SHARE
Podělte se s přáteli


 

Podmínky poskytování služeb

Platí od poslední aktualizace dne 13. srpna 2014

TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY (ODDÍL 12), PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZÁVAZKU A VÝLUČNÉM NÁPRAVNÉM PROSTŘEDKU (ODDÍL 13) A ROZHODČÍ DOLOŽKU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI (ODDÍL 18). PŘEČTĚTE SI JE POZORNĚ.

1. Toto je právně závazná smlouva

Tyto podmínky služeb (dále jen Podmínky) jsou právní smlouva mezi vámi a společností NHL Interactive CyberEnterprises, LLC a jejími pobočkami, včetně NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V. a National Hockey League (NHL, my nebo námi apod.), které řídí váš přístup a používání webových stránek a online služeb, které zobrazují nebo poskytují autorizované odkazy na tyto podmínky (souhrnně služby). Tyto služby mimo jiné zahrnují nhl.com, aplikaci NHL, NHL GameCenter Live™ a NHL Vault™.

Před použitím služeb si prosím pečlivě přečtěte následující podmínky. Můžete si vytisknout kopii těchto podmínek nebo je uložit do svého zařízení pro pozdější použití. Využíváním služeb vyjadřujete svůj souhlas se závazností těchto podmínek. Nepoužívejte služby, pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami. Můžeme kdykoli upravit služby nebo podmínky, například s ohledem na změny v zákonech a právních požadavcích. Jakékoliv užívání služeb po zveřejnění změn podmínek vyjadřuje souhlas s těmito změnami.

2. Zakázaný obsah a činnosti

Nesmíte přistupovat nebo používat nebo se pokoušet o přístup nebo použití služby k jakékoli činnosti, která by mohla způsobit újmu nám nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osobě (dále jen osoba) a narušit provozování služeb jakýmkoli způsobem porušujícím zákony. Například nesmíte:

 • Vydávat se za jinou osobu nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat své přihlašovací údaje, vztah s jakoukoli osobou nebo původ jakékoliv informace, kterou poskytnete;

 • Zapojit se do neoprávněného spideringu, záznamu nebo sběru obsahu nebo informací, nebo používat jiné nepovolené automatizované prostředky ke shromažďování informací;

 • Získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k dalším počítačovým systémům, materiálům, informacím či službám dostupným prostřednictvím služeb;

 • Používat jakékoli zařízení, software nebo postup pro zasahování nebo pokus o narušení řádného fungování služeb nebo jakékoli činnosti prováděné v rámci služeb nebo se pokoušet sondovat, skenovat, testovat zranitelnost nebo narušovat bezpečnost jakéhokoli systému, zařízení nebo sítě;

 • Obcházet, zpětně analyzovat, dekódovat, dekompilovat, demontovat, dešifrovat ani jinak upravovat nebo narušovat (nebo se pokoušet, povzbuzovat nebo podporovat pokus jiných osob při provádění těchto činností) jakýkoli software obsažený nebo jinak spojený s těmito službami. Publikovat nebo dále šířit nástroje určené pro ohrožení bezpečnosti (například programy pro hádání hesel, prolamovací nástroje nebo síťové sondovací nástroje) je přísně zakázáno;

 • Provádět jakékoli aktivity, které způsobí nepřiměřeně velké zatížení naší sítě a infrastruktury;

 • Nahrávat nebo jinak přenášet jakákoliv sdělení, software, nebo materiály obsahující virus, nebo které jinak poškozují naše počítače, zařízení nebo systémy nebo našich uživatelů nebo

 • Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo zabraňuje jakékoli osobě používat nebo využívat služby, nebo vystavovat podle našeho výhradního úsudku nás, uživatele, nebo jinou třetí stranu jakékoli odpovědnosti, povinnosti k náhradě škody či újmě jakéhokoli druhu.

Narušení bezpečnosti systému nebo sítě a některé další jednání může mít za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Uživatele, kteří porušují tyto podmínky, můžeme vyšetřovat, a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení na podání návrhu na trestní stíhání. Můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám s uvedením důvodu i bez něj, kdykoli a bez předchozího upozornění.

3. Podání uživatele

Určité oblasti služeb vám mohou umožnit psát komentáře, posílat e-maily nebo jinak zveřejňovat, publikovat, předkládat, přenášet, nahrávat, odesílat nebo jinak poskytovat informace nám nebo jiným osobám. Zůstává vám nadále plná odpovědnost za obsah a další materiály, které poskytujete nám nebo jiným osobám v souvislosti se službami, mimo jiné včetně informací, zvukových nahrávek, videa, fotografií, dokumentů nebo jiných materiálů (uživatelský obsah). Souhlasíte, že nebudete poskytovat uživatelský obsah, který:


 • Porušuje, neoprávněně užívá nebo jinak porušuje autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli osoby;

 • Je nepravdivý, zavádějící, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, zneužívající, nenávistný, výhružný, obtěžující nebo sexuálně explicitní;

 • Porušuje právo osob na ochranu soukromí nebo zákaz neoprávněné publikace obrazových nebo hlasových záznamů;

 • Obsahuje reklamu nebo nabídku jakéhokoli druhu;

 • Klamně zosobňuje kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu včetně zástupce NHL, zástupce členského klubu NHL, aktuálního nebo bývalého hráče členského klubu NHL nebo nepravdivě uvádí nebo jiným způsobem klamně využívá vztah k fyzické nebo právnické osobě;

 • Je ponižující pro jiné osoby na základě pohlaví, rasy, třídy, etnické příslušnosti, národnosti, náboženství, sexuální preference, orientace nebo identity, zdravotního postižení nebo jiné klasifikace;

 • Obsahuje urážlivé výrazy nebo jiný jazyk nebo materiál určený k zastrašování nebo k podněcování násilí nebo

 • Úmyslně nebo neúmyslně porušuje nebo podporuje porušování jakýchkoli místních, regionálních, národních nebo mezinárodních zákonů, nebo obhajuje nelegální činnost.

Také máme v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem právo sdělit vaši identitu jakékoli třetí straně, která bude tvrdit, že vámi poskytnutý uživatelský obsah v souvislosti se službami představuje porušení práv k duševnímu vlastnictví třetí strany, práva třetí strany na soukromí, nebo jakéhokoli jiného platného místního, státního, národního nebo mezinárodního práva.

Dovolují-li vám služby poskytovat nám uživatelský obsah, smíte nám poskytovat pouze uživatelský obsah, který je originální, a který máte právo poskytnout. Poskytnutím uživatelského obsahu nám udělujete bezplatnou, neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, celosvětovou, plně sublicencovatelnou, přenosnou licenci dále publikovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, upravovat, adaptovat, pozměňovat, překládat a vytvářet odvozená díla, prodávat, nabízet k prodeji, vyvážet a jinak používat a využívat váš uživatelský obsah (nebo jeho část) jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě, médiu nebo technologii nyní známé nebo vyvinuté v budoucnu. Tímto se vzdáváte jakýchkoli morálních práv, které můžete mít ke svému uživatelskému obsahu v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tímto prohlašujete, že jste získali všechna potřebná oprávnění od všech fyzických nebo právnických osob uvedených nebo implikovaných ve vašem podání (včetně osob zobrazených na fotografii nebo na videu) a v případě nezletilých osob i od jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

Poskytnutím svého uživatelského obsahu s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud nám nechcete udělit souhlas s užíváním vašeho uživatelského obsahu v souladu s těmito podmínkami, neposkytujte nám ho v rámci našich služeb.

Nejsme povinni zveřejnit nebo používat uživatelský obsah. Zveřejnění nebo publikování jakéhokoli Uživatelského obsahu či obsahu NHL (jak je definováno v oddíle 7) není v žádném případě zamýšleno jako prohlášení, náznak nebo vyjádření schválení ze strany NHL, rovněž pokud jde o pravdivost, platnost nebo spolehlivost uživatelského obsahu nebo obsahu NHL. NHL neodpovídá za uživatelský obsah ani obsah NHL a nemá žádnou povinnost sledovat uživatelský obsah ani obsah NHL zveřejňovaný prostřednictvím služeb. Jakékoli informace obsažené v uživatelském obsahu nebo obsahu NHL používáte na vlastní nebezpečí. NHL a její zástupci mají právo, nikoli však povinnost, podle vlastního uvážení sledovat, kontrolovat, upravovat, odstraňovat, vymazávat, zakazovat, odmítnout, omezovat či ukončit přístup k vašemu uživatelskému obsahu nebo službám (v celku nebo částečně) kdykoli, bez předchozího upozornění a podle našeho výhradního uvážení a z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu. Povinnosti, které máte vůči nám na základě těchto podmínek přetrvávají i po ukončení těchto služeb, po ukončení vašeho užívání služeb, zániku uživatelského obsahu v rámci služeb nebo ukončení platnosti těchto podmínek. Nesmíte nadále posílat žádný uživatelský obsah, který jsme již dříve zamítli.

Pokud je vám méně než 13 let, nesmíte nám poskytnout žádný uživatelský obsah. Jste-li ve věku nižším, než je věk plnoletosti v jurisdikci vašeho bydliště, ale nejméně ve věku 13 let, můžete poskytnout uživatelský obsah pouze se souhlasem a pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a souhlasíte s těmito podmínkami ve prospěch jednotlivce ve věku mezi 13 lety a věkem plnoletosti v jurisdikci bydliště, jste plně zodpovědní za jeho uživatelský obsah a máte právní odpovědnost s tím spojenou.

4. Předplacené služby

 • Předplacené služby. Některé služby, jako je NHL GameCenter Live™ a NHL Vault™, mohou být k dispozici pouze prostřednictvím zřízení předplaceného účtu a zaplacení poplatku („předplacené služby“).   Prostřednictvím těchto účtů předplacených služeb budete mít přístup k předplaceným službám na dobu určitou, která se může automaticky obnovovat, jak je popsáno v těchto podmínkách.   Vezměte prosím na vědomí, že pro kanadské uživatele, kteří se přihlásí k odběru NHL GameCenter Live™ přes Rogers Media, Inc („Rogers“), budou v souvislosti s touto službou platit pravidla fakturace a plateb Rogers pro NHL GameCentre LIVE , a nikoliv pravidla fakturace a plateb NHL. 

 • Omezení přístupu. Nemáte oprávnění pro přístup k jakýmkoliv předplaceným službám, pokud (i) nemáte otevřený předplatný účet u NHL (nebo v Kanadě u společnosti Rogers) a zaplacený příslušný poplatek; (ii) jste neobdrželi přístupové přihlašovací údaje (včetně uživatelského jména a hesla) a (iii) neužíváte tyto přístupové údaje. Nesmíte pomáhat jiné osobě při neoprávněném přístupu k předplaceným službám, včetně sdílení, prodeje, veřejného nabízení, nebo při podeji přístupových údajů nebo poskytovat jakýkoliv obsah nebo jiné materiály, které jste získali prostřednictvím předplacených služeb třetím stranám nebo jinak při porušení těchto podmínek. Odpovídáte za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů a pokud máte podezření, že je zná někdo jiný, musíte nás neprodleně informovat. Odpovídáte za veškeré využívání nebo aktivity svých účtů u předplacených služeb, včetně jejich používání jakoukoli třetí stranou, která je používá s vaším souhlasem a vašimi přístupovými údaji. Tato odpovědnost výslovně zahrnuje veškeré provedené nákupy nebo jiné platby účtované k tíži vaší platební karty v souvislosti s používáním předplacených služeb vámi nebo oprávněnou třetí stranou. V případě jakéhokoli podvodu, zneužití nebo jinak protiprávní aktivity na vašich účtech předplacených služeb můžeme podle vlastního uvážení zrušit vaše účty předplacených služeb a informovat o vás příslušné orgány zajišťující dodržování zákonů. Za škody vzniklé v důsledku takového podvodu, zneužití nebo jinak protiprávní aktivity můžete nést odpovědnost.

 • Zařízení a minimální systémové požadavky. Některé předplacené služby, jako jsou NHL GameCenter LIVE™ a další video služby, jsou dostupné pouze za použití určitých zařízení splňujících minimální systémové požadavky. Měli byste prozkoumat předplacené služby než za přístup k nim zaplatíte, abyste ověřili, že budou kompatibilní s vaším zařízením, protože nevracíme žádné zaplacené poplatky v případě, že předplacené služby nejsou kompatibilní. U některých zařízení mohou být platby za předplacené služby zpracovány provozovatelem zařízení. Tyto platby se řídí podmínkami poskytovatele zařízení, včetně pravidel pro zrušení služby a vrácení peněz. Mohou se uplatňovat další omezení, včetně omezení zařízení nebo předplacených služeb v určitých zemích. Chcete-li získat více informací, klikněte sem —http://nhl.com/devices.

 • Pozastavení nebo předčasné ukončení Můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup k předplaceným službám a to kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud tak učiníme, nebudete odpovídat za poplatky spojené s poskytovanými předplacenými službami po jejich ukončení, současně vám však nevzniká nárok na žádné opravné prostředky, ani nebudeme poskytovat žádné náhrady. Pokud jste porušili nebo nesplnili jakoukoliv povinnost vyplývající z těchto podmínek, nemáte nárok na opravné prostředky.

 • Fakturace a platby

Vezměte prosím na vědomí, že tento pododdíl se nevztahuje na kanadské uživatele, kteří se přihlásili do NHL GameCenter Live™ přes společnost Rogers. Tito uživatelé podléhají pravidlům pro platby a fakturování Rogers.

 • Věk a schválení fakturace. Přihlášením k předplaceným službám potvrzujete, že je vám nejméně 18 let, že jsou všechny zadané informace pravdivé a správné (včetně všech informací o platební kartě) a jste držitelem příslušné platební karty.

 • Poplatky. Souhlasíte s tím, že budete platit veškeré poplatky za odběr a další poplatky za vaše účty v Placených službách, a to včetně příslušných daní. NHL (nebo případně poskytovatel vašeho zařízení) si vyhrazuje právo změnit objem a princip určování jakýchkoli poplatků za odběr nebo jiných poplatků za předplacené služby a zavést nové poplatky za odběr nebo jiné poplatky, které začnou platit na základě předchozího oznámení.

 • Automatická obnova. V souvislosti s některými předplacenými službami můžeme automaticky obnovit předplatné a nabít vaše účty předplacených služeb novým poplatkem za předplatné po předchozím upozornění na blížící se automatickou obnovu a na možnost zrušit takové prodloužení. Předplacené služby nebudou automaticky obnoveny v jurisdikcích, v nichž je tento postup zakázán podle platných právních předpisů. V souvislosti s každou možností předplatného, která zajišťuje automatické obnovení, budete upozorněni e-mailem, že vaše předplatné bude automaticky obnoveno pro následující období předplatného (v plné sezónní ceně za NHL GameCenter Live™), která platí pro tuto obnovovací období (pokud vás NHL neupozorní na opak) a v té době budete mít možnost zrušit své předplatné během stanovené lhůty. Pokud nezrušíte své předplatné v předepsané lhůtě, pak se vaše předplatné automaticky obnoví a bude provedena platba z vaší kreditní nebo debetní karty. POKUD NÁM V URČENÉ LHŮTĚ PŘED ZAČÁTKEM PRODLOUŽENÍ NEOZNÁMÍTE, ŽE SI PŘEJETE ZRUŠIT PŘEDPLATNÉ AUTOMATICKY OBNOVOVANÝCH PŘEDPLACENÝCH SLUŽEB, BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ, ŽE SE VAŠE PŘEDPLATNÉ AUTOMATICKY OBNOVÍ A DÁVÁTE NÁM SOUHLAS (BEZ DALŠÍHO OZNÁMENÍ) STRHNOUT PŘÍSLUŠNÝ POPLATEK VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DANÍ S VYUŽITÍM ULOŽENÝCH INFORMACÍ O KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTĚ.

 • Zkušební odběr. Přístup k předplacené službě včetně služeb NHL GameCenter LIVE™ nebo NHL Vault™ vám může být poskytnut bezplatně na časově omezené zkušební období (zkušební odběr). Vezměte na vědomí, že tyto podmínky platí pro zkušební odběr. Při registraci pro zkušební odběr můžete být požádáni o poskytnutí informací o své kreditní kartě. V takovém případě bude částka na vaši kreditní kartu účtována pouze tehdy, pokud nezrušíte zkušební předplatné před uplynutím zkušební doby předplatného. Pokud vás požádáme o informace o vaší kreditní kartě a vědomě je nezrušíte před koncem zkušebního předplatného, může být vaše zkušební předplatné změněno na běžné předplatné a na vaší kreditní kartu může být účtován poplatek za předplatné platný v době začátku zkušebního předplatného. Přihlášením se ke zkušebnímu odběru: (a) vyslovujete souhlas se skutečností, že zkušební odběr je určen pro vaši osobu a nelze ho přenést ani jiným způsobem převést na žádnou jinou osobu; (b) vyslovujete souhlas se skutečností, že účelem zkušebního odběru je umožnit vám posouzení předplacené služby a zvážení plného odběru placené služby (placené předplatné); (c) vyslovujete souhlas se skutečností, že se na zkušební odběr mohou vztahovat další podmínky, které jsou specifické pro nabízený zkušební odběr, že se vaše užívání placené služby po dobu období zkušebního odběru bude také řídit těmito dalšími podmínkami, a že se tyto další podmínky zahrnují do těchto Podmínek; a (d) VYSLOVUJETE SOUHLAS SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POKUD JSTE POVINNI POSKYTNOUT INFORMACE O SVÉ KREDITNÍ KARTĚ A ZKUŠEBNÍ PŘEDPLATNÉ NENÍ ZRUŠENO V OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO PŘEDPLATNÉHO, BUDE ZKUŠEBNÍ PŘEDPLATNÉ PŘEVEDENO NA PLACENÉ PŘEDPLATNÉ, JEHOŽ CENA SE ROVNÁ CENĚ PŘEDPLATNÉHO V PLATNOSTI V DOBĚ, KDY ZKUŠEBNÍ PŘEDPLATNÉ ZAČALO A NA KREDITNÍ KARTU, KTEROU JSTE ZADALI, BUDE AUTOMATICKY ÚČTOVÁNO PŘEDPLATNÉ, JAKO KDYBY TOTO PŘEDPLATNÉ ZAČALO PRVNÍ DEN VAŠEHO ZKUŠEBNÍHO PŘEDPLATNÉHO.

 • Zrušení. Chcete-li zrušit předplatné předplacených služeb, je nutné dodržovat postupy popsané níže. Pokud neuvedeme seznam postupů zrušení konkrétní předplacené služby, měli byste nás kontaktovat na NHL.com/contact. S výjimkou popsanou níže nevracíme platbu ani její poměrnou část za předplacené služby nebo jakékoliv jiné nákupy provedené prostřednictvím služeb z jakéhokoli důvodu. Žádosti o ukončení předplatného vstupují v platnost ke konci zúčtovacího období, ve kterém jsme obdrželi žádost o zrušení.

 • NHL Vault™. Platby webu NHL Vault™ se budou provádět měsíčně v souladu s datem zakoupení původního předplatného. Pokud chcete předplatné zrušit, volejte zákaznickou službu na telefonním čísle 866-210-6349 v USA nebo 407-708-1356 v jiných zemích od 9:00 do 2:00 východního času USA během sezóny NHL a během běžné pracovní doby mimo sezónu.

 • NHL GameCenter LIVE™. V souladu s odpovídajícími zákony platí, že pokud jste odběratelem NHL GameCenter LIVE™, můžete svůj odběr příslušné odebírané služby zrušit do pěti (5) dní od přihlášení k odběru nebo do pěti (5) dní po automatické obnově a obdržet náhradu ceny za přihlášení k odběru s tím, že pokud se po zrušení přihlásíte k odběru služby NHL GameCenter LIVE™, společnost NHL si vyhrazuje právo odepřít další požadavky na zrušení během jedné sezóny NHL. Předplatné můžete zrušit zavoláním na zákaznickou službu na telefonním čísle 866-210-6349 v USA nebo 407-708-1356 v jiných zemích od 9:00 do 2:00 východního času USA během sezóny NHL a během běžné pracovní doby mimo sezónu.

5. Video služby a omezení vysílání

Omezení vysílání se vztahují na služby, které umožňují sledovat živé videopřenosy zápasů nebo výběry ze záznamů, jako jsou služby NHL GameCenter Live™. S ohledem na NHL GameCenter Live™ může být plánované webové vysílání blokováno během pravidelné sezóny NHL, vyřazovacích kol Stanley Cupu a finále Stanley Cupu nebo nemusí být k dispozici pro živé sledování, pokud:

 1. se nacházíte v místě televizního vysílání na území příslušného týmu bez ohledu na to, zda tým hraje doma nebo hostuje, nebo zda je hra vysílána v místní nebo regionální televizní sítě nebo

 2. zápas NHL je vysílán celonárodně ve vaší zemi nebo oblasti programování.

  Záznam blokovaného vysílání bude obvykle k dispozici na NHL GameCenter Live™ a NHL Vault™ nejpozději čtyřicet osm (48) hodin po ukončení zápasu. Chcete-li zjistit, které zápasy na vašem území podléhají omezení vysílání v NHL GameCenter Live™, klikněte na tento vyhledávací odkaz PSČ a zadejte své PSČ: http://www.nhl.com/ice/ziplookup.htm.


POKUD OBEJDETE NEBO SE POKUSÍTE OBEJÍT JAKÉKOLI OMEZENÍ VYSÍLÁNÍ NEBO JINÉ OMEZENÍ: VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU SE BEZODKLADNĚ UKONČÍ A K TÍŽI VAŠÍ KARTY SE BUDE ÚČTOVAT POPLATEK STO DOLARŮ (100 USD) ZA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ; MOHOU SE PROTI VÁM UPLATNIT PRÁVNÍ POSTUPY A SPOLEČNOST NHL SI VYHRAZUJE PRÁVO OZNÁMIT TAKOVÉ PORUŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ZAJIŠŤUJÍCÍM DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ.

6. Registrace pro nepředplacené služby

Můžete být vyzváni k registraci pro určité činnosti v souvislosti s jinými službami než jsou předplacené služby (viz oddíl 4, kde jsou popsány předplacené služby). Pokud se zaregistrujete nebo poskytnete další informace v souvislosti se službami, souhlasíte s tím, že o sobě podle požadavků poskytnete přesné, aktuální a úplné informace a budete tyto informace neprodleně aktualizovat, aby byla zachována jejich přesnost. NHL má právo pozastavit nebo ukončit jakýkoli účet nebo jinou registraci a odmítnout jakékoliv a veškeré současné nebo budoucí použití, pokud má podezření, že jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti hesla a uživatelského jména, které vám bude poskytnuto, nebo které si vyberete, a plně odpovídáte za veškeré činnosti provedené pod vaším heslem nebo účtem.

7. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah, informace, počítačový kód, software nebo jakýkoliv jiný materiál, který je součástí jiných služeb, než je váš uživatelský obsah (souhrnně obsah NHL), je vlastnictvím NHL nebo třetích stran. Můžete přistupovat, používat a zobrazovat služby a tisknout kopie obsahu NHL pouze pro nekomerční, informační, osobní použití a to bez jakékoli úpravy nebo změny, a to pouze pokud budete dodržovat tyto podmínky.

 • Autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví. Určitý obsah NHL je chráněn autorskými právy Spojených států a jiných zemí. Berete na vědomí, že veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se ke službám jsou vlastnictvím NHL nebo jejích třetích stran poskytujících licenci, a to v plném rozsahu povoleném podle zákonů Spojených států, mezinárodních zákonů o autorských právech a všech ostatních platných právních předpisů. Není-li to výslovně povoleno oprávněnou osobou písemně nebo jinak v souladu s příslušným zákonem, nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, publikovat, zadávat do databáze, zobrazovat, provádět, upravovat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo jakýmkoli způsobem používat nebo využívat jakékoli části obsahu NHL. Chcete-li získat písemný souhlas používání díla chráněného autorskými právy, kontaktujte nás prosím podle informací v oddíle 22. Kopírování nebo stahování obsahu NHL jinak, než jak je uvedeno výše, je porušením těchto podmínek.

 • Obchodní značky a značky služeb. Berete na vědomí, že (i) NHL, štít NHL, slovní spojení a obrázek Stanley Cupu jsou registrované ochranné známky National Hockey League; (ii) všechna loga a značky NHL a loga a značky členských klubů NHL, jako i všechny ostatní vlastněné materiály zobrazené ve spojení se službami a v obsahu NHL jsou vlastnictvím NHL a příslušných členských klubů NHL nebo jsou v rámci licence poskytnuté stranám NHL, a nelze je reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti NHL Enterprises, L.P. nebo jejího zástupce, o který lze požádat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v oddíle 22.

 • Upozornění na porušení práv. NHL respektuje práva duševního vlastnictví. Pokud si v dobré víře myslíte, že vaše práce byla reprodukována nebo je k dispozici prostřednictvím služeb, a to způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte našemu určenému zástupci písemně následující informace:

 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;

 • identifikaci autorsky chráněného díla nebo reprezentativní seznam prací, jejichž porušení je nárokováno;

 • identifikaci materiálu, u nějž údajně došlo k porušení autorských práv, a dostatečné informace, které nám umožní vyhledat tento materiál;

 • své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat v případě potřeby.

 • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné používání není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem a

 • prohlášení, učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem nebo osobou oprávněnou jednat jménem vlastníka autorských práv.

Určený zástupce NHL pro oznámení nároků k autorským právům je:

NHL Enterprises, L.P.

DMCA Agent—Group Vice President, Legal and Business Affairs—Intellectual Property

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036

NHL.com/contact (jako předmět zadejte DMCA)

Telefon: (212) 789-2000

Fax: (212) 789-2727

 • Vkládání obsahu. Služby vám mohou umožnit vložit obsah NHL do jiných webových stránek. Jakékoli použití vloženého obsahu NHL je povoleno pouze pro nekomerční účely a NHL ho může kdykoli zakázat z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Mezi zakázané způsoby použití patří jakékoli z následujících činností provedených bez výslovného souhlasu NHL:

 • prodej přístupu k vloženému obsahu NHL na jiném webu;

 • použití obsaženého obsahu NHL pro účely získání výnosu z reklamy nebo předplatného;

 • vytvoření webu, který pouze agreguje kolekci vloženého Obsahu NHL a záměrně se snaží z něj generovat tímto způsobem výnos;

 • používání integrovaného obsahu NHL, o kterém NHL zjistí na základě vlastního uvážení, že konkuruje nebo nahrazuje služby.

Nesmíte vytvořit odkaz na naše služby na jakýchkoliv webových stránkách, které vyžadují registraci v souvislosti s obsahem našich služeb, nebo které jinak shromažďují osobní údaje v souvislosti s obsahem našich služeb. Mezi zakázané komerční použití nepatří používání vloženého obsahu s cílem prezentovat videa NHL v blogu nebo na fanouškovském webu s povolenými reklamami za předpokladu, že vložený obsah NHL není použit k získávání výnosů z inzerce nebo jako konkurence pro služby.

8. Odkazy na naše služby

Můžete odkazovat na naše služby za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a zákonný, nepoškozuje naši pověst a nezneužívá ji. Nesmíte vytvořit odkaz způsobem, který by naznačoval nebo implikoval jakékoli spojení, souhlas nebo schválení z naší strany a žádný odkaz na naše služby nesmí být vložen do rámce v takovém rozsahu, aby takový rámec obsahoval jakýkoli text nebo grafický prvek týkající se sponzoringu, reklamy nebo jiných komerčních aktivit. Vyhrazujeme si právo stáhnout povolení odkazů bez upozornění. Webové stránky, na kterých uvádíte odkaz, musí být ve všech ohledech v souladu s normami pro uživatelský obsah popsanými v oddíle 3 těchto podmínek.

9. Změna nebo ukončení

NHL může změnit nebo ukončit tyto podmínky kdykoliv z jakéhokoliv důvodu, například v reakci na změny právních předpisů nebo regulačních požadavků. Vyhrazujeme si právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup a používání služeb podle našeho uvážení i bez předchozího upozornění. Jinak příslušné oddíly těchto podmínek platí i po ukončení. NHL si rovněž vyhrazuje právo usilovat o všechny dostupné opravné prostředky podle zákona a svých vlastnických práv při porušení těchto podmínek. Po ukončení musíte ukončit veškeré používání služeb, včetně veškerého obsahu NHL.

10. Zásady ochrany osobních údajů

Používáním Služeb potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

11. Odkazy a obsah třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo online služby, které jsou provozovány a spravovány jinými osobami, a které nejsou pod kontrolou nebo správou NHL. Takové odkazy nepředstavují ze strany NHL schválení těchto jiných webových stránek či online služeb, jejich obsahu nebo osob s nimi spojených. Tyto podmínky se nevztahují na tyto jiné webové stránky a online služby a takové webové stránky a služby online nejsou součástí služeb. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady a podmínky ochrany osobních údajů při používání těchto webových stránek nebo služeb.

Můžeme zahrnout služby, software, technologie, údaje a případně jiný obsah (souhrnně „materiály třetích stran“) nezávisle nebo ve spojení s různými programy, vlastnostmi nebo funkcemi dostupnými prostřednictvím služeb. Takové materiály třetích stran je možné stáhnout do vašeho počítače nebo je v něm uchovávat nebo je jinak použít ve spojitosti s funkcemi a vlastnostmi služeb. Vaše užívání materiálů třetích stran může podléhat podmínkám použití odlišným od těchto podmínek a podle potřeby může být stanoveno poskytovatelskými třetími stranami. Souhlasíte a berete na vědomí, že NHL nenese žádnou zodpovědnost za používání takových materiálů třetích stran bez ohledu na to, zda jste si vědomi jejich užívání, a zda NHL prosazuje nebo doporučuje užívání takových materiálů třetích stran.

12. Omezení záruk

VYUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY O SLUŽBÁCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB NEBO INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB UVEDENÝCH NEBO NABÍZENÝCH V RÁMCI SLUŽEB NEBO S OHLEDEM NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY SLUŽEB, NA KTERÉ VEDE ODKAZ ZE SLUŽEB. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI A JAK JSOU DOSTUPNÉ. BEZ OMEZENÍ OBECNÉ POVAHY VÝŠE UVEDENÉHO ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ (I) ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉ KVALITY, VLASTNICKÉHO PRÁVA, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEEXISTENCE ZÁSTAVNÍHO NEBO VĚCNÉHO BŘEMENE; (II) ZÁRUKY PROTI PORUŠENÍ, ZNEUŽITÍ NEBO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV JAKÉKOLI OSOBY; (III) ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO POUŽITÍ V OBLASTI OBCHODU A (IV) ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, SPRÁVNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ÚDAJŮ NEBO OBSAHU ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO JINAK OD NHL. DÁLE SE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, ŽE SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO POTŘEBY ČI POŽADAVKY NEBO POTŘEBY JAKÉKOLI JINÉ OSOBY NEBO POTŘEBY A POŽADAVKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, ŽE SLUŽBY, MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU NHL, FUNKCÍ NEBO MATERIÁLŮ V NICH OBSAŽENÝCH BUDOU VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, BEZ CHYB, ÚPLNÉ, AKTUÁLNÍ, BEZ VIRŮ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ. NHL NEMUSÍ NUTNĚ JAKÝKOLIV OBSAH NHL NEBO UŽIVATELSKÝ OBSAH DOPORUČOVAT, PODPOROVAT, POTVRZOVAT, POVZBUZOVAT NEBO SOUHLASIT S NÍM, A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, PODMÍNEK A ZÁVAZKŮ VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI UŽIVATELSKÝM OBSAHEM NEBO OBSAHEM NHL. NHL NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY JSOU VHODNÉ NEBO DOSTUPNÉ PRO POUŽITÍ MIMO SPOJENÉ STÁTY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE ZPŘÍSTUPNĚNÉ NEBO POSKYTNUTÉ JMÉNEM NHL NETVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU.

POKUD PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH NEBO VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK, PLATÍ PRO VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

13. Výlučné opravné prostředky a omezení odpovědnosti

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, MEZI NĚŽ MIMO JINÉ PATŘÍ NEDBALOST, NEBUDE NHL, JEJÍ POBOČKY NEBO JINÁ STRANA PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO SANKČNÍCH ŠKOD NEBO UŠLÝCH ZISKŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PODMÍNEK NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ, ZNEUŽITÍ, NEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉHOKOLI OBSAHU NHL NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU NEBO JINÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH ZE SLUŽEB, BEZ OHLEDU NA TO, JAK BYLY ZPŮSOBENY, ZDA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE NHL BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI SELHÁNÍM VÝKONU, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, ZÁVADOU, ZPOŽDĚNÍM V PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO SELHÁNÍM SYSTÉMU, NEBO JINÝM TECHNICKÝM PŮSOBENÍM ŠKODLIVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ MOHOU INFIKOVAT VAŠE ZAŘÍZENÍ, DATA NEBO JINÝ VLASTNICKÝ MATERIÁL Z DŮVODU POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB, NEBO STAŽENÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU Z WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH PROPOJENÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHRADY NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, JE ODPOVĚDNOST NHL ZA TYTO ŠKODY V TĚCHTO JURISDIKCÍCH OMEZENA V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE NAŠI ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ NEBO SMRT VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŠÍ NEDBALOSTI NEBO PODVODU ČI ZÁMĚRNÉHO ZKRESLENÍ ÚDAJŮ NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA PLATNÝM PRÁVEM.

JAKÝKOLIV NÁROK PROTI NÁM MUSÍ BÝT OMEZEN NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

14. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, zbavíte odpovědnosti a budete bránit NHL a její pobočky a poskytovatele licence a všechny jejich úředníky, ředitele, dodavatele, zástupce, zaměstnance, nástupce a nabyvatele proti jakýmkoli požadavkům, nárokům, škodám, závazkům, rozsudkům, pokutám, úrokům, sankcím, ztrátám, nákladům, výdajům a újmě, včetně poplatků za právní zastoupení a poplatků odborným poradcům vzniklým v souvislosti s (i) vaším používáním služeb (včetně, bez omezení, vašeho uživatelského obsahu a vašeho užívání jakéhokoli obsahu NHL), (ii) vaším chováním online v souvislosti se službami, (iii) vašim porušením těchto podmínek, (iv) vaším nesplněním platných zákonů nebo právních předpisů v souvislosti se službami, (v) vaší nedbalosti, úmyslně nesprávným jednáním nebo porušováním práv duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoliv osoby v souvislosti se službami anebo (vi) jakýmkoli jednáním nebo transakcí s jinými osobami vyplývající z využívání služeb. Bez předchozího písemného souhlasu NHL nesmíte nikdy urovnat žádný takový nárok. Tyto závazky zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti těchto podmínek.

15. Integrace a oddělitelnost

Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi NHL a vámi a nahrazují veškerá předchozí či současná sdělení a návrhy (ať už ústní, písemné nebo elektronické) mezi vámi a námi. V případě, že se některá ustanovení těchto podmínek stanou nevymahatelná, nebudou mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení a budou nahrazeny vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu nevymahatelného ustanovení.

16. Žádné zřeknutí se práv

Naše opominutí vymáhat jakékoliv ustanovení těchto podmínek nebo reagovat na porušení z vaší nebo jiné strany v žádném případě neznamená vzdání se práva vymáhat následně jakákoli ustanovení těchto podmínek nebo jednat s ohledem na podobné porušení.

17. Postoupení práv a závazné účinky

Tyto podmínky nebo jakákoliv práva či povinnosti zde uvedené nesmíte postoupit bez předchozího písemného souhlasu NHL a veškeré pokusy o převod v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné a nejsou účinné. NHL má právo postoupit tyto podmínky a kterákoli svá práva nebo závazky v rámci těchto podmínek. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny strany a jejich právní nástupce, dědice, správce, administrátory, exekutory a povolené nabyvatele.

18. Místo, rozhodné právo, rozhodčí řízení a promlčecí lhůta pro vznesení nároku

Tyto podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Spojených států a amerického státu New York bez ohledu na případné rozpory v právních zásadách. Při používání služeb se vzdáváte jakýchkoli nároků, které mohou vzniknout na základě zákonů jiných států, zemí, území nebo jurisdikcí.

Pokud jde o jakékoliv spory vyplývající ze služeb nebo podmínek nebo v souvislosti se službami nebo podmínkami (mimo jiné včetně ochrany osobních údajů), souhlasíte spolu s NHL, že budete jednat v dobré víře a zavazujete se vyvinout přiměřené úsilí ve vzájemné spolupráci s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení. Pokud spolu s NHL nevyřešíte jakýkoli spor neformálním jednáním, bude jakákoli snaha o vyřešení sporu prováděna výhradně závaznou arbitráží, jak je popsáno v tomto oddíle. Vzdáváte se práva na vedení soudních sporů (nebo účasti jako strana sporu nebo člen skupinové žaloby) před soudem se soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny spory řešeny před neutrálním arbitrem, jehož rozhodnutí bude konečné s výjimkou omezeného práva na odvolání podle zákona USA o Federální arbitráži. Kterýkoli soud s jurisdikcí nad smluvními stranami může rozhodnutí arbitra vymáhat.

Veškeré řízení pro vyřešení sporu bude na jakémkoli fóru probíhat výhradně na individuálním základě. Ani vy, ani NHL nebudete usilovat o to, aby byl jakýkoli spor veden jako skupinová žaloba nebo v jakémkoli jiném řízení, v nichž jedna ze stran jedná nebo zamýšlí jednat v postavení zástupce. Žádná arbitráž nebo rozhodčí řízení se nebude spojovat s jinými řízeními bez předchozího písemného souhlasu všech stran dotčených arbitráží nebo řízením.

Spolu s NHL souhlasíte s tím, že veškeré spory vzniklé na základě těchto podmínek, které nemohou být vyřešeny prostřednictvím neformálního jednání, budou řešeny výhradně prostřednictvím důvěrného závazného rozhodčího řízení v souladu s obchodními pravidly arbitráže Americké arbitrážní asociace v New Yorku. Rozhodnutí arbitra je závazné a může být zapsáno jako rozsudek soudu v příslušné jurisdikci. Souhlasíte s tím, že si NHL může vyžádat jakékoliv prozatímní nebo předběžné rozhodnutí od příslušného soudu v New Yorku, které bude nezbytné k ochraně jejích práv a majetku až do ukončení rozhodčího řízení.

Veškeré nároky, které nejsou předmětem rozhodčího řízení, podléhají výlučné pravomoci státních nebo federálních soudů v okrese New York County, New York, USA.

V rozsahu povoleném zákonem musí být jakékoli nároky nebo spory podle těchto podmínek vzneseny v rozhodčím řízení do jednoho roku. Lhůta jednoho roku začíná v okamžiku, kdy by poprvé mohl být vznesen nárok nebo podáno oznámení o sporu. Pokud se nárok nebo oznámení o sporu nepodá do jednoho roku, je řízení trvale vyloučeno.

19. Obchod NHL a aukce NHL

Můžete si objednat produkty online na adrese shop.nhl.com, shop.canada.nhl.com nebo shop.international.nhl.com, což jsou oficiální online obchody NHL ( společně obchod NHL) nebo na auctions.nhl.com (aukce NHL). Zadáním objednávky do obchodu NHL nebo aukcí NHL souhlasíte s tím, že uhradíte všechny částky splatné za takovou objednávku, a to včetně daní, dopravného a balného, a že se budete řídit ostatními podmínkami, které se podle popisu v obchodu NHL nebo aukcích NHL na takové služby vztahují. Obchod NHL a aukce NHL jsou provozovány poskytovateli třetích stran, které jsou mimo jiné zodpovědné za plnění objednávek, fakturaci a doručení výrobků. Navštivte obchod NHL nebo aukci NHL, kde zjistíte informace o tom, jak můžete kontaktovat naše poskytovatele služeb třetích stran.

20. Samostatné obchodní podmínky

V souvislosti s vaším používáním služeb můžete být požádáni o souhlas s pravidly nebo podmínkami jinými, než jsou tyto podmínky. Před jakýmkoli používáním těchto služeb si pozorně přečtěte tyto doplňkové zásady a podmínky. Jakékoli doplňkové podmínky nebudou měnit ani nahrazovat tyto podmínky týkající se jakéhokoli užívání služeb, není-li výslovně stanoveno jinak.

21. Služby NHL zakoupené prostřednictvím Apple App Store; Apple není smluvní stranou

Pokud jste si zakoupili služby od společnosti Apple Inc (Apple), berete na vědomí, že tyto podmínky jsou dohodou mezi vámi a NHL, a nikoli se společností Apple. Pokud jde o NHL a Apple, je NHL (nikoli Apple) výhradně odpovědná za služby a obsah NHL. Veškeré služby získané prostřednictvím App Store společnosti Apple musí být používány pouze na iOS zařízení, které vlastníte nebo ovládáte, jak povolují pravidla používání stanovená v podmínkách služeb App Store. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple neodpovídá za (i) poskytování jakékoli údržby nebo podpory, pokud jde o služby, a ve vztahu mezi NHL a Apple odpovídá za poskytování této údržby a podpory NHL (nikoli Apple) nebo (ii) jakékoli tvrzení týkající se služeb nebo vašeho vlastnictví a nebo jejich používání (včetně nároků na odpovědnost za výrobek, tvrzení o porušení práv, tvrzení, že aplikace není v souladu s příslušnými právními nebo správními požadavky a nároky vyplývající ze zákonů o ochraně spotřebitele a podobných předpisů), a ve vztahu mezi NHL a Apple odpovídá za vyšetřování, obranu, vypořádání a urovnání takových nároků NHL (nikoli Apple). V případě, že jakékoli služby zakoupené prostřednictvím App Store nesplní podmínky příslušné záruky, můžete informovat Apple a Apple vám vrátí přístupový poplatek, který jste zaplatili za tyto služby. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem nebude mít společnost Apple žádné jiné záruční závazky vztahující se k aplikaci, a všechny další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje připsatelné nesplnění příslušné záruky mezi Apple a NHL, budou výhradní odpovědností NHL. Dále prohlašujete a zaručujete, že (a) se nenacházíte v zemi, která je předmětem embarga vlády USA nebo byla označena vládou USA jako země podporující terorismus a (b) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády USA jako zakázaná nebo omezená strana. Apple a dceřiné společnosti Apple jsou dotčenou třetí stranou těchto podmínek a po přijetí těchto podmínek bude mít společnost Apple právo (a předpokládá se, že přijala toto právo) vynucovat tyto podmínky vůči vám jako dotčená třetí strana.

22. Kontaktní informace

Jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky týkající se těchto služeb nebo vašeho používání těchto služeb směřujte na NHL.com/contact a do řádku Subject (předmět) uveďte Terms of Service (Podmínky služeb).

Pro žádosti o použití díla chráněného autorským právem nebo obchodní známkou nebo známkou služeb přejděte na NHL.com/contact a do předmětu uveďte Trademark and Copyright Requests (Žádosti o ochranné známky a autorské právo).

Můžete nás také kontaktovat na:

NHL Enterprises, L.P.

Attn: Legal Department

1185 Avenue of the Americas

New York, NY 10036

23. Rozhodný jazyk je angličtina.

Tento dokument byl přeložen do českého jazyka. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nejasností mezi anglickou verzí a českou verzí textu bude rozhodovat znění anglického textu.