Next video in

ANA@LAK: Fiala scores goal against Lukas Dostal

Kevin Fiala scores goal against Lukas Dostal to make it 3 - 1