHL a budú sa riadiť podľa týchto podmienok. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že (a) sa nenachádzate v krajine, ktorá je predmetom embarga vlády USA alebo bola označená vládou USA ako "krajina podporujúca terorizmus" a (b) nie ste uvedení na žiadnom zozname vlády USA ako zakázaná alebo obmedzená strana. Beriete na vedomie, že keď používate služby, musíte dodržiavať všetky platné podmienky používania tretích strán. Apple a dcérske spoločnosti Apple sú oprávnenou osobou tretej strany týchto podmienok a po vašom súhlase s týmito podmienkami bude mať spoločnosť Apple právo uplatňovať ich voči vám ako oprávnená osoba tretej strany podľa tejto dohody (a toto právo sa považuje za akceptované).

    25.    Súhlas s podmienkami používania.

    POUŽÍVANÍM AKEJKOĽVEK SLUŽBY POTVRDZUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete k žiadnym predmetným službám pristupovať ani ich používať. NHL môže kedykoľvek zmeniť podmienky tejto zmluvy a prístupom k službám alebo používaním služieb po zverejnení takejto zmeny vyjadrujete súhlas so zmenou.

    26.    Oznámenie pre spotrebiteľov v Kalifornii.

    Podľa § 1789.3 Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia majú používatelia služieb v Kalifornii nárok na nasledujúce upozornenie na špecifické spotrebiteľské práva: Môžete sa obrátiť na Oddelenie pomoci pri reklamáciách Odboru spotrebiteľských služieb Ministerstva spotrebiteľských záležitostí štátu Kalifornia, a to poštou na adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 alebo telefonicky na číslo (916) 445-1254 alebo (800) 952-5210.

    27.    Kontaktné informácie.

    Akékoľvek otázky, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa týchto služieb alebo vášho prístupu k týmto službám, alebo vášho používania týchto služieb smerujte na NHL.com/contacta v riadku "Subject" (Predmet) zvoľte "Terms of Service" (Podmienky poskytovania služieb).

    Pre žiadosti o použitie diela chráneného autorským právom alebo obchodnou známkou alebo známkou služieb prejdite na NHL.com/contact a v riadku "Subject" (Predmet) zvoľte "DMCA/Trademark and Copyright Requests" (Žiadosti vo veci zákona DMCA/ochranných známok a autorských práv).

    Môžete nás tiež kontaktovať na:
    NHL Enterprises, L.P.
    Attn: Legal Department
    One Manhattan West
    395 9th Avenue
    New York, NY 10001