Podmínky poskytování služeb

Naposledy aktualizováno 8. března 2023 (překlad z 25. srpna 2023)

Česká verze je překladem originální anglické verze. V případě nesouladu platí anglická verze.

TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK (ODDÍL 12), VÝLUČNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI (ODDÍL 13), DOLOŽKU O ŘEŠENÍ SPORŮ A ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ (ODDÍL 18) A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY A PROCESŮ PŘED POROTOU (ODDÍL 19), KTERÉ PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM A OVLIVŇUJÍ VAŠE PRÁVA. V PŘÍPADĚ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NENÍ PŘÍTOMEN SOUDCE ANI POROTA A EXISTUJE ZDE MENŠÍ ROZSAH ZJIŠŤOVÁNÍ A ODVOLACÍHO PŘEZKUMU NEŽ V PŘÍPADĚ SOUDNÍHO PROCESU. TYTO PODMÍNKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

1. Toto je právně závazná smlouva.

Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen "podmínky") jsou právní smlouvou mezi vámi na straně jedné a společností NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a jejími pobočkami (stávajícími a budoucími), včetně NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (souhrnně "subjekty NHL"), a členskými kluby National Hockey League ("členské kluby NHL" a společně se subjekty NHL "NHL", "my", "náš" (a všechny tvary těchto zájmen)) na straně druhé, která řídí vaše používání digitálních platforem, webových stránek a online služeb a přístup k těmto platformám, stránkám a službám, které zobrazují nebo poskytují autorizované odkazy na tyto podmínky (souhrnně "služby"). Služby zahrnují mimo jiné stránky nhl.com, mobilní aplikaci NHL a NHL.TV a mohou zahrnovat obsah, který může být zobrazen nebo jinak ukazován ve službách nebo jejich prostřednictvím, mimo jiné včetně obsahu NHL (jak je definován v oddílu 7), uživatelského obsahu (jak je definován v oddílu 3) a materiálů třetích stran (jak jsou definovány v oddílu 11).

S výjimkou případů, kdy to zakazují použitelné právní předpisy (které mohou zahrnovat provincii Quebec), platí, že pokud dojde k rozporu mezi ustanoveními těchto podmínek o řešení sporů a závazném rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby a procesů před porotou na jedné straně a podmínkami služby nebo zásadami ochrany osobních údajů jakéhokoli členského klubu NHL na straně druhé, mají přednost ustanovení těchto podmínek o řešení sporů a závažném rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby a procesů před porotou. Pokud jste v jurisdikci podle vašeho bydliště osobou, která nedosáhla věku plnoletosti, musí s těmito podmínkami vaším jménem souhlasit váš rodič nebo zákonný zástupce..

Někteří naši poskytovatelé služeb mohou provozovat části služeb (např. společnost Disney Streaming Services provozuje NHL.com a aplikaci NHL a společnost Sportradar a její prodejce Cleeng provozují NHL.TV) (dále jen "poskytovatel služeb"), přičemž souhlasíte s tím, že všichni poskytovatelé služeb, jejich právní nástupci a oprávnění postupníci a jejich příslušné pobočky jsou oprávněnými třetími stranami těchto podmínek a budou mít právo (a bude se mít za to, že toto právo akceptovali) uplatňovat tyto podmínky vůči vám jako oprávněné třetí strany.

Před použitím služeb si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Vaší povinností je pravidelně kontrolovat tyto podmínky a zjišťovat jejich změny. Přístupem ke službám a používáním služeb vyjadřujete svůj souhlas s přijetím a závazností těchto podmínek. Nepřistupujte ke službám ani je nepoužívejte, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte. V souladu s použitelnými právními předpisy (které mohou zahrnovat provincii Quebec) můžeme kdykoli stanovit nové podmínky nebo změnit či upravit služby nebo podmínky, například s ohledem na změny zákonů nebo regulačních požadavků. Jakýkoli váš přístup ke službám nebo používání služeb poté, co zveřejníme změny podmínek, znamená, že tyto změny přijímáte a tyto změny se budou vztahovat na přístup ke službám a používání služeb z vaší strany.

2. Zakázaný obsah a činnosti.

Ke službám nesmíte přistupovat ani je používat ani se o takový přístup nebo použití pokoušet za účelem jakékoli činnosti, která by mohla způsobit újmu nám nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osobě (dále jen "osoba"), narušit provozování služeb nebo užívat služby jakýmkoli způsobem porušujícím zákony. Například nesmíte:

 • Vydávat se za jinou osobu nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat své přihlašovací údaje, vztah s jakoukoli osobou nebo původ jakékoliv informace, kterou poskytnete;
 • Zapojit se do neoprávněného spideringu, záznamu nebo sběru obsahu nebo informací, nebo používat jiné nepovolené automatizované prostředky ke shromažďování informací;
 • Vyžadovat, shromažďovat, přenášet, uchovávat nebo jiným způsobem zpřístupnit informace jakékoli třetí strany, mimo jiné včetně telefonních čísel, adres, příjmení, e-mailových adres, čísel sociálního pojištění / sociálního zabezpečení (rodných čísel) nebo čísel kreditních či debetních karet;
 • Získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k dalším počítačovým systémům, materiálům, informacím či službám dostupným prostřednictvím služeb;
 • Používat jakékoli zařízení, software nebo postup pro zasahování nebo pokus o narušení řádného fungování služeb nebo jakékoli činnosti prováděné v rámci služeb nebo se pokoušet sondovat, skenovat, testovat zranitelnost nebo narušovat bezpečnost jakéhokoli systému, zařízení nebo sítě;
 • Obcházet, zpětně analyzovat, dekódovat, dekompilovat, demontovat, dešifrovat ani jinak upravovat nebo narušovat (nebo se pokoušet, povzbuzovat nebo podporovat pokus jiných osob při provádění těchto činností) jakýkoli software obsažený nebo jinak spojený s těmito službami; Publikovat nebo dále šířit nástroje určené pro ohrožení bezpečnosti (například programy pro hádání hesel, prolamovací nástroje nebo síťové sondovací nástroje) je přísně zakázáno;
 • Používat nebo se pokoušet používat informace jiných osob, jejich účet, hesla, služby nebo systém s výjimkou případů, kdy to je výslovně povoleno;
 • Provádět jakékoli aktivity, které způsobí nepřiměřeně velké zatížení naší sítě a infrastruktury;
 • Nahrávat nebo jinak přenášet jakákoliv sdělení, software nebo materiály obsahující virus nebo které jinak poškozují naše počítače, zařízení nebo systémy nebo našich uživatelů; nebo
 • Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo zabraňuje jakékoli osobě používat nebo využívat služby, nebo vystavovat podle našeho výhradního úsudku nás, uživatele, nebo jinou třetí stranu jakékoli odpovědnosti, povinnosti k náhradě škody či újmě jakéhokoli druhu.

Narušení bezpečnosti systému nebo sítě a některé další jednání může mít za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Uživatele, kteří porušují tyto podmínky, můžeme vyšetřovat, a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení na podání návrhu na trestní stíhání. Pokud některý z těchto zákazů porušíte nebo způsobíte takové porušení, můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám s uvedením důvodu i bez něj, kdykoli a bez předchozího upozornění.

3. Uživatelský obsah a příspěvky uživatelů.

Určité oblasti služeb vám mohou umožnit psát komentáře, posílat e-maily nebo jinak zveřejňovat, publikovat, předkládat, přenášet, nahrávat, odesílat nebo jinak poskytovat informace nám nebo jiným osobám. Zůstává vám nadále plná odpovědnost za obsah, údaje a další materiály, které poskytujete nám nebo jiným osobám v souvislosti se službami, mimo jiné včetně informací, zvukových nahrávek, videí, fotografií, dokumentů nebo jiných materiálů (souhrnně "uživatelský obsah"). Prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem uživatelského obsahu nebo máte potřebná práva k poskytnutí uživatelského obsahu podle těchto podmínek, a pokud jde o jakákoli autorská díla, prohlašujete a zaručujete, že se jedná o původní díla. Souhlasíte, že nebudete poskytovat uživatelský obsah, který:

 • Porušuje, neoprávněně užívá nebo jinak porušuje autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli osoby;
 • Je nepravdivý, zavádějící, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, nenávistný, výhružný, obtěžující nebo sexuálně explicitní;
 • Porušuje právo osob na ochranu soukromí nebo zákaz neoprávněné publikace obrazových nebo hlasových záznamů;
 • Obsahuje reklamu nebo nabídku jakéhokoli druhu;
 • Zneužívá, poškozuje, osobně osočuje (osobní útoky mimo jiné zahrnují hanlivé, sexuální nebo sexuálně implicitní poznámky) nebo klamně zosobňuje kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu včetně zástupce NHL, současného nebo bývalého hráče členského klubu NHL, nebo nepravdivě uvádí nebo jiným způsobem klamně využívá vztah k fyzické nebo právnické osobě;
 • Je ponižující pro jiné osoby na základě pohlaví, rasy, třídy, etnické příslušnosti, národnosti, náboženství, sexuální preference, orientace nebo identity, zdravotního postižení nebo jiné klasifikace;
 • Přenáší, uchovává nebo jiným způsobem umožní přenos viru, trojského koně, červa, časované bomby, spywaru, botu nebo jiné škodlivé nebo zhoubné programovací rutiny;
 • Přenáší, uchovává nebo jinak zpřístupňuje materiál, který obsahuje jakékoli informace obchodní povahy, mimo jiné včetně reklamy, propagace, nevyžádané pošty, spamů, pyramidových schémat, řetězových dotazů nebo žádostí jakéhokoli typu;
 • Přenáší, uchovává nebo jinak zpřístupňuje materiál, který není relevantní pro obsah služeb;
 • Obsahuje urážlivé výrazy nebo jiný jazyk nebo materiál určený k zastrašování nebo k podněcování násilí nebo
 • Porušuje jakékoli místní, státní/regionální/teritoriální, národní nebo mezinárodní zákony nebo obhajuje nelegální činnost.

Také máme v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem právo sdělit vaši identitu jakékoli třetí straně, která bude tvrdit, že vámi poskytnutý uživatelský obsah v souvislosti se službami představuje porušení práv k duševnímu vlastnictví třetí strany, práva třetí strany na soukromí nebo jakéhokoli jiného platného místního, státního/regionálního/teritoriálního, národního nebo mezinárodního práva.

Služby vám také mohou nabízet možnost přenášet uživatelský obsah prostřednictvím sociálních médií a webů a produktů třetích stran ("funkce sociálních sítí třetích stran"). Jakékoli používání funkcí sociálních sítí třetích stran se řídí těmito podmínkami a aktuálně platnými podmínkami používání příslušné webové stránky nebo produktu třetí strany ("podmínky webových stránek třetích stran"). V případě rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami webových stránek třetích stran platí tyto podmínky.

Poskytnutím uživatelského obsahu nám udělujete bezplatnou, zcela splacenou, neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, celosvětovou, plně sublicencovatelnou, nepřenosnou licenci dále publikovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, provádět, upravovat, adaptovat, pozměňovat, překládat a vytvářet odvozená díla, prodávat, nabízet k prodeji, vyvážet a jinak používat a využívat váš uživatelský obsah (v plném rozsahu nebo jeho část) k jakémukoli účelu, jakýmkoli způsobem povoleným zákony a v jakékoli formě, médiu nebo technologii nyní známé nebo vyvinuté v budoucnu. Tímto se vzdáváte jakýchkoli morálních práv, které můžete mít ke svému uživatelskému obsahu v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Prohlašujete a zaručujete, že jste získali veškerá potřebná povolení od jakéhokoli subjektu nebo osoby (a v případě nezletilých osob případně také od jejich rodičů nebo zákonných zástupců), která je identifikována či zobrazena v uživatelském obsahu nebo které se týká poskytnutí uživatelského obsahu z vaší strany (včetně subjektů a osob zobrazených na fotografiích nebo ve videích).

Pokud nám nechcete udělit souhlas s užíváním vašeho uživatelského obsahu v souladu s těmito podmínkami, neposkytujte nám ho v rámci našich služeb. Poskytnutím svého uživatelského obsahu s těmito podmínkami souhlasíte.

Nejsme povinni zveřejnit ani používat uživatelský obsah. Zveřejnění nebo publikování jakéhokoli uživatelského obsahu, obsahu NHL nebo materiálů třetích stran není v žádném případě zamýšleno jako prohlášení, náznak nebo vyjádření schválení ze strany NHL ani takovéto prohlášení, náznak nebo vyjádření nepředstavuje, rovněž pokud jde o pravdivost, platnost nebo spolehlivost uživatelského obsahu, obsahu NHL nebo materiálů třetích stran. NHL neodpovídá za uživatelský obsah ani materiály třetích stran a nemá žádnou povinnost sledovat uživatelský obsah ani materiály třetích stran zveřejňované prostřednictvím služeb. Informace obsažené v uživatelském obsahu, obsahu NHL nebo materiálech třetích stran používáte na své vlastní riziko. NHL a její zástupci mají právo, nikoli však povinnost, podle vlastního uvážení sledovat, kontrolovat, upravovat, odstraňovat, vymazávat, zakazovat, odmítnout, omezovat či ukončit přístup k vašemu uživatelskému obsahu, obsahu NHL, materiálům třetích stran nebo službám (v celku nebo částečně) kdykoli, bez předchozího upozornění a podle našeho vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu. Povinnosti, které máte vůči nám na základě těchto podmínek přetrvávají i po ukončení těchto služeb, po ukončení vašeho přístupu ke službám nebo užívání služeb, zániku uživatelského obsahu v rámci služeb nebo ukončení platnosti těchto podmínek. Nesmíte publikovat žádný uživatelský obsah, který jsme již dříve zamítli, ani v jeho publikování pokračovat.

Berete na vědomí, že odesláním uživatelského obsahu nevzniká žádný důvěrný, fiduciární, smluvně implikovaný nebo jiný vztah mezi vámi a NHL nebo mezi vámi a jakýmikoli poskytovateli třetí strany NHL jinými, než jsou výslovně uvedení v těchto podmínkách. Berete na vědomí, že NHL nenese odpovědnost a nezaručuje přesnost, úplnost ani spolehlivost informací v rámci jakéhokoli uživatelského obsahu, obsahu NHL nebo materiálů třetích stran. Nesete výhradní odpovědnost za své interakce s ostatními uživateli služeb. Můžete používat různé funkce (např. "příznak" v části věnované komentářům) k označení osob, které se dopouštějí porušení uživatelského obsahu. Vyhrazujeme si právo, nemáme však povinnost, sledovat spory mezi vámi a ostatními uživateli.

Pokud je vám méně než 13 let, nesmíte nám poskytnout žádný uživatelský obsah. Jste-li ve věku nižším, než je věk plnoletosti v jurisdikci vašeho bydliště, ale nejméně ve věku 13 let, můžete v rámci jakýchkoli příslušných sázek, soutěží nebo doplňkových podmínek poskytnout uživatelský obsah pouze se souhlasem a pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a souhlasíte s těmito podmínkami ve prospěch jednotlivce ve věku mezi 13 lety a věkem plnoletosti v jurisdikci bydliště, jste plně zodpovědní za uživatelský obsah tohoto jednotlivce a máte právní odpovědnost s tím spojenou.

4. Předplacené služby.

 • Předplacené služby. Tento oddíl se vztahuje na služby nabízené subjekty NHL, které vyžadují vytvoření předplatitelského účtu a případnou platbu poplatku, jako je například NHL.TV ("předplacené služby"). Nevztahuje se na předplacené služby nabízené třetími stranami, a to ani v případě, že tyto služby obsahují obsah vlastněný NHL. Tento oddíl se například nevztahuje na uživatele ze Spojených států, kteří si předplatí ESPN+, nebo na kanadské uživatele, kteří si prostřednictvím kanálu Sportsnet předplatí službu SN NOW. Prostřednictvím těchto účtů předplacených služeb budete mít přístup k předplaceným službám na dobu určitou, která se může automaticky obnovovat, jak je popsáno v těchto podmínkách.
 • Omezení přístupu. Nemáte oprávnění pro přístup k jakýmkoliv předplaceným službám, pokud (i) nemáte otevřený předplatitelský účet u subjektů NHL a zaplacený případný příslušný poplatek; (ii) nevytvořili jste si přístupové přihlašovací údaje (včetně uživatelského jména a hesla) a (iii) neužíváte tyto přístupové údaje. Nesmíte pomáhat jiné osobě při neoprávněném přístupu k předplaceným službám, včetně sdílení, prodeje, veřejného nabízení nebo nabízení k podeji přístupových údajů nebo poskytování jakéhokoliv obsahu nebo jiných materiálů, které jste získali prostřednictvím předplacených služeb, třetím stranám nebo jinak při porušení těchto podmínek. Odpovídáte za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a pokud máte podezření, že je zná někdo jiný, musíte nás neprodleně informovat. Odpovídáte za veškeré využívání nebo aktivity svých účtů u předplacených služeb, včetně jejich používání jakoukoli třetí stranou, která je používá s vaším souhlasem a vašimi přístupovými údaji. Tato odpovědnost výslovně zahrnuje veškeré provedené nákupy nebo jiné platby účtované k tíži vaší platební karty v souvislosti s používáním předplacených služeb vámi nebo oprávněnou třetí stranou. V případě jakéhokoli podvodu, zneužití nebo jinak protiprávní aktivity na vašich účtech předplacených služeb můžeme podle vlastního uvážení zrušit vaše účty předplacených služeb a informovat o vás příslušné orgány zajišťující dodržování zákonů. Za škody vzniklé v důsledku takového podvodu, zneužití nebo jinak protiprávní aktivity můžete nést odpovědnost.
 • Zařízení a minimální systémové požadavky. Některé předplacené služby, jako jsou NHL.TV a další video služby, jsou dostupné pouze za použití určitých zařízení splňujících minimální systémové požadavky. Měli byste prozkoumat předplacené služby než za přístup k nim zaplatíte, abyste ověřili, že budou kompatibilní s vaším zařízením, protože nevracíme žádné zaplacené poplatky v případě, že předplacené služby nejsou kompatibilní. U některých zařízení může platbu za předplacené služby zpracovávat externí poskytovatel, prostřednictvím kterého jste zařízení zakoupili nebo získali (dále jen "poskytovatel zařízení"). Tyto platby (a případná vrácení peněz) se řídí podmínkami poskytovatele zařízení, včetně pravidel pro zrušení služby a vrácení peněz. Mohou se uplatňovat další omezení, včetně omezení dostupnosti zařízení nebo předplacených služeb v určitých zemích. Chcete-li získat více informací o zařízeních, klikněte sem: https://www.nhl.com/nhltvdevices.
 • Pozastavení nebo předčasné ukončení. Váš přístup k předplaceným službám můžeme kdykoli pozastavit nebo ukončit poté, co vám poskytneme přiměřené předchozí upozornění. Pokud jste však porušili jakékoli povinnosti vyplývající z těchto podmínek, můžeme vám přístup k předplaceným službám ukončit s okamžitou platností a bez předchozího upozornění. Pokud váš přístup k předplaceným službám ukončíme, nebudete odpovídat za poplatky spojené s poskytovanými předplacenými službami po jejich ukončení, současně vám však nevzniká nárok na žádné jiné opravné prostředky vůči nám, včetně práva na vrácení peněz, ani nebudeme poskytovat žádné náhrady. Pokud jste porušili nebo nesplnili jakoukoliv povinnost vyplývající z těchto podmínek, nemáte nárok na opravné prostředky.
 • Fakturace a platby.

  • Věk a schválení fakturace. Přihlášením k předplaceným službám potvrzujete, že jste dosáhli věku plnoletosti v jurisdikci vašeho bydliště, že jsou všechny zadané informace pravdivé a správné (včetně všech informací o debetní nebo kreditní kartě) a jste držitelem příslušné debetní nebo kreditní karty.  
  • Poplatky. Souhlasíte s tím, že budete platit veškeré poplatky za odběr a další poplatky za vaše účty v předplacených službách, a to včetně příslušných daní (včetně DPH). Subjekty NHL (nebo případně jejich poskytovatelé služeb nebo poskytovatel vašeho zařízení) si vyhrazují právo změnit výši a princip určování jakýchkoli poplatků za odběr nebo jiných poplatků za předplacené služby a zavést nové poplatky za odběr nebo jiné poplatky, které začnou platit na základě předchozího oznámení.
  • Daň z prodeje. U některých nákupů prostřednictvím služeb jsou subjekty NHL (nebo případně jejich poskytovatelé služeb) povinny vybírat daň z prodeje (včetně příslušné daně z přidané hodnoty). Ve státech nebo oblastech, kde se vybírá daň z prodeje nebo užívání, je potřeba nákup zdanit, pokud nemá speciální osvobození. Nákupy v rámci služeb nejsou osvobozeny od daně z prodeje nebo užívání jen proto, že jsou realizovány přes internet, nebo proto, že konkrétní stát od subjektů NHL výběr daně z prodeje nebo užívání nevyžaduje. Skutečnost, zda bude daň z prodeje u daného nákupu účtována, a výše zdaněné částky závisí na několika faktorech, mimo jiné včetně toho, zda je prodejce přítomen v dané jurisdikci. Kupující zodpovídá za jakékoli příslušné daně, které nevybírají subjekty NHL, a určité státy od kupujících vyžadují, aby vyplnili daňové přiznání o dani z prodeje/užívání, ve kterém jsou uvedeny zdanitelné nákupy, u nichž daň nevybraly subjekty NHL, a aby takovou daň uhradili. Podrobnosti naleznete na webu příslušného daňového úřadu nebo vám je poskytnou přímo pracovníci úřadu. Pokud subjekty NHL v souvislosti s nákupem budou vybírat daň z prodeje, bude tato částka sdělena před dokončením nákupu nebo se projeví v konečném potvrzení tohoto nákupu.

  Kupující ve státě Oklahoma mohou vykazovat příslušnou daň z užívání u nákupů prostřednictvím služeb a uhradit ji na základě samostatného přiznání k dani z příjmů pro Oklahomu, což je v současné době formulář 511, nebo vyplněním přiznání spotřební daně, v současné době formulář 21-1. Uvedené formuláře a příslušné pokyny jsou k dispozici na webových stránkách oklahomského daňového úřadu.

  Pro kupující v Jižní Dakotě mohou být jakékoli příslušné daně z prodeje nebo užívání u nákupů prostřednictvím služeb vykazovány a zaplaceny na základě formuláře o dani z užívání pro Jižní Dakotu, v současné době formulář 1350, který je k dispozici s příslušnými pokyny na webových stránkách daňového úřadu Jižní Dakoty.

  • Náš partner v oblasti monetizace, společnost Cleeng B.V. ("Cleeng"), naším jménem zajišťuje správu přístupu k obsahu a/nebo předplatnému a správu plateb a vyúčtování. Za tímto účelem bude společnost Cleeng na naši žádost vystupovat jako registrovaný obchodník. Služby společnosti Cleeng se řídí podmínkami společnosti Cleeng, které jsou umístěny na adrese https://cleeng.com/cleeng-user-agreementa které jsou tímto začleněny formou odkazu (v případě rozporu však mají přednost tyto podmínky).
  • Automatická obnova.

   • Služby s měsíčním předplatným. V případě předplacených služeb účtovaných měsíčně se vaše předplatné (v souladu s použitelnými právními předpisy, které mohou zahrnovat provincii Quebec) během aktuální sezóny NHL do června (včetně) automaticky každý měsíc obnoví (a v případě předplacených služeb zakoupených prostřednictvím poskytovatele zařízení případně i během bezprostředně následujícího mimosezónního období) a bude znovu zahájeno v souvislosti se začátkem následující sezóny NHL za běžnou plnou měsíční cenu platnou pro celou aktuální sezónu NHL, pokud svou předplacenou službu nezrušíte kdykoli před začátkem dalšího příslušného zúčtovacího období. Z primární kreditní nebo debetní karty, kterou máte uloženou v části Payment Profile (Platební profil) svého účtu NHL.TV, bude každý měsíc předplatného stržena částka přibližně ve stejný den, jak je uvedeno v tomto pododdíle. Pokud se nám nepodaří tyto poplatky strhnout z vaší primární debetní nebo kreditní karty, můžeme vám částku strhnout z alternativní karty uvedené v části Payment Profile (Platební profil) vašeho účtu NHL.TV. Pokud si přejete zrušit předplacenou službu, můžete se přihlásit ke svému účtu NHL.TV, přejít do části My Account (Můj účet) a postupovat podle příslušných pokynů nebo můžete navštívit stránku https://nhl.com/nhltvsupport a kliknout na "How do I cancel my subscription" (Jak zrušit předplatné). Podrobné údaje týkající se zrušení a vrácení peněz najdete v oddílu Pravidla pro zrušení a vrácení peněz níže.
   • Služby s ročním předplatným. V případě předplacených služeb účtovaných na základě sezóny vám bude předplatné vyúčtováno jednou v souvislosti s přihlášením k odběru předplacených služeb a bez ohledu na to, kdy jste se v průběhu sezóny přihlásili, bude vaše předplatné (v souladu s použitelnými právními předpisy, které mohou zahrnovat provincii Quebec) v souvislosti se začátkem následující sezóny NHL každý rok automaticky obnoveno za běžnou plnou cenu platnou pro celou aktuální sezónu v daném roce, pokud předplatitelskou službu nezrušíte před začátkem dalšího příslušného zúčtovacího období. Z primární kreditní nebo debetní karty, kterou máte uloženou v části Payment Profile (Platební profil) svého účtu NHL.TV, bude v souvislosti se začátkem každé následující sezóny NHL stržena příslušná platba. Pokud se nám nepodaří tyto poplatky strhnout z vaší primární debetní nebo kreditní karty, můžeme vám částku strhnout z alternativní karty uvedené v části Payment Profile (Platební profil) vašeho účtu NHL.TV. Chcete-li zrušit roční předplatné služeb, přihlaste se ke svému účtu NHL.TV, přejděte do části My Account (Můj účet) a postupujte podle příslušných pokynů nebo navštivte stránku https://nhl.com/nhltvsupport a klikněte na "How do I cancel my subscription" (Jak zrušit předplatné). Podrobné údaje týkající se zrušení a vrácení peněz najdete v oddílu Pravidla pro zrušení a vrácení peněz níže.
   • V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC) PLATÍ, ŽE POKUD NÁS PŘEDEM NEUPOZORNÍTE PŘED ZAČÁTKEM DALŠÍHO PLATNÉHO FAKTURAČNÍHO OBDOBÍ, ŽE CHCETE ZRUŠIT PŘEDPLACENOU SLUŽBU S AUTOMATICKOU OBNOVOU, VAŠE PŘEDPLACENÁ SLUŽBA SE AUTOMATICKY OBNOVÍ A UDĚLUJETE NÁM PRÁVO STRHNOUT PŘÍSLUŠNÝ POPLATEK ZA PŘEDPLATNÉ A JAKÉKOLI DANĚ (VČETNĚ PLATNÉ DPH) Z KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTY ULOŽENÉ V ČÁSTI PAYMENT PROFILE (PLATEBNÍ PROFIL) VAŠEHO ÚČTU NHL.COM. NA AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ JAKÉKOLI PŘEDPLACENÉ SLUŽBY VÁS PŘEDEM UPOZORNÍME V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
   • Zvláštní upozornění pro uživatele s bydlištěm v Německu:

    • 1. Můžete si zvolit předplacené služby na dobu jednoho měsíce, jednoho roku nebo na dobu neurčitou.
    • 2. Předplacené služby začínají datem předplatného. Předplacené služby s pevně stanovenou dobou trvání na jeden měsíc nebo jeden rok budou na konci této doby převedeny na předplacené služby na dobu neurčitou, pokud předplatné nezrušíte, jak je uvedeno níže.
    • 3. Předplacené služby na dobu neurčitou můžete zrušit podáním oznámení ve lhůtě jeden měsíc před dnem, k němuž si přejete předplacené služby zrušit. Pokud zrušíte předplacené služby před koncem příslušného zúčtovacího období, v používání služeb budete moci pokračovat po zbývající dny, za které vám bylo vystaveno vyúčtování.
    • 4. Služby s měsíčním předplatným: Předplacenou službu si můžete předplatit na dobu jednoho měsíce počínaje dnem, kdy jste předplatné zahájili. Pokud předplatné nezrušíte před koncem daného měsíce, bude vaše předplatné převedeno na předplacenou službu na dobu neurčitou a bude pokračovat, dokud jej nezrušíte. Každý měsíc vám bude účtována běžná plná měsíční cena platná pro celou aktuální sezónu NHL. Z primární kreditní nebo debetní karty, kterou máte uloženou v části Payment Profile (Platební profil) svého účtu NHL.TV, bude každý měsíc trvání předplatného stržena částka přibližně ve stejný den. Pokud se nám nepodaří tyto poplatky strhnout z vaší primární debetní nebo kreditní karty, můžeme vám částku strhnout z alternativní karty uvedené v části Payment Profile (Platební profil) vašeho účtu NHL.TV.
    • 5. Služby s ročním předplatným: Předplacenou službu si můžete předplatit také na celou sezónu NHL formou jedné platby, a to počínaje dnem, kdy jste předplatné zahájili. Za celou sezónu NHL vám bude naúčtována jedna platba. Pokud předplatné na celou sezónu nezrušíte, bude pokračovat, dokud ho nezrušíte, a platba předplatného vám bude znovu naúčtována za příští sezónu NHL, a to za aktuální cenu předplatného za celou sezónu NHL. Své předplatné můžete kdykoli zrušit a subjekty NHL (nebo jejich poskytovatelé služeb) vyhoví vaší žádosti a vrátí vám nevyužitou část předplatného v poměrné výši.

    • Zkušební odběr. Přístup k předplacené službě včetně NHL.TV vám může být poskytnut bezplatně na časově omezené zkušební období ("zkušební odběr"). Vezměte na vědomí, že tyto podmínky platí pro zkušební odběr. Při registraci ke zkušebnímu odběru můžete být požádáni o poskytnutí informací o své platební nebo kreditní kartě. V takovém případě bude částka na vaši platební nebo kreditní kartu účtována pouze tehdy, pokud nezrušíte zkušební předplatné před uplynutím zkušební doby předplatného. Přihlášením se ke zkušebnímu odběru: (i) vyslovujete souhlas se skutečností, že zkušební odběr je určen pro vaši osobu a nelze ho přenést ani jiným způsobem převést na žádnou jinou osobu; (ii) vyslovujete souhlas se skutečností, že účelem zkušebního odběru je umožnit vám posouzení předplacené služby a zvážení plného odběru placené služby ("placené předplatné"); (iii) vyslovujete souhlas se skutečností, že se na zkušební odběr mohou vztahovat další podmínky, které jsou specifické pro nabízený zkušební odběr, že se vaše užívání předplacené služby po dobu období zkušebního odběru bude také řídit těmito dalšími podmínkami a že se tyto další podmínky zahrnují do těchto podmínek; a (iv) VYSLOVUJETE SOUHLAS SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POKUD JSTE POVINNI POSKYTNOUT INFORMACE O SVÉ DEBETNÍ NEBO KREDITNÍ KARTĚ A ZKUŠEBNÍ ODBĚR NENÍ Z VAŠÍ STRANY VĚDOMĚ ZRUŠEN V OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO ODBĚRU, BUDE ZKUŠEBNÍ ODBĚR PŘEVEDEN NA PLACENÉ PŘEDPLATNÉ, JEHOŽ CENA SE ROVNÁ CENĚ PŘEDPLATNÉHO V PLATNOSTI V DOBĚ, KDY ZKUŠEBNÍ ODBĚR ZAČAL, A Z KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTY, KTEROU JSTE ZADALI, BUDE AUTOMATICKY STRŽENA ČÁSTKA VYCHÁZEJÍCÍ Z PLACENÉHO PŘEDPLATNÉHO A STEJNÉHO CYKLU VYÚČTOVÁNÍ, JAKO KDYBY TOTO PLACENÉ PŘEDPLATNÉ ZAČALO PRVNÍ DEN VAŠEHO ZKUŠEBNÍHO ODBĚRU; TO VŠAK ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SUBJEKTY NHL MOHOU DLE SVÉHO UVÁŽENÍ OD PŘEDPLATNÉHO ZA OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO ODBĚRU UPUSTIT.

    • Pravidla pro zrušení a vrácení peněz. S výjimkou níže popsaných případů a v souladu s použitelnými právními předpisy (které mohou zahrnovat provincii Quebec) (i) subjekty NHL (a jejich poskytovatelé služeb) za žádných okolností nevracejí peníze (v plné ani poměrné výši) za předplacené služby ani za jiné nákupy uskutečněné prostřednictvím služeb a (ii) žádosti o ukončení předplatného vstupují v platnost ke konci zúčtovacího období, ve kterém jsme obdrželi žádost o zrušení.
    • NHL.TV. Pokud jste předplatitelem NHL.TV, můžete v souladu s platnými zákony zrušit své předplatné do pěti (5) dnů od prvního přihlášení k odběru nebo do pěti (5) dnů po automatické obnově předplatného a bude vám vrácena cena předplatného. S výhradou použitelných právních předpisů mimoto platí, že pokud jste předplatitelem NHL.TV s měsíčním předplatným a rozhodnete se zrušit předplatné do pěti (5) dnů daného měsíce vašeho aktuálního předplatného, bude vám vrácen měsíční poplatek za předplatné účtovaný za měsíc, ve kterém jste předplatné zrušili, a zbylé předplatné bude zrušeno (nebudeme vám však vracet peníze za předchozí měsíce, po které vaše aktuální předplatné trvalo). Pokud se po zrušení předplatného znovu přihlásíte k odběru NHL.TV, subjekty NHL si vyhrazují právo odmítnout další žádosti o vrácení peněz, pokud se rozhodnete předplatné v té samé sezóně NHL znovu zrušit. Své předplatné NHL.TV můžete zrušit po přihlášení do svého účtu NHL.TV, přičemž v takovém případě přejděte do části My Account (Můj účet) a postupujte podle příslušných pokynů, nebo na adrese https://nhl.com/nhltvsupport, kde klikněte na "How do I cancel my subscription" (Jak zrušit předplatné).
    • Pokud nebudeme schopni připsat vrácené peníze na vaši kreditní kartu, mimo jiné například z důvodu, že je váš účet ke kreditní kartě v době pokusu o vrácení peněz zrušen nebo je jinak nedostupný, nebo v případě našeho tvrzení, že jste porušili tyto podmínky (což pro vyjasnění zahrnuje i podmínky společnosti Cleeng), souhlasíte s tím, že částka, která vám má být případně podle tohoto odstavce vrácena, propadne.
    • Pokud jste provedli nákup v aplikaci (tj. iOS/App Store, Android/Google Play, AndroidTV a FireTV), je třeba požádat o vrácení peněz v příslušném internetovém obchodě v souladu s pravidly pro vrácení peněz daného obchodu.
      

    5. Video služby a omezení vysílání.

    Omezení vysílání se mohou vztahovat na služby, které umožňují sledovat živé videopřenosy zápasů nebo výběry ze záznamů, jako jsou služby NHL.TV. Pokud jde o NHL.TV, může se stát, že vysílání plánovaného zápasu bude zablokováno a nebude možné jej sledovat živě, je-li vysílán celonárodně ve vaší zemi nebo v oblasti vysílání tohoto programu. Záznam celého blokovaného vysílání bude obvykle k dispozici na NHL.TV nejpozději dvacet čtyři (24) hodin po ukončení zápasu.

    S ohledem na zápasy streamované na ESPN+ nebo prostřednictvím kanálu Sportsnet (tj. SN NOW) může být plánovaný zápas blokován během pravidelné sezóny NHL, vyřazovacích kol Stanley Cupu a finále Stanley Cupu a nemusí být k dispozici pro živé sledování, pokud:

    1. se nacházíte v oblasti místního televizního vysílání příslušného týmu bez ohledu na to, zda tým hraje doma nebo hostuje nebo zda je zápas vysílán v místní regionální televizní síti; nebo
    2. daný zápas je vysílán celonárodně ve vaší zemi nebo v oblasti vysílání tohoto programu.

    Další informace o příslušných omezeních týkajících se blokování vysílání naleznete na adresehttps://www.nhl.com/info/nhltv-blackout-detector.

    POKUD OBEJDETE NEBO SE POKUSÍTE OBEJÍT JAKÉKOLI OMEZENÍ VYSÍLÁNÍ NEBO JINÉ OMEZENÍ: VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU SE BEZODKLADNĚ UKONČÍ A S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY TO ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC), SE BUDE K TÍŽI VAŠÍ DEBETNÍ NEBO KREDITNÍ KARTY ÚČTOVAT POPLATEK STO DOLARŮ (100 USD) ZA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ; MOHOU SE PROTI VÁM UPLATNIT PRÁVNÍ POSTUPY A SPOLEČNOST NHL SI VYHRAZUJE PRÁVO OZNÁMIT TAKOVÉ PORUŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ZAJIŠŤUJÍCÍM DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ.

    6. Registrace pro nepředplacené služby.

    Můžete být vyzváni k registraci pro určité činnosti v souvislosti se službami, včetně jiných služeb, než jsou předplacené služby (viz oddíl 4, kde jsou popsány předplacené služby). Pokud se zaregistrujete nebo poskytnete další informace v souvislosti se službami, souhlasíte s tím, že o sobě podle požadavků poskytnete přesné, aktuální a úplné informace a budete tyto informace neprodleně aktualizovat, aby byla zachována jejich přesnost. Subjekty NHL mají právo pozastavit nebo ukončit jakýkoli účet nebo jinou registraci a odmítnout jakékoliv a veškeré současné nebo budoucí použití, pokud mají podezření, že jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti příslušného hesla a uživatelského jména, které vám bude poskytnuto, nebo které si vyberete, a plně odpovídáte za veškeré činnosti provedené pod vaším příslušným heslem nebo účtem.

    7. Duševní vlastnictví

    Veškerý obsah, informace, počítačový kód, software nebo jakýkoliv jiný materiál, který je součástí služeb, s výjimkou vašeho uživatelského obsahu nebo materiálů třetích stran, (souhrnně "obsah NHL") a služby jsou vlastnictvím NHL. Můžete mít přístup ke službám, používat služby a zobrazovat je, avšak pouze pro nekomerční, informační, osobní použití a bez jakékoli úpravy nebo změny, a pouze pokud budete dodržovat tyto podmínky.

    • Autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví. Určitý obsah NHL je chráněn zákony o autorských právech Spojených států, Kanady a jiných zemí. Berete na vědomí, že veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k obsahu NHL a/nebo ke službám jsou vlastnictvím NHL nebo třetích stran poskytujících NHL licence, a to v plném rozsahu povoleném podle zákona Spojených států o autorských právech, kanadského zákona o autorských právech, mezinárodních zákonů o autorských právech a všech dalších platných právních předpisů. Není-li to výslovně povoleno oprávněnou osobou písemně nebo jinak v souladu s příslušným zákonem, nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, publikovat, zadávat do databáze, zobrazovat, provádět, upravovat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo jakýmkoli způsobem používat nebo využívat jakékoli části obsahu NHL nebo služeb. Pokud chcete získat písemný souhlas s používáním obsahu NHL nebo jakéhokoli jiného díla vlastněného nebo kontrolovaného společností NHL, kontaktujte nás prosím s využitím informací uvedených v oddílu 27. Jakékoli neoprávněné používání obsahu NHL nebo služeb představuje porušení těchto podmínek.
    • Ochranné známky a známky služeb. Berete na vědomí, že (i) "NHL", štít NHL, slovní známka a obrázek Stanley Cupu jsou registrované ochranné známky National Hockey League a že (ii) veškerá loga a značky subjektů NHL a loga a značky členských klubů NHL, jakož i všechny ostatní znaky ve vlastnictví subjektů NHL a členských klubů NHL zobrazené ve spojení se službami a v obsahu NHL jsou vlastnictvím subjektů NHL a příslušných členských klubů NHL a lze je reprodukovat nebo komerčně používat pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti NHL Enterprises, L.P. nebo jejího zástupce, o který lze požádat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v oddíle 27.
    • Upozornění na porušení práv. NHL respektuje práva duševního vlastnictví. Pokud si v dobré víře myslíte, že vaše práce byla reprodukována nebo je k dispozici prostřednictvím služeb, a to způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte našemu určenému zástupci písemně následující informace:

     • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;
     • identifikaci autorsky chráněného díla nebo reprezentativní seznam prací, jejichž porušení je nárokováno;
     • identifikaci materiálu, u nějž údajně došlo k porušení autorských práv, a dostatečné informace, které nám umožní vyhledat tento materiál;
     • své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat v případě potřeby;
     • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné používání není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
     • prohlášení, učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem nebo osobou oprávněnou jednat jménem vlastníka autorských práv.

     Určený zástupce NHL pro oznámení nároků k autorským právům je:

     NHL Enterprises, L.P.
     Zástupce DMCA - senior viceprezident pro právní záležitosti
     One Manhattan West
     395 9th Avenue
     New York, NY 10001
     NHL.com/contact (v řádku pro předmět zvolte "DMCA")
     Telefon: (212) 789-2000

     • Vkládání obsahu.Služby vám mohou umožnit vložit obsah NHL do jiných webových stránek. Jakékoli použití vloženého obsahu NHL je povoleno pouze pro nekomerční účely a NHL ho může kdykoli zakázat z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Mezi zakázané způsoby použití patří jakékoli z následujících činností provedených bez výslovného písemného souhlasu NHL:

      • prodej přístupu k vloženému obsahu NHL na jiném webu;
      • použití vloženého obsahu NHL pro účely získání výnosu z reklamy nebo předplatného nebo jiného příjmu nebo pro jiný komerční účel;
      • vytvoření webu, který pouze agreguje kolekci vloženého obsahu NHL a záměrně se snaží z něj generovat tímto způsobem výnos;
      • používání integrovaného obsahu NHL, o kterém NHL zjistí na základě vlastního uvážení, že konkuruje nebo nahrazuje služby.

      Nesmíte vytvořit odkaz na naše služby na jakýchkoliv webových stránkách, které vyžadují registraci v souvislosti s obsahem našich služeb, nebo které jinak shromažďují osobní údaje v souvislosti s obsahem našich služeb.

      Služby a veškeré ostatní materiály nabízené prostřednictvím služeb, mimo jiné včetně obsahu NHL, uživatelského obsahu a případně materiálů třetích stran, jsou poskytovány pro vaše soukromé, nekomerční použití a nesmíte je distribuovat, upravovat, překládat, znovu vysílat, přenášet, předvádět ani z nich vytvářet odvozená díla.

      8. Odkazy na naše služby.

      Můžete odkazovat na naše služby za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a zákonný, nepoškozuje naši pověst a nezneužívá ji. Nesmíte vytvořit odkaz způsobem, který by naznačoval nebo implikoval jakékoli spojení, souhlas nebo schválení z naší strany a žádný odkaz na naše služby nesmí být vložen do rámce v takovém rozsahu, aby takový rámec obsahoval jakýkoli text nebo grafický prvek týkající se sponzoringu, reklamy nebo jiných komerčních aktivit. Vyhrazujeme si právo stáhnout povolení odkazů bez upozornění. Webové stránky, na kterých uvádíte odkaz, musí být ve všech ohledech v souladu s normami pro uživatelský obsah popsanými v oddíle 3 těchto podmínek.

      9. Změna nebo ukončení.

      NHL může tyto podmínky kdykoli z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit, například v reakci na změny právních předpisů nebo regulačních požadavků, a tyto změny pro vás budou při vašem dalším použití služby závazné. Vyhrazujeme si právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám a používání služeb podle našeho uvážení i bez předchozího upozornění, s výhradou oddílu 4. V souladu s použitelnými právními předpisy (které mohou zahrnovat provincii Quebec) si NHL rovněž vyhrazuje právo upravit cenu jakýchkoli služeb nebo jiných produktů nabízených prostřednictvím služeb. NHL nezodpovídá za jakékoli chyby v kopiích nebo obrázcích souvisejících se službami nebo v jakýchkoli jiných produktech nabízených prostřednictvím služeb. Jakákoli nabídka prodávat služby nebo jiné produkty nabízené prostřednictvím služeb může být kdykoli ukončena podle vlastního uvážení společnosti NHL.

      Jinak příslušné oddíly těchto podmínek platí i po ukončení, mimo jiné včetně tohoto oddílu a následujících oddílů: oddíl 1 (Toto je právně závazná smlouva); oddíl 7 (Duševní vlastnictví); oddíl 10 (Zásady ochrany osobních údajů); oddíl 12 (Odmítnutí záruk); oddíl 13 (Výlučné opravné prostředky a omezení odpovědnosti); oddíl 14 (Odškodnění); oddíl 15 (Integrace a oddělitelnost a změny); oddíl 16 (Vyloučení zřeknutí se práv); oddíl 17 (Postoupení práv a závazné účinky); oddíl 18 (Řešení sporů a závazné rozhodčí řízení); oddíl 19 (Zřeknutí se hromadné žaloby a procesů před porotou); oddíl 20 (Volba práva a příslušnost); a oddíl 23 (Samostatné smluvní podmínky). NHL si rovněž vyhrazuje právo usilovat o všechny dostupné opravné prostředky podle zákona a práva ekvity při porušení těchto podmínek. Po ukončení musíte ukončit veškerý přístup ke službám a veškeré používání služeb, včetně veškerého obsahu NHL.

      10.* Zásady ochrany osobních údajů.*

      Používáním služeb potvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami ochrany osobních údajůna stránkách NHL.com (dále jen "zásady ochrany osobních údajů"), které jsou součástí těchto podmínek, a že jim rozumíte. Souhlasíte s tím, že (i) poskytnete přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak může vyžadovat jakákoli registrace nebo jiné formuláře (souhrnně jako "registrační údaje"); (ii) zajistíte bezpečnost svého hesla a uživatelského jména; (iii) budete udržovat a neprodleně aktualizovat registrační údaje a jakékoli informace, které společnosti NHL poskytnete; (iv) nebudete prodávat, převádět ani nikomu nepostoupíte svůj účet; a (v) ponesete plnou odpovědnost za veškeré využití vašeho účtu a jakékoli činnosti, které se uskuteční v souvislosti s jeho používáním. Berete na vědomí, že každá webová stránka členského klubu NHL může mít své vlastní zásady, kterými se řídí i vaše používání této webové stránky. 

      11. Odkazy a obsah třetích stran.

      Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo online služby, které jsou provozovány a spravovány jinými osobami a které nejsou pod kontrolou nebo správou NHL. Takové odkazy nepředstavují ze strany NHL schválení těchto jiných webových stránek či online služeb, jejich obsahu nebo osob s nimi spojených. Tyto podmínky se nevztahují na tyto jiné webové stránky a online služby a takové webové stránky a služby online nejsou součástí služeb. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady a podmínky ochrany osobních údajů při používání těchto webových stránek nebo služeb.

      Můžeme zahrnout služby, software, technologie, údaje a případně jiný obsah (souhrnně "materiály třetích stran") nezávisle nebo ve spojení s různými programy, vlastnostmi nebo funkcemi dostupnými prostřednictvím služeb. Vaše užívání materiálů třetích stran může podléhat podmínkám použití odlišným od těchto podmínek a podle potřeby může být stanoveno poskytovatelskými třetími stranami. Souhlasíte a berete na vědomí, že NHL nenese žádnou zodpovědnost za používání takových materiálů třetích stran bez ohledu na to, zda jste si vědomi jejich užívání, a zda NHL prosazuje nebo doporučuje užívání takových materiálů třetích stran.

      Můžete se rozhodnout, že zakoupíte zboží, obsah, předplatné, NFT nebo jiné produkty či služby od jiných subjektů, například od třetích obchodníků, tržišť, obchodů s aplikacemi, platforem a dalších subjektů (souhrnně "obchodníci"), včetně obchodníků, kteří jsou propojeni se službami nebo jsou jinak přístupní prostřednictvím služeb. Veškeré podmínky, záruky nebo prohlášení obchodníků týkající se nákupů u obchodníků platí výhradně mezi vámi a obchodníkem. Neneseme odpovědnost za ztráty ani škody jakéhokoli druhu vyplývající z takových nákupů a neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku ohledně nákupů prostřednictvím jakéhokoli obchodníka.

      12. Odmítnutí záruk.

      POKUD POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC) NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH NEBO VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, PLATÍ PRO VÁS TOTO VYLOUČENÍ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

      PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A MATERIÁLŮM V NICH POSKYTOVANÝM, MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU NHL A MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, A JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB NEBO INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB UVEDENÝCH NEBO NABÍZENÝCH V RÁMCI SLUŽEB NEBO S OHLEDEM NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY ČI SLUŽBY, NA KTERÉ SLUŽBY NEBO OBSAH NHL ČI MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN ODKAZUJÍ. SLUŽBY A MATERIÁLY V NICH POSKYTOVANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU NHL A MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", "SE VŠEMI CHYBAMI" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI". BEZ OMEZENÍ OBECNÉ POVAHY VÝŠE UVEDENÉHO SE ZŘÍKÁME VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK, VÝSLOVNÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ (I) ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉ KVALITY, VLASTNICKÉHO PRÁVA, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEEXISTENCE ZÁSTAVNÍHO NEBO VĚCNÉHO BŘEMENE; (II) ZÁRUKY PROTI PORUŠENÍ, ZNEUŽITÍ NEBO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV JAKÉKOLI OSOBY; (III) ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO POUŽITÍ V OBLASTI OBCHODU; A (IV) ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, SPRÁVNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ÚDAJŮ NEBO OBSAHU ZPŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO JINAK OD NHL. DÁLE SE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, ŽE SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO POTŘEBY ČI POŽADAVKY NEBO POTŘEBY JAKÉKOLI JINÉ OSOBY NEBO POTŘEBY A POŽADAVKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, ŽE SLUŽBY, MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU NHL, FUNKCÍ NEBO MATERIÁLŮ V NICH OBSAŽENÝCH, BUDOU VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, BEZ CHYB, ÚPLNÉ, AKTUÁLNÍ, BEZ VIRŮ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ. NHL NEMUSÍ NUTNĚ JAKÝKOLIV OBSAH NHL NEBO UŽIVATELSKÝ OBSAH DOPORUČOVAT, PODPOROVAT, POTVRZOVAT, POVZBUZOVAT NEBO SOUHLASIT S NÍM, A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, PODMÍNEK A ZÁVAZKŮ VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI UŽIVATELSKÝM OBSAHEM NEBO OBSAHEM NHL. NHL NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY JSOU VHODNÉ NEBO DOSTUPNÉ PRO POUŽITÍ MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ NEBO KANADU. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE ZPŘÍSTUPNĚNÉ NEBO POSKYTNUTÉ JMÉNEM NHL NETVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU.

      13. Výlučné opravné prostředky a omezení odpovědnosti.

      ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, MEZI NĚŽ MIMO JINÉ PATŘÍ NEDBALOST DANÉHO SUBJEKTU, NEBUDE NHL ANI JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA HOSTOVÁNÍ, PROVOZU, TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (VČETNĚ PŘEDPLACENÝCH SLUŽEB) (SOUHRNNĚ "STRANY NHL") ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO SANKČNÍCH ŠKOD/ODŠKODNĚNÍ NEBO UŠLÝCH ZISKŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PODMÍNEK NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, JEJICH POUŽITÍ, ZNEUŽITÍ, NEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉHOKOLI OBSAHU NHL NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU NEBO JINÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH ZE SLUŽEB, BEZ OHLEDU NA TO, JAK BYLY ZPŮSOBENY, ZDA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE STRANY NHL BYLY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNY, NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI SELHÁNÍM VÝKONU, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, ZÁVADOU, ZPOŽDĚNÍM V PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO SELHÁNÍM VEDENÍ ČI SYSTÉMU NEBO JINÝM TECHNICKÝM PŮSOBENÍM ŠKODLIVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ MOHOU INFIKOVAT VAŠE ZAŘÍZENÍ, DATA NEBO JINÝ VLASTNICKÝ MATERIÁL Z DŮVODU POUŽÍVÁNÍ, ZAČLEŇOVÁNÍ NEBO STAHOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB NEBO STAHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZE SLUŽEB NEBO JINÝCH PROPOJENÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

      VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC) NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHRADY NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, JE ODPOVĚDNOST STRAN NHL ZA TYTO ŠKODY V TĚCHTO JURISDIKCÍCH OMEZENA V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE NAŠI ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ NEBO SMRT VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŠÍ NEDBALOSTI NEBO PODVODU ČI ZÁMĚRNÉHO ZKRESLENÍ ÚDAJŮ NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA PLATNÝM PRÁVEM.

      V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC) JSOU JAKÉKOLI NÁROKY VŮČI NÁM OMEZENY NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOSTI NHL PÍSEMNĚ OZNÁMÍTE JAKÝKOLI SVŮJ NÁROK VŮČI SPOLEČNOSTI NHL DO JEDNOHO (1) ROKU OD UDÁLOSTÍ NEBO SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ VEDLY KE VZNIKU NÁROKU.

      14. Odškodnění.

      Souhlasíte s tím, že odškodníte, zbavíte odpovědnosti a budete bránit strany NHL a všechny jejich příslušného úředníky, vlastníky, ředitele, společníky, dodavatele, zástupce, zaměstnance, komplementáře a komanditisty, nástupce a nabyvatele proti jakýmkoli požadavkům, nárokům, škodám, závazkům, rozsudkům, pokutám, úrokům, sankcím, ztrátám, nákladům, výdajům a újmě, včetně poplatků za právní zastoupení a poplatků odborným poradcům vzniklým v souvislosti s (i) vaším přístupem ke službám a jejich používáním (včetně, bez omezení, vašeho uživatelského obsahu a vašeho užívání jakéhokoli obsahu NHL), (ii) vaším chováním online v souvislosti se službami, (iii) vašim porušením těchto podmínek, (iv) vaším nesplněním platných zákonů nebo právních předpisů v souvislosti se službami, (v) vaší nedbalosti, úmyslně nesprávným jednáním nebo porušováním práv duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoliv osoby v souvislosti se službami anebo (vi) jakýmkoli jednáním nebo transakcí s jinými osobami vyplývající z přístupu ke službám nebo jejich používání. Bez předchozího písemného souhlasu NHL nesmíte nikdy urovnat žádný takový nárok. Tyto závazky zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto podmínek.

      15.* Integrace a oddělitelnost a změny.*

      Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi NHL a vámi a nahrazují veškerá předchozí či současná sdělení a návrhy (ať už ústní, písemné nebo elektronické) mezi vámi a námi. V případě, že se některá ustanovení těchto podmínek stanou nevymahatelná, nebudou mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení a budou nahrazeny vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu nevymahatelného ustanovení. NHL může tyto podmínky na vlastní uvážení doplnit. V takovém případě zpřístupníme doplněné podmínky v rámci služeb. Váš přístup ke službám nebo používání služeb po publikování těchto doplněných podmínek znamená, že jste je přijali. Od NHL se může požadovat, aby vás upozornila na určité události v souvislosti se službami a způsobem, jakým k nim máte přístup nebo je využíváte, a váš přístup ke službám a vaše používání služeb znamená souhlas s tím, že tato upozornění vstoupí v platnost v okamžiku, kdy je zpřístupníme v rámci příslušných služeb, nebo pokud se na vlastní uvážení rozhodneme, kdy vám je zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

      16. Vyloučení zřeknutí se práv.

      Naše opominutí vymáhat jakékoliv ustanovení těchto podmínek nebo reagovat na porušení z vaší nebo jiné strany v žádném případě neznamená vzdání se práva vymáhat následně jakákoli ustanovení těchto podmínek nebo jednat s ohledem na podobné porušení.

      17. Postoupení práv a závazné účinky.

      Tyto podmínky nebo jakákoliv práva či povinnosti zde uvedené nesmíte postoupit bez předchozího písemného souhlasu NHL a veškeré pokusy o převod v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné a nejsou účinné. NHL má právo postoupit tyto podmínky a kterákoli svá práva nebo závazky v rámci těchto podmínek. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny strany a jejich právní nástupce, dědice, správce, administrátory, exekutory a povolené nabyvatele.

      18.* Řešení sporů a závazné rozhodčí řízení.*

      TENTO ODDÍL SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE. MOHOU JÍM BÝT VÝZNAMNĚ DOTČENA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU U SOUDU. TENTO ODDÍL SE NEPOUŽIJE V PŘÍPADECH, KDY TO ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC).

      Pro účely těchto oddílů 18 až 20 pojem "NHL" zahrnuje společnost NHL (jak je zde definována) a její příslušné zaměstnance, ředitele, úředníky, zástupce a reprezentanty. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek vy a společnost NHL souhlasíte a uznáváte, že tyto podmínky dokládají transakci zahrnující mezistátní obchod a že jejich výklad a vymáhání a veškerá řízení týkající se takového výkladu nebo vymáhání se řídí federálním zákonem USA o rozhodčím řízení.

      *  Definice sporu.*

      "Spor" je definován jako jakýkoli spor, nárok nebo rozpor vyplývající ze služeb, těchto podmínek, zásad ochrany osobních údajů, jiných platných podmínek nebo zásad NHL nebo vašeho vztahu s NHL nebo s nimi související, ať už je založen na smlouvě, deliktu, předpisu, podvodu, zkreslení nebo jiné právní teorii ("spor"). Spor se vykládá široce. Spor zahrnuje také jakýkoli spor, nárok nebo rozpor, který vznikl předtím, než jste vyjádřili souhlas s těmito podmínkami, nebo po jejich ukončení. Bez ohledu na výše uvedené se za spor nepovažují spory, nároky nebo rozpory týkající se patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a nároků spojených s pirátstvím nebo neoprávněného používání Služeb. Vy nebo NHL si můžete vyžádat od příslušného soudu prozatímní nebo předběžné rozhodnutí, které je zapotřebí pro ochranu současné situace, kdy se čeká na skončení rozhodčího řízení.

      *  Povinný neformální postup před zahájením řízení.*

      Před zahájením rozhodčího řízení musíte vy nebo NHL oznámit spor druhé straně písemným "oznámením o sporu", které je vlastnoručně podepsáno vámi (v případě, že oznámení o sporu podáváte vy) nebo zástupcem NHL (v případě, že oznámení o sporu podáváme my). Oznámení o sporu musí obsahovat následující informace: (1) jméno, kontaktní informace (adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) a případně informace o účtu; (2) podrobný popis povahy a základu sporu; a (3) podrobný popis povahy a základu požadovaného odškodnění, včetně jeho výpočtu.

      Toto oznámení o sporu musíte zaslat společnosti NHL prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected]. Toto oznámení o sporu vám musíme zaslat na e-mailovou adresu, kterou máme v souvislosti s vámi uloženou. Vy a NHL souhlasíte s tím, že se pokusíte spor vyřešit neformálním jednáním v dobré víře během doby šedesáti (60) dnů od data obdržení podaného oznámení o sporu (nebo během delšího období, pokud se na tom strany dohodnou). V případě, že strana, která obdržela oznámení o sporu, požádá v rámci tohoto neformálního procesu o telefonickou konferenci pro urovnání sporu, souhlasíte vy i NHL s tím, že se zapojíte do úsilí o vyřešení sporu. Pokud NHL takovýto požadavek vznese, souhlasíte s tím, že se této konference zúčastníte (spolu se svým právním zástupcem v případě, že jste zastupováni). V případě, že takovýto požadavek vznesete vy, NHL souhlasí s tím, že se této konference zúčastní její zástupce (a také právní zástupce v případě, že je NHL zastupována).

      Dodržení tohoto "povinného neformálního postupu před zahájením řízení" je podmínkou pro zahájení rozhodčího řízení. Bez splnění těchto podmínek nemůžete ani vy, ani NHL rozhodčí řízení zahájit. Pokud je předmětem sporu dostatečnost oznámení o sporu nebo dodržení tohoto postupu, může o něm rozhodovat příslušný soud zvolený kteroukoli stranou a rozhodčí řízení bude přerušeno. Tento soud je oprávněn vymáhat tuto odkládací podmínku rozhodčího řízení, což zahrnuje pravomoc zakázat podání nebo vyřizování návrhu na zahájení rozhodčího řízení a vyměření a výběr správních poplatků za rozhodčí řízení. Bez ohledu na výše uvedené se kterákoli strana může rozhodnout vznést námitku nedodržení tohoto povinného neformálního postupu před zahájením řízení a domáhat se nápravy v rozhodčím řízení.

      Veškeré příslušné promlčecí doby (včetně promlčecí lhůty) a lhůty pro zaplacení poplatků se přerušují na dobu, po kterou se vy a NHL účastníte tohoto povinného neformálního postupu před zahájením řízení ve snaze spor vyřešit.

      *  Soud pro drobné pohledávky.*

      Jakýkoli spor, který spadá do působnosti a mezí soudu pro drobné pohledávky v místě vašeho bydliště, musí být u tohoto soudu řešen individuálně. Takový spor musí být projednán u soudu pro drobné pohledávky a nelze jej postoupit ani podat odvolání k obecnému soudu.

      *  Rozhodčí řízení.*

      Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, spor, který nebude vyřešen prostřednictvím povinného neformálního postupu před zahájením řízení nebo soudem pro drobné pohledávky, bude vyřešen závazným rozhodčím řízením, které se bude konat v okrese nebo farnosti, v němž máte své bydliště.

      Rozhodčí řízení vede Americká arbitrážní asociace ("AAA") a rozhoduje v něm jediný neutrální rozhodce. Rozhodčí řízení vede Americká arbitrážní asociace v souladu se svými platnými pravidly včetně doplňkových pravidel ("pravidla AAA"), ve znění pozměněném těmito podmínkami. Pravidla AAA jsou k dispozici na adrese www.adr.org. Pokud AAA není schopna nebo ochotna řídit rozhodčí řízení v souladu s těmito podmínkami, strany se dohodnou na alternativním poskytovateli, který tak učiní. V případě, že se strany nemohou dohodnout, společně požádají příslušný soud, aby určil poskytovatele rozhodčího řízení, který tak učiní.

      Strana, která chce zahájit rozhodčí řízení, musí druhé straně předložit žádost o rozhodčí řízení, jak je uvedeno v pravidlech AAA a v těchto ustanoveních o rozhodčím řízení. Pokud zahajujete rozhodčí řízení vy, doručte žádost NHL e-mailem na adresu [email protected]. Pokud zahajuje rozhodčí řízení NHL, doručí vám žádost na e-mailovou adresu, kterou má v souvislosti s vámi uloženou. Žádost o rozhodčí řízení musí být vlastnoručně podepsána stranou, která rozhodčí řízení iniciuje (a jejím právním zástupcem, je-li zastupována). Podpisem žádosti o rozhodčí řízení tato strana (a její právní zástupce, pokud je zastupována) potvrzuje, že splnila (1) povinný neformální postup před zahájením řízení (a připojí oznámení o sporu) a (2) požadavky pravidla 11(b) federálního občanského soudního řádu USA, včetně toho, že nároky a požadované odškodnění nejsou neopodstatněné ani podané za nesprávným účelem. Rozhodce je oprávněn přiznat jakékoli odškodnění nebo uložit jakékoli sankce dostupné podle pravidla 11 federálního občanského soudního řádu USA nebo platných federálních nebo státních právních předpisů vůči všem příslušným osobám (včetně právního zástupce) tak, jak by to učinil soud.

      Úhrada všech poplatků za rozhodčí řízení se řídí pravidly AAA. Vy i NHL souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení má být pro všechny strany nákladově efektivní. Kterákoli strana může s AAA jednat o snížení poplatků a odložených platbách. O všech záležitostech rozhoduje rozhodce s výjimkou následujících záležitostí, o nichž rozhoduje příslušný soud: (1) otázky, které jsou v těchto podmínkách výslovně vyhrazeny soudu, a (2) otázky týkající se rozsahu a vymahatelnosti rozhodčích ustanovení.

      Rozhodce může přiznat odškodnění, mimo jiné včetně peněžitého odškodnění, určovací žaloby, soudního příkazu nebo jiného přiměřeného opatření, pouze ve prospěch jednotlivé strany, která o odškodnění žádá, a pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí odškodnění, které je odůvodněno individuálním nárokem této strany. Rozhodce se musí řídit těmito podmínkami a může přiznat stejné individualizované odškodnění a náhradu jako soud, včetně soudního příkazu nebo jiného přiměřeného opatření nezbytného k poskytnutí odškodnění v souvislosti s individualizovaným nárokem. Rozhodce po vydání rozhodčího nálezu použije ustanovení o rozdělení nákladů podle pravidla 68 federálního občanského soudního řádu USA. Pokud se s NHL nedohodnete jinak, nelze nároky jedné osoby slučovat s nároky jiné osoby. Pokud soud rozhodne, že se nelze vzdát nároku nebo žádosti o veřejný soudní příkaz, a všechna odvolání proti tomuto rozhodnutí byla vyčerpána (nebo je rozhodnutí jiným způsobem pravomocné), vy i NHL souhlasíte s tím, že řízení o jakémkoli nároku nebo žádosti o veřejný soudní příkaz bude přerušeno a řešeno soudem, až v rozhodčím řízení bude rozhodnuto o zbývajících nárocích a žádostech o odškodnění.

      Rozhodnutí rozhodce musí být písemné a musí obsahovat základní skutková zjištění a právní analýzu. Příslušný soud může vydat rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, nicméně rozhodnutí, které bylo splněno, nelze předložit soudu ani do něj vstoupit. Rozhodnutí rozhodce nemá přednostní účinek v žádném řízení, jehož účastníky nejsou totožné strany.

      Každá strana si vyhrazuje právo požádat rozhodce o slyšení prostřednictvím telefonické konference, videokonference nebo o osobní slyšení. Vy a zástupce NHL se osobně zúčastníte jakéhokoli slyšení nařízeného rozhodcem (spolu s vaším právním zástupcem a právním zástupcem NHL, jste-li zastupováni). V případě nároků vyšších než 25 000 USD (a nároků směřujících k uložení individualizovaných soudních příkazů, přiměřených opatření nebo určovacích žalob, které nepodléhají soudu pro drobné pohledávky, jak je uvedeno výše) se koná telefonické, virtuální nebo osobní slyšení a vy a zástupce NHL se ho osobně zúčastníte (spolu s vaším právním zástupcem a právním zástupcem NHL, jste-li zastupováni). Strany se mohou dohodnout, že od slyšení upustí.

      *  Další postupy pro případ hromadného podání.*

      Následující ustanovení stanoví další postupy, které se vztahují na hromadná podání. Pokud je proti NHL uplatněno padesát (50) nebo více podobných nároků stejným nebo koordinujícím právním zástupcem nebo jsou jinak koordinovány (a váš nárok je jedním z nich), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se použijí tyto další postupy a že řešení vašeho sporu může být odloženo.

      • První fáze: Právní zástupce žadatelů a právní zástupce NHL vyberou za každou stranu padesát (50) nároků, které budou podány a projednávány v jednotlivých rozhodčích řízeních v rámci počátečního postupného procesu. Zbývající nároky nebudou podány ani považovány za podané v rozhodčím řízení ani nebudou v souvislosti s těmito nároky stanoveny nebo vybrány žádné poplatky za rozhodčí řízení, pokud a dokud nebudou vybrány k tomu, aby byly podány v individuálním rozhodčím řízení v rámci postupného procesu. V případě, že je pohledávka stažena před vydáním rozhodnutí, bude náhodně vybrána jiná pohledávka, která bude následně podána a bude vyřizována v rámci tohoto souboru. Po skončení této úvodní fáze řízení se strany zúčastní celkového mediačního jednání o všech zbývajících nárocích s federálním soudcem nebo soudcem státního soudu v důchodu a NHL zaplatí odměnu mediátora.
      • Druhá fáze: Pokud se zbývající nároky nevyřeší v tomto okamžiku, právní zástupce žadatelů a právní zástupce NHL vyberou po sedmdesáti pěti (75) nárocích za každou stranu, které budou podány a projednávány v jednotlivých rozhodčích řízeních v rámci druhé fáze, s výhradou jakýchkoli procesních změn, na kterých se strany písemně dohodnou po mediaci nebo v rámci pokračujících jednání v dobré víře. Zbývající nároky nebudou podány ani považovány za podané v rozhodčím řízení ani nebudou v souvislosti s těmito nároky stanoveny nebo vybrány žádné poplatky za rozhodčí řízení, pokud a dokud nebudou vybrány k tomu, aby byly podány v individuálním rozhodčím řízení v rámci postupného procesu. V případě, že je pohledávka stažena před vydáním rozhodnutí, bude náhodně vybrána jiná pohledávka, která bude následně podána a bude vyřizována v rámci tohoto souboru. Po skončení této druhé fáze řízení se strany zúčastní globálního mediačního jednání o všech zbývajících nárocích s federálním soudcem nebo soudcem státního soudu v důchodu a NHL zaplatí odměnu mediátora. 
        

      Každý případ v dané fázi je přidělen jinému rozhodci, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Pokud váš nárok nebude vyřešen v rámci výše uvedeného postupného procesu, máte tyto možnosti:

      • První možnost: Vy i NHL můžete samostatně nebo v rámci dohody odstoupit z rozhodčího řízení a rozhodnout se, že vaše nároky budou projednány u příslušného soudu v souladu s těmito podmínkami. Z rozhodčího řízení můžete odstoupit tak, že NHL zašlete své individuální, vlastnoručně podepsané oznámení o svém záměru odstoupit z rozhodčího řízení prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] do třiceti (30) dnů od ukončení druhé fáze. NHL může váš nárok vyloučit z rozhodčího řízení zasláním individuálního, osobně podepsaného oznámení o záměru vyloučit váš nárok vašemu právnímu zástupci do čtrnácti (14) dnů po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů pro vyloučení. Právní zástupci stran se mohou dohodnout na úpravě těchto lhůt.

      NEBO

      • Druhá možnost: Pokud se ani vy, ani NHL nerozhodnete pro projednání vašeho nároku soudem v souladu s první možností, souhlasíte s tím, že váš nárok bude řešen pokračujícím postupným řízením, jak je uvedeno níže. Za předpokladu, že počet zbývajících nároků přesáhne dvě stě (200), bude náhodně vybráno (nebo vybráno postupem dohodnutým právními zástupci stran) 200 nároků, které budou podány a projednávány v jednotlivých rozhodčích řízeních v rámci postupného procesu. Pokud je počet zbývajících nároků nižší než 200, všechny tyto nároky se podají a projednají v jednotlivých rozhodčích řízeních. Každý z těchto 200 případů bude přidělen jinému rozhodci. Zbývající nároky nebudou podány ani považovány za podané v rozhodčím řízení ani nebudou v souvislosti s těmito nároky stanoveny nebo vybrány žádné poplatky za rozhodčí řízení, pokud a dokud nebudou vybrány k tomu, aby byly podány v individuálním rozhodčím řízení v rámci postupného procesu. Po vyřízení, vypořádání, stažení nebo jiném způsobu vyřešení každého souboru nároků se tento proces opakuje v souladu s těmito parametry. Právní zástupci stran se vyzývají, aby se setkávali a radili, účastnili se mediace a spolupracovali mezi sebou a s asociací AAA s cílem prozkoumat způsoby, jak zefektivnit rozhodování o nárocích, zvýšit počet nároků, které budou v daném okamžiku projednávány, podpořit efektivitu, šetřit zdroje a vyřešit zbývající nároky. 

      Podle těchto dalších postupů pro případ hromadného podání se veškeré příslušné promlčecí lhůty a lhůty pro zaplacení poplatku za podání nebo jiné lhůty přerušují od okamžiku, kdy jsou pro účely postupného řízení vybrány první případy, až do okamžiku, kdy je váš nárok vybrán k tomu, aby se vyřizoval v rámci postupného řízení, nebo kdy dojde k jeho vypořádání, stažení, jinému vyřešení nebo kdy je rozhodnuto o jeho vyloučení z rozhodčího řízení.

      Příslušný soud je oprávněn vymáhat dodržování těchto dalších postupů pro případ hromadného podání a v případě potřeby nařídit hromadné podání, trestní stíhání nebo vedení rozhodčích řízení a vyměřování a výběr poplatků za rozhodčí řízení. Pokud se na váš nárok vztahují tyto další postupy pro případ hromadného podání a příslušný soud rozhodne, že nejsou ve vztahu k vašemu nároku vymahatelné, váš nárok bude projednáván u příslušného soudu v souladu s těmito podmínkami.

      • Odmítnutí budoucích změn.

      Pokud NHL v budoucnu provede jakoukoli změnu ustanovení o rozhodčím řízení v tomto oddíle 18 (kromě změny adresy pro zasílání oznámení), tuto změnu můžete odmítnout tak, že do třiceti (30) dnů od oznámení změny zašlete NHL vlastnoručně podepsané písemné oznámení o svém rozhodnutí odmítnout tyto změny, a to prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected], a uvedete své celé jméno a poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a popíšete, kdy a jak probíhala vaše interakce s NHL. Toto odmítnutí musíte odeslat osobně, a nikoli váš zástupce, zmocněnec nebo jakákoli jiná osoba, která údajně jedná vaším jménem. Musí v něm být obsaženo prohlášení, že si přejete změnu ustanovení o rozhodčím řízení odmítnout. Nejedná se o úplné odmítnutí rozhodčího řízení.

      19. Zřeknutí se hromadné žaloby a procesů před porotou.

      TENTO ODDÍL SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE - MOHOU JÍM BÝT VÝZNAMNĚ DOTČENA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. TENTO ODDÍL SE NEPOUŽIJE V PŘÍPADECH, KDY TO ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY (KTERÉ MOHOU ZAHRNOVAT PROVINCII QUEBEC).

      Vy a NHL souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném použitelnými právními předpisy může každá strana vznášet nároky (ať už u soudu nebo v rozhodčím řízení) vůči druhé straně pouze jako jednotlivec a nesmí se účastnit jako žalující strana, navrhovatel nebo člen skupiny v jakémkoli skupinovém, kolektivním či konsolidovaném řízení nebo řízení vedeném soukromým právním zástupcem nebo zmocněncem. To znamená, že vy ani NHL nemůžete uplatnit nárok jménem určitých osob nebo skupin osob a podat nárok za jinou osobu, pokud tak nečiníte jako rodič, opatrovník nebo poručník nezletilé osoby nebo při jednání v jiném podobném postavení za osobu, která nemůže jiným způsobem uplatnit svůj individuální nárok. To rovněž znamená, že se vy ani NHL nesmíte účastnit žádného skupinového, kolektivního či konsolidovaného řízení nebo řízení vedeného soukromým právním zástupcem nebo zmocněncem, které zahájila třetí strana. Bez ohledu na výše uvedené se můžete vy nebo NHL účastnit kolektivního vyrovnání.

      V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se vy i NHL vzdáváte práva na soudní proces před porotou.

      20. Volba práva a příslušnost.

      S výhradou použitelných právních předpisů (které mohou zahrnovat provincii Quebec) se tyto podmínky a veškeré spory mezi vámi a NHL řídí zákony státu New York, bez ohledu na jeho kolizní normy.

      Pokud se vy a NHL nedohodnete jinak, mají v maximálním rozsahu povoleném použitelnými právními předpisy (které mohou zahrnovat provincii Quebec) výlučnou příslušnost pro všechny spory mezi vámi a NHL (s výjimkou sporů vedených u soudu pro drobné pohledávky), které nepodléhají rozhodčímu řízení, nebo pro všechny žaloby týkající se použitelnosti nebo vymahatelnosti jakýchkoli ustanovení těchto podmínek (včetně ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadných žalob) státní a federální soudy v okrese New York, stát New York. Vy i NHL souhlasíte s výlučnou příslušností těchto soudů a vzdáváte se jakýchkoli námitek týkajících se osobní příslušnosti nebo určení příslušnosti u těchto soudů z důvodu nepříslušnosti soudu nebo jakéhokoli jiného důvodu, pokud jde o žádosti o přenesení nebo změnu příslušnosti takové žaloby k jinému soudu.

      21. Obchod NHL a aukce NHL.

      Můžete si online objednávat produkty z oficiálních online obchodů NHL, momentálně shop.nhl.com, nhlshop.ca a shop.international.nhl.com (souhrnně "obchod NHL") nebo oficiálních aukčních webů NHL, v současné době auctions.nhl.com ("aukce NHL"). Zadáním objednávky do obchodu NHL nebo aukcí NHL souhlasíte s tím, že uhradíte všechny částky splatné za takovou objednávku, a to včetně daní (včetně DPH), dopravného a balného, a že se budete řídit ostatními podmínkami, které se podle popisu v obchodu NHL nebo aukcích NHL na takové služby vztahují. Obchod NHL a aukce NHL jsou provozovány jednou nebo více třetími stranami, včetně společnosti Fanatics Retail Group North, LLC a jejích poboček (souhrnně "Fanatics"), které jsou mimo jiné zodpovědné za plnění objednávek, fakturaci a doručení výrobků. Navštivte obchod NHL nebo aukce NHL, kde zjistíte informace o tom, jak můžete tyto strany kontaktovat. Na vaše aktivity v rámci obchodu a aukcí NHL se mohou vztahovat dodatečné podmínky.

      Používáním obchodu NHL souhlasíte s tím, že se budete řídit příslušnými podmínkami používání obchodu NHL ("podmínky obchodu"), v současné době https://shop.nhl.com/nhlshop-terms-of-service/ch-2297, které se rovněž vztahují na vaše použití, včetně jakýchkoli nákupních objednávek, které v obchodě NHL zadáte. V případě konfliktu mezi těmito podmínkami a podmínkami obchodu jsou rozhodující podmínky obchodu, a to pouze s ohledem na vaši aktivitu v obchodě NHL.

      22.* Požadovaná upozornění na certifikáty pravosti.*

      S ohledem na prodej určitého zboží nebo aukce pro obyvatele státu Kalifornie vydáváme následující prohlášení v souladu s občanským zákoníkem Kalifornie, článek 1.1A, prodej upomínkových sportovních předmětů s autogramy, občanský zákoník (Cal Civil Code), § 1739.7 (2019):

      PRODEJ SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ S AUTOGRAMY: ZÁKON VYŽADUJE, ABY PRODEJCE, KTERÝ PRODÁVÁ ZÁKAZNÍKŮM JAKÉKOLI SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY OPATŘENÉ AUTOGRAMEM, POSKYTNUL PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O PRAVOSTI V DOBĚ TAKOVÉHO PRODEJE. TENTO PRODEJCE MŮŽE MÍT GARANČNÍ POJISTKU NEBO JINÉ POJIŠTĚNÍ JAKO ZÁRUKU PRAVOSTI JAKÉHOKOLI SBĚRATELSKÉHO PŘEDMĚTU PRODÁVANÉHO TÍMTO PRODEJCEM.

      S ohledem na určité obchodování nebo aukce je vydáno následující upozornění vycházející se zákona o uměleckých a kulturních předmětech státu New York, oddíl V-1, prodej upomínkových předmětů s autogramy, NY CLS Art & Cult Affr § 60.04 (2021):

      PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH SPORTOVNÍCH PŘEDMĚTŮ S AUTOGRAMY: ZÁKON VYŽADUJE, ABY PRODEJCE, KTERÝ PRODÁVÁ ZÁKAZNÍKŮM JAKÉKOLI UPOMÍNKOVÉ SPORTOVNÍ PŘEDMĚTY OPATŘENÉ AUTOGRAMEM ZA ČÁSTKU VE VÝŠI DVACET PĚT (25 USD) A VÍCE DOLARŮ, POSKYTNUL PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O PRAVOSTI V DOBĚ TAKOVÉHO PRODEJE.

      Výše odkazovaná potvrzení jsou poskytována ve formě certifikátu pravosti, jedinečného hologramu připevněného na položku nebo dopisu od NHL.

      23. Samostatné smluvní podmínky.  

      V souvislosti s vaším přístupem ke službám a používáním služeb můžete být požádáni o souhlas s pravidly nebo podmínkami jinými, než jsou tyto podmínky. Před jakýmkoli přístupem ke službám a používáním těchto služeb si pozorně přečtěte tyto doplňkové zásady a podmínky. Žádné doplňkové podmínky nebudou měnit ani nahrazovat tyto podmínky týkající se jakéhokoli přístupu ke službám nebo užívání služeb, není-li výslovně stanoveno jinak.

      24. Služby NHL zakoupené prostřednictvím Apple App Store; Apple není smluvní stranou.  

      Pokud jste si zakoupili služby nebo stáhli služby z obchodu s aplikacemi společnosti Apple Inc. ("Apple") ("Apple App Store"), berete na vědomí, že tyto podmínky představují dohodu mezi vámi a NHL, a nikoli se společností Apple, a že společnost Apple nenese za služby žádnou odpovědnost. Pokud jde o NHL a Apple, je NHL (nikoli Apple) výhradně odpovědná za služby a obsah NHL. Veškeré služby získané prostřednictvím obchodu Apple App Store musí být používány pouze v souladu s podmínkami služeb Apple App Store ("podmínky služeb Apple Media Services") a na zařízení se systémem iOS, které je ve vašem vlastnictví nebo pod vaší kontrolou, v souladu s tím, jak to umožňují pravidla používání uvedená v podmínkách služeb Apple Media Services. Výjimkou jsou případy, kdy lze ke službám přistupovat, získávat je a využívat i prostřednictvím dalších účtů spojených s vámi nebo vaší rodinou, a to prostřednictvím funkce rodinného sdílení nebo hromadného nákupu u společnosti Apple. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple neodpovídá za (i) poskytování jakékoli údržby nebo podpory, pokud jde o služby, a ve vztahu mezi NHL a Apple odpovídají za poskytování této údržby a podpory NHL a její partneři (a nikoli Apple); ani za (ii) jakékoli nároky týkající se služeb nebo vašeho vlastnictví nebo používání služeb (mimo jiné včetně nároků z odpovědnosti za výrobek, nároků z porušení práv, tvrzení, že služby nejsou v souladu s příslušnými právními nebo správními požadavky, a nároků vyplývajících ze zákonů o ochraně spotřebitele a podobných předpisů), a že ve vztahu mezi NHL a Apple odpovídá za vyšetřování, obhajobu, vypořádání a urovnání takových nároků NHL a její partneři (a nikoli Apple). V případě, že jakékoli služby zakoupené prostřednictvím Apple App Store nesplní podmínky příslušné záruky, můžete informovat Apple a Apple vám vrátí příslušnou kupní cenu, kterou jste za tyto služby zaplatili. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem nebude mít společnost Apple žádné jiné záruční závazky vztahující se ke službám a všechny další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje připsatelné nesplnění příslušné záruky ve vztahu mezi Apple a NHL budou výhradní odpovědností NHL a budou se řídit těmito podmínkami. Dále prohlašujete a zaručujete, že (a) se nenacházíte v zemi, která je předmětem embarga vlády Spojených států nebo byla označena vládou Spojených států jako "země podporující terorismus", a (b) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády Spojených států jako zakázaná nebo omezená strana. Berete na vědomí, že při používání služeb musíte dodržovat veškeré platné podmínky používání třetích stran. Apple a dceřiné společnosti Apple jsou dotčenou třetí stranou těchto podmínek a po vašem přijetí těchto podmínek bude mít Apple právo (a předpokládá se, že přijal toto právo) vynucovat tyto podmínky vůči vám jako dotčená třetí strana.

      25.* Přijetí podmínek použití.*

      POUŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLI SLUŽEB POTVRZUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte získat přístup k žádné z uvedených služeb ani ji používat. NHL může podmínky této smlouvy kdykoli změnit a váš přístup ke službám nebo používání služeb po této změně znamená, že s těmito podmínkami souhlasíte.

      26.* Doložka pro spotřebitele v Kalifornii.

      V rámci kalifornského občanského zákoníku, oddíl 1789.3 mají uživatelé služeb nárok na následující doložku o konkrétních právech spotřebitele: Oddělení pro vyřizování stížností odboru spotřebitelských služeb při kalifornském úřadu pro záležitosti spotřebitelů je možné kontaktovat písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento CA 95834 nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.

      27.* Kontaktní informace. *

      Jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky týkající se těchto služeb nebo vašeho přístupu ke službám či používání služeb směrujte přímo na NHL.com/contact a jako předmět zvolte "Terms of Service" (Podmínky služeb).

      Pro žádosti o použití díla chráněného autorským právem nebo ochrannou známkou nebo známkou služeb přejděte na NHL.com/contact a jako předmět zvolte "DMCA/Trademark and Copyright Requests" (DMCA / Žádosti o použití díla chráněného ochrannými známkami a autorským právem).
      Můžete nás také kontaktovat na:

      NHL Enterprises, L.P.
      K rukám: Legal Department
      One Manhattan West
      395 9th Avenue
      New York, NY 10001