Palveluehdot

Päivitetty viimeksi 8. maaliskuuta 2023 (käännetty 25. elokuuta 2023)

Suomenkielinen version on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Mahdollisissa riitatilanteissa noudatetaan englanninkielistä versiota.

NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET (KOHTA 12), OIKEUSSUOJAKEINON JA VASTUUN RAJOITUKSEN (KOHTA 13), RIITOJEN RATKAISU- JA SITOVAN VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKKEEN (KOHTA 18) JA RYHMÄKANTEESTA SEKÄ VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ LUOPUMISEN (KOHTA 19), JOISTA KUTAKIN SOVELLETAAN LAIN LAAJIMMISSA SALLIMISSA RAJOISSA JA JOTKA VAIKUTTAVAT ASIAKKAAN OIKEUKSIIN. VÄLIMIESMENETTELYISSÄ EI OLE TUOMARIA EIKÄ VALAMIEHISTÖÄ JA ESITUTKINTA JA VALITUKSEN TARKASTUS ON TUOMIOISTUINTA RAJOITETUMPAA. ASIAKKAAN TULEE LUKEA NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI.

1. Tämä on laillinen sopimus.

Nämä palveluehdot ("ehdot") ovat laillinen sopimus toisaalta asiakkaan ja toisaalta NHL Interactive CyberEnterprises, LLC:n ja sen osakkuusyhtiöiden (nykyisten ja tulevien), mukaan lukien NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. ja National Hockey League (yhteisesti "NHL-yhteisö") ja National Hockey Leaguen jäsenklubit ("NHL-jäsenklubit" ja yhdessä NHL-yhteisö, "NHL", "me" tai "meitä" jne.), kanssa. Ehdot koskevat asiakkaan pääsyä digitaalisiin alustoihin, verkkosivustoille ja verkkopalveluihin, joilla nämä ehdot näkyvät tai joilta pääsee ehtoihin valtuutetun linkin kautta (yhteisesti "Palvelut"). Palveluihin kuuluvat, rajoituksetta, nhl.com, NHL-mobiilisovellus ja NHL.TV ja näihin saattaa kuulua sisältö, joka näkyy tai jota muutoin näytetään Palveluissa tai niiden kautta mukaan lukien muun muassa NHL:n sisältö (kohdassa 7 määritetysti), käyttäjän sisältö (kohdassa 3 määritetysti) ja kolmansien osapuolten materiaali (kohdassa 11 määritetysti).

Mikäli ei sovellettavan lain kieltämää (saattaa päteä Quebecin maakunnassa), siltä osin kuin ristiriitaa ei ole näiden ehtojen kohdissa ristiriitojen ratkaisu ja sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanteesta luopuminen ja välimiesmenettelystä luopuminen annettujen säännösten ja NHL-jäsenklubien palveluehtojen tai tietosuojakäytäntöjen välillä, vallitsevat näiden ehtojen kohdissa ristiriitojen ratkaisu ja sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanteesta luopuminen ja välimiesmenettelystä luopuminen annetut säännökset. Jos asiakas on alaikäinen lainkäyttöalueella, jolla hän asuu, vanhemman tai holhoojan on hyväksyttävät nämä hänen puolestansa.

Tietyt palveluntarjoajamme saattavat toimittaa osan Palveluista (esim. Disney Streaming Services operoi NHL.comia ja NHL appia ja Sportradar ja sen myyjä, Cleeng, operoivat NHL.TV:tä) (kukin "palveluntarjoaja") ja asiakas hyväksyy, että kaikki palveluntarjoajat ja näiden toimintaa jatkavat ja hyväksytyt nimetyt tahot ja näiden osakkuusyhtiöt ovat näiden ehtojen edunsaajia ja heillä on oikeus (ja heidän katsotaan hyväksyneen oikeuden) kolmannen osapuolen edunsaajina panna täytäntöön nämä ehdot asiakasta vastaan.

Asiakkaan tulee lukea käyttöehdot huolellisesti läpi ennen Palveluiden käyttämistä. Asiakkaan vastuulla on tarkastaa nämä ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Palveluihin hakeutumalla ja niitä käyttämällä asiakas hyväksyy sopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtosopimuksen ehtoja, hänen ei tule kirjautua tai käyttää Palveluita. Saatamme, sovellettavan lain puitteissa (saattaa päteä Quebecin maakunnassa), ottaa käyttöön uusia ehtoja tai korjata tai muuttaa Palveluita tai ehtoja milloin tahansa esimerkiksi vasteena muuttuviin lakeihin tai viranomaisvaatimuksiin. Hakeutumalla Palveluihin tai käyttämällä Palveluita sen jälkeen, kun olemme julkaisseet muutokset ehtoihin, asiakas hyväksyy nämä muutokset, joita sovelletaan asiakkaan Palveluiden käyttöön.

2. Kielletty sisältö ja toiminta.

Asiakas ei saa hakeutua Palveluihin eikä käyttää niitä tai yrittää päästä tai käyttää Palveluita toimiakseen tavalla, joka on meille tai muille henkilöille tai tahoille (kukin "henkilö") vahingollista, häiritä Palveluiden toimintaa, tai käyttää Palveluita lainvastaisesti. Asiakas ei esimerkiksi saa

 •  esiintyä valheellisesti henkilönä tai esittää vilpillisesti tai muulla tavoin käyttää väärin valtuuksiaan, yhteyttä kehenkään henkilöön tai asiakkaan antamien tietojen alkuperää;
 • osallistua valtuuttamattomaan sisällön tai tietojen levittämiseen, hankkimiseen tai keräämiseen tai käyttää muita valtuuttamattomia menetelmiä tietoja hankkiakseen;
 • pyytää, kerätä, siirtää, säilyttää tai muutoin saada saataville kolmannen osapuolen yksityisiä tietoja, mukaan lukien näihin kuitenkin rajoittumatta puhelinnumerot, osoitteet, sukunimet, sähköpostiosoitteet, henkilötunnus-/sosiaaliturvanumerot tai luottokortti- tai pankkikorttinumerot;
 •  hankkia tai yrittää hankkia valtuuttamatonta pääsyä muihin tietokonejärjestelmiin, materiaaleihin, tietoihin tai palveluihin, jotka ovat Palveluissa tai Palveluiden kautta saatavilla
 • käyttää laitteita, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäkseen tai yrittääkseen häiritä palveluiden asianmukaista toimintaa tai muuta Palveluiden välittämää toimintaa, tai yrittää tutkia, lukea tai testata minkään järjestelmän, laitteen tai verkoston haavoittuvuutta tai yrittää murtaa näiden suojaa;
 • kiertää, muuttaa lähdekoodia, tulkita salakoodia, purkaa, purkaa osiin, purkaa salausta tai muutoin muokata tai häiritä (eikä yrittää painostaa tai tukea ketään näissä toimissa) mitään Palvelut rakentavaa tai sen osana toimivaa ohjelmistoa. Tietoturvan vaarantamiseen (esim. salasanan arvausohjelmat, murtotyökalut tai verkostojen tutkimiseen käytetyt työkalut) käytettyjen työkalujen käyttö tai jakelu on ankarasti kielletty;
 • käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tietoja, tiliä, salasanaa, palvelua tai järjestelmää, paitsi silloin, kun se on nimenomaisesti sallittu;
 • ryhtyä minkäänlaisiin toimiin, jotka aiheuttaisivat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren työtaakan verkostollemme tai infrastruktuurillemme;
 •  ladata tai muulla tavoin välittää kommunikointia, ohjelmistoa tai materiaalia, joka sisältää viruksen tai jotka ovat muutoin haitallisia käyttäjiemme tietokoneille, laitteille tai järjestelmälle; tai
 • osallistua mihinkään sellaiseen toimintaan, joka rajoittaa tai estää muita henkilöitä käyttämästä Palveluita, tai joka harkintamme mukaan asettaa meidät, käyttäjät tai ulkopuolisen tahon alttiiksi vastuutilanteelle, vahingoille tai jonkinlaiselle haitalle.

Järjestelmän tai verkoston turvallisuuden rikkominen ja tietyt muut toiminnot saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saatamme tutkia ja toimia yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa asettaaksemme syytteeseen ehtoja rikkovat käyttäjät. Jos asiakas rikkoo ehtoja tai aiheuttaa tämänkaltaisia rikkomuksia, saatamme keskeyttää tai päättää asiakkaan pääsyn palveluihin ilman syytä tai mistä syystä hyvänsä, milloin vain ja asiasta ilmoittamatta.

3. Käyttäjäsisältö ja käyttäjien lähettämät tiedot

Tietyillä alueilla Palveluissa asiakas pystyy julkaisemaan kommentteja, lähettämään sähköpostia tai muulla tavoin julkaisemaan, lähettämään, siirtämään, lataamaan tai muutoin toimittamaan ("toimittaa") tietoja meille tai muille henkilöille. Asiakas on täysin vastuussa meille tai muille Palveluiden puitteissa toimittamastaan sisällöstä, tiedoista ja muusta aineistosta, mm. tiedoista, äänityksistä, videoista, valokuvista, asiakirjoista ja muusta aineistosta (yhteisesti "käyttäjäsisältö"). Asiakas takaa, että tämä omistaa käyttäjäsisällön tai että hänellä on riittävät oikeudet jakaa käyttäjäsisältöä näiden ehtojen mukaisesti, ja mitä tulee teoksiin, asiakas takaa, että ne ovat alkuperäisteoksia. Asiakas suostuu siihen, ettei hän toimita käyttäjäsisältöä, joka

 • loukkaa, käyttää väärin tai muilla tavoin rikkoo henkilön tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muuta immateriaalioikeutta;
 • on paikkansapitämätön, harhaanjohtava, herjaava, vihamielinen, uhkaava, häiritsevä, tai epäsiveellinen;
 • rikkoohenkilön oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen;
 • sisältää jonkinlaista mainontaa tai kaupustelua;
 • hyödyntää, vahingoittaa, kohdistaa henkilökohtaisia hyökkäyksiä (jotka käsittävät näihin kuitenkaan rajoittumatta loukkaavat, seksuaaliset ja/tai epäsuoraan seksuaaliset kommentit), esiintyy toisena henkilönä tai tahona, mukaan lukien NHL:n edustaja, nykyinen tai aikaisempi NHL-jäsenklubin pelaaja, tai esittää valheellisesti tai muutoin vääristellen suhdetta henkilöön tai tahoon;
 • alentaa muita näiden sukupuolen, rodun, yhteiskuntaluokan, etnisen taustan, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai identiteetin, rajoitetun toimintakyvyn tai muun luokituksen perusteella;
 • lähettää, säilyttää tai muutoin tuo esille viruksen, troijalaisen, madon, aikapommin, vakoiluohjelman, botin tai muutoin vahingollisen tai haitallisen ohjelmointirutiinin;
 • lähettää, säilyttää tai muutoin tuo esille materiaalia, joka sisältää kaupallista materiaalia, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta, mainonta, myynninedistäminen, roskaposti, joukkoposti, pyramidihuijaukset tai muut kaupittelumuodot;
 • lähettää, säilyttää tai muutoin tuo esille materiaalia, joka on epäoleellista Palveluiden asiayhteydessä;
 • sisältää haukkumanimiä tai muuta kielenkäyttöä tai aineistoa, jonka tarkoitus on pelotella tai yllyttää väkivaltaan; tai
 • rikkoo soveltuvia paikallisia, osavaltion/maakunnallisia/alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja, tai puoltaa rikollista toimintaa.

Meillä on lain sallimissa ja edellyttämissä määrin myös oikeus paljastaa asiakkaan henkilöllisyys ulkoiselle taholle, jonka mukaan asiakkaan meille tai muille toimittama sisältö rikkoo ulkoisen tahon immateriaalioikeuksia, oikeutta yksityisyyteen, oikeutta julkisuuteen, tai muuta soveltuvaa paikallista, osavaltion/maakunnallista/alueellista, kansallista tai kansainvälistä lakia.

Palvelut saattavat myös tarjota asiakkaalle mahdollisuuksia siirtää käyttäjäsisältöä kolmannen osapuolen ylläpitämien some-verkkosivustojen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen tarkoitettujen verkkosivustojen ja tuotteiden kautta ("kolmannen osapuolen sosiaaliset verkostoitumistoiminnot"). Ulkoisen tahon sosiaalisten verkostoitumistoimintojen käyttöön sovelletaan näitä ehtoja ja kyseisenä ajankohtana soveltuvia kolmannen osapuolen verkkosivuston tai tuotteen käyttöehtoja ("kolmannen osapuolen verkkosivuston ehdot"). Jos näiden ehtojen ja kolmannen osapuoleen verkkosivuston ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan näitä ehtoja.

Toimittamalla käyttäjäsisällön meille asiakas takaa meille tekijänpalkkiosta vapautetun, kokonaisuudessaan maksetun, peruuttamattoman, ikuisen, ei-poissulkevan, maailmanlaajuisen, täysin alilisensoitavan, siirrettävän, julkaistavan, toisinnettavan, jaettavan, välitettävän, näytteille asetettavan, julkistettavan, esitettävän, muokattavan, adaptoitavan, muunneltavan, käännettävän, edelleen luotavan, myytävän, tarjolle asetettavan, maasta vietävän tai muutoin käytettävän käyttäjäsisällön (kokonaisuudessaan tai sen osan) käytettäväksi mihin tarkoitukseen tahansa, millä tahansa lain sallimalla tavalla, haluamassamme muodossa ja haluamallamme medialla, nyt tai myöhemmin kehitettävällä teknologialla. Asiakas luopuu lain sallimissa rajoissa kaikista moraalisista oikeuksistaan, joita hänellä saattaa olla käyttäjäsisältönsä suhteen. Asiakas takaa, että hän on saanut kaikki tarvittavat luvat tahoilta tai henkilöiltä (ja jos asiakas on alaikäinen, tarvittaessa myös asiakkaan vanhemmilta tai holhoojilta), jotka tunnistetaan, näytetään tai muutoin liittyvät asiakkaan lähettämään käyttäjäsisältöön (mukaan lukien valokuvissa tai videoissa näytettävä sisältö).

Jos asiakas ei halua antaa meille lupaa käyttää käyttäjäsisältöään, asiakkaan ei tule toimittaa sitä meille tai Palveluihimme. Toimittamalla meille käyttäjäsisältöään asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Meillä ei ole velvoitetta julkaista asiakkaan käyttäjäsisältöä. Käyttäjäsisällön, NHL-sisällön tai kolmannen osapuolen aineiston julkaiseminen tai lähettäminen ei millään tavoin tarkoita, eikä myöskään esitä, ehdota tai vihjaise, että NHL tukee sitä, mukaan lukien käyttäjäsisällön, NHL-sisällön tai kolmannen osapuolen aineiston totuudenmukaisuus, pätevyys tai luotettavuus. NHL ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä tai kolmannen osapuolen aineiston sisällöstä eikä sillä ole velvoitetta valvoa Palveluissa julkaistua käyttäjäsisältöä tai kolmannen osapuolen aineiston sisältöä. Käyttäjäsisällön, NHL-sisällön tai kolmannen osapuolen aineiston sisältämien tietojen käyttö tapahtuu omalla asiakkaan vastuulla. NHL:llä ja sen nimeämillä tahoilla on oikeus, mutta ei velvoitetta, oman harkintansa mukaan valvoa, tarkastaa, muokata, poistaa, poistaa käytöstä, kieltäytyä, rajoittaa tai irtisanoa pääsy asiakkaan käyttäjäsisältöön, NHL-sisältöön, kolmannen osapuolen aineistoon tai Palveluihin (osittain tai kokonaan) milloin vain ilman etukäteen annettua ilmoitusta ja oman harkintansa pohjalta mistä syystä tahansa. Asiakkaan velvoitteet meitä kohtaan pysyvät voimassa Palveluiden, asiakkaan Palveluihin kirjautumisen tai niiden käytön, Palveluiden käyttäjäsisällön tai näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen. Asiakas ei saa julkaista tai yrittää julkaista käyttäjäsisältöä, jota olemme pyytäneet aikaisemmin asiakkaan olemaan julkaisematta.

Asiakas hyväksyy, että asiakkaan ja minkään NHL:n kolmantena osapuolena toimivan tahon välille ei luoda luottamuksellista, sopimuspohjaista tai muuta suhdetta, muutoin kuin mitä näissä ehdoissa nimenomaisesti esitetään. Asiakas hyväksyy, että NHL ei ole vastuussa eikä voi taata eikä takaa minkään käyttäjäsisällön, NHL-sisällön tai kolmannenosapuolen aineiston paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai luotettavuutta. Asiakas on yksin vastuussa kanssakäymisestään muiden Palveluiden käyttäjien kanssa. Asiakas voi käyttää eri toimintoja (esim. kommenttiosioissa käytettävä "merkintä") ilmoittaakseen käyttäjäsisällöstä löytyvistä rikkomuksista. Pidätämme itsellämme oikeuden valvoa asiakkaan ja muiden käyttäjien välisiä riitoja kuitenkin ilman velvoitteita.

Jos asiakas on alle 13-vuotias, hän ei saa toimittaa käyttäjäsisältöä meille. Jos asiakas on alaikäinen lainkäyttöalueellaan, mutta vähintään 13-vuotias ja soveltuvien arpajaisten, kilpailujen tai muiden lisäehtojen alainen, asiakas saa toimittaa käyttäjäsisältöä vain vanhemman tai huoltajan luvalla ja valvonnassa. Jos asiakas on vanhempi tai huoltaja, joka hyväksyy nämä ehdot henkilön puolesta, joka on iältään 13 vuoden ja asiakkaan lainkäyttöalueen asettaman täysikäisyysrajan välillä, asiakkaan tulee huomioida olevansa täysin vastuussa alaikäisen käyttäjäsisällöstä sekä kaikista laillisista vastuutilanteista, joita saattaa tämän toimesta syntyä.

4. Tilauspalvelut.

 • Tilauspalvelut. Tässä kohdassa käsitellään NHL-yhteisön tarjoamia Palveluita, jotka edellyttävät tilaustilin luomista ja tarvittaessa maksun maksamista, kuten NHL.TV ("tilauspalvelut"). Se ei sovellu kolmannen osapuolen tilauspalveluihin silloinkaan, kun kyseisissä palveluissa on NHL:n omistamaa sisältöä. Tämä kohta ei esimerkiksi sovellu käyttäjiin Yhdysvalloissa, jotka tilaavat ESPN+:ää tai käyttäjiin Kanadassa, jotka tilaavat SN NOWia Sportsnetin kautta. Asiakkaalla on pääsy tilauspalveluihin tämänkaltaisten tilauspalvelutilien kautta määräajaksi, joka voidaan uusia automaattisesti näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.
 • Pääsyrajoitukset. Asiakas ei ole valtuutettu pääsemään tilauspalveluihin, paitsi jos hän (i) on aukaissut tilaustilin NHL-yhteisön kanssa ja maksanut asianmukaiset maksut (soveltuessa); (ii) on määrittänyt pääsyvaltuutuksensa (mukaan lukien käyttäjätunnuksen ja salasanan) ja (iii) käyttää kyseisiä pääsyvaltuutuksia. Asiakas ei saa avustaa ketään muuta pääsemään tilauspalveluihin valtuuttamattomalla tavalla, mm. jakamalla, myymällä, julkisesti tarjoamalla tai tarjoamalla myyntiin pääsyvaltuutensa tai toimittamalla sisältöä tai muuta aineistoa, jonka asiakas sai tilauspalveluiden kautta, ulkoiselle tahoille tai muutoin näitä ehtoja rikkomalla. Asiakas on vastuussa pääsyvaltuuksiensa salassapidosta, ja jos asiakkaan tietoon tulee, tai hän epäilee jonkun muun käyttävän pääsyvaltuuksiaan, asiakkaan on tiedotettava meille asiasta viipymättä. Asiakas on myös vastuussa kaikesta käytöstä ja toimista tilauspalvelutileillään, mukaan lukien asiakkaan pääsyvaltuuksillaan valtuuttama kolmannen osapuolen tilauspalvelun käyttö. Tähän vastuuseen kuuluvat kaikki maksu- tai luottokortilla tehdyt hankinnat ja muut kulut, jotka liittyvät tilauspalveluiden käyttöön joko asiakkaana tai (asiakkaan luvallaan) kolmannen osapuolen toimesta. Tilauspalveluiden petollisen, laittoman tai muutoin luvattoman käytön yhteydessä voimme harkintamme mukaisesti lopettaa tilin ja ilmoittaa asiakkaasta lainvalvontaviranomaisille. Asiakas voi olla vastuussa tilin petollisesta, laittomasta tai muutoin lakia rikkovasta käytöstä aiheutuvista kuluista.
 • Laitteiston ja järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Tietyt tilauspalvelut, kuten NHL.TV ja muut videopalvelut, ovat käytettävissä vain tietyntyyppisistä laitteista käsin, jotka täyttävät järjestelmän vähimmäisvaatimukset. Asiakkaan tulee ottaa selvää tilauspalveluiden yhteensopivuudesta laitteensa kanssa, sillä emme hyvitä asiakkaan tilauspalveluista maksamaa maksua, jos tilauspalvelut eivät ole yhteensopivia. Joillakin laitteilla tilausmaksujen maksu saattaa olla sen kolmannen osapuolen käsittelemä, jolta asiakas osti tai sai laitteensa ("laitteen toimittaja"). Näihin maksuihin (ja mahdollisiin hyvityksiin) sovelletaan laitteen toimittajan ehtoja, mm. sen peruutus- ja hyvityskäytäntöjä. Tämän lisäksi voi olla muita rajoituksia, kuten laitteiden saatavuuden tai tilauspalveluiden rajoitukset joissakin maissa. Lisätietoja laitteista saa napsauttamalla tästä: https://www.nhl.com/nhltvdevices
 • Keskeyttäminen tai irtisanominen. Voimme keskeyttää tai irtisanoa tilauspalvelut milloin vain ilmoitettuamme asiasta hyvissä ajoin asiakkaalle. Jos asiakas kuitenkin rikkoo näiden ehtojen mukaisia velvoitteita, saatamme irtisanoa asiakkaan pääsyn tilauspalveluihin irtisanomisen tullen voimaan välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. Jos irtisanomme asiakkaan pääsyn tilauspalveluihin, asiakas ei ole vastuussa tilauspalvelumaksuista irtisanomisen voimaanastumisen jälkeen, mutta asiakkaalla ei ole muita oikeuskeinoja käytettävinään meitä vastaan, mukaanlukien oikeus hyvityksiin, emmekä tarjoa hyvitystä. Jos asiakas rikkoo jotakin näiden ehtojen asettamaa velvoitettaan, asiakas ei ole oikeutettu hyvityksiin.
 • Laskutus ja maksut.

  • Ikä ja laskutusvaltuutus. Tilaamalla tilauspalvelun asiakas vahvistaa olevansa täysikäinen lainkäyttöalueelle, jolla hän asuu, kaikkien antamiensa tietojen olevan paikkansapitäviä (mukaan lukien kaikki maksu- tai luottokorttitiedot) ja olevansa maksu- tai luottokortin valtuutettu omistaja.
  • Maksut. Asiakas suostuu maksamaan kaikki tilausmaksut ja muut tilauspalvelutiliin liittyvät maksut, mukaan lukien kaikki soveltuvat verot (mm. kaikki soveltuvat arvonlisäverot). NHL-yhteisö (ja soveltuessa palveluntarjoajat ja asiakkaan laitteen toimittaja) pidättää itselleen oikeuden muuttaa tilauspalveluihin liittyvien tilausmaksujen määrää ja niiden määräytymisperusteita sekä ottaa käyttöön uusia tilausmaksuja ja muita maksuja, jotka tulevat voimaan erillisen ennakkoilmoituksen myötä.
  • Myyntivero. NHL-yhteisön edellytetään keräävän myyntiveroa (mukaan lukien kaikki soveltuvat arvonlisäverot) tietyistä Palveluiden kautta tehdyistä hankinnoista. Niissä osavaltioissa tai niillä alueilla, joissa sovelletaan käyttö- tai myyntiveroa, hankinnasta maksetaan vero, jollei sovelleta erityistä vapautusta. Palveluiden kautta tehdyt hankinnat eivät ole verovapaita pelkästään siksi, että ne tehdään verkon kautta tai koska NHL-yhteisön ei tarvitse kerätä myynti- tai käyttöveroa tietyssä osavaltiossa tai alueella. Tietystä hankinnasta veloitettava myyntivero ja sen suuruus riippuvat useista tekijöistä, jotka eivät rajoitu siihen, millä lainkäyttöalueella myyjä harjoittaa toimintaansa. Ostajan vastuulla on huolehtia kaikista soveltuvista veroista, joita NHL-yhteisö ei kerää ja tietyissä osavaltioissa vaaditaan ostajaa ilmoittamaan verotettavista hankinnoista, joista NHL-yhteisö ei kerännyt veroja, ja maksaa kyseiset verot. Lisätietoja saa soveltuvan veroviranomaisen verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä tähän viranomaiseen. Jos NHL-yhteisö kerää myyntiveron myynnin yhteydessä, veloitettava määrä näkyy joko ennen myynnin suorittamista tai lopullisessa myynnin vahvistuksessa.
   Oklahoman osavaltiossa Palveluiden kautta tehdyistä hankinnoista perittävä käyttövero voidaan ilmoittaa ja maksaa Oklahoman yksityishenkilön veroilmoituksen yhteydessä tällä hetkellä pätevällä lomakkeella 511 tai kuluttajan käyttöveroilmoituksella lomakkeella 21-2 (pätee tällä hetkellä). Kyseiset lomakkeet ja niihin liittyvät ohjeet ovat saatavilla Oklahoman Tax Commissionin verkkosivustolla.
   Etelä-Dakotan osavaltiossa Palveluiden kautta tehdyistä hankinnoista perittävä myynti- tai käyttövero voidaan ilmoittaa ja maksaa tällä hetkellä pätevällä South Dakota Use Tax -lomakkeella 1350, joka on saatavilla ohjeineen Etelä-Dakotan Department of Revenuen verkkosivustolla.
  • Kaupallistamiskumppanimme Cleeng B.V. ("Cleeng") huolehtii sisältöön pääsyn hallinnasta ja/tai tilauksista ja maksuista ja laskutuksista puolestamme. Tässä tarkoituksessa Cleeng toimii vastuullisen kauppiaana pyynnöstämme. Cleengin palveluihin sovelletaan Cleengin ehtoja, jotka löytyvät osoitteessa https://cleeng.com/cleeng-user-agreement, ja jotka on täten sisällytetty tähän viittauksena (edellyttäen kuitenkin, että ristiriidan syntyessä sovelletaan näitä ehtoja).
  • Automaattinen uusiminen.

   • Kuukausitilauspalvelut. Jos tilauspalvelu laskutetaan kuukausittain, asiakkaan tilaus (sovellettavan lain alainen, saattaa päteä Quebecin maakunnassa) uusiutuu automaattisesti kuukausittain tämänhetkisen NHL-kauden ajan kesäkuun loppuun saakka (ja niiden tilauspalveluiden kohdalla, jotka ostettiin laitteen toimittajan kautta, mahdollisesti kattaen kauden loppua heti seuraava kauden ulkopuolinen aika) ja alkaa uudelleen seuraavan NHL-kauden alkaessa sillä hetkellä pätevän tavanomaisen NHL-kauden normaaliin hintaan, paitsi jos asiakas peruu tilauspalvelunsa milloin tahansa ennen seuraavan soveltuvan laskutuskauden alkamista. Asiakkaan NHL.TV-tilinsä Maksuprofiili-osiossa tallentamalta maksu- tai luottokortilta peritään tilausmaksu suunnilleen samana asiakkaan tilauskuukauden päivänä tässä alakohdassa kuvatulla tavalla. Jos emme saa perittyä maksua asiakkaan ensisijaiselta maksu- tai luottokortilta, voidaan maksu periä asiakkaan NHL.TV-tilin Maksuprofiili-osiossa tallentamalta vaihtoehtoiselta kortilta. Jos asiakas haluaa perua tilauspalvelun, hän voi kirjautua NHL.TV-tiliinsä, siirtyä kohtaan Oma tili, noudattaa ohjeita, tai vierailla osoitteessa https://nhl.com/nhltvsupport ja napauttaa kohtaa "Miten perun tilaukseni". Alla olevasta peruutus- ja hyvityskäytäntöjen osiosta löytyvät hyvityksiä koskevat tiedot.
   • Vuositilauspalvelut. Jos tilauspalvelu laskutetaan kausittain, asiakasta laskutetaan kerran tilauspalvelun tilaushetkellä ja, riippumatta siitä, missä vaiheessa kautta asiakas aloitti tilauksen, asiakkaan tilaus (sovellettavan lain alainen, saattaa päteä Quebecin maakunnassa) uusiutuu vuosittain automaattisesti seuraavan NHL-kauden alkaessa silloiseen tavanomaisen NHL-kauden normaaliin vuosihintaan, paitsi jos asiakas peruu tilauspalvelunsa ennen seuraavan soveltuvan laskutuskauden alkamista. Asiakkaan NHL.TV-tilinsä Maksuprofiili-osiossa tallentamalta maksu- tai luottokortilta peritään tilausmaksu kunkin seuraavan tämänkaltaisen NHL-kauden alkaessa. Jos emme saa perittyä maksua asiakkaan ensisijaiselta maksu- tai luottokortilta, voidaan maksu periä asiakkaan NHL.TV-tilin Maksuprofiili-osiossa tallentamalta vaihtoehtoiselta kortilta. Jos asiakas haluaa perua vuosittaisen tilauspalvelun, asiakas voi kirjautua NHL.TV-tiliinsä, siirtyä kohtaan Oma tili ja noudattaa ohjeita, tai vierailla osoitteessa https://nhl.com/nhltvsupport ja napauttaa kohtaa "Miten perun tilaukseni". Alla olevasta peruutus- ja hyvityskäytäntöjen osiosta löytyvät hyvityksiä koskevat tiedot.
   • SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA (SAATTAA PÄTEÄ QUEBECIN MAAKUNNASSA), JOS ASIAKAS EI ILMOITA MEILLE ENNEN SEURAAVAN LASKUTUSKAUDEN ALKUA HALUAVANSA PERUA AUTOMAATTISESTI UUSIUTUVAN PALVELUN, ASIAKKAAN TILAUSPALVELU UUSIUTUU AUTOMAATTISESTI JA ASIAKAS VALTUUTTAA MEIDÄT VELOTTAMAAN SOVELTUVAN TILAUSMAKSUN JA KAIKKI VEROT (MM. KAIKKI ALV:t) NHL.TV-TILIN MAKSUPROFIILI-OSIOSSA TALLENNETULTA MAKSU- TAI LUOTTOKORTILTA. ILMOITAMME ASIAKASTA ETUKÄTEEN TILAUSPALVELUJEN AUTOMAATTISESTA UUSIUTUMISESTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI.
   • Erityisilmoitus Saksassa asuville käyttäjille:
    • 1. Asiakas voi valita tilauspalvelun kuukaudeksi, vuodeksi tai toistaisesti voimassa olevaksi ajaksi.
    • 2. Tilauspalvelut alkavat päivänä, jolloin asiakas tekee tilauksen. Kuukauden tai vuoden mittaiset tilauspalvelut muunnetaan kyseisen tilausjakso lopussa tilauspalveluiksi, jotka ovat voimassa toistaiseksi, paitsi jos asiakas peruu tilauksen alla kuvatulla tavalla.
    • 3. Toistaiseksi voimassa olevan tilauksen peruutus edellyttää ilmoitusta yksi kuukausi ennen sitä päivää, jolloin asiakas haluaa peruutuksen tulevan voimaan. Jos tilauspalvelut perutaan ennen soveltuvan laskutusjakson päättymistä, asiakas voi jatkaa palveluiden käyttöä laskutuskaudesta jäljellä olevien päivien ajan.
    • 4. Kuukausitilauspalvelut: Tilauspalvelut voidaan tilata yhdeksi kuukaudeksi alkaen siitä päivästä, jolloin tilaus tehdään. Jos tilausta ei peruta ennen kuukauden päättymistä, tilaus muunnetaan tilauspalveluksi, joka on voimassa toistaiseksi ja joka jatkuu, kunnes se perutaan. Asiakasta laskutetaan kerran kuussa silloin voimassa olevan NHL-kauden normaalin hinnan mukaisesti. Asiakkaan NHL.TV-tilinsä Maksuprofiili-osiossa tallentamalta maksu- tai luottokortilta peritään tilausmaksu suunnilleen samana asiakkaan tilauskuukauden päivänä. Jos emme saa perittyä maksua asiakkaan ensisijaiselta maksu- tai luottokortilta, voidaan maksu periä asiakkaan NHL.TV-tilin Maksuprofiili-osiossa tallentamalta vaihtoehtoiselta kortilta.
    • 5. Vuositilauspalvelut: Tilauspalvelu voidaan myös tilata koko NHL-kaudelle kertamaksulla alkaen siitä päivästä, jolloin tilaus tehdään. Asiakas maksaa koko NHL-kauden yhdellä kertaa. Jos asiakas ei peru kausitilaustaan, se jatkaa, kunnes se perutaan, ja asiakasta laskutetaan seuraavasta NHL-kaudesta silloin voimassa olevan NHL-kauden normaalin hinnan mukaisesti. Asiakas voi perua tilauksensa milloin tahansa ja NHL-yhteisö (tai yhteisössä toimivat palveluntarjoajat) kunnioittaa pyyntöä ja maksaa takaisin jäljellä olevan osan tilauksesta suhteessa jäljellä olevaan kauteen.
   • Koetilaus. NHL.TV-palveluiden kaltaisiin tilauspalveluihin voidaan tarjota ilmaista pääsyä rajoitetun ajan voimassa olevalla koetilauksella ("koetilaus"). Asiakkaan tulee huomioida, että nämä ehdot pätevät koetilaukseen. Asiakasta saatetaan pyytää antamaan maksu- tai luottokorttitiedot rekisteröidessään koetilauksen. Tässä tapauksessa asiakkaan maksu- tai luottokorttia velotetaan vain, jos hän ei peruuta koetilausta ennen koetilausjakson päättymistä. Tilaamalla koetilauksen asiakas hyväksyy, että: (i) koetilaus on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle; (ii) koetilauksen tarkoitus on antaa asiakkaalle mahdollisuus tutustua tilauspalveluun ja harkita sen tilaamista ("maksutilaus"); (iii) koetilausta voivat koskea muut, erityisesti koetilausta koskevat käyttöehdot ja että koejakson aikana käytettyjä tilauspalveluja koskevat myös nämä muut käyttöehdot, jotka on liitetty käyttöehtosopimukseen; (iv) JOS ASIAKKAAN EDELLYTETÄÄN ANTAVAN MAKSU- TAI LUOTTOKORTTITIETONSA JA JOS KOETILAUSTA EI VAHVISTETUSTI PERUUTETA KOETILAUSJAKSON AIKANA, KOETILAUS MUUTTUU MAKSUTILAUKSEKSI, JONKA HINTA ON SAMA KUIN KOEAIKANA TARJOTUN MAKSUTILAUKSEN HINTA, JA VELOITUSKAUSI ASTUU VOIMAAN ALKAEN KOETILAUKSEN ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ, JA ILMOITETULTA MAKSU- TAI LUOTTOKORTTI VELOITETAAN AUTOMAATTISESTI MAKSUPALVELUN HINTA MUKAISESTI JA SAMAA LASKUTUSJAKSOA NOUDATTAEN ELI MAKSULLISEN TILAUKSEN ALKAMISPÄIVÄKSI KATSOTAAN KOETILAUKSEN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ OLETTAEN, ETTÄ NHL-YHTEISÖ SAATTAA OMALLA PÄÄTÖSVAPAUDELLAAN OLLA VAATIMATTA TILAUSMAKSUJA KOETILAUSJAKSOLTA.
   • Peruutus- ja hyvityskäytäntö. Jollei alla kuvatusta ja soveltuvista laista (saattaa päteä Quebecin maakunnassa) muuta johdu, (i) NHL-yhteisö (ja siihen kuuluvat palveluntarjoajat) eivät hyvitä tai suhteuta tilauspalveluita tai muita hankintoja, jotka on tehty palveluiden kautta, mistään syystä ja (ii) tilausten irtisanomispyynnöt astuvat voimaan sen laskutusjakson lopussa, jolloin saimme irtisanomispyynnön.
    • NHL.TV. Jos asiakas on NHL.TV:n tilaaja, hän voi sovellettavan lain puitteissa perua tilauksensa viiden (5) päivän sisällä aloitettuaan tilauksen tai viiden (5) päivän sisällä tilauksen automaattisesta uusiutumisesta, ja asiakkaalle hyvitetään tilauksen hinta. Lisäksi, jos asiakkaalla on NHL.TV:n kuukausitilaus ja asiakas päättää perua tämänhetkisen tilauksensa viiden (5) päivän sisällä tiettynä kuukautena, hänelle hyvitetään sovellettavan lain puitteissa kuukaudesta veloitettu tilausmaksu ja loput tilauksesta perutaan (mutta emme hyvitä asiakkaalle tämänhetkisen tilauksen aikaisemmista kuukausista). Jos asiakas kuitenkin tilaa NHL.TV:n uudelleen peruttuaan sen ensin, NHL-yhteisö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä maksamasta tulevia hyvityspyyntöjä, jos asiakas päättää jälleen perua tilauksensa saman NHL-kauden aikana. Jos asiakas haluaa perua NHL.TV-tilauksen, asiakas voi kirjautua NHL.TV-tilille ja siirtyä kohtaan Oma tili ja noudattaa ohjeita, tai vierailla osoitteessa https://nhl.com/nhltvsupport ja napauttaa kohtaa "Miten perun tilaukseni".
    • Jos emme pysty lähettämään hyvitystä asiakkaan luottokortille, jos esimerkiksi luottokortti on suljettu tai muutoin saamattomissa yrittäessämme hyvityksen lähettämistä, tai jos asiakas on mielestämme rikkonut näitä ehtoja (selvyyden vuoksi, Cleengin käyttöehdot), asiakas hyväksyy luopuvansa asiakkaalle tämän kappaleen mukaisesti maksettavasta summasta (jos mitään).
    • Jos asiakas tekee ostoksen sovelluksen (eli iOS/App Store, Android/Google Play, AndroidTV ja FireTV) kautta, hyvistyspyyntö tulee jättää soveltuvalle verkkokaupalle kyseisen kaupan hyvityskäytäntöjen mukaisesti.

   5. Videopalvelut ja pimennysrajoitukset.

   Pimennysrajoitukset saattavat päteä Palveluihin, kuten NHL.TV, jotka mahdollistavat otteluiden tai kohokohtien katsomisen livenä. NHL.TV:ssä aikataulutettu ottelu saatetaan pimentää ja se ei ehkä ole saatavana, jos kyseinen ottelu televisioidaan kansallisesti maassasi tai ohjelma-alueella. Kokomittainen äänitetty pimennetyn ottelun versio on tavallisesti katseltavissa NHL.TV-palvelussa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ottelun päättymisestä.

   Mitä tulee suoratoistoon ESPN+:n tai Sportsnet kautta (eli SN NOW) NHL:n runkosarjan, Stanley Cup -pudotuspelien ja Stanley Cup -loppupelien aikana, aikataulun mukaiset pelit saatetaan pimentää eikä niitä voi katsella live-lähetyksenä, jos

   • asiakas asuu kyseisen joukkueen paikallisen televisiolähetyksen alueella riippumatta sitä, pelaako joukkue koti- vai vierasottelun tai televisioiko paikallinen verkko ottelun paikallisesti; tai
   • kyseinen ottelu televisioidaan kansallisesti maassasi tai ohjelma-alueella.

   Lisätietoja soveltuvista pimennysrajoituksista saa vierailemalla osoitteessa https://www.nhl.com/info/nhltv-blackout-detector.

   JOS ASIAKAS KIERTÄÄ TAI YRITTÄÄ KIERTÄÄ PIMENNYSRAJOITUKSIA TAI MUITA KÄYTTÖRAJOITUKSIA. TILAUS PÄÄTTYY VÄLITTÖMÄSTI JA, MIKÄLI EI SOVELTUMAN LAIN KIELTÄMÄÄ (SAATTAA PÄTEÄ QUEBICIN MAAKUNNASSA), ASIAKKAAN MAKSU- TAI LUOTTOKORTILTA VELOITETAAN SADAN DOLLARIN (100,00 $) MAKSU TILAUKSEN ENNENAIKAISESTA PÄÄTTÄMISESTÄ, ASIAKASTA VASTAAN VOIDAAN NOSTAA OIKEUDELLISIA TOIMIA JA NHL VARAA OIKEUDEN RAPORTOIDA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ASIANOMAISELLE LAINVALVONTAVIRANOMAISELLE.

   6. Muiden kuin tilauspalveluiden rajoitukset.

   Asiakasta saatetaan pyytää rekisteröitymään tiettyihin Palveluiden ja muiden kuin tilauspalveluiden kautta toimitettuihin toimintoihin (ks. kohta 4, tilauspalvelut). Rekisteröityessään tai toimittaessaan muita tietoja Palveluiden puitteissa asiakas suostuu toimittamaan paikkansapitäviä, tämänhetkisiä ja täydellisiä tietoja itsestään, kuten pyydetty tai ohjattu sekä päivittämään tietonsa ja pitämään ne ajan tasalla. NHL-yhteisöllä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilit tai muut rekisteröinnit sekä kieltää kaikki nykyinen ja tuleva käyttö, jos se epäilee tietojen olevan paikkansapitämättömiä tai puutteellisia. Asiakas on vastuussa saamiensa tai valitsemiensa soveltuvien salasanojen ja käyttäjätunnusten salassapidosta. Asiakas on myös vastuussa kaikista soveltuvalla salasanallaan tai tilillään tehdyistä toimista.

   7. Immateriaalioikeus.

   Kaikki sisältö, tiedot, tietokonekoodit, ohjelmistot ja muu aineisto, jotka ovat osa Palveluita, mutta eivät käyttäjäsisältöä tai kolmannen osapuolen aineistoa (yhteisesti "NHL-sisältö") ja Palvelut, ovat NHL:n omaisuutta. Asiakas voi päästä palveluihin, käyttää ja näyttää Palveluita, mutta vain ei-kaupalliseen, tiedottavaan tai henkilökohtaiseen käyttöön ilman sisällön muokkausta tai muuttamista ja vain näiden ehtojen mukaisesti.

   • Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet. Tietty NHL-sisältö on Yhdysvaltain, Kanadan ja muiden maiden tekijänoikeuslakien suojaamaa. Asiakas ymmärtää, että kaikki NHL-sisältöön ja/tai Palveluihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa NHL tai sen ulkoisen tahon lisensoijat Yhdysvaltain tekijänoikeuslain, Kanadan tekijänoikeuslain, kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja kaikkien sovellettavien lakien sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa kopioida, toisintaa, jaella, julkaista, syöttää tietokantaan, näyttää, suorittaa, muunnella, luoda edelleen, siirtää tai muulla tavoin käyttää tai hyväksikäyttää mitään NHL-sisältöä tai Palveluita tai niiden osaa, paitsi valtuutetun henkilön kirjallisella luvalla tai sovellettavan lain salliessa. Asiakas voi hankkia kirjallisen luvan käyttää NHL-sisältöä tai muuta NHL:n omistamaa tai hallitsemaa työtä ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 27 annetuilla tiedoilla. Kaikki valtuuttamaton NHL-sisällön tai Palveluiden käyttö katsotaan näiden ehtojen rikkomiseksi.
   • Tavaramerkit ja palvelumerkit. Asiakas hyväksyy, että (i) "NHL", NHL-kilpi ja Stanley Cup -sana ja -kuva ovat National Hockey Leaguen rekisteröityjä tavaramerkkejä; ja (ii) kaikki NHL-yhteisön ja NHL-jäsenklubien logot ja merkit sekä muu NHL-yhteisön ja NHL-jäsenklubien omistusoikeuden suojaamat merkit, jotka esitetään Palveluissa ja NHL-sisällössä, ovat NHL-yhteisön ja asianosaisten NHL-jäsenjoukkueiden omaisuutta, eikä niitä saa toisintaa tai käyttää kaupallisesti ilman NHL Enterprises, L.P:ltä tai sen nimeämältä taholta ennakkoon saatua kirjallista lupaa, jota voi pyytää kohdassa 27 annettuja yhteystietoja käyttäen.
   • Loukkausilmoitus. NHL kunnioittaa immateriaalioikeuksia. Jos on aihetta hyvässä uskossa epäillä, että työ on tullut toisinnetuksi tai on käytettävissä Palveluissa immateriaalioikeuksia loukaten, nimetylle asiamiehellemme tulee antaa seuraavat tiedot kirjallisesti:

    • väitetyn loukkauksen kohteena olevan oikeuden omistajan puolesta toimivan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus;
    • loukatuksi tulleen tekijänoikeuden suojaaman työn yksilöinti tai töitä edustava luettelo;
    • väitetyn loukkauksen kohteena olevan aineiston yksilöinti sekä kohtuullisen riittävät tiedot, joilla pystymme paikallistamaan aineiston;
    • asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tarvittavaa yhteydenottoa varten;
    • lausuma, jonka mukaan asiakas hyvässä uskossa on sitä mieltä, että kyseenalainen käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän asiamiehen tai lain valtuuttamaa; ja
    • asiakkaan antama lausuma väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla, että ilmoituksessa annetut edellä mainitut tiedot ovat paikkansapitäviä ja että asiakas on tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden haltijan puolesta.

    NHL:n tekijänoikeusasian loukkausilmoitusten nimetty asiamies on: NHL:n tekijänoikeusasian loukkausilmoitusten nimetty asiamies on:

    NHL Enterprises, L.P.
    DMCA Agent -- Group Vice President, Legal and Business Affairs -- Intellectual Property
    One Manhattan West
    395 9th Avenue
    New York, NY 10001
    NHL.com/contact (valitse "DMCA" aiheriville)

    • Sisällön upottaminen. Palvelut saattavat sallia asiakkaan upottaa NHL-sisältöä muihin verkkosivustoihin. Kaiken upotetun NHL-sisällön käytön on oltava ei-kaupallista, ja NHL saattaa poistaa sen käytöstä milloin vain syyttä tai mistä syystä tahansa. Kielletty kaupallinen käyttö käsittää kaikki seuraavat toimenpiteet, jotka suoritetaan ilman NHL:n kirjallista hyväksyntää:

     • maksujen periminen pääsystä muille sivustoille upotettuun NHL-sisältöön;
     • upotetun NHL-sisällön käyttäminen ensisijaisesti mainos- tai tilaustulojen tai muiden tulojen tavoitteluun tai mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen;
     • sellaisen sivuston luominen, joka kokoaa ainoastaan upotettua NHL-sisältöä ja pyrkii tietoisesti hankkimaan niistä mainostuloja;
     • upotetun NHL-sisällön käyttäminen, jonka NHL toteaa oman harkintansa pohjalta kilpailevan Palveluiden kanssa tai korvaavan niitä.

     Asiakas ei saa luoda linkkiä Palveluihimme millään verkkosivulla, joka vaatii rekisteröintiä Palveluidemme sisältöön liittyen tai joka muutoin kerää henkilötietoja Palveluidemme sisältöön liittyen.

     Palveluiden kautta tarjotut palvelut ja muu aineisto, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta NHL-sisältö, käyttäjäsisältö ja kolmannen osapuolen aineisto soveltuvin osin, tarjotaan asiakkaalle yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä näiden jakelu, muokkaus, kääntäminen, yleislähetys edelleen, lähettäminen tai johdannaistöiden luominen ole sallittua.

     8. Linkitys Palveluihimme.

     Asiakas saa luoda linkin Palveluihimme edellyttäen, että asiakas tekee sen oikeudenmukaisesti ja laillisesti eikä vahingoita mainettamme eikä hyödynnä sitä. Asiakas ei saa luoda linkkiä tavalla, joka vihjaa tai viittaa johonkin liittymämuotoon, hyväksyntään tai antamaamme tukeen näiden ollessa katteettomia väitteitä, eikä yksikään linkki Palveluihimme saa olla muotoiltu siten, että se sisältää sponsorointia, mainontaa tai kaupallista tekstiä tai kuvia. Pidätämme itsellemme oikeuden poistaa linkitysluvan asiasta ilmoittamatta. Verkkosivuston, jolta linkitys tehdään, on noudatettava kohdassa 3 kuvattuja käyttäjäsisällön normeja kaikilta osin.

     9. Muuttaminen tai irtisanominen.

     NHL saattaa muuttaa näitä ehtoja tai irtisanoa ne milloin vain mistä syystä tahansa, esimerkiksi vastaamaan lakimuutoksia tai säännöksiin pohjautuvien vaatimusten muutoksia, ja tämänkaltaiset muutoksista tulee sitovia asiakkaan seuraavan kerran käyttäessä Palvelua. Pidätämme itsellemme oikeuden harkintamme pohjalta rajoittaa, keskeyttää tai irtisanoa asiakkaan pääsyn Palveluihin ja niiden käytön ennakkoilmoituksella tai ilman sitä kohdan 4 mukaisesti. NHL pidättää sovellettavan lain puitteissa (saattaa päteä Quebecin maakunnassa) myös itsellään oikeuden muuttaa minkä tahansa Palveluiden kautta tarjotun palvelun tai tuotteen hintaa. NHL ei ole vastuussa Palveluihin tai muihin Palveluiden kautta tarjottuihin tuotteisiin liittyvissä kopioissa tai kuvissa olevista virheistä. NHL voi keskeyttää milloin tahansa oman harkintansa pohjalta minkä tahansa Palveluiden kautta tarjotun palvelun tai muun tuotteen.

     Näiden ehtojen soveltuvat kohdat pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen, mukaan lukien tämän kappaleen ja seuraavat kappaleet, näihin kuitenkaan rajoittumatta: kappale 1 (Tämä on laillinen sopimus); kappale 7 (Immateriaalioikeus); kappale 10 (Tietosuojakäytäntö); kappale 12 (Takuiden vastuuvapautuslauseke); kappale 13 (Oikeussuojakeino ja vastuun rajoitus); kappale 14 (Vahingonkorvaukset); kappale 15 (Yhdistäminen ja erotettavuus ja muutos); kappale 16 (Oikeuksista luopuminen); kappale 17 (Siirtäminen ja sitovat vaikutukset); kappale 18 (Ristiriitojen ratkaisu ja sitova välimiesmenettely); kappale 19 (Ryhmäkanteesta luopuminen ja välimiesmenettelystä luopuminen); kappale 20 (Sovellettavan lain ja oikeuspaikan valinta); and kappale 23 (Erilliset ehdot). Näiden ehtojen rikkomuksen vasteeksi NHL pidättää itselleen myös oikeuden hakea kaikkia lain sallimia ja oikeudenmukaisia korjaavia toimenpiteitä. Asiakkaan on lopetettava kaikki palveluiden ja NHL-sisällön käyttö irtisanomisen myötä.

     10. Tietosuojakäytäntö.

     Palveluiden käytöllä asiakas myöntää tutustuneensa tietosuojakäytäntöihimme ("Tietosuojakäytäntö") kohdassa NHL.com Privacy Policy ja ymmärtäneensä niiden sisällön, joka sisällytetään näihin ehtoihin. Asiakas hyväksyy (i) antavansa rekisteröitymisen yhteydessä tai muissa lomakkeissa mahdollisesti pyydettäviä, paikkansapitäviä, ajankohtaisia ja täydellisiä tietoja itsestään (yhteisesti "rekisteröitymistiedot"), (ii) pitävänsä salasanansa ja käyttötunnuksensa salassa, (iii) ylläpitävänsä ja päivittävänsä rekisteröintitietojaan ja muita NHL:lle antamiaan tietoja tarvittaessa, (iv) olevansa myymättä, siirtämättä tai antamatta toisen käyttöön tiliään ja (v) olevansa vastuullinen kaiken tilin käyttöön ja muihin tiliin liittyvien toimien yhteydessä. Asiakas tiedostaa, että kullakin NHL-jäsenklubilla saattaa olla omat käytäntönsä siitä, kuinka he hallitsevat ja käyttävät kyseistä verkkosivustoa. 

     11. Linkit ja ulkopuolisen tahon sisältö.

     Palvelut saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille tai verkkopalveluihin, joita hoitaa muut henkilöt, jotka eivät ole NHL:n hallinnassa ja joita NHL ei ylläpidä. Tämänkaltaisten linkkien ei tule katsoa tarkoittavan NHL:n tukevan näitä verkkosivustoja tai verkkopalveluita, niiden sisältöä tai niihin liittyviä henkilöitä. Näitä ehtoja ei sovelleta näillä muilla verkkosivustoilla tai -palveluissa, eivätkä ne ole osa Palveluita. Kehotamme asiakasta tutustumaan näiden muiden verkkosivustojen ja palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

     Saatamme sisällyttää kolmannen osapuolen palveluita, ohjelmistoja, teknologiaa, tietoja ja/tai muuta sisältöä (yhteisesti "kolmannen osapuolen aineisto") joko itsenäisesti tai yhdessä Palveluiden kautta käytettävissä olevien eri ohjelmien, ominaisuuksien tai toimintojen kanssa. Kolmannen osapuolen aineiston käyttämistä voivat säädellä kolmansien osapuolien käyttöehdot, jotka voivat poiketa tässä esitetyistä käyttöehdoista. Asiakas hyväksyy, että NHL ei sitoudu vastuuseen asiakkaan kolmannen osapuolen aineiston käyttämisestä aiheutuneista vahingoista riippumatta siitä, onko asiakas tietoinen niiden käyttämisestä tai kannattaako tai suositteleeko NHL kyseisten kolmansien osapuolten aineiston käyttöä.

     Asiakas voi valita ostavansa tavaroita, sisältöä, tilauksia, NFT:itä tai muita tuotteita tai palveluita muilta, kuten kolmannen osapuolen kauppiailta, markkinapaikoista, sovelluskaupoista, alustoilta ja muilta (yhteisesti "kauppiaat"), mukaan lukien kauppiaat, jotka ovat linkitettyjä tai muutoin käytettävissä Palveluiden kautta. Kaikki kauppiaan ehdot, takuut tai esitykset koskien kauppiaalta tehtyjä ostoksia ovat yksinomaan asiakkaan ja kauppiaan välisiä. Emme ole vastuussa tämänkaltaisista ostoksista koituneista menetyksistä tai vahingoista emmekä esitä emmekä takaa minkään kauppiaan kautta tehtyjä ostoksia.

     12. Takuiden vastuuvapautuslauseke.

     JOS SOVELTUVA LAKI (SAATTAA PÄTEÄ QUEBICIN MAAKUNNASSA) EI SALLI JOIDENKIN TAI KAIKKIEN HILJAISTEN TAI LAKISÄÄTEISTEN NÄIDEN EHTOJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA ASIAKKAAN KOHDALLA, TÄMÄN KALTAISET POISSULKEMISET PÄTEVÄT ASIAKKAAN KOHDALLA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.

     PALVELUIHIN JA NIIDEN SISÄLTÄMÄÄN AINEISTOON PÄÄSY JA NIIDEN KÄYTTÖ, MUKAAN LUKIEN NHL-SISÄLTÖ JA KOLMANNEN OSAPUOLEN AINEISTO NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, ON YKSINOMAAN ASIAKKAAN VASTUULLA. EMME ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA PALVELUILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA PALVELUIDEN TOIMINTA TAI VERKKOSIVUSTOLLA NÄKYVIEN TAI TARJOTTUJEN TIETOJEN, AINEISTON, TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖ, EMMEKÄ PALVELUISTA TAI NHL-SISÄLLÖSTÄ TAI KOLMANNEN OSALPUOLEN AINEISTOSTA LINKITETYILLE VERKKOSIVUSTOILLE TAI PALVELUILLE. TARJOTUT PALVELUT JA AINEISTO, MUKAAN LUKIEN NHL-SISÄLTÖ JA KOLMANNEN OSAPUOLE AINEISTO NÄIHIN KUITEN KAAN RAJOITTUMATTA, TARJOTAAN "SELLAISENAAN", "VIKOINEEN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". EDELLÄ MAINITUN YLEISLUONTEISUUTTA RAJOITTAMATTA VAPAUTTAMME ITSEMME KAIKISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, NIIN NIMENOMAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ KUIN HILJAISISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA (i) TAKUU KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, HÄIRIÖTTÖMYYDESTÄ, TUOTETAKUUSTA VAURIOITA VASTAAN, VAPAUDESTA PANTEISTA JA RASITTEISTA; (II) TAKUISIIN LOUKKAUKSIA, VÄÄRINKÄYTTÖÄ TAI IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN RIKKOMUKSIA VASTAAN; (III) TAKUISIIN, JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN MYÖTÄ; JA (iv) TAKUISIIN PALVELUIDEN KAUTTA TAI NHL:n MUILLA KEINOIN KÄYTETTÄVÄKSI TARJOAMIEN TIETOJEN JA SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ. TÄMÄN LISÄKSI EI ANNETA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT TÄYTTÄVÄT ASIAKKAAN TAI MUUN HENKILÖN TARPEET TAI VAATEET, TAI MINKÄÄN ASIAKIRJAN ESITTÄMÄT TARPEET TAI VAATEET. EMME ANNA NIMENOMAISIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI VIHJATTUJA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA, NHL-SISÄLTÖ, TOIMINNOT TAI AINEISTO OVAT AJANKOHTAISIA, TURVATTUJA, TARKKOJA, VIRHEETTÖMIÄ, TÄYDELLISIÄ, AJAN TASALLA, VIRUKSETTOMIA TAI KESKEYTYKSETTÖMIÄ. NHL EI VÄLTTÄMÄTTÄ KANNATA, TUE, VAHVISTA, ROHKAISE TAI OLE SAMAA MIELTÄ NHL- TAI KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN KANSSA, JA VAPAUTAMME ITSEMME KAIKISTA TAKUISTA JA VAKUUTUKSISTA, EHDOISTA JA VASTUISTA, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÄJÄ- TAI NHL-SISÄLTÖÖN. NHL EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT SOVELTUVAT KÄYTTÖÖN YHDYSVALTOJEN TAI KANADAN ULKOPUOLELLA TAI OVAT SIELLÄ SAATAVILLA. MIKÄÄN NHL:n TOIMESTA TAI PUOLESTA SAATAVILLE SAATETTU SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO EI MUODOSTA TAKUUTA.

     13. Oikeussuojakeino ja vastuun rajoitus.

     NHL TAI MIKÄÄN PALVELUIDEN ISÄNNÖIMISESSÄ, LUOMISESSA, TUOTANNOSSA TAI TOIMITTAMISESSA (MUKAAN LUKIEN TILAUSPALVELUT) (YHTEISESTI "NHL-TAHOT") OSALLISENA OLEVA KOLMAS OSAPUOLI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA, MUKAAN LUKIEN TAHOJEN TOIMESTA TEHTY LAIMINLYÖNTI TÖHÖN KUITEN KAAN RAJOITTUMATTA, VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA SUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA TAI SELLAISISTA TUOTON MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT EHDOISTA TAI ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUITA. NÄITÄ PALVELUITA OVAT MM. KAIKKI NHL- JA KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ, JOILLE ON LINKKI PALVELUISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIKO SYYNÄ SOPIMUKSEEN SITOUTUMINEN, OIKEUSLOUKKAUS, LAIMINLYÖNTI, VASTUU TAI MUU SYY, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ NHL-TAHOJA ON HUOMAUTETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SUORITUKSEN PUUTTEELLISUUDESTA, VIRHEESTÄ, LAIMINLYÖMISESTÄ, KESKEYTYKSESTÄ, VIASTA, TIETOKONEVIRUKSESTA, TOIMINNAN TAI TIEDONSIIRRON MYÖHÄSTYMISISTÄ, JÄRJESTELMÄN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ TAI MUUSTA TEKNOLOGISESTI HAITALLISESTA MATERIAALISTA, JOKA VOI SIIRTYÄ ASIAKKAAN LAITTEESEEN, TIETOIHIN TAI MUUHUN OMISTUSOIKEUDELLISEEN AINEISTOON ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTÖN, UPOTTAMISEN TAI LATAAMISEN YHTEYDESSÄ TAI KUN SISÄLTÖÄ LADATAAN PALVELUISTA TAI MUISTA PALVELUIHIN LINKITETYISTÄ VERKKOSIVUSTOISTA.

     KOSKA TIETYT LAINKÄYTTÖALUEET (SAATTAA PÄTEÄ QUEBICIN MAAKUNNASSA) EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, TAI NIIDEN POISSULKEMISTA, NHL:N VASTUUN NÄILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA TULEE RAJOITTUA LAIN SALLIMIIN RAJOITUKSIIN. MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA VASTUUTAMME LAMINLYÖNTIMME, VILPILLISYYTEMME TAI HARHAANJOHTAMISEMME SEURAKSENA SATTUNEESTA HENGENMENETYKSESTÄ TAI HENKILÖVAHINGOSTA, TAI MUUTA VASTUUTA, JOS, JA VAIN JOS KYSEISTÄ VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVALLA LAILLA.

     MEITÄ KOHTAAN NOSTETTU SYYTE TULEE SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA (SAATTAA PÄTEÄ QUEBECIN MAAKUNNASSA) RAJOITTUA ASIAKKAAN MAHDOLLISESTI PÄÄSYSTÄ PALVELUIHIN TAI NÄIDEN KÄYTÖSTÄ MAKSAMAAN SUMMAAN. ASIAKAS SUOSTUU ILMOITTAMAAN NHL:ÄÄ KIRJALLISESTI NHL:ÄÄ VASTAAN NOSTAMASTAAN SYYTTEESTÄ YHDEN (1) VUODEN SISÄLLÄ TAPAHTUMASTA TAI TIEDOISTA, JOIDEN SEURAKSENA SYYTE TEHDÄÄN. 

     14. Vahingonkorvaukset.

     Asiakas hyväksyy korvaavaansa vahingot, hyväksyvänsä vastuun ja puolustavansa NHL-yhteisöä, ja näiden virkailijoita, omistajia, johtajia, osakkaita, urakoitsijoita, asiamiehiä, työntekijöitä, vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä, seuraajia ja nimettyjä siirronsaajia kaikkia vaatimuksia, kanteita, vahinkoja, vastuita, tuomioita, sakkoja, korkoja, rangaistuksia, menetyksiä, kustannuksia, maksuja ja haittoja vastaan, mukaan lukien näihin rajoittumatta, kohtuulliset asianajajapalkkiot ja muiden asiantuntijoiden palkkiot, jotka koituvat asiakkaan (i) Palveluihin pääsystä tai niiden käytöstä tai käytön yhteydessä (mm. käyttäjä- ja NHL-sisällön käyttö), (ii) verkkokäyttäytymisestä Palveluita käyttäessään, (iii) näiden ehtojen rikkomisesta, (iv) soveltuvien lakien tai sääntöjen laiminlyömisestä Palveluihin liittyen, (v) immateriaalioikeuksien laiminlyönnistä, tahallisesta väärinkäytöstä tai loukkaamisesta tai muiden henkilöiden oikeuksien loukkaamisesta Palveluiden käytön yhteydessä, tai (vi) muista kanssakäymisistä tai tiedonsiirroista muiden henkilöiden kanssa johtuen Palveluihin pääsystä tai niiden käytöstä. Asiakas ei saa ratkaista tämänkaltaisia kanteita ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta NHL:ltä. Nämä velvoitteet pysyvät voimassa näiden ehtojen irtisanomisenkin jälkeen.

     15. Yhdistäminen ja erotettavuus ja muutos.

     Nämä ehdot muodostavat koko NHL:n ja asiakkaan välisen sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset NHL:n ja asiakkaan väliset kommunikaatiot ja ehdotukset (suulliset, kirjalliset tai sähköiset). Mikäli jokin näiden ehtojen kohdasta ei ole täytäntöönpanokelpoinen, se ei vaikuta muiden lausekkeiden voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja se korvataan täytäntöönpanokelpoisella lausekkeella, joka on lähinnä täytäntöönpanokelvottoman lausekkeen tarkoitettua sanomaa. NHL voi oman harkintansa pohjalta muuttaa näitä ehtoja, missä tapauksessa muutetut ehdot julkaistaan Palveluissa. Näihin Palveluihin pääsy ja niiden käyttäminen muutosten jälkeen tarkoittaa asiakkaan hyväksyvän muutokset. NHL:ää saatetaan vaatia ilmoittamaan asiakkaalle tietyistä Palveluihin liittyvistä ja asiakkaan Palveluihin pääsyyn tai niiden käyttöön liittyvistä tapahtumista; Palveluihin pääsy tai niiden käyttö asiakkaan toimesta tämän kaltaisten ilmoitusten julkaisemisen jälkeen soveltuvissa Palveluissa tarkoittaa asiakkaan hyväksyvän ilmoitusten voimaantulon. Sama pätee silloin, jos oman harkintamme pohjalta päätämme lähettää tiedon asiakkaan meille antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

     16. Oikeuksista luopuminen.

     Ehtojen asettamien säännösten täytäntöönpanematta jättäminen tai asiakkaan tai muiden tahojen tekemään loukkaukseen vastaamatta jättäminen eivät vaikuta oikeuksiimme soveltaa näitä ehtoja tai toimia kyseisten loukkausten pohjalta.

     17. Siirtäminen ja sitovat vaikutukset.

     Asiakas ei saa siirtää näitä ehtoja tai muita oikeuksia tai velvoitteita ilman NHL:ltä ennakkoon saatua kirjallista lupaa. Kaikki muilla tavoin tehdyt siirtoyritykset mitätöidään eivätkä ne ole päteviä. NHL:llä on oikeus siirtää nämä ehdot ja niiden sanelemia oikeuksiaan tai velvoitteitaan toiselle taholle. Nämä ehdot ovat sitovia kummankin tahon ja näiden seuraajien, perijöiden, luottamusmiesten, virkamiesten, toimeenpanijoiden ja nimettyjen siirronsaajien osalta.

     18. Ristiriitojen ratkaisu ja sitova välimiesmenettely.

     ASIAKKAAN TULEE LUKEA TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. SE SAATTAA VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI ASIAKKAAN LAILLISIIN OIKEUKSIIN MUKAAN LUKIEN OIKEUDET NOSTAA SYYTE TUOMIOISTUIMESSA. TÄTÄ KOHTAA EI NÄYTETÄ ALUEILLA, JOISSA SOVELLETTAVAN LAIN KIELTÄMÄ (SAATTAA PÄTEÄ QUEBECIN MAAKUNNASSA).

     Näiden kohtien 18-20 yhteydessä käsitteen "NHL" tulee kattaa NHL (tässä määritetyllä tavalla) ja sen työntekijöitä, johtajia, virkailijoita, asiamiehiä ja edustajia. Tämän sopimuksen muista määräyksistä riippumatta, asiakas ja NHL hyväksyvät ja tiedostavat, että nämä ehdot ovat todisteena osavaltioiden välisestä kaupankäynnistä ja että niiden tulkinta tai lainvalvonta sekä tulkintaa tai lainvalvontaa koskevat käsittelyt ovat Yhdysvaltion välimiesmenettelylain alaisia.

        Ristiriidan määritelmä.

     "Ristiriita" tulee määritellä minä tahansa riitana, vaateena tai kiistana, joka syntyy Palveluiden, näiden ehtojen, tietosuojakäytännön muun soveltuvien NHL:n ehtojen tai käytäntöjen, tai asiakkaan suhteen NHL:ään takia tai niiden yhteydessä, riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen tai säädökseen sitoutuminen, oikeusloukkaus, petos, harhaanjohtaminen tai mikä muu tahansa laillinen teoria ("ristiriita"). Ristiriidat tulee tulkita laajasti. Ristiriitoihin tulee lukea myös kaikki ristiriidat, vaateet tai kiistat, jotka syntyvät joko ennen kuin asiakas antaa suostumuksensa näille ehdoille tai niiden päättymisen jälkeen. Edellä mainitusta riippumatta, ristiriitoihin ei tule lukea ristiriitoja, vaateita tai kiistoja, jotka koskevat patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, kauppasalaisuuksia, eikä vaateita koskien Palveluiden valtuuttamatonta kopiointia tai käyttöä. Asiakas tai NHL saattaa hakea tarvittaessa väli- tai ennakkotoimea toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimelta vallitsevan tilan suojelemiseksi välimiesmenettelyn ratkaisua odotettaessa.

     *  Pakollinen epävirallinen ristiriidan ratkaisua edeltävä prosessi.*

     Asiakkaan ja NHL:n on ennen välimiesmenettelyjen aloittamista annettava toiselle osapuolelle kirjallinen "Ilmoitus ristiriidasta" -ilmoitus, jonka asiakas (jos Ilmoitus ristiriidasta asiakkaan aloittama) tai NHL (jos Ilmoitus ristiriidasta meidän aloittama) henkilökohtaisesti allekirjoittaa. Ilmoituksen ristiriidasta on sisällettävä seuraavat tiedot: (1) nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tilitiedot soveltuessa; (2) ristiriidan ja sen perustan yksityiskohtainen kuvaus; ja (3) ja haetun korvauksen ja sen perustan yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien korvauksen määrittämiseen käytetyt laskelmat.

     Ilmoitus ristiriidasta on lähetettävä NHL:lle sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Meidän on lähetettävä Ilmoitus ristiriidasta asiakkaalle siihen sähköpostisoitteeseen, joka on tiedoissamme. Asiakas ja NHL hyväksyvät yrittämään riidanratkaisua epävirallisten, hyvässä uskossa tapahtuvien neuvotteluiden kautta kuudenkymmenen (60) päivän (tai pidemmän ajan, jos osapuolten välillä sovittu) ajan valmiin Ilmoituksen ristiriidasta vastaanottopäivästä. Jos Ilmoituksen ristiriidasta vastaanottava osapuoli pyytää ratkaisukokousta puhelimitse osana epävirallista prosessia, asiakas ja NHL hyväksyvät ottavansa osaa pyrkimyksenä löytää ratkaisu ristiriidalle. Jos NHL pyytää tämänkaltaista kokousta, asiakas suostuu osallistuvansa (mahdollisen asianajajansa läsnä ollessa). Jos asiakas pyytää tämänkaltaista kokousta, NHL suostuu osallistuvansa (mahdollisen asianajajansa läsnä ollessa).

     Tämän pakollisen epävirallisen ristiriidan ratkaisua edeltävän prosessin noudattaminen on ehto, jonka on täytyttävä ennen välimiesmenettelyn käynnistymistä. Ei asiakas eikä NHL voi käynnistää välimiesmenettelyä ilman prosessin noudattamista. Jos kysymys on Ilmoituksen ristiriidasta riittämättömyys tai vaatimustenvastaisuus, toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin saattaa päättää jommankumman osapuolen hyväksi ja välimiesmenettelyt lykätään. Kyseisen tuomioistuimen tulee olla valtuutettu panemaan täytäntöön tämä välimiesmenettelyä edeltävä ehto, mukaan lukien toimivalta antaa toimeksiantoa tai välimiesmenettelyn syytteeseenpanoa koskeva määräys ja arvioida ja kerätä välimiesmenettelymaksut. Edellä mainitusta poiketen, kumpi tahansa osapuoli voi valita olla noudattamatta tätä pakollista epävirallista ristiriidan ratkaisua edeltävää prosessia, ja hakea apua välimiesmenettelyn kautta.

     Kaikki soveltuvat ajalliset rajoitukset (mukaan lukien syyteoikeuden vanheneminen) ja ilmoitusmaksujen määräajat tulee laittaa tauolle, kun asiakas ja NHL suorittavat pakollista epävirallista ristiriidan ratkaisua edeltävää prosessia ristiriidan ratkaisutarkoituksessa.

     *  Pienten kannevaatimusten tuomioistuin.*

     Kaikki ristiriidat, jotka ovat asiakkaan asuinpaikan pienten kannevaatimusten tuomioistuimen toimivallan kattavia ja sen rajoissa on esitettävä kyseisessä tuomioistuimessa yksilöllisesti. Kyseisen ristiriidan on pysyttävä pienten kannevaatimusten tuomioistuimessa eikä sitä saa siirtää eikä siihen saa hakea muutosta yleisessä tuomioistuimessa.

     *  Välimiesmenettelyt.*

     Ellei tässä toisin mainita, ristiriidat, joihin ei löydy ratkaisua pakollisen epävirallisen ristiriidan ratkaisua edeltävän prosessin tai pienten kannevaatimusten tuomioistuimen kautta, tulee ratkaista sitovalla välimiesmenettelyllä, joka pidetään asiakkaan asuinkunnassa tai suonmaakunnassa.

     Välimiesmenettely tulee tapahtua American Arbitration Associationin ("AAA") toimesta ja asian tulee kuulla yksi puolueeton välimies. AAA:n tulee suorittaa välimiesmenettely AAA:n soveltuvien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien täydentävät säännöt ("AAA-säännöt") näissä ehdoissa muokatun mukaisesti. AAA-säännöt on luettavissa osoitteessa www.adr.org. Jos AAA ei kykene tai ei ole halukas suorittamaan välimiesmenettelyjä yhdenmukaisesti näiden ehtojen kanssa, osapuolten tulee sopia vaihtoehtoisesta ehtoja noudattavasta suorittajasta. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, heidän tulee yhdessä vedota toimivaltaisen lainkäyttöalueen oikeuteen saada nimettyä välimies, joka suostuu yhdenmukaisuuteen ehtojen kanssa.

     Osapuolen, joka hakee välimiesmenettelyn käynnistämistä, on annettava toiselle osapuolelle tieto sovittelupyynnöstä AAA-säännöissä ja näissä välimiesmenettelyä koskevissa säännöksissä kuvatulla tavalla. Jos asiakas käynnistää välimiesmenettelyn, asiakkaan on lähetettävä tieto tästä NHL:lle osoitteeseen [email protected]. Jos NHL käynnistää välimiesmenettelyn, NHL:n tulee lähettää tieto tästä asiakkaalle siihen osoitteeseen, joka on tiedoissamme. Sovittelupyyntö on allekirjoitettava henkilökohtaisesti sen osapuolen (ja mahdollisen asianajajan) toimesta, joka käynnistää välimiesmenettelyn. Allekirjoittamalla sovittelupyynnön kyseinen osapuoli (mahdollisine asianajajineen) vakuuttaa, että tämä on noudattanut sekä (1) pakollista epävirallista ristiriidan ratkaisua edeltävää prosessia (Ilmoitus ristiriidasta tulee oheistaa) että (2) liittovaltion siviilioikeudenkäyntejä koskevien säännösten (Federal Rules of Civil Procedure) kohtaa 11(b), ja etteivät vaateet ja haettu korvaus ole joutavia eikä niiden takana ole epäasianmukaista tarkoitusta. Välimies on valtuutettu myöntämään minkä tahansa korvauksen tai määräämään seuraamuksista, jotka ovat liittovaltion siviilioikeudenkäyntejä koskevien säännösten kohdan 11 tai soveltuvien liittovaltion tai osavaltion lakien mukaisia kaikkia soveltuvia henkilöitä (mukaan lukien asianajaja) vastaan tuomioistuimelle ominaisella tavalla.

     Kaikkien välimiesmenettelymaksujen tulee noudattaa AAA-sääntöjä. Asiakas ja NHL hyväksyvät, että välimiesmenettely on suunniteltu edulliseksi kaikkien osapuolen kohdalla. Kumpikin osapuoli saa keskustella AAA:n kanssa maksujen alentamisesta ja maksunlykkäyksistä. Kaikki asiat ovat välimiehen päätettävissä paitsi seuraavat, jotka ovat toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen päätettävissä: (1) asiat, jotka ovat erityisesti tuomioistuimiin osoitetut näissä ehdoissa ja (2) asiat, jotka liittyvät välimiesmenettelysäännösten laajuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

     Välimies voi päättää korvauksesta, joka voi olla rahallinen, vahvistava (engl. declaratory), velvoittava määräys (engl. injunctive) tai muu kohtuullinen oikaisu (engl. equitable) asiaan vain sen osapuolen hyväksi, joka hakee korvausta ja vain siinä laajuudessa, joka on tarpeen vastaamaan kyseisen osapuolen yksilöllistä vaatimusta. Välimiehen on noudatettava näitä ehtoja ja voi määrätä samoja yksilöllisiä vahingonkorvauksia ja korvauksia kuin tuomioistuin, mukaan lukien velvoittavat määräykset ja muu kohtuullinen oikaisu asiaan, joka vastaa yksilöllistä vaatimusta. Välimiehen tulee päätettyään korvauksesta soveltaa kulujen jakamiseen liittovaltion siviilioikeudenkäyntejä koskevien säännösten kohdan 68 "cost-shifting" -sääntöä. Jos muuta ei sovita asiakkaan ja NHL:n välillä, yhden henkilön vaateita ei voida yhdistää toisten henkilöiden vaateisiin. Jos tuomioistuin määrittää, että velvoittavaa määräystä koskevasta vaateesta tai -pyynnöstä ei voida luopua ja kaikki muutoshaut kyseiseen päätökseen on käsitelty (tai päätös on muutoin lopullinen), asiakas ja NHL sopivat, että kaikki velvoittavaa määräystä esittävät vaateet tai pyynnöt tulee lykätä, minkä aikana ratkaista tuomioistuimen toimesta ja jäljellä olevat korvausvaateet ja -pyynnöt pysyvät vireillä.

     Välimiehen päätöksen tulee olla kirjallinen ja siitä tulee tulla esille tärkeimmät löydökset koskien tositietoja ja laillisia analyyseja. Päätöksen korvauksen toimeenpanosta voi tehdä toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin, maksettuja korvauksia ei kuitenkaan saa tuoda tuomioistuimeen. Välimiehen päätös ei tule estämään käsittelyjä, jotka koskevat muiden osapuolten oikeudenkäyntejä.

     Kullakin osapuolella on oikeus pyytää asiassa kuulemista puhelimitse, videon kautta tai tapaamalla henkilökohtaisesti välimiehen. Asiakkaan ja NHL:n tulee henkilökohtaisesti olla paikalla kaikissa välimiehen määräämissä kuunteluissa (yhdessä mahdollisten asianajajiensa kanssa). Vaateiden, jotka ylittävät 25 000 dollaria (ja vaateet korvauksista, jotka koskevat yksilöllistä velvoittavaa määräystä, kohtuullista oikaisua asiaan tai vahvistavaa päätöstä ja joihin ei päde pienten kannevaatimusten tuomioistuin, esitetään edellä), kuulemiset voidaan tehdä puhelimitse, virtuaalisesti tai henkilökohtaisissa istunnoissa ja asiakkaan ja NHL:n edustajan tulee olla henkilökohtaisesti läsnä (mahdollisine asianajajineen). Osapuolet voivat sopia luopuvansa kuulemisista.

     *  Useita käsittelyhakemuksia koskevat lisätoimenpiteet.*

     Seuraavat säännökset esittävät lisätoimenpiteitä, joita sovelletaan, jos hakemuksia on useita. Siinä tapauksessa, että vähintään viisikymmentä (50) samanlaista vaadetta esitetään NHL:ää vastaan saman tai yhdessä toimivien asianajajien toimesta (ja asiakkaan vaade on yksi näistä), asiakas ymmärtää ja hyväksyy, sovelletaan näitä lisätoimenpiteitä ja asiakkaan ristiriidan ratkaisu saattaa viivästyä.

     • Vaihe yksi: Kantajien asianajajan ja NHL:n asianajajan tulee kunkin valita jätettävät viisikymmentä (50) vaadetta puolta kohti, jotka tulee käsitellä yksilöllisissä välimiesmenettelyissä osana vaiheittaisen prosessin käynnistymistä. Jäljellä olevia vaateita ei oteta käsiteltäviksi eikä niitä katsota otetuiksi käsiteltäviksi välimiesmenettelyssä, ja välimiesmenettelymaksut arvioidaan ja kerätään näistä vaateista vasta, jos ja kun ne on valittu käsiteltäviksi yksilöllisissä välimiesmenettelyissä osana vaiheittaista prosessia. Jos vaade perutaan ennen tuomion lankeamista, toinen vaade tulee valita sattumanvaraisesti käsiteltäväksi tässä joukossa. Kun nämä ensimmäiset vaiheittaiset oikeustoimet valmistuvat, osapuolten tulee osallistua kaikki jäljellä olevat vaateet käsittävään neuvotteluistuntoon yhdessä eläkkeelle jääneen osavaltio- tai liittovaltiotuomarin kanssa ja NHL:n tulee maksaa välimieskustannukset.
     • Vaihe kaksi: Jos jäljellä olevia vaateita ei saada ratkaistua tällä kertaa, kantajien asianajaja ja NHL:n asianajajan tulee kunkin valita käsiteltäväksi seitsemänkymmentäviisi (75) vaadetta puolta kohti, jotka tulee käsitellä osana toista vaiheittaista prosessia, edellyttäen, että kaikki oikeustoimelliset muutokset, joista osapuolet sopivat kirjallisesti neuvottelun jälkeen tai sen jatkeena suoritetuissa "good faith" -keskusteluissa. Jäljellä olevia vaateita ei oteta käsiteltäviksi eikä niitä katsota otetuiksi käsiteltäviksi välimiesmenettelyssä, ja välimiesmenettelymaksut arvioidaan ja kerätään näistä vaateista vasta, jos ja kun ne on valittu käsiteltäviksi yksilöllisissä välimiesmenettelyissä osana vaiheittaista prosessia. Jos vaade perutaan ennen tuomion lankeamista, toinen vaade tulee valita sattumanvaraisesti käsiteltäväksi tässä joukossa. Kun nämä toiset vaiheittaiset oikeustoimet valmistuvat, osapuolten tulee osallistua kaikki jäljellä olevat vaateet käsittävään neuvotteluistuntoon yhdessä eläkkeelle jääneen osavaltio- tai liittovaltiotuomarin kanssa ja NHL:n tulee maksaa välimieskustannukset.

     Kukin tapaus missä tahansa vaiheessa tulee määrätä erilliselle, yksittäiselle välimiehelle, paitsi jo osapuolet toisin päättävät kirjallisesti. Jos asiakkaan vaade ei tule ratkaistuksi osana vaiheittaista prosessia edellä esitetysti:

     • Vaihtoehto yksi: Asiakas ja NHL voivat, erillään tai yhteisellä päätöksellä valita pois välimiesmenettelyn ja valita saada vaade kuulluksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimessa yhtenäisesti näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas voi valita pois välimiesmenettelyn ilmoittamalla aikomuksestaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla viestillä NHL:lle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] kolmenkymmenen (30) päivän sisällä vaiheen kaksi päättymisestä. NHL voi valita olla ottamatta asiakkaan vaadetta välimiesmenettelyihin lähettämällä yksilöllisen, henkilökohtaisesti allekirjoitetun ilmoituksen aikomuksestaan asiakkaan asianajajalle neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kunhan kolmenkymmenen (30) päivän mittainen n.s. "opt out" -jakson on umpeutunut. Osapuolten asianajajat voi sopia näiden määräaikojen muuttamisesta.

     TAI

     • Vaihtoehto kaksi: Jollei asiakas eikä NHL valitse vaadettaan kuultavaksi tuomioistuimessa vaihtoehdon yksi mukaisesti, asiakas suostuu siihen, että asiakkaan vaade ratkaistaan jatkuvien vaiheittaisten oikeustoimien kautta alla esitetyllä tavalla. Jos oletetaan, että jäljellä on yli kaksi sataa (200) vaadetta, valitaan sattumanvaraisesti kaksi sataa (200) vaadetta (tai ne valitaan osapuolten asianajajien välillä sovitulla tavalla), jotka tulee jättää käsiteltäviksi yksilöllisissä välimiesmenettelyissä osana vaiheittaista prosessia. Jos jäljellä on alle kaksi sataa (200) vaadetta, kaikki vaateet tulee jättää käsiteltäväksi yksilöllisissä välimiesmenettelyissä. Kukin näistä 200 tapauksesta tulee määrätä yhdelle erilliselle välimiehelle. Jäljellä olevia vaateita ei oteta käsiteltäviksi eikä niitä katsota otetuiksi käsiteltäviksi välimiesmenettelyssä, ja välimiesmenettelymaksut arvioidaan ja kerätään näistä vaateista vasta, jos ja kun ne on valittu käsiteltäviksi yksilöllisissä välimiesmenettelyissä osana vaiheittaista prosessia. Kun kunkin vaadejoukon tuomio on langennut tai muutoin ratkaistu, tämä prosessi tulee toistaa yhdenmukaisesti näiden parametrien kanssa. Osapuolten asianajajia kehotetaan tapaamaan, neuvottelemaan, osallistumaan sovitteluihin ja olemaan yhteydessä keskenään ja AAA:han pyrkimyksenä selvitellä, kuinka virtaviivaistaa vaateiden ratkaisu, optimoida tiettynä ajankohtana käsiteltävien vaateiden määrä, edistää tehokkuutta, säästää resursseja ja ratkaista jäljellä olevat vaateet.

     Kaikki soveltuvat ajalliset rajoitukset ja ilmoitusmaksujen määräajat ja muut määräajat tulee laittaa tauolle näiden useita käsittelyhakemuksia koskevien lisätoimenpiteiden puitteissa ensimmäisten tapausten valintahetkestä vaiheittaiseen prosessiin ja kunnes asiakkaan vaade valitaan käsiteltäväksi tai se sovitaan, perutaan, muutoin ratkaistaan tai jos välimiesmenettelystä kieltäydytään.

     Toimivaltaisella lainkäyttöalueen tuomioistuimella tulee olla valtuus panna täytäntöön nämä useita käsittelyhakemuksia koskevat lisätoimenpiteet ja tarvittaessa kieltää joukkohakemukset, syytteeseenpano tai välimiesmenettelyjen kulu ja välimiesmenettelymaksujen arviointi ja kerääminen. Jos nämä useita käsittelyhakemuksia koskevat lisätoimenpiteet soveltuvat asiakkaan kohdalla ja toimivaltainen lainkäyttöalueen tuomioistuin määrittää, etteivät se ole käytäntöön pantavissa asiakkaan vaateen perusteella, asiakkaan vaateen tulee edetä näiden ehtojen kanssa yhdenmukaiseen toimivaltainen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen.

     • Kieltäytyminen tulevista muutoksista.

     Jos NHL tekee muutoksia kohdan 18 välimiesmenettelysäännöksiin tulevaisuudessa (muut kuin ilmoitusosoitteen muutos), asiakas voi evätä kyseisen muutoksen lähettämällä henkilökohtaisesti allekirjoitetun kirjallisen ilmoituksen päätöksestään kieltäytyä näistä muutoksista HNL:lle sähköpostiosoitteeseen ADR@nhl kolmenkymmenen (30) päivän sisällä muutosilmoituksesta. Ilmoituksen tulee sisältää asiakkaan koko nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kuvaus siitä milloin ja kuinka asiakas oli yhteydessä NHL:ään. Tämän kaltainen "opt out" -ilmoitus tulee olla asiakkaan henkilökohtaisesti lähettämä, ei tämän edustajan, asianajajan tai muun asiakkaan puolesta toimivan. Sen tulee sisältää lausunto siitä, että asiakas haluaa kieltäytyä muutoksesta välimiesmenettelyjen säännöksiin. Tämä ei tarkoita kieltäytymistä välimiesmenettelyistä.

     19. Ryhmäkanteesta luopuminen ja välimiesmenettelystä luopuminen.

     ASIAKKAAN TULEE LUKEA TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI; SE SAATTAA VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI ASIAKKAAN LAILLISIIN OIKEUKSIIN. TÄTÄ KOHTAA EI NÄYTETÄ ALUEILLA, JOISSA SOVELTUVAN LAIN KIELTÄMÄ (SAATTAA PÄTEÄ QUEBECIN MAAKUNNASSA).

     Asiakas ja NHL sopivat, että kukin osapuoli sovellettavan lain sallimassa laajuudessa saa esittää vaateita (joko tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä) toisiaan vastaan vain yksilöinä eikä osallistua kantajana, asianomistajana tai ryhmän jäsenenä missään ryhmäkanteessa (engl. class action), kollektiivisessa (engl. collective action) tai konsolidoidussa kanteessa (engl. consolidated action), yksityisen asianajajan yleiskanteessa (engl. private attorney general action) tai edustajakanteessa (engl. representative action). Tämä tarkoittaa, että asiakas ja NHL eivät saa esittää vaadetta luokan tai ryhmän puolesta eivätkä he saa esittää vaadetta minkään muun henkilön puolesta, paitsi jos henkilö on vanhempi, holhooja tai alaikäisen huoltaja tai muutoin samankaltaisessa vastuuroolissa henkilölle, joka ei kykene itse esittämään yksilöllistä vaadettaan. Tämä tarkoittaa myös, etteivät asiakas ja NHL saa osallistua minkään kolmannen osapuolen nostamassa ryhmäkanteessa, kollektiivisessa tai konsolidoidussa, yksityisen asianajajan yleiskanteessa tai edustajakanteessa. Edellä mainitusta poiketen, asiakas ja NHL saavat osallistua ryhmäkanteiden ratkaisuihin.

     Asiakas ja NHL luopuvat sovellettavan lain sallimassa laajuudessa oikeudestaan valamiesoikeudenkäyntiin.

     20. Sovellettavan lain ja oikeuspaikan valinta.

     Kaikkiin näiden ehtojen ja asiakkaan ja NHL:n välillä syntyviin ristiriitoihin sovelletaan sovellettavan lain puitteissa (saattaa päteä Quebecin maakunnassa) New Yorkin osavaltion lainsäädäntöä lainvalintaa koskevista periaatteista riippumatta.

     Jos muutoin ei sovita asiakkaan ja NHL:n välillä, tulee New Yorkin piirikunnan, New York, liittovaltion ja osavaltion tuomioistuimilla olla sovellettavan lain sallimassa laajuudessa (saattaa päteä Quebecin maakunnassa) yksinomainen lainkäyttövalta kaikissa asiakkaan ja NHL:n välisissä kiistoissa (paitsi ne, jotka tuodaan pienten kannevaatimusten tuomioistuinten käsiteltäviksi), joihin ei sovelleta välimiesmenettelyä tai jotka eivät ole täytäntöönpanokelpoisia näiden ehtojen säännösten pohjalta (mukaan lukien välimiesmenettelysäännökset ja luopuminen ryhmäkanteesta). Asiakas ja NHL hyväksyvät näiden tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ja luopuvat kaikista vastustuksista, mitä tulee henkilökohtaiseen toimivaltaan tai epämukavuuksiin, jotka aiheutuvat käsittelystä kyseisissä tuomioistuimissa tai muista syistä hakea siirtoa tai muutosta toiseen oikeuspaikkaan.

     21. NHL-myymälä ja NHL-huutokaupat.

     Asiakas voi tilata tuotteita verkossa virallisten NHL-verkkomyymälöiden kautta, joita ovat tällä hetkellä shop.nhl.com, nhlshop.ca ja shop.international.nhl.com (yhteisesti "NHL-myymälä") tai virallisen NHL-huutokauppasivuston kautta, joka on tällä hetkellä auctions.nhl.com ("NHL-huutokauppa"). NHL-myymälästä tai NHL-huutokaupasta tilaamalla asiakas lupautuu maksamaan kaikki tilaukseen liittyvät maksut, mukaan lukien verot (mukaan lukien kaikki arvonlisäverot) ja lähetys- ja käsittelykulut, ja sitoutuu muihin palveluun liittyviin ehtoihin, jotka on ilmoitettu NHL-myymälän ja NHL-huutokaupan verkkosivustoilla. NHL-myymälöitä ja -huutokauppoja hoitaa yksi tai useampi kolmas osapuoli, mukaan lukien Fanatics Retail Group North, LLC ja sen osakkuusyhtiöt (yhteisesti "Fanatics"), jotka ovat vastuussa esim. tilausten toimituksesta, laskutuksesta ja tuotteiden lähettämisestä. NHL-myymälän tai NHL-huutokaupan sivustoilta löytyy tietoja, kuinka ottaa yhteys näihin osapuoliin. Huomioi, että lisäehtoja saatetaan soveltaa NHL-myymälässä ja NHL-huutokaupoissa suoritettaviin toimintoihin.

     Käyttämällä NHL-myymälää asiakas hyväksyy, että soveltuvat NHL-myymälän tämän hetkiset ehdot ("myymälän ehdot") osoitteessa https://shop.nhl.com/nhlshop-terms-of-service/ch-2297 kattavat myös asiakkaan myymälän käytön, mm. asiakkaan NHL-myymälässä tekemät tuotetilaukset. Jos näiden ehtojen ja myymälän ehtojen välillä on ristiriitaa, myymälän ehdot kattavat NHL-myymälässä suoritetut toimet.

     22. Autenttisuussertifikaateille vaaditut ilmoitukset.

     Seuraava ilmoitus annetaan urheilumuistoesineitä käsittelevässä Kalifornian osavaltion siviililaissa "California Civil Code, Title 1.1A, Autographed Sports Memorabilia, Cal Civil Code § 1739.7 (2019)" koskien tiettyjen tuotteiden myyntiä tai huutokauppaa Kalifornian osavaltion asukkaille.

     NIMIKIRJOITUKSELLA VARUSTETUT KERÄILYESINEET LAKI EDELLYTTÄÄ, ETTÄ MYYJÄN, JOKA MYY ASIAKKAALLE NIMIKIRJOITUKSELLA VARUSTETUKSI KUVATUN KERÄILYESINEEN, ON TOIMITETTAVA KIRJALLINEN AUTENTTISUUSSERTIFIKAATTI MYYNTIHETKELLÄ. KYSEINEN MYYJÄ SAATTAA KANTAA VAKUUKSIA TAI MUITA VAKUUTUKSIA, JOILLA VARMENNETAAN MYYJÄN MYYMIEN MUISTOESINEIDEN AITOUS.

     Tietyn tuotteen myyntiä tai huutokauppaa koskien annetaan seuraava ilmoitus New Yorkin osavaltion taiteen ja kulttuurin myyntiä käsittelevässä laissa "New York Arts and Cultural Affairs Law, Title V-1, Sale of Autographed Sports Collectibles, NY CLS Art & Cult Affr § 60.04 (2021)":

     NIMIKIRJOITUKSELLISTEN URHEILUMUISTOESINEIDEN MYYNNIN LAKI EDELLYTTÄÄ, ETTÄ MYYJÄN, JOKA MYY ASIAKKAALLE HENKILÖKOHTAISESTI KIRJOITETULLA NIMIKIRJOITUKSELLA VARUSTETUKSI KUVATUN URHEILUMUISTOESINEEN VÄHINTÄÄN 25 DOLLARIN (25,00 $) HINTAAN, ON TOIMITETTAVA KIRJALLINEN AUTENTTISUUSSERTIFIKAATTI MYYNTIHETKELLÄ.

     Yllä viitatut sertifikaatit toimitetaan ainutlaatuisella hologrammilla varustetun autenttisuussertifikaatin tai NHL:ltä tulevan kirjeen muodossa.

     23. Erilliset ehdot.

     Palveluihin pääsyn ja niiden käytön yhteydessä asiakasta saatetaan pyytää hyväksymään muita käytäntöjä ja ehtoja näiden ehtojen lisäksi. Asiakasta pyydetään lukemaan nämä lisäkäytännöt ja -ehdot huolellisesti ennen kyseisten Palvelunosien käyttämistä. Lisäehdot eivät muuta tai korvaa näitä Palveluihin pääsyä tai niiden käyttöä koskevia ehtoja, paitsi jos muuta esitetään.

     24. NHL-palveluiden osto Applen App Storen kautta; Apple ei ole osakastaho.

     Jos asiakas on ostanut tai ladannut Palvelun Apple Inc:in ("Apple") sovelluskaupasta ("Applen App Store"), asiakas tiedostaa, että nämä ehdot on sidottu asiakkaan ja NHL:n välillä, ei Applen, ja että Apple ei ole vastuussa Palveluista. Kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL (ei Apple) on yksin vastuussa Palveluista ja NHL-sisällöstä. Kaikkia Applen App Storesta hankittuja palveluita on käytettävä noudattaen Applen App Storen käyttöehtoja ("Apple Median palveluehdot"), ja asiakkaan omistamalla ja hallitsemalla iOS-laitteella, Apple Median palveluehtojen käyttöehtojen sallimalla tavalla, paitsi että Palveluihin voi myös päästä, niitä voi hankkia ja käyttää muut asiakkaaseen tai tämän perheeseen liittyvät tilit Applen tarjoaman perheen sisäisen jakotoiminnon tai volyymiostojen kautta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Apple ei ole vastuussa (i) Palveluun liittyvien ylläpito- tai tukipalveluiden toimittamisesta ja kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL ja sen liikekumppanit (ei Apple) ovat vastuussa kyseisten ylläpito- ja tukipalveluiden toimittamisesta. Apple ei ole myöskään vastuussa (ii) mistään vaateista liittyen Palveluihin tai niiden hallussapidosta tai käytöstä, joka tapahtuu asiakkaan toimesta (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta tuotevastuuvaateet, loukkausvaateet, väitteet, joita Palvelut eivät pysty vahvistamaan kuuluviksi laillistin tai säännöspohjaisiin vaatimuksiin ja kuluttajasuojalain tai vastaavien lakien puitteissa nostettuja vaateita), ja kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä, NHL ja sen liikekumppanit (ei Apple) ovat vastuussa tämänkaltaisten väitteiden tutkimuksesta, puolustamisesta, sopuratkaisusta ja vapautuksesta. Mikäli Applen App Storen kautta ostetut Palvelut eivät ole sovellettavien takuiden mukaisia, asiakas voi ottaa yhteyden Appleen, joka hyvittää asiakkaan kyseisistä Palveluista maksaman hintaan. Sovellettavan lain sallimissa rajoitteissa Applella ei ole mitään muita Palveluita koskevia takuuvelvoitteita, ja NHL (ei Apple) kantaa yksin vastuun näiden ehtojen sanelemalla tavalla kaikista takuiden puuttumisesta johtuvista kanteista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kustannuksista tai maksuista, kuten on sovittu NHL:n ja Applen välillä. Asiakas takaa ja vakuuttaa edelleen, että (a) asiakkaan asuinpaikka ei ole Yhdysvaltain valtion kauppasaarron kohteena olevassa maassa, tai maassa, joka on Yhdysvaltain valtion määrittämä terrorismia tukevaksi maaksi; ja (b) asiakas ei ole Yhdysvaltain valtion kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen luettelossa. Asiakas tiedostaa, että hänen on noudatettava kaikkia soveltuvien kolmansien osapuolten käyttöehtoja Palveluita käyttäessään. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden ehtojen edunsaajia kolmannen osapuolen roolissa ja asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot Applella on oikeus soveltaa niitä asiakasta kohtaan edunsaajana kolmannen osapuolen roolissaan.

     25. Käyttöehtojen hyväksyminen.

     KÄYTTÄMÄLLÄ JOTAKIN PALVELUISTA ASIAKAS ILMOITTAA HYVÄKSYVÄNSÄ NÄMÄ EHDOT. Jos asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei saa hakeutua tai käyttää Palveluja. NHL saattaa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja milloin vain, ja Palveluihin pääsy ja niiden käyttö asiakkaan toimesta tarkoittaa tämän hyväksyvän kyseiset muutokset.

     26. Ilmoitus Kaliforniassa asuville kuluttajille.

     Kalifornian siviililain kohdan 1789.3 mukaan Kaliforniassa asuvilla Palvelujen käyttäjillä on oikeus seuraavaan kuluttajasuojaan: Kuluttajavalituksista Kaliforniassa vastaavaan yksikköön (The Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen 1625 North Market Blvd., Sacramento CA 95834 tai soittamalla puhelinnumeroon (916) 445-1254 tai (800) 952-5210.

     27. Yhteystiedot.

     Kaikki Palveluita tai niiden käyttöä koskevat kysymykset, valitukset tai vaateet tulee tehdä osoitteen NHL.com/contact kautta valitsemalla "Terms of Service" (käyttöehdot) aiheriville.

     Tekijänoikeuksien suojaamien töiden tai tavaramerkkien tai palvelumerkkien käyttöpyynnöt tulee jättää osoitteeseen NHL.com/contact valitsemalla "DCMA/Trademark and Copyright Requests" (tavaramerkki- ja tekijänoikeuspyynnöt) aiheriville.

     Meihin voi ottaa yhteyttä myös osoitteessa:
     NHL Enterprises, L.P.
     Attn: Legal Department
     One Manhattan West
     395 9th Avenue
     New York, NY 10001