Next video in

LAK@ANA: Thomas scores goal against Lukas Dostal

Akil Thomas scores goal against Lukas Dostal to make it 0 - 1

Kings Video