Next video in

CGY@LAK: Thomas scores goal against Jacob Markstrom

Akil Thomas scores goal against Jacob Markstrom to make it 3 - 0

Kings Video